PT8.8101.302.2015/WCX | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od paliwa i wydatków związanych z eksploatacją opisanego we wniosku pojazdu, który jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności prowadzenia ewidencji pojazdu i uzyskania stosownego zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów
PT8.8101.302.2015/WCXinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 5 listopada 2014 r. nr IBPP2/443-740/14/KO, wydanej, w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dla Regionalnego Centrum ..., na wniosek z dnia 22 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.), uzupełniony pismem z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od paliwa i wydatków związanych z eksploatacją opisanego we wniosku pojazdu, który jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej, zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wpłynął wniosek Regionalnego Centrum ... z dnia 22 lipca 2014 r. uzupełniony pismem z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od paliwa i wydatków związanych z eksploatacją opisanego we wniosku pojazdu, który jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest odprowadzenie i oczyszczanie ścieków z terenu miasta. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca jest właścicielem środka trwałego w postaci samochodu marki Fiat Ducato. Samochód w dowodzie rejestracyjnym wydanym przez Prezydenta Miasta jest zarejestrowany jako samochód specjalny z przeznaczeniem: Pogotowie Techniczne/Warsztat. Pojazd przystosowany jest do wykonywania prac związanych z usuwaniem awarii na sieciach kanalizacyjnych oraz pompowniach ścieków. Pojazd posiada jeden rząd siedzeń oraz wydzieloną od kabiny obudowaną część serwisową, w której znajdują się: na stałe zamontowana szafa narzędziowa z blatem roboczym i imadłem oraz zamknięta szafa na części zamienne i ubrania ochronne dla pracowników, a także kilkuset litrowy zbiornik na wodę. Samochód jest wykorzystywany tylko i wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji przepompowni ścieków, stanowiących majątek Spółki oraz do ochrony prywatnych nieruchomości przed podtopieniem. Rok produkcji pojazdu datowany jest na 2008 r. Data pierwszej rejestracji pojazdu to 7 kwietnia 2009 r. Data kolejnej rejestracji – 9 maja 2012 r. Druga rejestracja pojazdu wiązała się z tym, że samochód zakupiony został pierwotnie jako samochód ciężarowy, a w dalszej eksploatacji zostało zmienione przeznaczenie pojazdu na pojazd specjalny - Pogotowie Techniczne/Warsztat. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi 3300 kg (w rubryce F1 i F2 w dowodzie rejestracyjnym), całkowita masa z ładunkiem całego zespołu 5800 kg (rubryka F3 w dowodzie rejestracyjnym), masa własna pojazdu wynosi 2120 kg (rubryka G w dowodzie rejestracyjnym). Dopuszczalna ładowność oraz numer homologacji nie są określone w dowodzie rejestracyjnym dla tego pojazdu (odpowiednie rubryki Dopuszczalna ładowność oraz rubryka K w dowodzie rejestracyjnym).

W Spółce funkcjonuje regulamin użytkowania samochodów służbowych, które szczegółowo określa zasady korzystania z samochodów służbowych, z wyraźnym zakazem użytkowania samochodów służbowych w celach osobistych pracowników. Ponadto każdy z samochodów służbowych wyposażony jest w urządzenie GPS, i przez to jego trasa przejazdu oraz miejsca postoju i wykonywanych zleceń są ściśle kontrolowane przez wyznaczonych pracowników Spółki.

Pismem z 21 października 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony zaistniały stan faktyczny następująco:

Ad. 1 Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu Fiat Ducato to głównie:

 • paliwo samochodowe,
 • naprawa samochodu,
 • doposażenie samochodu w nowe urządzenia zwiększające jego funkcjonalność jako samochodu służącego do obsługi przepompowni ścieków lub modernizacja istniejących,
 • przeglądy techniczne,
 • uzupełnianie olejów i innych materiałów eksploatacyjnych.

Ad. 2 Konstrukcja pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, gdyż jest to samochód inny niż samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t posiadający jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą. Ze względu na zmiany konstrukcyjne zmierzające do przystosowania pojazdu do obsługi przepompowni, samochód został przerejestrowany i obecnie jest kwalifikowany jako samochód specjalny - Pogotowie techniczne/ warsztat.

Ad. 6 Pojazd nie posiada dodatkowych badań technicznych przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów. Spółka jest w posiadaniu dokumentów homologacyjnych z których wynika, że jest to pojazd specjalny.

Ad. 7 Pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych - przedmiotem działalności Spółki jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu miasta.

