IPPP3/443-1204/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy usługa świadczona przez Operatora na rzecz Spółki w zakresie wynajmu/czarteru samolotu odpowiada świadczeniu usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu, o których mowa w art. 28j ust. 2 ustawy o VAT i tym samym miejscem świadczenia tych usług będzie miejsce faktycznego oddania samolotu Spółce do dyspozycji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi wynajmu/czarteru samolotu jako usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca świadczenia usługi wynajmu/czarteru samolotu jako usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od początku 2013 r. Spółka T. S.A. (dalej: „Spółka”) korzysta z usług świadczonych przez przedsiębiorcę mającego siedzibę w Niemczech (spółka komandytowa; dalej: „Operator”) w zakresie czarteru samolotu. Spółka korzystała z usług Operatora również w latach wcześniejszych, natomiast na nieco innych warunkach handlowych, co było przedmiotem wniosku o interpretację (interpretacja indywidualna z dnia 21 stycznia 2013 r. nr IPPP3/443- 1078/12-2/KB). Poprzednio obowiązująca umowa łącząca strony w tym zakresie została rozwiązana za porozumieniem.

W chwili obecnej współpraca pomiędzy Spółką a Operatorem wygląda następująco. Spółka składa każdorazowo zapotrzebowanie u Operatora na udostępnienie samolotu. Operator oddaje Wnioskodawcy do użytkowania samolot z paliwem ale bez załogi. Samolot służy Spółce do przemieszczenia konkretnych osób w określone miejsca na trasach krajowych, jak i międzynarodowych. Spółka decyduje, na jakich trasach będzie latał czarterowany samolot.

Rozliczenie za usługę świadczoną przez Operatora na rzecz Spółki dokonywane jest według „godzin lotu” samolotem, gdyż de facto samolot wynajmowany jest na konkretne godziny. Godziny lotu liczone są od momentu startu samolotu do momentu jego lądowania.

Cena 1 godziny lotu obejmuje:

  • wynajem samolotu,
  • opłaty związane z kontrolą ruchu lotniczego, paliwo i olej, rezerwę na konserwację silnika.

Dodatkowo Operator obciąża Spółkę kosztami poniesionymi przez Operatora związanymi z lądowaniem, parkowaniem, opłatami przeładunkowo-magazynowymi, wynajmem samochodów, odladzaniem, hangarowaniem itp. Przedmiotowe koszty doliczane są do wynagrodzenia za najem i stanowią odrębną pozycję na fakturze.

Cena za godzinę lotu nie obejmuje kosztów pilotażu, gdyż to Spółka ze swojej strony zapewnia sobie załogę.

Po złożeniu zamówienia przez Spółkę, samolot z pilotem, którego zapewnia Spółka, startuje z terytorium Niemiec, gdzie jest hangarowany. Natomiast zajęcie miejsc przez wskazanych pasażerów, załadowanie ich bagażu może nastąpić zarówno na terytorium Niemiec, jak i Polski.

Jak to zostało wskazane jednostką rozliczeniową jest godzina lotu. W ciągu 12 m-cy 2013 spółka wynajmowała samolot łącznie przez 160 godzin. Ciągłe, nieprzerwane dysponowanie przez Spółkę samolotem nigdy nie przekracza 30 dni czyli 720 godzin).

Operator nie jest ograniczony w świadczeniu usług na przedmiotowym samolocie na rzecz innych podmiotów, ani w jego używaniu, Po stronie Operatora nie ma również obowiązku utrzymywania stałej gotowości wynajmu samolotu na rzecz Spółki. Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnił ,że Operator nie posiada koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych.

W wystawianych fakturach Operator (niemiecka spółka) wykazuje podatek od wartości dodanej w wysokości 19% i odprowadza go w Niemczech zgodnie z obowiązującymi tam przepisami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługa świadczona przez Operatora na rzecz Spółki w zakresie wynajmu/czarteru samolotu odpowiada świadczeniu usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu, o których mowa w art. 28j ust. 2 ustawy o VAT i tym samym miejscem świadczenia tych usług będzie miejsce faktycznego oddania samolotu Spółce do dyspozycji...

