ITPP2/4512-825/15/PS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa, eksploatacją oraz remontem samochodów ciężarowych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wyszczególnionego w fakturach dokumentujących nabycie oleju napędowego, który jest przechowany w zbiornikach na terenie warsztatu
ITPP2/4512-825/15/PSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. paliwo
 3. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniach 9 listopada i 7 grudnia 2015 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa, eksploatacją oraz remontem samochodów ciężarowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wyszczególnionego w fakturach dokumentujących nabycie oleju napędowego, który jest przechowany w zbiornikach na terenie warsztatu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 9 listopada i 7 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa, eksploatacją oraz remontem samochodów ciężarowych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wyszczególnionego w fakturach dokumentujących nabycie oleju napędowego, który jest przechowany w zbiornikach na terenie warsztatu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Pan G. M., zwany dalej w skrócie Podatnikiem, Stroną, lub Wnioskodawcą, jest przedsiębiorcą samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: D. G. M., z siedzibą w G. Strona jest podatnikiem VAT czynnym w zakresie podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych miesięcznych. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Strony jest wykonywanie na zlecenie posadzek w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach niemieszkalnych na trenie kraju. Od dochodu z uzyskiwanej działalności podatnik jest zobowiązany opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19,00%. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Strona opłaca miesięcznie. Podatnik w 2015 r. jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przewiduje, że do prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie zobowiązany także w następnych latach podatkowych. W dniu 4 kwietnia 2014 r. Podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym w G. informację na druku VAT-26 - informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych dla działalności gospodarczej, o której to informacji mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 371), zwaną dalej informacją, w której wskazał 15 samochodów ciężarowych, dla których wydano zaświadczenia, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o zmianie VAT z 2014 r., a które to zaświadczenia wpisano w formie adnotacji w dowodach rejestracyjnych ww. samochodów ciężarowych, które to samochody ciężarowe są oraz będą wykorzystywane wyłącznie przez Wnioskodawcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Po złożeniu ww. informacji Wnioskodawca założył dla ww. 15 samochodów ciężarowych ewidencje przejazdów, o której to ewidencji mowa w art. 86a ust. 7 p.t.u. oraz odliczał, w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy z faktur dokumentujących nabywanie paliwa oraz z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją ww. 15 samochodów ciężarowych, podatek naliczony w 100,00%. W dniu 1 lipca 2015 r. Podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym w G. informację na druku VAT-26, że od dnia 1 lipca 2015 r. zaprzestaje odliczania w 100,00% podatku naliczonego od ww. wydatków oraz zaprzestał prowadzenia ewidencji przejazdów dla ww. samochodów ciężarowych i rozpoczął od dnia 1 lipca 2015 r. odliczanie od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 50,00% podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywanie paliwa oraz z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją ww. 15 samochodów ciężarowych. Minister Finansów, reprezentowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji nr XXXXX/XXX-XXXX/XX/XX z dnia 17 grudnia 2014 r. wydanej na wniosek Strony dla jednego z ww. 15 samochodów ciężarowych, tj. Fiat XXXXX XXX, wskazał, że warunkiem odliczania od podatku należnego podatku naliczonego w 100,00% z faktur dokumentujących nabywanie paliwa i z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją ww. pojazdu samochodowego, jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, o której to ewidencji mowa w art. 86a ust. 7 p.t.u.

Wnioskodawca przy prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej, poza ww. 15 samochodami ciężarowymi, wykorzystuje też ciągniki siodłowe, maszyny i urządzenia budowlane, np. zacieraczki, samochody ciężarowe bez zaświadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o VAT z 2014 r. oraz samochody osobowe. Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości w G., na której znajduje się warsztat, w którym znajdują się zbiorniki na olej napędowy. W ww. zbiornikach Strona przechowuje olej napędowy nabywany od podatników VAT czynnych, w ilości jednostkowej przeciętnie 9.000 – 11.000 litów, który to olej napędowy był wydany ze zbiorników do dnia 30 czerwca 2015 r., na podstawie dokumentów RW, wyłącznie do ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń budowlanych oraz samochodów ciężarowych zgłoszonych w ww. informacji do dnia 30 czerwca 2015 r. w Urzędzie Skarbowym w G. Do dnia 30 czerwca 2015 r. Strona odliczała od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 100,00% podatku naliczonego z faktur, które dokumentowały nabycie oleju napędowego przechowanego po jego nabyciu w zbiornikach w warsztacie, a następnie wydawanego w celach związanych z działalnością gospodarczą, na podstawie jednostkowych dokumentów RW, do celów związanych wyłącznie z eksploatacją ciągników siodłowych, maszyn i urządzeń budowlanych oraz ww. 15 samochodów ciężarowych. Strona ustaliła, że ww. opisany olej napędowy od dnia 1 lipca 2015 r. będzie wydawany wyłącznie do celów związanych z eksploatacją wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej ciągników siodłowych i maszyn oraz urządzeń budowlanych.