Ad. 8 Pojazd został odpowiednio dostosowany do wykorzystywania go wyłącznie do zadań związanych z działalnością gospodarczą Spółki tj. obsługa przepompowni ścieków - codzienne przeglądy prawidłowej pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnych oraz ich serwis. W tym celu pojazd został wyposażony w szafę narzędziową z blatem roboczym i imadłem, na stałe zamontowaną w części przeznaczonej do przewozu ładunków; zamkniętą szafę na części zamienne i ubrania ochronne dla pracowników oraz kilkuset litrowy zbiornik na wodę. Wyposażenie części ładunkowej w stałe instalacje i konieczne oprzyrządowanie, całkowicie wyklucza użycie pojazdu służbowego do celów prywatnych. Ponadto, wykorzystywanie samochodu służbowego jest ściśle nadzorowane, poprzez monitoring tras przejazdu (pojazd jest wyposażony w system GPS), użytkowanie samochodu jest dopuszczalne tylko przez wyznaczonych pracowników, pojazd jest garażowany na wyznaczonym miejscu, tj. głównie na terenie Oczyszczalni Ścieków należącej do Spółki, każdy wyjazd pojazdu służbowego jest zlecany przez przełożonego, wpisany do ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzony podpisem przez pracownika i jego przełożonego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad, wynikających z Regulaminu w sprawie korzystania z samochodów służbowych, naraża pracownika na kary przewidziane w kodeksie pracy.

Ad. 9 Spółka wprowadziła Regulamin w sprawie korzystania z samochodów służbowych. Regulamin zawiera m.in. zapis iż:

 • samochód służbowy pozostaje do dyspozycji użytkowników, którymi są wyznaczeni pracownicy Spółki, tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania przez nich obowiązków na rzecz Spółki;
 • użytkownik nie jest uprawniony i zabrania się mu korzystania z samochodu w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą czyli w celach prywatnych.

Dla pojazdu prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu.

Każdy wyjazd Użytkownika na interwencję jest zlecany przez bezpośredniego przełożonego, i jest potwierdzany w ewidencji przebiegu pojazdu podpisem pracownika oraz podpisem przełożonego.

W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad określonych Regulaminem, Pracodawca może zastosować kary przewidziane w kodeksie pracy.

Ad. 10 Spółka nadzoruje używanie samochodu w następujący sposób:

 • każdy wyjazd pracownika zlecany jest ustnie przez przełożonego i następnie wpisywany w ewidencję przebiegu pojazdu, potwierdzany podpisem przez przełożonego i pracownika
 • samochód wyposażony jest w system GPS, za pomocą którego w czasie rzeczywistym przełożony lub osoba przez niego wyznaczona kontroluje przejazd samochodem służbowym. Dane są zapisywane w programie i istnieje możliwość ich odtworzenia.

Ad. 11 Zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych:

 • w Spółce tylko wyznaczeni pracownicy wykorzystują pojazd do zleconych zadań,
 • przekazanie pojazdu następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • Regulamin przewiduje możliwość skorzystania z pojazdu służbowego przez pracownika nie będącego osobą upoważnioną, tylko w wypadku zaistnienia okoliczności, w których taki pracownik jest jedyną osobą, która może zapewnić bezpieczne doprowadzenie samochodu do miejsca parkowania,
 • Regulamin przewiduje zakaz używania pojazdu przez osobę nie będącą pracownikiem Spółki.

Ad. 12 Zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych parkowanie pojazdu służbowego może mieć jedynie miejsce na wyznaczonych w regulaminie parkingach tj. przy siedzibie spółki oraz przy Oczyszczalni Ścieków należącej do Spółki.

W protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu służbowego, który stanowi załącznik do Regulaminu w sprawie korzystania z samochodów służbowych, pracownik podpisuje oświadczenie iż zobowiązuje się do garażowania samochodu w wyznaczonym miejscu.

Ad. 13 Zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych:

 • pojazd służbowy pozostaje do dyspozycji upoważnionego pracownika tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania przez niego obowiązków na rzecz Spółki. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z samochodu służbowego w czasie wolnym od pracy lub w celach nie związanych z działalnością gospodarczą.
 • W protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu służbowego, który stanowi załącznik do Regulaminu w sprawie korzystania z samochodów służbowych, pracownik podpisuje oświadczenie iż zobowiązuje się do wykorzystywania powierzonego samochodu zgodnie z przeznaczeniem.

Ad. 14 Zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych:

 • upoważniony pracownik może korzystać z samochodu służbowego wyłącznie dla celów związanych z działalnością gospodarczą Spółki,
 • pojazd służbowy pozostaje do dyspozycji upoważnionego pracownika tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania przez niego obowiązków na rzecz Spółki. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z samochodu służbowego w czasie wolnym od pracy lub w celach nie związanych z działalnością gospodarczą,
 • zabrania się pracownikom użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych,
 • nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu może skutkować zastosowaniem przez pracodawcę kar przewidzianych w kodeksie pracy.

