Samorząd terytorialny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samorząd terytorialny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
26
cze

Istota:

Czy zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na PFRON ponoszone przez Teatr, sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Należy również wskazać, iż z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy koreluje przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 przedmiotowej ustawy, który stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). W świetle powyższego należy stwierdzić, iż dochód pochodzący z dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań Wnioskodawcy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem, wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ponoszone przez Wnioskodawcę, które są sfinansowane dotacją otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2011
1
sie

Istota:

§ 9 ust. 1 pkt 11a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 35, poz. 173; zm.: Nr 148, poz. 722; z 1997 r. Nr 1, poz. 4, Nr 6, poz. 35) jest niezgodny z art. 53 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 1993 r. Dz.U. Nr 90, poz. 416; zm.: Nr 134, poz. 646; z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 126, poz. 626; z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 133, poz. 654; z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686, Nr 156, poz. 776; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776) przez to, że wykracza poza zawarte w tym przepisie upoważnienie do wprowadzania zwolnień od podatku dotyczących dochodów nie wymienionych w art. 21 ust. 1 tej ustawy, stanowiąc o wprowadzeniu zwolnienia od podatku określonych w nim dochodów członków komisji rad gmin nie będących radnymi, które mieszczą się w kategorii dochodów objętych zwolnieniem od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 tejże ustawy w związku z art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74; zm.: Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775).

Fragment:

Nr 148, poz. 722), w części dotyczącej dodania nowego pkt 11a w § 9 ust. 1 rozporządzenia nowelizowanego (oznaczenie po skorygowaniu oczywistych nieścisłości), z wymienionymi w sentencji przepisami ustaw o podatku dochodowym osób fizycznych i o samorządzie terytorialnym. Na rozprawie 25 listopada 1997 r. przedstawiciel wnioskodawcy sprecyzował wniosek oświadczając, że przedmiotem zaskarżenia jest w istocie § 9 ust. 1 pkt 11a rozporządzenia nowelizowanego, wprowadzony po raz pierwszy przez powołany wyżej § 1 pkt 2 lit.a rozporządzenia z 14 grudnia 1995 r., w brzmieniu aktualnie obowiązującym, nadanym przez § 1 pkt 4 podpunkt 1 lit.c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1996 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 1, poz. 4). W ocenie Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego wprowadzenie przez Ministra Finansów zwolnienia od podatku wymienionych w zaskarżonym przepisie świadczeń otrzymywanych przez członków komisji rady gminy nie będących radnymi sugeruje, że do dnia wejścia w życie tego przepisu świadczenia te były opodatkowane. Takie unormowanie budzi wątpliwości prawne, gdyż w art. 25 ust. 4 i 5 ustawy o samorządzie terytorialnym (dalej: ustawa samorządowa) ustawodawca zrównał prawa członków komisji spoza rady z prawami radnych. Zwolnienie od podatku dochodowego omawianych (...)

2011
1
kwi

Istota:

I
1. Art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracją publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872; zm.: Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239) jest zgodny z art. 2, 167 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607);
2. Art. 80 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt. 1 nie jest niezgodny z art. 2, 167 ust. 1 i 4 konstytucji oraz z art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego;
3. Art. 47 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt. 1 jest niezgodny z art. 92 ust. 1 konstytucji przez to, że nie określa wytycznych dotyczących treści rozporządzenia oraz nie jest niezgodny z art. 2, art. 167 ust. 1 i 4 konstytucji oraz z art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.
II
Na mocy art. 190 ust. 3 konstytucji określa termin utraty mocy obowiązującej art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracją publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872; zm.: Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239) oraz wydanych w wykonaniu delegacji ustawowej rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów - na dzień 25 czerwca 2001 r.
IIi
Ponadto postanawia:na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643) umorzyć postępowanie w sprawie zgodności z konstytucją i wskazanymi ustawami kwestionowanych przepisów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, wydanych w wykonaniu delegacji z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracją publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872; zm.: Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239), z uwagi na zbędność orzekania.

