ITPP2/443-1208/14/RS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa oraz materiałów i usług eksploatacyjnych samochodów ciężarowych marki Fiat Waldi 244.
ITPP2/443-1208/14/RSinterpretacja indywidualna
 1. eksploatacja
 2. odliczenie podatku
 3. paliwo
 4. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 8 grudnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa oraz materiałów i usług związanych z eksploatacją samochodów ciężarowych marki Fiat Waldi 244 bez obowiązku złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o tych pojazdach i prowadzenia ewidencji ich przebiegu – jest nieprawidłowe,
 • prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa oraz materiałów i usług związanych z eksploatacją samochodów ciężarowych marki Fiat Waldi 244 bez obowiązku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego – jest nieprawidłowe,
 • prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa oraz materiałów i usług związanych z eksploatacją samochodów ciężarowych marki Fiat Waldi 244 w przypadku nieprowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 8 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa oraz materiałów i usług związanych z eksploatacją samochodów ciężarowych marki Fiat Waldi 244 bez obowiązku złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o tych pojazdach i prowadzenia ewidencji ich przebiegu, prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa oraz materiałów i usług związanych z eksploatacją ww. samochodów bez obowiązku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego oraz prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa oraz materiałów i usług związanych z eksploatacją tych samochodów w przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan podatnikiem VAT czynnym zobowiązanym do składania deklaracji podatkowych miesięcznych. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest wykonywanie posadzek w obiektach wielkoprzemysłowych. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej wykorzystuje Pan szereg samochodów ciężarowych o masie całkowitej niższej od 3,5 tony, które to samochody są wykorzystywane wyłącznie przy prowadzeniu działalności gospodarczej, między innymi są to następujące samochody ciężarowe:

 1. samochód ciężarowy marki Fiat Waldi 244, zwany dalej w skrócie samochód ciężarowy Fiat Waldi, w pozycji J dowodu rejestracyjnego tego samochodu jest adnotacja N1 oraz adnotacja z dnia 11 maja 2006 r. VAT-1, w przedmiotowym samochodzie jest 9 miejsc siedzących łącznie z kierowcą, samochód ma dopuszczalną ładowność 945 kg,
 2. samochód ciężarowy marki Fiat Waldi 244, zwany dalej w skrócie samochód ciężarowy Fiat Waldi, w pozycji J dowodu rejestracyjnego tego samochodu jest adnotacja N1 oraz adnotacja VAT-1, w przedmiotowym samochodzie są 3 miejsca siedzące łącznie z kierowcą, ma dopuszczalną ładowność 1.000 kg, zwane dalej także w skrócie dwoma samochodami ciężarowymi.

Do dnia 31 marca 2014 r. odliczał Pan od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy podatek naliczony w 100% z faktur dokumentujących nabycie paliwa i usług eksploatacyjnych do przedmiotowych dwóch samochodów ciężarowych. W dniu 1 kwietnia 2014 r. złożył w Urzędzie Skarbowym informację na druku (VAT-26), o której to mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012r., poz. 371 ), dalej w skrócie rozporządzenie, w której wymienił opisane powyżej dwa samochody ciężarowe oraz założył dla opisanych dwóch samochodów ciężarowych ewidencje przebiegu pojazdu, o której to mowa w art. 86a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r. Postanowił Pan, że będzie odliczać od dnia 1 kwietnia 2014 r. od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie paliwa i dokumentującymi wydatki związane z eksploatacją oraz materiałami wykorzystanymi do powyżej opisanych dwóch samochodów ciężarowych w 100%.

W odniesieniu do pojazdu o numerze rejestracyjnym, zwanego dalej pojazdem:

