ITPP2/4512-588/15/RS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków leasingowych, paliwa, eksploatacyjnych i ubezpieczenia.
ITPP2/4512-588/15/RSinterpretacja indywidualna
 1. eksploatacja
 2. leasing
 3. odliczenie podatku
 4. paliwo
 5. samochód
 6. ubezpieczenia
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z póżn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia od dnia 29 maja 2015 r. pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych dotyczących samochodu marki Renault Kangoo oraz nabycia paliwa wykorzystywanego do jego napędu, usług napraw, ubezpieczenia oraz wydatków eksploatacyjnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia od dnia 29 maja 2015 r. pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych dotyczących samochodu marki Renault Kangoo oraz nabycia paliwa wykorzystywanego do jego napędu, usług napraw, ubezpieczenia oraz wydatków eksploatacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan przedsiębiorcą samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą z siedzibą w miejscowości S. Jest podatnikiem VAT czynnym, w zakresie podatku od towarów i usług zobowiązanym do składania deklaracji podatkowych miesięcznych. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest wykonywanie konstrukcji metalowych na zamówienie i produkcja wyrobów jubilerskich. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. jest Pan zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, od dochodu z uzyskiwanej działalności jest zobowiązany opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19,00%, zaliczki na podatek dochodowy opłaca miesięcznie. W dniu 29 września 2014 r. zawarł Pan z firmą R. sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości W., podatnikiem VAT czynnym, zwaną dalej leasingodawcą, umowę leasingu samochodu ciężarowego marki Renault Kangoo, o dopuszczalnej ładowności 776 kg, liczbie miejsc siedzących 2, zwanego dalej samochodem ciężarowym. W dniu podpisania ww. umowy leasingowej nie uzyskał Pan dla przedmiotowego samochodu zaświadczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, że powyżej wymieniony pojazd spełnia wymagania, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1-4. Nie prowadzi Pan dla samochodu ciężarowego od dnia przyjęcia do użytkowania ewidencji przejazdów. Samochód został przyjęty przez Pana do użytkowania w dniu 29 września 2014 r. i jest użytkowany wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W dniu 29 maja 2015 r. leasingodawca dostarczył Panu zaświadczenie wydane przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, że ww. samochód ciężarowy i usług, tj. opowiadania dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla tzw. VAT-1a. Przedmiotowa informacja „o posiadaniu przez ww. samochód ciężarowy” zostanie wpisana do dowodu rejestracyjnego samochodu. Do dnia 28 maja 2015 r. odliczał Pan od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy podatek naliczony w 50,00% z faktur dokumentujących nabycie rat leasingowych, paliwa i usług eksploatacyjnych do przedmiotowego samochodu ciężarowego, zgodnie z interpretacją Ministra Finansów reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP2/443-1467/14/EK z dnia 26 stycznia 2015 r. W dniu 29 maja 2015 r. nie złożył Pan w Urzędzie Skarbowym informacji na druku (VAT-26), o której to mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 371), dalej w skrócie rozporządzenie, oraz nie zamierza złożyć przedmiotowej informacji w przyszłości. Nie założył Pan i nie prowadzi dla - opisanego powyżej - samochodu ciężarowego od dnia 29 maja 2015 r. ewidencji przebiegu pojazdu, o której to mowa w art. 86a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r. Postanowił Pan, że będzie odliczać od dnia 29 maja 2015 r. od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy podatek naliczony z faktur dokumentujących raty leasingowe, nabycie paliwa, wydatki związane z eksploatacją oraz materiałami wykorzystanymi do ww. samochodu ciężarowego w 100,00%.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie.

Czy ma Pan prawo od dnia 29 maja 2015 r. do dnia zakończenia umowy leasingu do odliczania od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 100,00% podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z leasingiem samochodu ciężarowego, zwanymi dalej wydatkami eksploatacyjnymi, w tym w szczególności z faktur dokumentujących raty leasingowe i opłaty z tytułu ubezpieczeń, z faktur dokumentujących wydatki związane z naprawami bieżącymi i eksploatacją ww. samochodu ciężarowego oraz z faktur dokumentujących nabywania paliwa do przedmiotowego samochodu ciężarowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że posiada dla ww. samochodu ciężarowego zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. VAT-1a, od dnia 29 maja 2015 r. do dnia zakończenia umowy leasingu ma prawo odliczania od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 100,00% podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z leasingiem samochodu ciężarowego, zwane dalej wydatkami eksploatacyjnymi, w tym w szczególności z faktur dokumentujących raty leasingowe i opłaty z tytułu ubezpieczeń oraz z faktur dokumentujących wydatki związane z naprawami bieżącymi i eksploatacją samochodu ciężarowego i z faktur dokumentujących nabywanie paliwa do ww. samochodu ciężarowego. Natomiast bez znaczenia w niniejszej sprawie jest fakt, że w dniu 29 maja 2015 r. nie złożył Pan w Urzędzie Skarbowym informacji na druku (VAT-26), o której to mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 371), dalej w skrócie rozporządzenie i nie zamierza złożyć przedmiotowej informacji w przyszłości oraz bez znaczenia jest fakt, że nie założył i nie prowadzi dla opisanego powyżej samochodu ciężarowego od dnia 29 maja 2015 r. ewidencji przebiegu pojazdu, o której to mowa w art. 86a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w zakresie wydatków związanych z samochodami są uregulowane w art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług, który od dnia 1 kwietnia 2014 r. otrzymał, nadane ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312, z późn. zm.), następujące brzmienie.

