Samolot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samolot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
lis

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem ultralekkiego samolotu wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz materiałów eksploatacyjnych nabywanych do jego użytkowania.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy środek transportu w postaci ultralekkiego samolotu do usprawnienia sposobu zarządzania i działalności Spółki, której pracownicy rozproszeni są na terenie całej Polski zakupiony w formie leasingu, z naliczonym na fakturze podatkiem VAT do raty leasingowej, będzie korzystał z obniżenia podatku należnego od sprzedaży w 100% na podstawie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług? Czy materiały eksploatacyjne oraz paliwo do eksploatacji ultralekkiego samolotu wykorzystywanego do działalności firmy będzie korzystać z możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur zakupu w 100% na podstawie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: Zakup samolotu ultralekkiego w zasadniczy sposób usprawni działanie firmy i w sposób pośredni wpłynie na generowany przez nią dochód, a samolot nie jest pojazdem samochodowym. Podatek VAT od faktur leasingowych powinien być odliczony w 100% oraz od faktur związanych z eksploatacją samolotu. Przykładowo faktur za paliwo, faktur za części i naprawy, faktur za postoje itp. podatek VAT powinien być odliczony w 100% ponieważ nie jest to pojazd samochodowy nie trzeba prowadzić ewidencji wykorzystania samolotu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2017
14
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe dotyczące nabycia ultralekkiego samolotu oraz zakup paliwa niezbędnego do eksploatacji tego samolotu

Fragment:

Faktury dokumentujące raty leasingowe dotyczące nabycia ultralekkiego samolotu będą wystawiane na Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie wykorzystywał ultralekki samolot do czynności – opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące zakup niezbędnego paliwa do eksploatacji ultralekkiego samolotu będą wystawiane na Wnioskodawcę. Zakupione paliwo niezbędne do eksploatacji ultralekkiego samolotu Wnioskodawca będzie wykorzystywał do czynności - opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca ma wątpliwości, czy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego w związku z nabyciem ultralekkiego samolotu oraz paliwa niezbędnego do eksploatacji tego samolotu. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przez zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług. Powyższe prawo do odliczenia podatku powstaje w związku z powstaniem obowiązku podatkowego na podstawie otrzymanej faktury, bądź dokumentu celnego z tytułu czynności będącej źródłem podatku naliczonego. Z art. 2 pkt 31 ustawy wynika, że ilekroć w ustawie jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

2015
19
cze

Istota:

Zastosowanie procedury opodatkowania marży dla dostawy samolotu.

Fragment:

Z uzupełnienia do wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył samolot z zamiarem użytkowania go na potrzeby działalności gospodarczej. Zamiar odsprzedaży pojawił się kiedy okazało się, że samolot nie spełnia wymaganych oczekiwań. Zatem warunek przepisu art. 120 ust. 4 nie został spełniony (dotyczy nabycia towaru używanego w celu odprzedaży), bowiem podatnik co prawda nabył samolot od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży, jednak zamiar odprzedaży nie pojawił się przy nabyciu przedmiotowego samolotu, lecz jak wskazał Wnioskodawca w sytuacji kiedy okazało się, że samolot nie spełnia wymaganych oczekiwań. W konsekwencji należy uznać, że samolot nie został nabyty w celu odprzedaży. Tym samym, analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że skoro przedmiotowy samolot Wnioskodawca nabył od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy, tj. od osoby fizycznej, jednak jego nabycie nie wiązało się z zamiarem odprzedaży (możliwość odprzedaży przez Wnioskodawcę pojawiła się kiedy okazało się, że samolot nie spełnia oczekiwań), to przy sprzedaży tego samolotu Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.

2015
9
kwi

Istota:

Czy usługa świadczona przez Operatora na rzecz Spółki w zakresie wynajmu/czarteru samolotu odpowiada świadczeniu usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu, o których mowa w art. 28j ust. 2 ustawy o VAT i tym samym miejscem świadczenia tych usług będzie miejsce faktycznego oddania samolotu Spółce do dyspozycji?

Fragment:

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, czarter to wynajem statku lub samolotu na określony kurs lub czas, umowa dotycząca takiego wynajmu, statek lub samolot wynajęty na takich zasadach, rejs wynajętym statkiem lub samolotem. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Operator czarteruje (wynajmuje) Spółce samolot. Strony rozliczają się według godzin przelotów. Samolot jest wynajmowany bez załogi. Ciągłe, nieprzerwane dysponowanie przez Spółkę samolotem nie przekracza 30 dni (czyli 720 godzin) w roku. Co więcej nie ma żadnych podstaw prawnych do sumowania godzin lotu celem obliczenia 30 dni. Nieprzerwane ciągłe posiadanie samolotu w przypadku Wnioskodawcy to najczęściej dwa - trzy dni kalendarzowe w tygodniu i 4-5 godzin lotu. W pozostałe dni samolotem dysponuje Operator. Dopiero ewentualne ciągle nieprzerwane, codzienne dysponowanie samolotem - pojęte jako codzienne wykonywanie lotów, oznaczałoby opodatkowanie świadczonych usług na zasadach art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, po złożeniu zamówienia przez Spółkę na najem samolotu, samolot startuje z terytorium Niemiec. Zatem uznać należy, że samolot jest stawiany faktycznie do dyspozycji w Niemczech tzn. stamtąd startuje. Nie ma znaczenia fakt, iż zajęcie miejsc przez wskazanych pasażerów, załadowanie ich bagażu może nastąpić zarówno na terytorium Niemiec, jak i Polski.

