ITPP2/4512-959/15/RS | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia oraz rat leasingowych dotyczących samochodów osobowych przeznaczonych wyłącznie na wynajem oraz braku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i złożenia informacji VAT-26.
ITPP2/4512-959/15/RSinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. informacja
 3. odliczenia
 4. samochód
 5. wynajem
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), uzupełnionym w dniu 30 listopada 2015 r. (dopłata), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia oraz rat leasingowych dotyczących samochodów osobowych przeznaczonych wyłącznie na wynajem oraz braku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i złożenia informacji VAT-26 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 30 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia oraz rat leasingowych dotyczących samochodów osobowych przeznaczonych wyłącznie na wynajem oraz braku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i złożenia informacji VAT-26.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pani przedsiębiorcą, prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Głównym przedmiotem działalności gospodarczej są obecnie:

 • usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • usługi związane z usuwaniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • usługi transportowe,
 • usługi budowlane.

W ramach już prowadzonej działalności gospodarczej zamierza Pani poszerzyć zakres świadczonych usług m.in. o wynajem i dzierżawę rzeczy ruchomych, w tym wynajem samochodów osobowych, a więc usług klasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w Sekcji N w Dziale 77. Wynajem rzeczy ruchomych nie będzie okazjonalny, lecz będzie miał charakter ciągły, a umowy najmu lub dzierżawy będą zawierane na dłuższe okresy trwające nie krócej niż rok.

Przed rozpoczęciem świadczenia tych usług, zamierza Pani zakupić samochody osobowe lub wejść w ich używanie na podstawie umowy leasingu, które to pojazdy w następstwie poszerzonego zakresu świadczonych usług będą przeznaczone wyłącznie do oddania w odpłatne używanie osobom trzecim, na podstawie umowy najmu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przysługuje Pani pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego (100% z faktury dokumentującej zakup), w związku z wydatkiem poniesionym na nabycie samochodu osobowego w przypadku, gdy taki pojazd samochodowy zostanie nabyty z przeznaczeniem wyłącznie do oddania go w odpłatne używanie podmiotom trzecim na podstawie umowy najmu, przy jednoczesnym spełnieniu warunku wykluczenia użycia samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą...
  Sposób wykorzystania samochodu będzie każdorazowo określony przez podatnika w zasadach ich używania, m.in. poprzez ewidencjonowanie stanu licznika samochodu przy wydawaniu i odbiorze samochodu od najemcy.
 2. Czy przysługuje Pani pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego (100% z faktury dokumentującej opłatę wstępną i następnie raty leasingowe), w związku z wydatkiem poniesionym na używanie samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu, gdy taki pojazd zostanie następnie oddany w odpłatne używanie podmiotom trzecim na podstawie umowy najmu, przy jednoczesnym spełnieniu warunku wykluczenia użycia samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą...
  Sposób wykorzystania samochodu będzie każdorazowo określony przez podatnika w zasadach ich używania, m.in. poprzez ewidencjonowanie stanu licznika przy wydawaniu i odbiorze samochodu od najemcy.
 3. Czy w zakresie powołanych wyżej okoliczności będzie Pani zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz poinformowania organu podatkowego o takim samochodzie na druku VAT-26...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na wszystkie postawione pytania powinna być twierdząca, bowiem znajduje to swoje potwierdzenie w aktualnie obowiązujących przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

Otóż, zgodnie z treścią art. 86a ust. 1 istnieje podstawowa zasada odliczania wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, którą ustawodawca określił na poziomie 50% kwoty podatku naliczonego wynikających, m.in. z faktur otrzymanych przez podatnika.

W ust. 2 powołanego artykułu, określone zostały wydatki związane z pojazdami samochodowymi, do których zaliczono, m.in. nabycie tych pojazdów (zakup), a także wydatki związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy leasingu (do tych wydatków zaliczane są zarówno opłata wstępna, jak i poszczególne raty leasingowe).

Powyższe wskazuje, że w odniesieniu do powołanych wyżej czynności, podatnik zachowuje ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. do wysokości 50%.

Jednakże w art. 86a ust. 3 ustanowiono sytuacje, w których nie stosuje się ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego, a w szczególności wówczas, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W art. 86a ust. 4 zdefiniowane zostało natomiast pojęcie „wykorzystywania samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika”. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 86a ust. 4 pkt 1, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencję przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Stąd też, aby pojazd samochodowy został uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Należy wskazać na kolejny wyjątek, umożliwiający pewne odformalizowanie zachowań i aktywności gospodarczej podatnika, który został zawarty w ust. 5 tegoż artykułu, a dotyczący zwolnienia podatnika z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Jak określił to ustawodawca, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych, m.in. przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawy umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Należy przy tym wskazać, że ustawodawca nie warunkuje w tym przepisie w żadnym miejscu, że oddanie w odpłatne używanie pojazdów samochodowych ma stanowić główny i jedyny przedmiot działalności podatnika.