 1. Nabywa Pan materiały związane z jego eksploatacją, a mianowicie części zamienne, paliwo, materiały pomocnicze, tj. płyn do chłodnicy, płyn do spryskiwaczy, żarówki, wycieraczki do szyb itp. oraz nabywa do pojazdu usługi związane z jego eksploatacją między innymi przeglądy, badania techniczne, usługi naprawcze, usługi wulkanizacyjne, usługi w zakresie mycia pojazdu itp.
 2. Nie ma Pan określonych w formie pisemnej żadnych zasad użytkowania przy działalności gospodarczej pojazdów. Pracownik - kierowca zatrudniony przez Pana kieruje pojazdem w miejsce zleconej pracy. W większości przypadków jest to miejsce wykonania posadzki przemysłowej a po wykonaniu zlecenia powraca na bazę firmy.
 3. Pojazd nie jest używany do celów prywatnych. Pracownicy wyjeżdżają nim do pracy z bazy firmy, gdzie jest parkowany pojazd. Po wykonanych pracach pracownicy łącznie z kierowcą wracają do bazy, zostawiają pojazd na bazie do następnego wyjazdu.
 4. Ustnie poinformował Pan zatrudnionych pracowników, że użytkowany przez nich pojazd nie może być wykorzystywany do celów prywatnych,
 5. Nadzór nad wykorzystywaniem pojazdu tylko do celów służbowych został zlecony kierownikowi grupy pracowników, który razem wyjeżdża z pracownikami do miejsce wykonywania posadzki i to on pilnuje „żeby samochód nie był używany do celów związanych z działalnością gospodarczą”.
 6. Z pojazdu korzystają wyłącznie pracownicy firmy, tj. kierowca zatrudniony przez Pana oraz pracownicy, którzy są dowożeni na miejsce wykonywania zlecenia.
 7. W godzinach pracy pojazd przebywa w miejscu wykonywania prac posadzkarskich, tj. na placu budowy, a po zakończeniu zlecenia pojazd jest garażowany na terenie bazy stanowiącej własność Pana w miejscowości G. przy ulicy E.
 8. W trakcie wykonywania zlecenia pojazd jest użytkowany przez zatrudnionego w firmie kierowcę, który wykonuje zlecenia związane z prowadzoną działalnością określane przez kierownika budowy. Wprowadził Pan obowiązek, że po wykonaniu zlecenia oraz po powrocie kierowcy i pracowników do miejscowości G. pojazd jest parkowany na terenie bazy i zostaje wydany dopiero w dniu zlecenia wyjazdu na następną budowę.
 9. Pojazd nie posiada GPS, więc nie ma możliwości prowadzenia nadzoru bezpośredniego.
 10. Zachowuje Pan staranność, aby pojazd nie był używany przez pracowników w celach prywatnych gdy pojazd znajduje się na terenie bazy w miejscowości G. Takiej możliwości nadzoru nad użytkowaniem pojazdu nie ma gdy pracownicy użytkują pojazd na miejscu placu budowy.
 11. Osoby, które z pojazdu korzystają do celów służbowych posiadają samochody prywatne.

W odniesieniu do pojazdu o numerze rejestracyjnym, zwanym dalej pojazdem.

 1. Nabywa Pan materiały związane z jego eksploatacją, a mianowicie części zamienne, paliwo, materiały pomocnicze, tj. płyn do chłodnicy, płyn do spryskiwaczy, żarówki, wycieraczki do szyb, itp. oraz usługi związane z jego eksploatacją między innymi przeglądy, badania techniczne, usługi naprawcze, usługi wulkanizacyjne, usługi w zakresie mycia pojazdu itp.,
 2. Zdaniem Pana, pojazd nie spełnia żadnego z warunków określonych w art. 86a ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług, dalej p.t.u.
 3. Spełnienie warunku, o którym mowa powyżej nie zostało potwierdzone zgodnie z art. 86a ust. l0 p.t.u. lub art. 86a ust. 2 pkt 5 i ust. 5 p.t.u. Posiada Pan jedynie informację w dowodzie rejestracyjnym, że pojazd „ma uprawnienie do VAT-1”, która to informacja została wpisana na podstawie zaświadczenia wydanego przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów z dnia 17 marca 2006 r.
 4. Nie ma Pan określonych w formie pisemnej żadnych zasad użytkowania przy działalności gospodarczej pojazdów. Pracownik - kierowca zatrudniony przez Pana kieruje pojazdem w miejsce zleconej pracy. W większości przypadków jest to miejsce wykonania posadzki przemysłowej a po wykonaniu zlecenia powraca na bazę firmy.
 5. Pojazd nie jest używany do celów prywatnych. Pracownicy wyjeżdżają nim do pracy z bazy firmy, gdzie jest parkowany pojazd. Po wykonanych pracach pracownicy łącznie z kierowcą wracają do bazy, zostawiają pojazd na bazie do następnego wyjazdu.
 6. Ustnie poinformował Pan zatrudnionych pracowników, że użytkowany przez nich pojazd nie może być wykorzystywany do celów prywatnych,
 7. Nadzór nad wykorzystywaniem pojazdu tylko do celów służbowych został zlecony kierownikowi grupy pracowników, który wyjeżdża razem z pracownikami do miejsce wykonywania posadzki i to on pilnuje żeby samochód „nie był używany do celów związanych z działalnością gospodarczą”.
 8. Z pojazdu korzystają wyłącznie pracownicy firmy, tj. kierowca zatrudniony przez Pana oraz pracownicy, którzy są dowożeni na miejsce wykonywania zlecenia.
 9. W godzinach pracy pojazd przebywa w miejscu wykonywania prac posadzkarskich, tj. na placu budowy, a po zakończeniu zlecenia pojazd jest garażowany na terenie bazy stanowiącej własność Pana w miejscowości G. przy ulicy E.
 10. W trakcie wykonywania zlecenia pojazd jest użytkowany przez zatrudnionego w firmie kierowcę, który wykonuje zlecenia związane z prowadzoną działalnością określane przez kierownika budowy. Wprowadził Pan obowiązek, że po wykonaniu zlecenia oraz po powrocie kierowcy i pracowników do miejscowości G. pojazd jest parkowany na terenie bazy.
 11. Pojazd nie posiada GPS, co powoduje, że nie może Pan prowadzić bezpośredniego nadzoru czy pojazd jest użytkowany wyłącznie do celów służbowych.
 12. Stara się Pan zachować staranność czy pojazd jest użytkowany do celów służbowych. Między innymi w tym celu porównuje teoretyczną ilość paliwa jaka winna zostać zużyta przez pojazd do przejechania kilometrów wskazanych w ewidencji przejazdu z faktyczną ilością zużytego paliwa.
 13. Osoby korzystające z pojazdu do celów służbowych posiadają samochody prywatne.

