Samorząd zawodowy | Interpretacje podatkowe

Samorząd zawodowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samorząd zawodowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania.
Fragment:
(...) samorządu zawodowego, prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych, prowadzenie list członków samorządów zawodowych, realizacja zadań statutowych”. Zadania statutowe są określone w par. 7 statutu Y, który stanowi: „Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności: realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy, występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie, współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi, współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa, wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych, przyznawanie członkom Izby nagród i odznak ustanowionych uchwałami Krajowego Zjazdu Izby.
2014
25
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania.
Fragment:
(...) samorządu zawodowego, prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego, organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych, prowadzenie list członków samorządów zawodowych, realizacja zadań statutowych”. Zadania statutowe są określone w par. 7 statutu , który stanowi: Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności: realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy, występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie, współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi, współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa, wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych, przyznawanie członkom Izby nagród i odznak ustanowionych uchwałami Krajowego Zjazdu Izby.
2013
4
gru

Istota:
Czy zastosowany sposób kwalifikowania wypłat z tytułu działalności wykonywanej osobiście jest prawidłowy, czy też powinno się stosować do tego rodzaju wynagrodzeń przepisy art. 13 ust. 7 w związku z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jak wynika ze stanu faktycznego wskazanego we wniosku, Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym zrzeszającym inżynierów budownictwa. Działa w oparciu o ustawę z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 ze zm.). w ramach przynależności do izby wykonywane są przez członków izby czynności związane z uczestnictwem w organach izby, np. sądu dyscyplinarnego i komisji regulaminowych. Z tytułu wykonywania tych obowiązków członkom izby jest wypłacany ekwiwalent stanowiący rekompensatę utraconych wynagrodzeń, jest to praca indywidualna na rzecz izby. Ekwiwalent ten to 100 zł brutto za udział w posiedzeniu lub 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz izby. Wypłacając te wynagrodzenia izba kwalifikuje je jako przychody z działalności wykonywanej osobiście o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 7 ust. 1 wskazanej we wniosku ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, izby architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, zwane dalej „izbami’, mają osobowość prawną.
2011
1
sie

Istota:
Czy coroczne obowiązkowe opłaty ponoszone z tytułu przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i jej Izb Regionalnych, a także koszty opłat egzaminacyjnych dla zdobywania niezbędnych uprawnień budowlanych potrzebnych do wykonywania zawodu można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu, a jeżeli można, to czy dowody wpłaty i otrzymane pisemne zaświadczenia o przynależności lub uzyskanych uprawnieniach są wystarczającymi dokumentami do stwierdzenia poniesionych kosztów?
Fragment:
Obowiązek przynależności osoby posiadającej uprawnienia budowlane do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynika z przepisów ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.). W związku z tym, jeżeli ponosi pan koszty opłat składek na rzecz organizacji, do której przynależność pana jest obowiązkowa, a posiadane uprawnienia budowlane mają bezpośredni związek z prowadzoną przez pana działalnością gospodarczą, to stanowią one koszt uzyskania przychodu. Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika na podnoszenie swoich umiejętności musi być związane z utrzymaniem lub zwiększeniem wysokości przychodów z określonego źródła. Przesądza o tym ogólna definicja kosztu podatkowego i brak wyszczególnienia tego rodzaju wydatków w tzw. negatywnym wykazie wydatków i odpisów nieuznawanych za koszty. Biorąc powyższe pod uwagę, jeżeli w wyniku poddania się egzaminom na uprawnienia budowlane niezbędne do wykonywania zawodu kierownika budowy, projektanta, rzeczoznawcy inspektora nadzoru itp. podniósł pan swoje kwalifikacje zawodowe i zdobył uprawnienia oraz jeśli istnieje bezpośrednie przełożenie zdobytych umiejętności na powstanie przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, to poniesione opłaty odpowiednio udokumentowane stanowią koszt uzyskania przychodu.
2011
1
mar

Istota:
Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w momencie sprzedaży w/w samochodów, powstaje obowiązek korygowania VAT naliczonego, który Spółka odliczyła w momencie ich zakupu.
Fragment:
Nr 54, poz. 535 ze zm.), w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Ponadto, zgodnie z ust. 2 w/w artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10. Z kolei, w myśl przepisów ust. 3 przywoływanego artykułu, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.
2011
1
mar

Istota:
Czy opłacane za pracowników składki do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy?
Fragment:
(...) samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Jednym z obowiązków członka izby jest regularne opłacanie składek członkowskich. Z powyższych unormowań wynika, że ustawodawca uzależnił prawo wykonywania niektórych zawodów od dokonania przez zainteresowaną osobę wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane jest to okręgowa izba inżynierów budownictwa właściwa wg miejsca zamieszkania. Uzyskując wpis na listę członków takiej izby osoba jest zobowiązana ustawowo do regularnego opłacania składek. Z informacji podanych przez Państwa wynika, że składki za pracowników technicznych do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opłaca Przedsiębiorstwo uznając, że funkcjonowanie firmy uzależnione jest m.in. od posiadanych przez pracowników uprawnień.
2011
1
sty

Istota:
Czy członek samorządu zawodowego radców prawnych, wybrany na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych i otrzymujący dochody w formie ryczałtu z tytułu wykonywania czynności kontrolnych – korzysta ze zwolnienia, o których mowa w art.13 ust.1 pkt 5 oraz art.21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ.U. z 2000r. Nr 14,poz.176 z późn.zm.)
Fragment:
Podlegają natomiast opodatkowaniu –stosownie do art.13 pkt 5 powołanej ustawy- wszelkiego rodzaju wynagrodzenia, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek otrzymywane- niezależnie od wspomnianych diet- przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich np. wynagrodzenia za udział w pracach różnego rodzaju komisji, rad i zespołów. Ustawa z dnia 06 lipca 1982r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002r. Nr 123, poz.1059) w art.61 stanowi, iż do zakresu działania Wyższej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej Krajowej Rady Radców Prawnych a zatem wykonywane przez Pana czynności związane z pełnioną przez Pana funkcją nie są związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Wobec powyższego otrzymywane przez Pana dochody nie korzystają ze zwolnienia do wysokości nie przekraczającej miesięcznie trzykrotnego najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy z podatku dochodowego na mocy przepisów art. 21 ust.1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.