Zgodnie z ust. 1 pkt 1 ww. artykułu, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Przez pojazdy samochodowe - stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy - rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Natomiast na mocy art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z póź. zm.), przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Stosownie do zapisu art. 86a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W świetle ust. 4 powołanego artykułu, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Jak stanowi ust. 5 ww. artykułu, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

 1. przeznaczonych wyłącznie do:
  1. odprzedaży,
  2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;
 2. w odniesieniu do których:
  1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
  2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Zgodnie z ust. 6 tegoż artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd – dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
 • potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 1. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

W świetle ust. 9 powołanego artykułu, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 3. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  1. agregat elektryczny/spawalniczy,
  2. do prac wiertniczych,
  3. koparka, koparko-spycharka,
  4. ładowarka,
  5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  6. żuraw samochodowy
  • jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

  Zgodnie z ust. 10 powołanego artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

  1. pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
  2. pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

  Na podstawie ust. 12 ww. artykułu, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

  W myśl ust. 13 tegoż artykułu, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

  Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

  1. samochodów osobowych;
  2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
   1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
   2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
   3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

  Jak stanowi ust. 2 ww. artykułu, przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do dzia¬łalności gospodarczej.

  W myśl ust. 3 tegoż artykułu, dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 1 pkt 2, są określane na pod¬stawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

  Z treści wniosku wynika, że jest Pan przedsiębiorcą samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wykonywania konstrukcji metalowych na zamówienie i produkcji wyrobów jubilerskich. Jest Pan podatnikiem VAT czynnym. W dniu 29 września 2014 r. zawarł Pan ze spółką, podatnikiem VAT czynnym, umowę leasingu samochodu ciężarowego marki Renault Kangoo, o dopuszczalnej ładowności 776 kg, liczbie miejsc siedzących 2. W tym samym dniu samochód został przyjęty do użytkowania i jest użytkowany wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. W dniu podpisania ww. umowy nie uzyskał Pan dla tego samochodu zaświadczenia potwierdzającego, że pojazd spełnia wymagania, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1-4. W dniu 29 maja 2015 r. leasingodawca dostarczył Panu zaświadczenie wydane przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, że ww. samochód spełnia wymagania, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit a ustawy o podatku od towarów i usług. Informacja ta zostanie wpisana do dowodu rejestracyjnego samochodu. W dniu 29 maja 2015 r. nie złożył Pan w Urzędzie Skarbowym informacji na druku VAT- 26. Nie założył Pan i nie prowadzi od ww. daty ewidencji przebiegu pojazdu, o której to mowa w art. 86a ust. 6 ustawy. Postanowił Pan, że od ww. daty będzie odliczać od dnia 29 maja 2015 r. od podatku należnego za dany miesiąc 100,00% podatek naliczony z faktur dokumentujących raty leasingowe, nabycie paliwa i wydatki związane z eksploatacją oraz materiałami wykorzystanymi do ww. samochodu.

  Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że – wbrew Pana stanowisku - od dnia 29 maja 2015 r., tj. od dnia kiedy jest Pan w posiadaniu zaświadczenia z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, że przedmiotowy pojazd spełnia warunki, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit a ustawy o podatku od towarów usług, nie przysługuje Panu prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od rat leasingowych samochodu ciężarowego marki Renault Kangoo, paliwa wykorzystywanego do jego napędu, usług napraw, ubezpieczenia oraz pozostałych wydatków eksploatacyjnych, ale w wysokości 50%, o ile nie zachodziły/nie zachodzą/nie będą zachodzić wyłączenia zawarte w art. 88 ustawy. Wynika to z faktu, że – jak Pan wskazał we wniosku – odpowiednia adnotacja w dowodzie rejestracyjnym przedmiotowego pojazdu zostanie dopiero dokonana. W konsekwencji, prawo to będzie przysługiwało dopiero od dnia, w którym uzyska Pan ww. adnotację o spełnieniu tych wymagań, o czym stanowi ust. 10 pkt 1 powyższego artykułu. Ww. prawo będzie przysługiwało do końca trwania umowy, o ile stan prawny w tym zakresie nie ulegnie zmianie.

  Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.