2014
28
wrz

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę samolotu X..

Fragment:

Samolot nie był wykorzystywany bezpośrednio przez E., ale był oddany w dzierżawę na rzecz Polskich Linii Lotniczych ...S.A. Po przejściu na TF własności Samolotu, TF, z mocy prawa, wstąpił w stosunek dzierżawy i uzyskał prawo do pobierania pożytków z tego tytułu. Samolot będzie wykorzystywany przez TF w działalności podlegającej ustawie VAT (oddanie do odpłatnego korzystania spółce Polskich Linii Lotniczych ... S.A.) albo zbyty na rzecz innego podmiotu w ramach umowy sprzedaży. W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że E. dokonał przekazania Samolotu na rzecz TF na podstawie oświadczenia z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przejęcia przez Wnioskodawcę na własność przedmiotu zastawu rejestrowego wynikającego z umowy zastawu rejestrowego na samolocie z dnia 9 marca 2012 r. oraz umowy potwierdzającej przejecie na własność Samolotu zawartej dnia 8 stycznia 2014 r. pomiędzy E. a TF. Dodatkowo dostawa Samolotu została udokumentowana fakturą VAT. E. zakupił Samolot od producenta - spółki EM. - ....S.A. z siedzibą w Brazylii (dalej jako: „ EM. ”). Po zakupie Samolotu, był on przedmiotem importu z terytorium Brazylii do Polski. Import Samolotu przez E. spełniał warunki do zastosowania do tej transakcji stawki podatku VAT w wysokości 0%.

2014
30
maj

Istota:

Możliwość zastosowania stawki podatku 0% dla usług polegających na remoncie, przebudowie i konserwacji samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich świadczonych na rzecz Organizacji Obsługowych odsprzedających usługi na rzecz przewoźników lotniczych (pyt. 1); miejsce świadczenia usług polegających na remoncie, przebudowie i konserwacji samolotów oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich świadczonych (pyt. 2 i 3), oraz sposób dokumentowania prawa do zastosowania stawki 0% dla świadczonych usług.

Fragment:

Nadto trzeba zauważyć, iż usługi wykonywane przez Wnioskodawcę są poświadczane w dokumentacji pokładowej samolotów. W dokumentacji tej jest określony zarówno konkretny przewoźnik (każda strona dokumentacji pokładowej opatrzona jest nazwą i adresem użytkownika samolotu), jaki konkretny samolot którego dana dokumentacja pokładowa dotyczy (w dokumentacji pokładowej jest zamieszczony znak rejestracyjny danego samolotu). Na jednej stronie umieszczone są informacje skąd dany samolot przyleciał, zaś na następnej stronie jest informacja dokąd ów samolot odleciał. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę są również poświadczone na wystawionych przez Organizacje Obsługowe dokumentach tzw. WO — Work Order. Na każdym WO znajdują się informacje oznakach rejestracyjnych samolotu, informacje kto jest operatorem tego samolotu, oraz jakiego rodzaju prace zostały wykonane. Oryginały zarówno dokumentacji pokładowej, jak i WO znajdują się odpowiednio u przewoźników lotniczych i Organizacji Obsługowych a sam Wnioskodawca, co oczywiste, nie posiada oryginałów tych dokumentów. Ma jednak do nich odpowiedni dostęp. Jakkolwiek samo składowanie przez Wnioskodawcę wszystkich kopii wszystkich dokumentów jest z uwagi na olbrzymią objętość tych dokumentów, pozbawione racjonalnego uzasadnienia, tym niemniej Wnioskodawca może — na żądanie odpowiednich organów administracji publicznej, w tym organów skarbowych, sądów i wszelkich uprawnionych podmiotów — dostarczyć ich kopie (w razie konieczności poświadczone przez Wnioskodawcę).

