Samorząd | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samorząd. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
maj

Istota:

Skutków podatkowych wypłacenia przez Wnioskodawcę, niebędącym pracownikami członkom samorządu pielęgniarek i położnych świadczeń z tytułu zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, diet, ryczałtu na dojazdy i za nocleg, a także innych uzasadnionych wydatków (związanych z podróżą) oraz obowiązków płatnika z tym związanych.

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych (dalej: „ Izba ”), powołanym na podstawie ustawy. Do samorządu zawodowego należą osoby wykonujące zawód pielęgniarek i położnych. W ramach wykonywania obowiązków członka samorządu, osoby wchodzące w skład samorządu wykonują na rzecz samorządu określone czynności. Czynności te często wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, diet, ryczałtu na dojazdy, ryczałtu na noclegi członka samorządu oraz innych uzasadnionych wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków członka samorządu. Wnioskodawca ma wątpliwość, czy w związku ze zwrotem swoim członkom wskazanych wyżej wydatków, będzie musiał pełnić rolę płatnika, bądź wystawiać jakiekolwiek dokumenty rozliczeniowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Członkowie samorządu, których dotyczy opisany stan faktyczny nie są pracownikami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Istotne elementy stanu faktycznego przedstawiono również w części H poz. 70 wniosku ORD-IN, gdzie wskazano, iż wypłacone świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w myśl zasady wynikającej treści z art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
10
gru

Istota:

1. Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków: przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego ze środków członka tego samorządu lub poprzez częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa ze środków członka tego samorządu, po stronie uczestnika powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawo do uczestnictwa w kursie lub do uzyskania dofinansowania przysługuje tylko pod warunkiem członkostwa w samorządzie, po uprzednim opłaceniu składek członkowskich i jest przyznawane tylko raz w roku?
2. Jeżeli uczestnictwo w kursie lub przyznanie dofinansowania, o których mowa w pytaniu pierwszym powoduje powstanie przychodu po stronie pielęgniarki, położnej, to w konsekwencji czy Izba jako organ samorządu ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C?
3. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić deklarację PIT-8C dla pielęgniarek, położnych, które uczestniczyły w bezpłatnych kursach kształcenia podyplomowego organizowanych przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania jego zadań ustawowych lub korzystały ze współfinansowania takich kursów, przyznanego przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania jego zadań ustawowych?

Fragment:

Obok pozycji „ należności ze stosunku pracy ”, w pozycji „ Inne źródła ” wykazywała część wynagrodzenia rocznego przeznaczonego na obowiązkową składkę na rzecz samorządu, stanowiącą równowartość przyznanego przez samorząd w danym roku szkolenia lub dofinansowania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków: przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursie szkoleniowym organizowanym przez organ samorządu zawodowego ze środków członka tego samorządu lub poprzez częściowe dofinansowanie kosztów uczestnictwa ze środków członka tego samorządu, po stronie uczestnika powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawo do uczestnictwa w kursie lub do uzyskania dofinansowania przysługuje tylko pod warunkiem członkostwa w samorządzie, po uprzednim opłaceniu składek członkowskich i jest przyznawane tylko raz w roku... Jeżeli uczestnictwo w kursie lub przyznanie dofinansowania, o których mowa w pytaniu pierwszym powoduje powstanie przychodu po stronie pielęgniarki, położnej, to w konsekwencji czy Izba jako organ samorządu ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C... Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić deklarację PIT-8C dla pielęgniarek, położnych, które uczestniczyły w bezpłatnych kursach kształcenia podyplomowego organizowanych przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania jego zadań ustawowych lub korzystały ze współfinansowania takich kursów, przyznanego przez Wnioskodawcę w ramach wykonywania jego zadań ustawowych...

2014
9
sty

Istota:

Skutków podatkowych wypłacenia przez Wnioskodawcę, niebędącym pracownikami członkom samorządu pielęgniarek i położnych świadczeń z tytułu zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, diet, ryczałtu na dojazdy i za nocleg, a także innych uzasadnionych wydatków (związanych z podróżą) oraz obowiązków płatnika z tym związanych.

