ITPP2/4512-335/16/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego związanego z kosztami utrzymania samochodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu 13 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 29 lipca 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego związanego z użytkowaniem samochodów Opel Movano, Citroen Jumper oraz Daewoo-FSO Motor Truck – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 29 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100% podatku naliczonego związanego z użytkowaniem samochodów Opel Movano, Citroen Jumper oraz Daewoo-FSO Motor Truck.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące stany faktyczne.

Zakład ... Sp. z o. o. dnia:

 • 15 września 2015 r. na podstawie umowy sprzedaży dokonał zakupu samochodu Opel Movano nr VIN xxx rok produkcji 2004;
 • 22 stycznia 2016 r. na podstawie faktury VAT nr x został zakupiony samochód Daewoo -FSO Motor Truck nr VIN xxx rok produkcji 1997;
 • 14 Kwietnia 2016 r. na podstawie faktury VAT nr x został zakupiony samochód Citroen Jumper nr VIN xxx rok produkcji 2002.

Wyżej wymienione pojazdy służą do celów związanych z prowadzeniem działalności. Dla wyżej wymienionych pojazdów prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu, jak również spisany jest regulamin w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych. Dla samochodu Opel Movano oraz Citroen Jumper wystawione są zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Natomiast Daewoo-FSO MOTOR nie posiada zaświadczenia o dodatkowym badaniu technicznym.

W związku z używaniem samochodów tylko i wyłącznie do działalności Zakład dokonuje odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z ich użytkowaniem.

W dowodach rejestracyjnych samochodów Opel Movano i Citroen Jumper nie znajduje się adnotacja o spełnieniu przez te pojazdy warunku określonego w art. 86a ust. l0 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dla samochodu Opel Movano zostało wystawione w dniu 2 listopada 2015 r. przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w G. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, w którym stwierdzono, że pojazd odpowiada warunkom technicznym przewidzianym dla VAT-1, jednak Wydział Komunikacji w M. odmówił tego wpisu do dowodu rejestracyjnego. Samochód Citroen Jumper w czasie zakupu dnia 14 kwietnia 2016 r. miał już wystawione z dniem 23 grudnia 2010 r. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, jak również w dowodzie rejestracyjnym była adnotacja o VAT-1. W karcie pojazdu wydanej dla wyżej wymienionego samochodu, w której posiadaniu jest Zakład, pozycja adnotacje urzędowe, istnieje zapis dotyczący VAT-1. Jednak podczas czynności związanych z przerejestrowywaniem Wydział Komunikacji w ...również odmówił wpisu dotyczącego VAT-1. Maksymalna masa całkowita samochodu Daewoo-FSO Motor Truck wynosi 2.270 kg. Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona dla samochodu Daewoo-FSO Motor Truck, jak również dla pozostałych pojazdów wyżej wymienionych. Zakład ... posiada regulamin dotyczący zasad korzystania z samochodów służbowych. Pracownicy używający pojazdów do celów służbowych zostali zapoznani ze wspomnianym wcześniej regulaminem.

Nad wyżej wymienionym pojazdami nie jest prowadzony nadzór w postaci odbiorników GPS ze względu na fakt, że pojazdy poruszają się głównie po terenie gminy ..., gdzie trasę i cel przejazdu ustala i bezpośrednio nadzoruje Prezes Spółki zgodnie z regulaminem w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Spółka nie składając deklaracji VAT-26 mogła odliczyć 100% VAT wynikającego z dokumentów potwierdzających koszty na wszystkie samochody?

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do 100% odliczenia VAT wynikających z dokumentów potwierdzających poniesione kosztów.

Samochody Opel Movano oraz Citroen Jumper, o którym mowa w pytaniu, to pojazdy mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą. Dla tego typu samochodów do pełnego odliczenia VAT w oparciu o przepisy obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2014 r. zostały wystawione zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu, jak również spisany jest regulamin w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych. Samochód Daewoo-FSO Motor Truck, o którym mowa w pytaniu, jest klasyfikowany jako samochód ciężarowy, posiada 2 rzędy siedzeń, posiada część do przewożenia ładunków.

Ustawa o podatku od towarów i usług - stan prawny na dzień 1 kwietnia 2014 r. art. 86a, następujące ustępy, mówi o:

ust. 3.

Przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

  ust. 4.

  Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika jeżeli:

  1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
  2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lut powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

  ust. 6.

  Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

  Na każdy dzień przebiegu pojazdu wydawana jest karta drogowa zawierającą imię i nazwisko kierowcy, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, określenie pojazdu, trasę plus cel przejazdu, ewidencję przejechanych kilometrów. Podpisy zlecającego wyjazd oraz stwierdzającego przyjazd.

  ust. 9.

  Do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

  1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
   1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
   2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

  ust. 10.

  Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

  1. pkt 1 i 2 - stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
  2. pkt 3 - stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

  Jak wynika z powyższych przepisów Zakład ... Sp. z o. o. stwierdza, że zakupione pojazdy, jak również Spółka, spełniają wymogi wynikające z art. 86a.

  Zakład jest spółką komunalną ze 100% udziałem Gminy ..., co uniemożliwia fizyczne wykorzystanie pojazdów do celów prywatnych. Pojazdy są wykorzystywane jedynie w godzinach pracy Zakładu. Każdorazowo są garażowane na terenie Zakładu. Działalność Spółki prowadzona jest na terenie Gminy.

  Zakład umocnił się w swoim przekonaniu po przeczytaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Poznaniu znak I SA/Po 1073/15 z dnia 2016-01-26 .

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest nieprawidłowe.

  Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

  Natomiast, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

  Od dnia 1 kwietnia 2014 r., na podstawie ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), wprowadzono nowe zasady odliczania podatku od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

  Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

  Stosownie do zapisu ust. 2 tego artykułu, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

  1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
  2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
  3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

  Jak stanowi art. 2 pkt 34 ustawy, przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

  Na podstawie art. 86a ust. 3 ww. ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

  1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
   1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
   2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
  2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

  W świetle ust. 4 cytowanego artykułu, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

  1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
  2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

  Jak stanowi ust. 5 ww. artykułu, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

  1. przeznaczonych wyłącznie do:
   1. odprzedaży,
   2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
   3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
   - jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;
  2. w odniesieniu do których:
   1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
   2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

  Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

  W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

  1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
  2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
  3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
  4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
   1. kolejny numer wpisu,
   2. datę i cel wyjazdu,
   3. opis trasy (skąd - dokąd),
   4. liczbę przejechanych kilometrów,
   5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
   - potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
  5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

  W świetle ust. 9 przywołanego artykułu, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

  1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
   1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
   2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
  2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  3. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
   1. agregat elektryczny/spawalniczy,
   2. do prac wiertniczych,
   3. koparka, koparko-spycharka,
   4. ładowarka,
   5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
   6. żuraw samochodowy
  4. - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

  Zgodnie z ust. 10 ww. artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

  1. pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
  2. pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

  Jak wynika z ust. 12 tego artykułu, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

  Na podstawie ust. 13 cyt. artykułu, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

  Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

  Analiza przedstawionych stanów faktycznych oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że – wbrew stanowisku Zakładu – nie przysługuje mu prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego związanego z użytkowaniem samochodów, o których mowa we wniosku.

  Z uwagi na fakt, że wyniki dodatkowych badań technicznych pojazdów Opel Movano i Citroen Jumper potwierdzone zaświadczeniami wydanymi przez okręgową stację kontroli pojazdów, z których wynika, że odpowiadają one warunkom technicznym przewidzianym dla VAT-1 nie zostały odnotowane w dowodach rejestracyjnych, nie został spełniony warunek określony w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy, wobec czego nie mogą być uznane za pojazdy wymienione w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy. Natomiast w odniesieniu do samochodu Daewoo-FSO Motor Truck dodatkowe badanie techniczne nie zostało w ogóle przeprowadzone.

  W tych okolicznościach należy stwierdzić, że bez złożenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informacji o tych pojazdach (VAT-26) – w świetle art. 86a ust. 12 ustawy – Zakładowi (nawet jeżeli – jak wynika z treści wniosku – sposób ich wykorzystania wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą) prawo to nie przysługuje.

  Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy, Zakładowi przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego przy wydatkach dotyczących samochodów, o których mowa we wniosku.

  Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku stanów faktycznych, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostaną określone odmienne stany faktyczne, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

  Interpretacja dotyczy stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.