Przy prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykorzystuje poniżej wymienione samochody ciężarowe, zwane dalej pojazdami samochodowymi, a mianowicie:

 1. marki Fiat Ducato, nr rej. x;
 2. marki Fiat Ducato, nr rej. x;
 3. marki Fiat Ducato, nr rej. x;
 4. marki Fiat Ducato, nr rej. x;
 5. marki Fiat Panda, nr rej. x;
 6. marki Fiat Ducato, nr rej. x;
 7. marki Fiat Ducato, nr rej. x;
 8. marki Fiat Ducato, nr rej. x;
 9. marki Fiat SeicentoVan, nr rej. x;
 10. marki Fiat Ducato, nr rej. x;
 11. marki Fiat Ducato, nr rej. x;
 12. marki Fiat Ducato, nr rej. x;
 13. marki Fiat Ducato, nr rej. x;
 14. marki Fiat Ducato, nr rej. x;
 15. marki Fiat SeicentoVan, nr rej. x.

Wyżej wymienione samochody ciężarowe, zdaniem Strony, nie spełniają kryteriów określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.).

Od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wezwanie z dnia 29 października 2015 r., paliwo (olej napędowy) przechowywane w zbiornikach na terenie warsztatu było wydawane do napędu samochodów osobowych i do napędu opisanych powyżej samochodów ciężarowych.

Od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wezwanie została zakupiona następująca ilość paliwa (oleju napędowego) w celu przechowania w zbiornikach oraz następnie w celu wydania do napędu pojazdów samochodowych:

 1. miesiąc lipiec 2015 r.
  1. ilość nabytego oleju napędowego 12.109 litrów, nabycie udokumentowane fakturą nr xxx z dnia 2 lipca 2015 r. wystawioną przez H. Sp. z o. o.;
  2. ilość nabytego oleju napędowego 8.576 litrów, nabycie udokumentowane fakturą nr xxx z dnia 17 lipca 2015 r. wystawioną przez H. Sp. z o. o.
 2. miesiąc sierpień 2015 r.
  1. ilość nabytego oleju napędowego 8.030 litrów, nabycie udokumentowane fakturą nr xxx z dnia 7 sierpnia 2015 r. wystawioną przez H. Sp. z o. o.;
  2. ilość nabytego oleju napędowego 7.799 litrów, nabycie udokumentowane fakturą nr xxx z dnia 27 sierpnia 2015 r. wystawioną przez H. Sp. z o. o.
 3. miesiąc wrzesień 2015 r. - ilość nabytego oleju napędowego 11.966 litrów, nabycie udokumentowane fakturą nr xxx z dnia 17 września 2015 r. wystawioną przez H. Sp. z o. o.
 4. miesiąc październik 2015 r. - ilość nabytego oleju napędowego 10.820 litrów, nabycie udokumentowane fakturą nr xxx z dnia 8 października 2015 r. wystawioną przez H. Sp. z o. o.

Od dnia 1 lipca 2015r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wezwanie wydano do napędu pojazdów osobowych i samochodów ciężarowych poniżej wymienioną ilość paliwa (oleju napędowego):

 1. dokument RW nr 35 z dnia 31 lipca 2015 r., wydano ogółem 14.916 litrów oleju napędowego do maszyn i samochodów;
 2. dokument RW nr 37 z dnia 31 sierpnia 2015r., wydano ogółem 12.662 litrów oleju napędowego do maszyn i samochodów;
 3. dokument RW nr 43 z dnia 30 września 2015r., wydano ogółem 4.048 litrów oleju napędowego do samochodów osobowych i ciężarowych;
 4. dokument RW nr 44 z dnia 30 września 2015 r., wydano ogółem 9.950 litrów oleju napędowego do maszyn i ciągników siodłowych.