Fragment:

Skoro w drodze ustawy kompetencje takie zostały nałożone na organy administracji rządowej, to też tylko w takiej drodze możliwe jest ich odebranie oraz przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego. Kwestionowane przepisy ustawy tylko rodzajowo wskazuje jednostki samorządu terytorialnego jako te, które mają przejąć samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Poprzestanie na takim przekazaniu zadań (kompetencji) jest niewystarczające, ponieważ ustawa nie wskazuje jakim jednostkom samorządu terytorialnego i według jakiego kryterium miały być przekazane samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Przy tego rodzaju niedostatkach warunkowo zastosowanie musiałoby znaleźć zawarte w art. 164 ust. 3 konstytucji domniemanie, w świetle którego zadania takie powinny być przypisane gminom, albowiem gmina wykonuje zadania samorządu terytorialnego, nie zastrzeżone wyraźnie dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Kłóciłoby się to z podstawowym celem reformy w tym zakresie, u podstaw której leżało założenie, że kompetencje takie przekazywane będą przede wszystkim ponadgminnym jednostkom samorządu terytorialnego. Nie można uznać, że art. 47 ust. 2 - w jego obecnym brzmieniu - przełamuje domniemanie kompetencji gminy. Co więcej, odsyłając w tym względzie do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, w zasadzie w sposób kwalifikowany narusza wymóg dotyczący wytycznych aktu podustawowego.

2011
1
mar

Istota:

Czy wartość upustu cenowego przy zakupie sprzętu i aparatury medycznej od Urzędu Miasta oraz czy wartość upustu z tytułu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Stosownie bowiem do art. 12 g ust. 4 pkt 14 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych " do przychodów nie zalicza się: wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych ..." Zatem słuszne jest stanowisko Spółki, iż pomniejszenie wartości godziwej o upust przy zakupie sprzętu i aparatury medycznej od Urzędu Miasta po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz wartość upustu w stawce czynszowej z tytułu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiące pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2011
1
mar

Istota:

Czy czynność Urzędu Gminy polegąjąca na wydaniu decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności i naliczenia opłaty z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT- 22%.

Fragment:

Zgodnie z art. 4 ustawy z 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po stronie nabywcy nastąpi obowiązku uiszczenia opłaty na rzecz dotychczasowego właściciela, w rozpatrywanym przypadku – jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowa decyzja jest wydawana przez organ samorządowy w ramach zadań publicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika podatku VAT organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Mając na uwadze brzmienie cyt. przepisu wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podobnie też opłaty wnoszone w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Czynność przekształcenia wynika z decyzji administracyjnej i nie prowadzi do zmiany faktycznego prawa do nieruchomości gdyż nabycie prawa do nieruchomości następuje z chwilą zawarcia umowy o ustanowienie prawa wieczystego użytkowania. Reasumując przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT odpłatne wydanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zezwolenia na sprzedaż alkoholu ?

Fragment:

Nr 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że opisana czynność jest wykonywana przez jednostkę samorządu terytorialnego we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, nie na podstawie umów cywilnoprawnych, zatem spełnia ona warunki do zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z ww. unormowaniami przepisu § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia. Stosownie zaś treści przepisu art. 109 ust. 3 podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającą kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

2011
1
lut

Istota:

Czy dochody zakładu budżetowego utworzonego przez związek jednostek samorządu terytorialnego są wolne od podatku dochodowego o osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4g)?

