Samodzielna działalność gospodarcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samodzielna działalność gospodarcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
1
kwi

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług w ramach kontraktu menedżerskiego;

Fragment:

Podatnikami – wg zapisu art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 3013 r., obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy stanowi, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

2013
15
sie

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług w zakresie zarządzania

Fragment:

Powoduje to, że nie jest możliwe wyłączenie przedmiotowych usług z zakresu „ wykonywanej samodzielnie działalności gospodarczej ” na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT - a co za tym idzie, nie jest możliwe uznanie, że w związku ze świadczeniem tych usług Wnioskodawcy nie przysługuje status podatnika VAT. Za powyższym wnioskiem przemawia również uwzględnienie przy interpretacji art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT regulacji Dyrektywy Rady 112/2006 (dalej „ Dyrektywa ”) - z którą co do zasady powinny być zgodne regulacje ustawy o VAT, stanowiące implementację zapisów Dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Zdaniem Wnioskodawcy, art. 15 ust. 3 ustawy o VAT stanowi implementację art. 10 Dyrektywy, zgodnie z którym: „ Warunek o którym mowa w art. 9 ust. 1, przewidujący, że działalność gospodarcza jest prowadzona samodzielnie, wyklucza opodatkowanie VAT pracowników i innych osób, o ile są związane z pracodawcą umową o pracę lub jakimikolwiek więzami prawnymi tworzącymi stosunek prawny miedzy pracodawcą a pracownikiem w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy. ” Zgodnie zatem z art. 10 Dyrektywy za „ samodzielną działalność gospodarczą ” opodatkowaną VAT nie może być uznany jedynie taki stosunek, który ma cechy zbliżone do stosunku pracy - w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności wobec osób trzecich.

2013
30
cze

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług w ramach kontraktu menedżerskiego

Fragment:

Z powyższego wynika zatem, że warunek odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności, który decyduje o nieuznaniu czynności za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarowi usług, nie jest spełniony. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie wystąpiły łącznie wszystkie przesłanki wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, co oznacza że nie zostały spełnione kryteria wyłączające świadczenie usług w ramach kontraktu menadżerskiego z czynności podlegających tej ustawie. Zatem Wnioskodawca z tytułu zawartego kontraktu menedżerskiego będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, tym samym wynagrodzenie uzyskane za wykonanie tych czynności podlegać będzie opodatkowaniu tym podatkiem. ” Dodatkowo w/w interpretacji wskazano: „ (...) tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarowi usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

2013
30
cze

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług w ramach kontraktu menedżerskiego

Fragment:

Z powyższego wynika zatem, że warunek odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności, który decyduje o nieuznaniu czynności za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarowi usług, nie jest spełniony. Wobec powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie wystąpiły łącznie wszystkie przesłanki wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, co oznacza że nie zostały spełnione kryteria wyłączające świadczenie usług w ramach kontraktu menadżerskiego z czynności podlegających tej ustawie. Zatem Wnioskodawca z tytułu zawartego kontraktu menedżerskiego będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, tym samym wynagrodzenie uzyskane za wykonanie tych czynności podlegać będzie opodatkowaniu tym podatkiem. ” Dodatkowo w/w interpretacji wskazano: „ (...) tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarowi usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich.

2013
12
lut

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług w ramach kontraktu menedżerskiego

Fragment:

Podatnikami – wg zapisu art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy stanowi, iż za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

2011
1
sie

Istota:

Czy w związku z prowadzeniem przez Wnioskodawcę tego samego przedmiotowo rodzaju pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej oraz w ramach indywidualnej działalności gospodarczej dopuszczalne jest opodatkowanie dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w sytuacji gdy dochody uzyskane w spółce cywilnej przez każdego ze wspólników byłyby opodatkowane na ogólnych zasadach (tj. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

Fragment:

Jednocześnie ustawodawca określa, iż przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegających opodatkowaniu na podstawie updof (art. 3 uzpd). Jednocześnie nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwość zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stosunku do działalności prowadzonej indywidualnie przez Wnioskodawcę określone w art. 8 ust. 1 uzpd. Uzupełniająco należy dodać, co jednak nie ma bezpośredniego zastosowania w sprawie, iż ustawodawca przewidział w art. 9a ust. 5 updof zasadę jednolitości opodatkowania przychodów (dochodów) z pozarolniczej działalności gospodarczej niezależnie od formy prawnej jej prowadzenia, jednak odnosi się to wyłącznie do opodatkowania dochodów z tej działalności zgodnie ze stawką 19%; omawiany przepis stanowi, iż jeżeli podatnik: prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, jest wspólnikiem spółek mniemających osobowości prawnej - wybór sposobu opodatkowania według stawki 19% dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy updof. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.: Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności prowadzonej w spółce?

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, że podatnicy mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych osiąganych zarówno z działalności prowadzonej samodzielnie jak i z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych, pod warunkiem, że osiągnięte przychody nie przekroczą 150.000 euro, rozpatrywane oddzielnie w odniesieniu do działalności prowadzonej samodzielnie i oddzielnie w odniesieniu do prowadzonej w spółce cywilnej. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują, aby z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 9 ww. ustawy pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2011
1
lip

Istota:

Skoro w relacji pomiędzy sędzią-komisarzem a syndykiem nie zachodzi stosunek prawny zbliżony do stosunku prawnego pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, ani co do warunków wykonywania przez syndyka czynności, ani co do wynagradzania, ani tym bardziej co do zasad odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków, to działalność syndyka - osoby fizycznej nie jest objęta hipotezą art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

Fragment:

Sąd wskazał, że kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu ma przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 Ustawy o VAT, który w chwili wydania zaskarżonej decyzji stanowił, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 , nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 u.o.p.d.o.f., jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecone czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, w szczególności zaś ustalenie, czy działalność syndyka jest wykonywaną samodzielnie działalnością gospodarczą w rozumieniu tego przepisu. Sąd podkreślił, że bez wątpienia szereg przepisów Prawa upadłościowego zawiera regulacje, które ograniczają swobodę działania syndyka, poddając go nadzorowi sądu i sędziego - komisarza, bądź też wskazując czynności, których wykonanie jest uzależnione od zgody rady wierzycieli. Sąd wskazał jednak, że ograniczenia te zdeterminowane są funkcją procesową pełnioną przez syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz koniecznością ochrony interesów tak wierzycieli jak i samego upadłego.

2011
1
cze

Istota:

Czy istnieją przeciwwskazania do opodatkowania spółki cywilnej zawartej z bratem zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Fragment:

Cytowany uprzednio przepis art. 6 ust. 4 pkt 1 – do którego odsyła ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, określa bowiem odrębnie limity dla działalności samodzielnej i działalności spółki. Z treści tych przepisów można więc wywnioskować, że ustawodawca przewidział możliwość jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnie i w formie spółki opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy – dla każdej z tych działalności odrębnie - podatnik nie przekroczył limitów kwotowych przewidzianych w art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy. Jeżeli taka możliwość przewidziana została dla podatników kontynuujących działalność prowadzoną samodzielnie i w formie spółki, to tym bardziej nie ma przeszkód, by podatnik prowadzący dotychczas działalność samodzielnie, który działalności w formie spółki wcześniej nie prowadził, taką działalność mógł rozpocząć i wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W oparciu o przepis art. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu.

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i będąc jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej, może korzystać z dwóch form opodatkowania, tj. opodatkowania działalności prowadzonej samodzielnie na zasadach ogólnych podatkiem liniowym i opodatkowania działalności prowadzonej w spółce cywilnej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Fragment:

Nr 144, poz. 930 z zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". W oparciu o przepis art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy w związku z art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 z zm.) obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r., podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro. Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, w związku z przekroczeniem w 2007 r. z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie kwoty przychodu 150 000 euro, utracił Pan prawo do rozliczania się z podatku dochodowego na zasadzie ryczałtu w stosunku do działalności prowadzonej samodzielnie w roku 2008. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.