Strona wydaje paliwo ze zbiorników na terenie warsztatu do pojazdów samochodowych w miarę potrzeb i konieczności przemieszczania się na terenie kraju, co stanowi, że określanie częstotliwości nie jest możliwe. Wskazać jedynie należy, że większość ww. pojazdów jest tankowana na terenie warsztatu co najmniej raz w tygodniu, przy zastrzeżeniu jednakże, że z uwagi na fakt, że są to pojazdy o starszych wersjach i okresie użytkowania ich przy prowadzeniu działalności gospodarczej ponad 5 lat, zdarza się że z uwagi na ich stan techniczny oraz konieczność napraw pojazdów samochodowych powyżej opisana częstotliwość nie jest zachowana.

Wniosek dotyczy.

 1. prawa do odliczania od dnia 1 lipca 2015 r. od podatku należnego podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa (oleju napędowego), eksploatacją oraz remontem poniżej wymienionych samochodów ciężarowych, tj.:
  1. Fiat Ducato nr rej. x;
  2. Fiat Ducato nr rej. x.
 2. prawa do odliczenia od dnia 1 lipca 2015 r. od podatku należnego podatku naliczonego wyszczególnionego w fakturach dokumentujących nabycie oleju napędowego, który jest przechowany przez Podatnika w zbiornikach na terenie warsztatu.

Samochód ciężarowy marki Fiat Ducato nr rej. x, posiada 9 miejsc siedzących. Z uwagi na powyższe jest to pojazd, który nie ma jednego rządu siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i ww. samochód ciężarowy nie jest klasyfikowany na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van.

Samochód ciężarowy marki Fiat Ducato nr rej. x, posiada 9 miejsc siedzących. Z uwagi na powyższe jest to pojazd który nie ma jednego rządu siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i ww. samochód ciężarowy nie jest klasyfikowany na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van.

Spełnienie wymagań określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oznaczonych jako VAT-1 dla samochodu ciężarowego marki Fiat Ducato nr rej. x zostało potwierdzone dodatkowym badaniem przeprowadzonym przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w dniu 24 kwietnia 2006 r., a adnotacja o spełnieniu wymagań została wpisana do dowodu rejestracyjnego ww. samochodu ciężarowego.

Spełnienie wymagań określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, oznaczonych jako VAT -1 dla samochodu ciężarowego marki Fiat Ducato nr rej. x zostało potwierdzone dodatkowym badaniem przeprowadzonym przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w dniu 5 kwietnia 2006 r., a adnotacja o spełnieniu wymagań została wpisana do dowodu rejestracyjnego ww. samochodu ciężarowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Czy Wnioskodawca od dnia 1 lipca 2015 r., nie prowadząc ewidencji przedbiegu pojazdu dla ww. 15 samochodów ciężarowych, ma prawo do odliczania od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 100,00% podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do ww. samochodów ciężarowych oraz z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją i remontami ww. samochodów ciężarowych...
 • Czy Wnioskodawca ma prawo od dnia 1 lipca 2015 r. do odliczania od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 100,00% podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabywanie oleju napędowego, który po jego nabyciu jest przechowany w zbiornikach na terenie warsztatu, a następnie wydawany na podstawie dokumentów RW do celów związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych oraz maszyn i urządzeń budowlanych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. pkt 1.

Stosownie do dyspozycji art. 86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 p.t.u., w tym przypadku dla Wnioskodawcy, przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dane wydatki. W niniejszej sprawie Podatnik zaprzestał prowadzenia od dnia 1 lipca 2015 r. ewidencji przebiegu pojazdu. Dlatego też, reasumując powyższe, należy uznać, że Wnioskodawca od dnia 1 lipca 2015 r. nie prowadząc ewidencji przedbiegu pojazdu dla ww. 15 samochodów ciężarowych, nie ma prawa do odliczania od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 100,00% podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie paliwa do ww. samochodów ciężarowych oraz z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją i remontami ww. samochodów ciężarowych, co stawni, że podatek naliczony od ww. wydatków Strona ma prawo do odliczania w wysokości 50,00%.

Ad pkt 2.