2014
18
mar

Istota:

Czy Spółka musi złożyć informacje VAT-23 o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu i zapłacić podatek od towarów i usług?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 24 września 2013 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 11 grudnia 2013 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku złożenia informacji VAT-23 o wewnątrzwspólnotowym nabyciu samolotu i zapłacenia podatku. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka zakupiła samolot typu B. - rok produkcji 1975 od kontrahenta ze Szwecji (podatnika). Obie strony są podatnikami VAT-UE. Samolot był używany przez sprzedającego w działalności gospodarczej, jest 6 osobowy i waży ponad 3 tony, jest zarejestrowany w Szwecji. Został zakupiony do wykonywania działalności gospodarczej Spółki, która zajmuje się szkoleniem pilotów (posiada wymagany dla tej działalności certyfikat). Spółka nie zamierza przerejestrowywać samolotu w Polsce. Nabycie samolotu wykazała jako WNT w deklaracji VAT. Samolot będzie używany do wykonywania szkoleń i usług transportowych krajowych i międzynarodowych. Będzie wpisany do ewidencji środków trwałych i amortyzowany. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Spółka musi złożyć informacje VAT-23 o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu i zapłacić podatek od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, fakt, że samolot nie jest nowym środkiem transportu i nie będzie rejestrowany w Polsce, zwalnia od procedury z art. 103 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

2013
17
gru

Istota:

Stawka podatku na dzierżawę samolotu.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z leasingiem samolotu.

Fragment:

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych wyżej przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że usługi dzierżawy samolotu świadczone przez Spółkę na rzecz firmy B., korzystają z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, gdyż firma B. posiada status przewoźnika lotniczego wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (co potwierdza obecność na liście ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego) i wykorzystuje ten samolot w celu wykonywania przewozów lotniczych. Spełnione są zatem warunki określone w art. 83 ust. 1 pkt 13 ustawy. Jednocześnie należy przyjąć, że Obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowi dokument bezspornie potwierdzający, że firma B. wykonuje głównie przewozy w transporcie międzynarodowym w rozumieniu art. 83 ust. 1a ustawy, tym samym spełniony jest warunek, o którym mowa w ust. 2 ww. artykułu. Z racji tego, że leasingowany samolot służy wykonywaniu przez Spółkę czynności opodatkowanej (dzierżawie), ma prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego rat leasingowych ww. samolotu (ewentualnie do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym). Jednocześnie należy zaznaczyć, że zasadność otrzymania zwrotu podatku naliczonego nie była przedmiotem oceny tutejszego organu, gdyż taka ocena może być przeprowadzona jedynie w toku prowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy miejscowo organ podatkowy pierwszej instancji.

2012
10
lis

Istota:

Czy Spółka, działając jako płatnik, będzie zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów w Polsce uzyskiwanych przez członków Załogi Floty Powietrznej w związku z zatrudnieniem wykonywanym na pokładzie samolotów eksploatowanych przez Spółkę w komunikacji międzynarodowej?

Fragment:

Spółka wskazała, że zgodnie z art. 15 ust. 3 umowy ze Szwajcarią w wersji polskiej opublikowanej w Dzienniku Ustaw: „ wynagrodzenie uzyskiwane przez osobę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, samolotu eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej może podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce rzeczywistego zarządu przedsiębiorstwa ”. Mając powyższe na uwadze, wynagrodzenia uzyskiwane przez załogi samolotów od Spółki z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie samolotów Spółki eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej powinny być opodatkowane tylko w kraju, w którym znajduje się miejsce rzeczywistego zarządu Spółki. Spółka zwróciła uwagę, że ani umowa ze Szwajcarią ani Komentarz nie precyzują, jakiego rodzaju działalność uważa się za „ pracę najemną wykonywaną na pokładzie samolotu ”. Jednak w opinii Spółki, wszelkie czynności wykonywane przez załogę samolotu na pokładzie samolotu Spółki (np. pilotowanie, obsługę pasażerów) należy traktować jako „ pracę najemną wykonywaną na pokładzie samolotu ”. W związku z tym, w opinii Spółki, ponieważ miejscem rzeczywistego zarządu Spółki jest jej szwajcarski oddział, wynagrodzenia uzyskiwane przez członków Załogi Floty Powietrznej od Spółki z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie samolotów Spółki eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej powinny być opodatkowane wyłącznie w Szwajcarii (a nie w Polsce).

2012
7
lip

Istota:

Brak prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy towarów dokonywanej przez przewoźnika na rzecz pasażerów na pokładach samolotów w rejsach międzynarodowych.

Fragment:

Ponadto, dostawa w tym przypadku dokonywana jest przez przewoźnika na rzecz pasażerów, a nie na rzecz przewoźnika w celu zaopatrzenia samolotu. Analizując zaistniały w sprawie stan faktyczny w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, zdaniem tut. Organu, sprzedawanie napojów, kanapek, alkoholi, słodyczy, kosmetyków na pokładach samolotów pasażerom nie spełnia definicji dostawy towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego, zatem nie może korzystać z obniżonej do 0% stawki podatku VAT, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz – w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.