Fragment:

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4g wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są: dochody związków jednostek samorządu terytorialnego - w części przeznaczonej dla tych jednostek. Dokonując wykładni normy prawnej wynikającej z tego artykuły należy zważyć co następuje. Możliwość powstawania związków jednostek samorządu terytorialnego przewidują przepisy zawarte w ustawach samorządowych, gdzie zarówno gminy jak i powiaty mogą na ich podstawie tworzyć, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, odpowiednio związki międzygminne lub związki z innymi powiatami. Związki takie nabywają osobowość prawną po zarejestrowaniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej i wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Z literalnego brzmienia pkt 4g zawartego w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 2000 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wynika że, dochody związków jednostek samorządu terytorialnego są zwolnione jedynie w części przeznaczonej dla wchodzących w ich skład gmin i powiatów. Nie są natomiast zwolnione z podatku te dochody, które związek przeznacza na inne cele lub na potrzeby związku. Mając powyższe na uwadze, dochody Zakładu Usług Wodnych, który został (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy należy wystawiać fakturę Vat wewnętrzna ze stawką zwolnioną wyłączając prawo wieczystego użytkowania gruntu ? Czy ewidencjonować na podstawie aktu notarialnego i wewnętrznej noty księgowej w korespondencji z funduszem.

Fragment:

Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami) informuje, iż darowizny na rzecz samorządu terytorialnego podlegają - zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. zmianami) – przedmiotowemu zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Zasady dokumentowania darowizn zostały określone w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm.). W przypadku darowizny podatnicy obowiązani są do wystawienia faktury wewnętrznej; za dany miesiąc podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą wszystkie czynności dokonane w tym miesiącu. Grunt nie jest towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług - wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu wyłącza się z podstawy opodatkowania tym podatkiem (art. 15 ust. 2a ustawy o VAT). W przypadku dokonania darowizny na rzecz samorządu terytorialnego podlegającej przedmiotowemu zwolnieniu od podatku VAT wystawia się fakturę wewnętrzną, wyłączając z podstawy opodatkowania sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu. Wystawiona faktura powinna zostać zaewidencjonowania w prowadzonej na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy o VAT ewidencji i wykazana w złożonej deklaracji VAT 7.

2011
1
sty

Istota:

Urząd gminy zamierza dokononać sprzedaży;1. Lokali mieszkalnych na rzecz innych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynaleznej do danego lokalu. Lokale mieszkalne w myśl art. 43 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku VAT, jako towar używany ( budynki w których się znajdują wybudowano w latach 70 ) są zwolnione z podatku.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego grunt,na którym usytuowany jest budynek znajduje sie w terenach budowlanych.Czy ułamkowa część gruntu przynależna do danego lokalu oddana w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też jako nierozelwalnie zweiązana z budynkiem jest zwolniona z tego podatku.Jeśli podlega opodatkowaniu, to na jakich zasadach- czy podatek należy naliczyć od pierwszej opłaty, a następnie opłat rocznych, czy tez jednorazowo za cały okres użytkowania wieczystego przy pierwszej czynności tj. w dacie ustanowienia użytkowania wieczystego i zapłacie pierwszej opłaty przez nowego użytkownika wieczystego.2. Nieruchomości zabudowanej budynkiem. Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego położona jest w terenach budowlanych. Budynek jako towar używany, w stosunku do którego nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest zwolniony z podatku. Wobec tego czy podatnikowi takiemu podlega grunt na którym znajduje sie budynek.

Fragment:

Natomiast z kolei art. 43 ust. 1 pkt.2 ustawy VAT zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę towarów używanych, w stosunku do których nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dodatkowo należy podnieść, że w myśl § 8 ust.1 pkt.12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy VAT ( Dz.U. Nr.97, poz.970) zwalnia się od podatku VAT zbycie praw wieczystego użytkowani gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, jeżeli budynki te lub budowle albo ich części są zwolnione od podatku lub opodatkowane stawką podatku w wysokości 0%.Reasumując, czynność ta będzie zwolniona z podatku od towarów i usług. Ad.2 Problem dotyczący poruszanej kwestii sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem znalazło swe rozstrzygnięcie w art. 43 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ( Dz. U. Nr.54 poz. 535 ). Otóż w myśl postanowień zawartych w tym artykule zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego kwot podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.