Tak jak wskazano powyżej, stosownie do dyspozycji art. 86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dane wydatki. Bezspornym jest w przedmiotowej sprawie, że Strona nabywa olej napędowy do celów związanych z działalnością gospodarczą i przechowuje ww. olej napędowy w zbiornikach. Dlatego, zdaniem Strony, ma prawo od dnia 1 lipca 2015 r. do odliczania od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 100,00% podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabywanie oleju napędowego, który po jego nabyciu jest przechowany w zbiornikach na terenie warsztatu, a następnie jest wydawany na podstawie dokumentów RW do celów związanych z eksploatacją, ale wyłącznie ciągników siodłowych oraz maszyn i urządzeń budowlanych. Gdyby natomiast ww. olej napędowy został po jego nabyciu wydany do celów związanych z eksploatacją samochodów osobowych lub ww. 15 samochodów ciężarowych, Podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty rozliczenia jakiego dokonał w dniu przyjęcia nabytego oleju napędowego do zbiornika w warsztacie i korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym został odliczony w 100,00% podatek naliczony z faktury dokumentującej nabycie oleju napędowego, ze wskazaniem w przedmiotowej korekcie deklaracji dla podatku od towarów i usług, że w stosunku do wydanej ilości oleju napędowego do celów związanych z eksploatacją samochodu osobowego lub 15 ww. samochodów ciężarowych przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie niniejszego oleju napędowego, a następnie przyjęcie ww. oleju do zbiornika w warsztacie, w 50,00%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto w treści art. 88 ustawy ustawodawca wskazał przypadki, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), wprowadzono nowe zasady odliczania podatku od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do zapisu ust. 2 tego artykułu, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Jak stanowi art. 2 pkt 34 ustawy, przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Na podstawie art. 86a ust. 3 ww. ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W świetle ust. 4 cytowanego artykułu, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Jak stanowi ust. 5 ww. artykułu, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

 1. przeznaczonych wyłącznie do:
  1. odprzedaży,
  2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
   1. jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;
 2. w odniesieniu do których:
  1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
  2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

W świetle ust. 9 przywołanego artykułu, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 3. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  1. agregat elektryczny/spawalniczy,
  2. do prac wiertniczych,
  3. koparka, koparko-spycharka,
  4. ładowarka,
  5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  6. żuraw samochodowy
 • jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Zgodnie z ust. 10 ww. artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

 1. pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
 2. pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Jak wynika z ust. 12 tego artykułu, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Na podstawie ust. 13 cyt. artykułu, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu, zaświadczenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dla pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność na potrzeby stosowania art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Jak wynika z regulacji ust. 2 tego artykułu, przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Według ust. 3 ww. artykułu, dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 1 pkt 2, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 lipca 2015 r. przysługuje Panu prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem paliwa, eksploatacją i remontami samochodów o nr rejestracyjnych x i x, gdyż nie jest dla nich prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, mają więcej niż jeden rząd siedzeń i nie są klasyfikowane na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van, a w okresie ustalonym treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw nie przeprowadzono dodatkowych badań technicznych tych pojazdów.

W odniesieniu do podatku naliczonego w fakturach dokumentujących nabycie od dnia 1 lipca 2015 r. oleju napędowego, który po jego zakupie jest przechowywany w zbiornikach na terenie warsztatu z przeznaczeniem do celów eksploatacji wyłącznie ciągników siodłowych oraz maszyn i urządzeń budowlanych przysługuje Panu – zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy – prawo do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego. W przypadku jednak wydania tego oleju do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, w odniesieniu do których nie przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego przy nabyciu paliwa, ale 50% kwoty tego podatku, zobowiązany jest Pan do skorygowania odliczonego podatku naliczonego za okres, w którym dokonał jego odliczenia w pełnej wysokości.

Końcowo wskazać należy, że zgodnie ze wskazaniem w uzupełnieniu wniosku, niniejszą interpretację wydano jedynie w odniesieniu do samochodów o nr rejestracyjnych x i x oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wyszczególnionego w fakturach dokumentujących nabycie oleju napędowego, który jest przechowany w zbiornikach na terenie warsztatu. Nie zawiera oceny stanowiska w odniesieniu do pozostałych 13 samochodów, o których mowa we wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się(art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

(w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.