Ad. 15 Wnioskodawca prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu.

Ad. 16 Wnioskodawca złożył naczelnikowi urzędu skarbowego informację VAT-26 we właściwym terminie.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może od 1 kwietnia 2014 r. odliczać 100 % podatku VAT od paliwa i innych wydatków związanych z pojazdem specjalnym marki Fiat Dukato, przeznaczonym i używanym tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą Spółki, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, opierając się na przepisie art. 86a ust. 3 pkt 1) a), oraz art. 86a ust. 4 pkt 2), jak również art. 86a ust. 9 pkt 1) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, może odliczać 100% podatku VAT od zakupu paliwa i innych wydatków związanych z samochodem specjalnym, użytkowanym tylko w związku z działalnością Spółki, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Biorąc pod uwagę treść art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt l a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwaną dalej ustawą o VAT; w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zasady odliczania podatku VAT od zakupów związanych z samochodami osobowymi i innymi pojazdami samochodowymi do 3,5 t reguluje art. 86a ustawy o VAT. Przepis wyraźnie wskazuje iż ograniczenie do odliczenia podatku VAT w wysokości 50% kwoty tego podatku, od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi o masie do 3,5 t, nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (art. 86a ust. 3 pkt 1 a)). Pojazdy samochodowe uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika jeżeli m.in. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (art. 86a ust. 4 pkt 2) zd.1). Do pojazdów tych należą m.in. pojazdy samochodowe, inne niż pojazdy osobowe, mające jeden rząd siedzeń który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunku ścianą lub trwała przegrodą, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

Wnioskodawca jest właścicielem pojazdu specjalnego z jednym rzędem siedzeń dla 3 osób oddzielonym od części serwisowej trwałą przegrodą. W części serwisowej znajduje się: na stałe zamontowana szafa narzędziowa z blatem roboczym i imadłem oraz zamknięta szafa na części zamienne i ubrania ochronne dla pracowników, a także kilkuset litrowy zbiornik na wodę.

Pojazd był początkowo zarejestrowany jako pojazd ciężarowy. W pierwszej rejestracji pojazdu w dowodzie rejestracyjnym wydanym przez Prezydenta Miasta samochód został wpisany jako samochód ciężarowy. Dopuszczalna ładowność pojazdu 1375 kg, a numer świadectwa homologacji .... W związku z wymogami eksploatacyjnymi sieci kanalizacyjnej Spółka poniosła nakłady inwestycyjne zmieniające istotnie przeznaczenie pojazdu. Samochód został specjalnie przystosowany do wykonywania prac związanych z usuwaniem awarii na sieciach kanalizacyjnych położonych na terenie miasta oraz 31 pompowniach ścieków zlokalizowanych w różnych częściach miasta i służy wyłącznie temu celowi. Fiat Dukato został ponownie zarejestrowany jako pojazd specjalny, z przeznaczeniem Pogotowie Techniczne/ Warsztat. Samochód posiada nadal jeden rząd siedzeń oraz wydzieloną od kabiny obudowaną część serwisową, które są trwale odgrodzone przegrodą. W związku z tym, że Spółka stoi na stanowisku, iż zarówno od nabywanych części do tego pojazdu jak i innych wydatków eksploatacyjnych, jak również paliwa przysługuje jej odliczenie 100% podatku VAT bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Naszym zdaniem istotny jest rodzaj samochodu, jego przeznaczenie i sposób wykorzystania tylko i wyłącznie do prowadzonej działalności i wykluczenie wykorzystania dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością. W przypadku Spółki zarówno konstrukcja, jak i przeznaczenie pojazdu Pogotowie Techniczne/Warsztat jednoznacznie o tym decyduje. Pojazd jest wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy tylko i wyłącznie w celu umożliwienia prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnych oraz ochrony nieruchomości przed podtopieniem, a konstrukcja pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

W dniu 5 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając, na podstawie przepisów § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną nr IBPP2/443-740/14/KO, w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy:

 • art. 2 pkt 34, art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a, 86a ust. 1 pkt 1, ust. 4, 5, 6, 7, 9, 10 i 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.),
 • art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312),
 • art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

oraz odniósł ich treść do stanu faktycznego i stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji.

W świetle powołanych przepisów Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził między innymi, iż w kwestii prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją pojazdu specjalnego: Pogotowie techniczne/Warsztat wskazać należy, że w odniesieniu do tego pojazdu zastosowanie znajdą przepisy art. 86a ustawy o VAT oraz art. 12 ww. ustawy nowelizującej regulujące kwestie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z używaniem pojazdów samochodowych.

