Samorząd zawodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samorząd zawodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
paź

Istota:

1. Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego ze środków członka samorządu, skutkuje po stronie uczestnika powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawo uczestniczenia w tym kursie przysługuje tylko po uprzednim opłaceniu składek członkowskich?2. Czy uczestnik kursu szkoleniowego organizowanego przez organ samorządu zawodowego ze środków członka samorządu tj. składek zobowiązany jest uiścić podatek dochodowy od tego źródła przychodu?

Fragment:

Ustawa z dnia 15 lipca 2010 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, (t.j Dz.U. 2014, poz. 1435 (dalej: u.z.p.p.)), reguluje zarówno prawa, jak i obowiązki członków samorządu zawodowego, w tym obowiązek uiszczania składek członkowskich, które stanowią podstawę funkcjonowania organów samorządu zawodowego, a także obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 61 u.z.p.p.). Wnioskodawca wykonuje zawód pielęgniarza i jest członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Obowiązek organizowania kursów kwalifikacyjnych jest realizowany najczęściej w postaci szkoleń, których koszt pokrywany jest ze środków organu samorządu zawodowego, pochodzących ze składek członkowskich. Z tytułu przynależności do samorządu zawodowego, Wnioskodawca ma prawo do korzystania z pomocy organów samorządu zawodowego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Warunkiem korzystania z tego rodzaju pomocy jest regularne opłacanie składki członkowskiej oraz brak wymagalnych zobowiązań w stosunku do organu samorządu zawodowego. Innymi słowy warunkiem nieodpłatnego uczestniczenia w kursie jest uprzednie spełnienie przez członka samorządu świadczenia na rzecz tegoż samorządu. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011, Nr 174, poz. 1038 ze zm., zwana dalej: u.s.p.p.), pielęgniarki i położne przynależące do samorządu zawodowego mają obowiązek uiszczania składki członkowskiej.

2018
8
wrz

Istota:

Skutki podatkowe organizowania przez organ samorządu zawodowego i finansowania z jego środków, a także organizowania przez podmiot trzeci i refundacji poprzez zwrot części kosztów na rzecz członka samorządu zawodowego uczestnictwa w kursie szkoleniowym oraz związanych z tym obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia i wystawienia informacji PIT-8C

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 8 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania przez organ samorządu zawodowego i finansowania z jego środków, a także organizowania przez podmiot trzeci i refundacji poprzez zwrot części kosztów na rzecz członka samorządu zawodowego uczestnictwa w kursie szkoleniowym oraz związanych z tym obowiązków płatnika dotyczących sporządzenia i wystawienia informacji PIT-8C. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca - jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego, posiadającą osobowość prawną (art. 2 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 1 lutego 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. Nr 174, poz. 1038 dalej ”u.s.p.p.”). Podobnie jak ma się to w przypadku innych samorządów zawodowych, reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego: adwokatów, lekarzy, biegłych rewidentów i innych, ustawy regulujące kwestie korporacji nakładają na swoich członków liczne obowiązki, z których na czoło wysuwają się: obowiązek płacenia składek członkowskich, pozwalających na finansowanie funkcjonowania organów samorządu zawodowego oraz obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby wchodzące w skład danej korporacji. W przypadku samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych z przynależnością do niego powiązany jest obowiązek opłacania przez pielęgniarki i położne składki członkowskiej na rzecz Wnioskodawcy.

2018
18
maj

Istota:

Uczestnictwo w kursie szkoleniowym: organizowanym przez Wnioskodawcę i finansowanym z Jego środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez Wnioskodawcę ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości bądź w części przez Wnioskodawcę, nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki sporządzenia dla każdego uczestnika informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).

Fragment:

(...) samorządu zawodowego (szkolenie zakupione u podmiotu trzeciego przez członka samorządu w tym w Spółce założonej przez OIPiP) ze środków własnych czyli do facto ze składek członków samorządu, w realizacji również ustawowego nakazu pomocy izb w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, po stronie uczestnika powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawo do refundacji kosztów tej formy kształcenia podyplomowego w całości (bądź w części) przysługuje tylko po uprzednim opłaceniu składek członkowskich? Jeśli uczestnictwo w takim szkoleniu, o którym mowa w pyt. 1,2 lub 3 powoduje powstanie przychodu po stronie jego uczestnika, to w konsekwencji czy organ samorządu ma obowiązek sporządzenia dla każdego uczestnika informacji PIT-8C? Zdaniem Wnioskodawcy, uczestnictwo w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego i finansowanym z jego środków a także organizowanym przed podmiot trzeci ale finansowanym także przez organ samorządu zawodowego lub przez niego refundowanym poprzez zwrot całości lub części kosztów na rzecz członka samorządu zawodowego, nie powoduje przychodu po stronie uczestniczących w tym kursie osób, a w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2014
25
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania.

Fragment:

(...) samorządu zawodowego, prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych, prowadzenie list członków samorządów zawodowych, realizacja zadań statutowych”. Zadania statutowe są określone w par. 7 statutu Y, który stanowi: „Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności: realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy, występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie, współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi, współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa, wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych, przyznawanie członkom Izby nagród i odznak ustanowionych uchwałami Krajowego Zjazdu Izby.

2013
4
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania.