Podsumowując zaprezentowany wyżej stan prawny w powiązaniu ze zdarzeniem przyszłym, odpowiadając na postawione we wniosku pytania, stoi Pani na stanowisku, że:

- będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego wynikającego z „faktur zakupu” pojazdów lub faktur dokumentujących opłatę wstępną i raty leasingowe z tytułu używania tych pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej, bowiem:

 • nabyte pojazdy samochodowe (samochody osobowe) będą wykorzystywane wyłącznie do działalności opodatkowanej podatnika, tzn. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu innemu podmiotowi i to niezależnie od tego, czy samochody te będą stanowiły Pani majątek, czy będą wykorzystywane przez nią na podstawie umowy leasingu (stanowić będą własność leasingodawcy),
 • będzie Pani zobowiązana do określenia zasad używania wynajmowanych samochodów, celem wykluczenia ich używania do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • nie będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, bowiem nabyte, czy też wykorzystywane pojazdy samochodowe będą przeznaczone wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, a ta działalność stanowić będzie Pani przedmiot działalności gospodarczej,
 • nie będzie miała obowiązku informowania Naczelnika Urzędu Skarbowego o tych pojazdach (Informacja VAT-26), bowiem dla tych pojazdów nie będzie miała obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu, co wynika z treści art. 86a ust. 12 ustawy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w zakresie wydatków związanych z samochodami są uregulowane w art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług, który od dnia 1 kwietnia 2014 r. otrzymał, nadane ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312 z póź. zm.), następujące brzmienie.

Zgodnie z ust. 1 pkt 1 ww. artykułu, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Przez pojazdy samochodowe - stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy - rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Natomiast na mocy art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z póź. zm.), przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Stosownie do zapisu art. 86a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W świetle ust. 4 powołanego artykułu, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Jak stanowi ust. 5 ww. artykułu, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

 1. przeznaczonych wyłącznie do:
  1. odprzedaży,
  2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  1. jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;
 2. w odniesieniu do których:
  1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
  2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Zgodnie z ust. 6 tegoż artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd – dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  1. potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Stosownie do treści ust. 8 ww. artykułu, w przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4:

 1. jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd;
 2. obejmuje:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel udostępnienia pojazdu,
  3. stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
  6. imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

W świetle ust. 9 powołanego artykułu, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 3. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  1. agregat elektryczny/spawalniczy,
  2. do prac wiertniczych,
  3. koparka, koparko-spycharka,
  4. ładowarka,
  5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  6. żuraw samochodowy
  1. jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Zgodnie z ust. 10 powołanego artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

 1. pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
 2. pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Na podstawie ust. 12 ww. artykułu, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

W myśl ust. 13 tegoż artykułu, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Jak wynika z powołanych uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług zasadą jest, że w przypadku nabycia pojazdów samochodowych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ww. ustawy stanowi 50% kwoty podatku. Podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”, tj. zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów niezwiązanych z tą działalnością. W ramach wyjątku od tej zasady odliczenie pełne, tj. w wysokości 100%, przysługuje m.in. w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Pojazdy są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika m.in. w przypadku, gdy sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Obowiązek prowadzenia ewidencji został wyłączony m.in. w przypadku pojazdów samochodowych,przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umów najmu – jeżeli to oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Należy zaznaczyć, że użyte w przepisie sformułowanie „przedmiot działalności podatnika” w zestawieniu z pozostałą częścią zdania w brzmieniu „odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze”, nie oznacza przedmiotu działalności w sensie generalnym, lecz w kontekście zadysponowania konkretnym samochodem w ściśle określony sposób. Mówiąc o przedmiocie działalności podatnika, przepis ten wiąże go jednocześnie z odprzedażą, bądź wynajmem konkretnych samochodów poprzez użycie wyrazu „tych”, przy czym ich odprzedaż lub najem jest jedyną okolicznością wymienioną w tym przepisie, która uzasadnia jego zastosowanie.

Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oddawania w odpłatne używanie samochodów na podstawie umowy najmu nie jest wystarczającą przesłanką, pozwalającą na odliczenie pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. samochodów i pojazdów. Do nabycia takiego uprawnienia konieczne jest równoczesne przeznaczenie danego, konkretnego samochodu do najmu.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że skoro samochody osobowe, które zamierza Pani nabyć lub użytkować na podstawie umowy leasingu przeznaczone będą – jak wynika z treści wniosku - wyłącznie na wynajem i nie będą użytkowane w inny sposób, to będzie Pani przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych i nabycia tych samochodów, o ile nie zajdą wyłączenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe prawo będzie przysługiwać bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach (VAT-26).

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.