Organ podatkowy stwierdził również, że z opisanej przez Wnioskodawcę konstrukcji pojazdu wynika, że wpisuje się on w dyspozycję przepisu art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT.

Okoliczności te, w opinii organu podatkowego, wskazują, że nie istnieje konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego organ podatkowy uznał, że Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego, wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących poniesione wydatki opisane we wniosku ponoszone w związku z eksploatacją samochodu specjalnego: Pogotowie Techniczne/Warsztat. Pełne prawo do odliczenia będzie również przysługiwało w odniesieniu do wydatków związanych z nabyciem paliwa w związku z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej, gdyż pojazd ten będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy organ podatkowy uznał za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 5 listopada 2014 r. nr IBPP2/443-740/14/KO, wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach jest nieprawidłowa, dlatego też uzasadnione jest dokonanie jej zmiany. Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej: „ustawą nowelizującą” wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W myśl art. 86a ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług – przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zgodnie z art. 86a ust. 5 ustawy ww. ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2.w odniesieniu do których:

 1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
 2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

W myśl art. 86a ust. 6 ww. ustawy ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług).

W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1.numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2.dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3.stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4.wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

 1. kolejny numer wpisu,
 2. datę i cel wyjazdu,
 3. opis trasy (skąd - dokąd),
 4. liczbę przejechanych kilometrów,
 5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

-potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

5.liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

W świetle ust. 9 powołanego artykułu, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

1.pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2.pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

3.pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 1. agregat elektryczny/spawalniczy,
 2. do prac wiertniczych,
 3. koparka, koparko-spycharka,
 4. ładowarka,
 5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 6. żuraw samochodowy

-jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Zgodnie z ust. 10 art. 86a ww. ustawy o podatku od towarów i usług, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

 1. pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
 2. pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Jednocześnie należy zauważyć, że stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1.samochodów osobowych;

2.innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 1. 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
 2. 2 – dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
 3. 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ww. ustawy nowelizującej).

Natomiast przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) „pojazd samochodowy” to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Należy również wskazać, że w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu z dnia 28 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 709) zostało wskazane, że warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy, nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu:

 1. pomoc drogowa, mających nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów,
 2. pogrzebowy, innych niż określone w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz. U. poz. 407), jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy są usługi pogrzebowe,
 3. bankowóz - wyłącznie typu A i B, innych niż określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej podatnika wykorzystującego te pojazdy jest transport wartości pieniężnych

-jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla tych przeznaczeń.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że jest właścicielem środka trwałego w postaci samochodu marki Fiat Ducato. Samochód w dowodzie rejestracyjnym jest zarejestrowany jako samochód specjalny z przeznaczeniem: Pogotowie Techniczne/Warsztat. Pojazd przystosowany jest do wykonywania prac związanych z usuwaniem awarii na sieciach kanalizacyjnych oraz pompowniach ścieków. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu wynosi 3300 kg, całkowita masa z ładunkiem całego zespołu 5800 kg, masa własna pojazdu wynosi 2120 kg. Dopuszczalna ładowność oraz numer homologacji nie są określone w dowodzie rejestracyjnym dla tego pojazdu.

Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu Fiat Ducato to głównie:

 • paliwo samochodowe,
 • naprawa samochodu,
 • doposażenie samochodu w nowe urządzenia zwiększające jego funkcjonalność jako samochodu służącego do obsługi przepompowni ścieków lub modernizacja istniejących,
 • przeglądy techniczne,
 • uzupełnianie olejów i innych materiałów eksploatacyjnych.

W ocenie Wnioskodawcy konstrukcja pojazdu wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, gdyż jest to samochód inny niż samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t posiadający jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą. Ze względu na zmiany konstrukcyjne zmierzające do przystosowania pojazdu do obsługi przepompowni, samochód został przerejestrowany i obecnie jest kwalifikowany jako samochód specjalny - Pogotowie techniczne/warsztat. Pojazd nie posiada dodatkowych badań technicznych przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów. Wnioskodawca jest w posiadaniu dokumentów homologacyjnych z których wynika że jest to pojazd specjalny. Pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych - przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu miasta. Pojazd został odpowiednio dostosowany do wykorzystywania go wyłącznie do zadań związanych z działalnością gospodarczą Spółki tj. obsługa przepompowni ścieków - codzienne przeglądy prawidłowej pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnych oraz ich serwis. W tym celu pojazd został wyposażony w szafę narzędziową z blatem roboczym i imadłem, na stałe zamontowaną w części przeznaczonej do przewozu ładunków; zamkniętą szafę na części zamienne i ubrania ochronne dla pracowników oraz kilkuset litrowy zbiornik na wodę. Wyposażenie części ładunkowej w stałe instalacje i konieczne oprzyrządowanie, całkowicie wyklucza użycie pojazdu służbowego do celów prywatnych. Wnioskodawca wprowadził Regulamin w sprawie korzystania z samochodów służbowych.