Zdaniem Wnioskodawcy, czarter przedmiotowego samolotu bez załogi spełnia definicję krótkoterminowego wynajmu środków transportu, o którym mowa w art. 28j ust. 2 Ustawy o VAT. Wobec tego miejscem świadczenia usług w tym przypadku jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. W przedstawionym stanie faktycznym, miejscem faktycznego oddania samolotu Spółce jest terytorium Niemiec, zatem wynajem samolotu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT w kraju. Zastosowanie znajdą w tym przypadku wewnętrzne regulacje obowiązujące w Niemczech.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W przypadku usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, istotnym jest ustalenie miejsca ich świadczenia, bowiem od określenia miejsca świadczenia zależeć będzie miejsce ich opodatkowania.

W art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej ustawą o VAT, wskazano, iż na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług:

  1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
    1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
    2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
  2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Ww. przepis wprowadza drugą definicję podatnika do Ustawy o VAT. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 Ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika, jest miejsce w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Na mocy art. 28j ust. 1 Ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy.

Ustawodawca w przepisie art. 28j ust. 2 ustawy zdefiniował pojęcie krótkoterminowego wynajmu środków transportu, przez które rozumie się ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających - przez okres nieprzekraczający 90 dni.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, czarter to wynajem statku lub samolotu na określony kurs lub czas, umowa dotycząca takiego wynajmu, statek lub samolot wynajęty na takich zasadach, rejs wynajętym statkiem lub samolotem.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Operator czarteruje (wynajmuje) Spółce samolot. Strony rozliczają się według godzin przelotów. Samolot jest wynajmowany bez załogi. Ciągłe, nieprzerwane dysponowanie przez Spółkę samolotem nie przekracza 30 dni (czyli 720 godzin) w roku. Co więcej nie ma żadnych podstaw prawnych do sumowania godzin lotu celem obliczenia 30 dni.

Nieprzerwane ciągłe posiadanie samolotu w przypadku Wnioskodawcy to najczęściej dwa - trzy dni kalendarzowe w tygodniu i 4-5 godzin lotu. W pozostałe dni samolotem dysponuje Operator. Dopiero ewentualne ciągle nieprzerwane, codzienne dysponowanie samolotem - pojęte jako codzienne wykonywanie lotów, oznaczałoby opodatkowanie świadczonych usług na zasadach art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto, po złożeniu zamówienia przez Spółkę na najem samolotu, samolot startuje z terytorium Niemiec. Zatem uznać należy, że samolot jest stawiany faktycznie do dyspozycji w Niemczech tzn. stamtąd startuje. Nie ma znaczenia fakt, iż zajęcie miejsc przez wskazanych pasażerów, załadowanie ich bagażu może nastąpić zarówno na terytorium Niemiec, jak i Polski.

W związku z powyższym, wynajem samolotu na zasadach opisanych w stanie faktycznym spełnia definicję krótkoterminowego wynajmu środków transportu, o którym mowa w art. 28j ust. 2 Ustawy o VAT. Wobec tego, zgodnie z art. 28j ust. 1 Ustawy o VAT miejscem świadczenia tej usługi (opodatkowania) będzie terytorium Niemiec (miejsce, gdzie samolot będzie faktycznie oddawany do dyspozycji Spółki).

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 26 października 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPP2/443-845a/12/AK):

Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, iż planowana przez Pana czynność czarteru jachtów zarówno bez załogi, jak i z załogą, bez względu na to, kto będzie ich właścicielem, w sytuacji, gdy okres wynajmu nie przekroczy 90 dni, spełniać będzie definicję krótkoterminowego wynajmu środków transportu. Zatem, stosownie do art. 28j ustawy, miejscem świadczenia tych usług na rzecz podatników oraz podmiotów nie będących podatnikami będzie miejsce, w którym te środki transportu będą faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy, tj. w przedmiotowej sprawie odpowiednio terytorium kraju, Unii Europejskiej lub terytorium państwa trzeciego, niezależnie od tego, kto będzie nabywcą usług”.

W ocenie Spółki, powyższe stanowisko jest aktualne również w kontekście wynajmu lotniczych środków transportu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.