Fragment:

(...) samorządu zawodowego, prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych, prowadzenie list członków samorządów zawodowych, realizacja zadań statutowych”. Zadania statutowe są określone w par. 7 statutu , który stanowi: Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności: realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy, występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie, współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi, współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa, wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych, przyznawanie członkom Izby nagród i odznak ustanowionych uchwałami Krajowego Zjazdu Izby.

2011
1
sie

Istota:

Czy zastosowany sposób kwalifikowania wypłat z tytułu działalności wykonywanej osobiście jest prawidłowy, czy też powinno się stosować do tego rodzaju wynagrodzeń przepisy art. 13 ust. 7 w związku z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jak wynika ze stanu faktycznego wskazanego we wniosku, Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym zrzeszającym inżynierów budownictwa. Działa w oparciu o ustawę z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 ze zm.). w ramach przynależności do izby wykonywane są przez członków izby czynności związane z uczestnictwem w organach izby, np. sądu dyscyplinarnego i komisji regulaminowych. Z tytułu wykonywania tych obowiązków członkom izby jest wypłacany ekwiwalent stanowiący rekompensatę utraconych wynagrodzeń, jest to praca indywidualna na rzecz izby. Ekwiwalent ten to 100 zł brutto za udział w posiedzeniu lub 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz izby. Wypłacając te wynagrodzenia izba kwalifikuje je jako przychody z działalności wykonywanej osobiście o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 7 ust. 1 wskazanej we wniosku ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, izby architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zwane dalej „izbami’, mają osobowość prawną.

2011
1
mar

Istota:

Czy coroczne obowiązkowe opłaty ponoszone z tytułu przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i jej Izb Regionalnych, a także koszty opłat egzaminacyjnych dla zdobywania niezbędnych uprawnień budowlanych potrzebnych do wykonywania zawodu można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu, a jeżeli można, to czy dowody wpłaty i otrzymane pisemne zaświadczenia o przynależności lub uzyskanych uprawnieniach są wystarczającymi dokumentami do stwierdzenia poniesionych kosztów?

Fragment:

Obowiązek przynależności osoby posiadającej uprawnienia budowlane do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynika z przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.). W związku z tym, jeżeli ponosi pan koszty opłat składek na rzecz organizacji, do której przynależność pana jest obowiązkowa, a posiadane uprawnienia budowlane mają bezpośredni związek z prowadzoną przez pana działalnością gospodarczą, to stanowią one koszt uzyskania przychodu. Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika na podnoszenie swoich umiejętności musi być związane z utrzymaniem lub zwiększeniem wysokości przychodów z określonego źródła. Przesądza o tym ogólna definicja kosztu podatkowego i brak wyszczególnienia tego rodzaju wydatków w tzw. negatywnym wykazie wydatków i odpisów nieuznawanych za koszty. Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli w wyniku poddania się egzaminom na uprawnienia budowlane niezbędne do wykonywania zawodu kierownika budowy, projektanta, rzeczoznawcy inspektora nadzoru itp. podniósł pan swoje kwalifikacje zawodowe i zdobył uprawnienia oraz jeśli istnieje bezpośrednie przełożenie zdobytych umiejętności na powstanie przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, to poniesione opłaty odpowiednio udokumentowane stanowią koszt uzyskania przychodu.

2011
1
mar

Istota:

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w momencie sprzedaży w/w samochodów, powstaje obowiązek korygowania VAT naliczonego, który Spółka odliczyła w momencie ich zakupu.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.), w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Ponadto, zgodnie z ust. 2 w/w artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Z kolei, w myśl przepisów ust. 3 przywoływanego artykułu, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

2011
1
sty

Istota:

Czy opłacane za pracowników składki do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy?

Fragment:

(...) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Jednym z obowiązków członka izby jest regularne opłacanie składek członkowskich. Z powyższych unormowań wynika, że ustawodawca uzależnił prawo wykonywania niektórych zawodów od dokonania przez zainteresowaną osobę wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane jest to okręgowa izba inżynierów budownictwa właściwa wg miejsca zamieszkania. Uzyskując wpis na listę członków takiej izby osoba jest zobowiązana ustawowo do regularnego opłacania składek. Z informacji podanych przez Państwa wynika, że składki za pracowników technicznych do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opłaca Przedsiębiorstwo uznając, że funkcjonowanie firmy uzależnione jest m.in. od posiadanych przez pracowników uprawnień.

2011
1
sty

Istota:

Czy członek samorządu zawodowego radców prawnych, wybrany na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych i otrzymujący dochody w formie ryczałtu z tytułu wykonywania czynności kontrolnych – korzysta ze zwolnienia, o których mowa w art.13 ust.1 pkt 5 oraz art.21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ.U. z 2000r. Nr 14,poz.176 z późn.zm.)

Fragment:

Podlegają natomiast opodatkowaniu –stosownie do art.13 pkt 5 powołanej ustawy- wszelkiego rodzaju wynagrodzenia, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek otrzymywane- niezależnie od wspomnianych diet- przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich np. wynagrodzenia za udział w pracach różnego rodzaju komisji, rad i zespołów. Ustawa z dnia 06 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 123, poz.1059) w art.61 stanowi, iż do zakresu działania Wyższej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej Krajowej Rady Radców Prawnych a zatem wykonywane przez Pana czynności związane z pełnioną przez Pana funkcją nie są związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Wobec powyższego otrzymywane przez Pana dochody nie korzystają ze zwolnienia do wysokości nie przekraczającej miesięcznie trzykrotnego najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy z podatku dochodowego na mocy przepisów art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.