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych (dalej: „ Izba ”), powołanym na podstawie ustawy. Do samorządu zawodowego należą osoby wykonujące zawód pielęgniarek i położnych. W ramach wykonywania obowiązków członka samorządu, osoby wchodzące w skład samorządu wykonują na rzecz samorządu określone czynności. Czynności te często wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, diet, ryczałtu na dojazdy, ryczałtu na noclegi członka samorządu oraz innych uzasadnionych wydatków związanych z wykonywaniem obowiązków członka samorządu. Wnioskodawca ma wątpliwość, czy w związku ze zwrotem swoim członkom wskazanych wyżej wydatków, będzie musiał pełnić rolę płatnika, bądź wystawiać jakiekolwiek dokumenty rozliczeniowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Członkowie samorządu, których dotyczy opisany stan faktyczny nie są pracownikami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Istotne elementy stanu faktycznego przedstawiono również w części H poz. 70 wniosku ORD-IN, gdzie wskazano, iż wypłacone świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w myśl zasady wynikającej treści z art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
5
sty

Istota:

Czy przyznana dieta nie przekraczająca kwoty 2280 zł, może zostać uznana za dietę otrzymywaną przez osobę wykonującą czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 17 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia również wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracach instytucji (w szczególności samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych). Do pojęcia „ pełnienia obowiązków społecznych ” zaliczono zatem również prace w instytucjach reprezentujących daną społeczność zawodową. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym pracowników zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, placówkach wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych, w organach administracji oświatowej rządowej i samorządowej, szkołach wyższych, instytucjach naukowych i instytucjach współpracujących z oświatą i nauką oraz agendach ZNP (art. 1 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego). Celem Związku Nauczycielstwa Polskiego jest obrona godności, praw i interesów jego członków, aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, (...)

2011
18
lis

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe z opodatkowania dotacji otrzymywanych od samorządów wojewódzkich i od Skarbu Państwa

Fragment:

Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje zwolnienie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa lub budżetu samorządu terytorialnego. Stosownie bowiem do art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. W kontekście powyższego, wskazać należy, że art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera jedynie stwierdzenie, iż wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a więc zwolnienie to dotyczy dochodów z tytułu wszelkich dotacji, a dla zakresu tego zwolnienia nie jest istotny rodzaj dotacji, ich charakter i to, czy są określane jako dotacje podmiotowe, przedmiotowe czy też celowe. Również nie ma znaczenia sposób wykorzystania tych dotacji (o tym rozstrzyga ustawa o finansach publicznych). Ważne jest natomiast źródło ich pochodzenia, którym musi być budżet państwa lub budżet jednostki samorządu terytorialnego. Ustalenie zatem, czy otrzymane przez Spółkę środki korzystają z tego zwolnienia przedmiotowego jest uzależnione od sposobu ich finansowania.

2011
1
paź

Istota:

Czy nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego pozostawiona w zakładzie lub przekazana na rachunek Gminy (zgodnie z uchwałą) Rady Miasta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zgodnie z ust. 2 art. 15 ww. ustawy, podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 15 ust. 7 omawianej ustawy, samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma wyłączenia z opodatkowania dochodów, czy też przychodów uzyskiwanych przez samorządowe zakłady budżetowe. W szczególności zakłady budżetowe nie podlegają zwolnieniu określonemu w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, również w zwolnieniach szczegółowych (art. 17 wskazanej ustawy) nie ma uregulowania, które zwalniałoby z opodatkowania dochód uzyskiwany przez samorządowe zakłady budżetowe w części w jakiej jest on zwracany gminie. Oczywiście powyższe nie wyklucza możliwości korzystania przez Zakład ze zwolnień wynikających z art. 17 ust. 1, o ile warunki określone w regulacjach ustanawiających dane zwolnienia będą spełnione, kwestia ta nie stanowi jednakże istoty zadanego pytania.

2011
1
wrz

Istota:

Uznanie czynności związanych z wykonywaniem zadań nałożonych ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) polegających na przekazywaniu upominków związanych z promocją miasta

Fragment:

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy promocji miasta (art. 7 ust. 1 pkt 18 cyt. wyżej ustawy). W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy). Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 33 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta). Jak wynika z powyższego, urząd miasta nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu.

2011
1
wrz

Istota:

Uznanie czynności związanych z wykonywaniem zadań nałożonych ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) polegających na przekazywaniu kwiatów na imprezy w których uczestniczy przedstawiciel Urzędu.

Fragment:

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej, kultury, cmentarzy gminnych (art. 7 ust. 1 pkt 8, 9, 13 cyt. wyżej ustawy). W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy). Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 33 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta). Jak wynika z powyższego, urząd miasta nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu.

2011
1
wrz

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego przez Gminę w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Zainteresowany zaznaczył, iż jednostki samorządu terytorialnego są objęte zwolnieniem wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z przytoczonym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem zawartych umów cywilnoprawnych. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy - na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania te obejmują m.in. prowadzenie działalności kulturalnej (pkt 9 ustawy). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego przez w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Nr 224, poz. 1799), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy m.in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zmodernizowany rów X w wyniku realizacji projektu nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, bowiem nie wystąpi żaden podatek należny związany bezpośrednio z eksploatacją rowu a Gmina z tego tytułu nie będzie uzyskiwać żadnych dochodów. Ponadto Wnioskodawca poinformował, iż nakłady poniesione w ramach powyższego zadania nie będą wykorzystywane przez niego do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.