Regulamin zawiera m.in. zapis iż:

 • samochód służbowy pozostaje do dyspozycji użytkowników, którymi są wyznaczeni pracownicy Spółki, tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania przez nich obowiązków na rzecz Spółki;
 • użytkownik nie jest uprawniony i zabrania się mu korzystania z samochodu w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą czyli w celach prywatnych.

Dla pojazdu prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu. Każdy wyjazd Użytkownika na interwencję jest zlecany przez bezpośredniego przełożonego, i jest potwierdzany w ewidencji przebiegu pojazdu podpisem pracownika oraz podpisem przełożonego. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad określonych Regulaminem, Pracodawca może zastosować kary przewidziane w kodeksie pracy. Samochód wyposażony jest w system GPS, za pomocą którego w czasie rzeczywistym przełożony lub osoba przez niego wyznaczona kontroluje przejazd samochodem służbowym. Dane są zapisywane w programie i istnieje możliwość ich odtworzenia. Zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych parkowanie pojazdu służbowego może mieć jedynie miejsce na wyznaczonych w regulaminie parkingach tj. przy siedzibie Spółki oraz przy Oczyszczalni Ścieków należącej do Spółki. W protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu służbowego, który stanowi załącznik do Regulaminu w sprawie korzystania z samochodów służbowych, pracownik podpisuje oświadczenie iż zobowiązuje się do garażowania samochodu w wyznaczonym miejscu. Wnioskodawca złożył naczelnikowi urzędu skarbowego informację VAT-26 we właściwym terminie.

Analizując opisany we wniosku stan faktyczny w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że nie znajduje zastosowania do tak przedstawionego stanu faktycznego wskazany powyżej przepis art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z wniosku wynika, że przedmiotowy pojazd jest co prawda pojazdem specjalnym, nie mniej jednak określone w dowodzie rejestracyjnym przeznaczenie: Pojazd specjalny: Pogotowie techniczne/Warsztat nie zostało wymienione w powołanym wyżej art. 86a ust. 9 pkt 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zatem, w ocenie Ministra Finansów, nie ma podstaw aby na podstawie tego przepisu odstąpić od warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Wnioskodawca wskazał również, że wykorzystywany samochód marki Fiat Dukato posiada wprawdzie jeden rząd siedzeń oraz wydzieloną od kabiny obudowaną część serwisową, jednakże jednocześnie wskazuje, że pojazd ten nie posiada dodatkowych badań technicznych przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów – nie jest zatem spełniony warunek zawarty w art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, co oznacza, że wskazany wyżej art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 tej ustawy również nie może stanowić podstawy do odstąpienia od warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Również przepisy wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. nie znajdują zastosowania do pojazdu wykorzystywanego przez Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że żaden z wyżej powołanych przepisów nie stanowi podstawy do odstąpienia od warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wykorzystywanego przez Wnioskodawcę.

W celu nabycia prawa do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem opisanym przez Wnioskodawcę spełnione muszą być zasady wskazane w art. 86a ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Wykorzystywany pojazd może zostać uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy jeżeli sposób wykorzystywania tego pojazdu, zwłaszcza określony w ustalonych przez Wnioskodawcę zasadach jego używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez Wnioskodawcę dla tego pojazdu ewidencją przebiegu pojazdu będzie wykluczał użycie tego pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Należy zauważyć, że przepisy nie określają w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego tego pojazdu. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych. Przykładowo może tego dokonać za pomocą wprowadzonych regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem działań zabezpieczających ich wykonanie. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania pojazdów dla tych celów.

Ponadto Wnioskodawca w myśl art. 86a ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług ma obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tym pojeździe w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z tym pojazdem (VAT-26).

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym może odliczać 100% podatku VAT od zakupu paliwa i innych wydatków związanych z opisanym we wniosku samochodem, bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, Minister Finansów uznał za nieprawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 5 listopada 2014 r. nr IBPP2/443-740/14/KO, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP1/4512-180/15-2/Igo | Interpretacja indywidualna

samochód
DD9.8220.2.108.2015.BRT | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-740/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.