Informacja na druku (VAT- 26), o pisanych powyżej pojazdach, została złożona do Naczelnika Urzędu Skarbowego w dniu 4 kwietnia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Czy na podatniku od dnia 1 kwietnia 2014 r. w związku z użytkowaniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej opisanych powyżej dwóch samochodów ciężarowych nabytych przed dniem 31 marca 2014 r. oraz odliczaniem od miesiąca kwietnia 2014 r. od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabywanie paliw, materiałów i usług związanych z eksploatacją tych pojazdów spoczywał obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym informacji na druku VAT-26, w której powinny zostać wymienione powyżej opisane dwa samochody ciężarowe oraz spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zawierających informacje, o których mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług...
 • Czy na podatniku po dniu 1 kwietnia 2014 r. w związku z użytkowaniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej opisanych powyżej dwóch samochodów ciężarowych nabytych przed dniem 31 kwietnia 2014 r. oraz odliczaniem od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy od dnia 1 kwietnia 2014 r. w 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabywanie paliw, usług i materiałów związanych z eksploatacją tych dwóch samochodów ciężarowych, spoczywa obowiązek przeprowadzania dodatkowych badań technicznych dla dwóch samochodów ciężarowych, o których to badaniach mowa w art. 86a ust. 10 pkt. 1 p.t.u. i ponownie wpisania dodatkowych badań w dowodach rejestracyjnych opisanych powyżej dwóch samochodów ciężarowych...
 • Czy na podatniku w związku z nieprowadzeniem od dnia 1 kwietnia 2014 r. ewidencji przebiegu przejazdów zawierających informacje, o których mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów dla opisanych powyżej dwóch samochodów ciężarowych wymienionych w złożonej w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Skarbowym informacji na druku (VAT-26), przysługuje od dnia 1 kwietnia 2014 r. prawo odliczania od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy, 50% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabywanie paliw, materiałów i usług związanych z eksploatacją tych dwóch samochodów ciężarowych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie należy mieć na uwadze, że opisane dwa samochody ciężarowe nabył przed dniem 31 marca 2014 r., natomiast art. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) wszedł wżycie z dniem 1 kwietnia 2014 r. Dlatego też, z uwagi na powyższe na podatniku od dnia 1 kwietnia 2014 r. w związku z użytkowaniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej opisanych powyżej dwóch samochodów ciężarowych nabytych przed dniem 31 marca 2014 r. oraz odliczaniem od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 100% podatku należnego wynikającego z faktur dokumentujących nabywanie paliw, usług i materiałów związanych z ich eksploatacją, nie spoczywał obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym informacji na druku VAT-26 ze wskazaniem w niej dwóch samochodów ciężarowych oraz nie spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu zawierających informacje, o których mowa w art. 86a ust. 7 p.t.u. Z uwagi na powyższe złożenie przez Pana informacji na druku VAT-26 w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Skarbowym, należy uznać za bezprzedmiotowe.

Ad. 2

Zważyć należy w przedmiotowej sprawie, że przed dniem 31 marca 2014 r. uzyskał Pan w okręgowych stacjach kontroli pojazdów zaświadczenia, że opisanie powyżej dwa samochody ciężarowe spełniają wymagania do uznania tych pojazdów za samochody ciężarowe, które to zaświadczenia zostały wpisane do dowodów rejestracyjnych ze wskazaniem adnotacji VAT-1. Dlatego też z uwagi na powyższe, zdaniem Pana, nie znajduje zastosowania art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej p.t.u. z dnia 7 lutego 2014 r. Reasumując powyższe należy uznać, że po dniu 1 kwietnia 2014 r. w związku z użytkowaniem przy prowadzeniu działalności gospodarczej opisanych powyżej dwóch samochodów ciężarowych nabytych przed dniem 31 kwietnia 2014 r. oraz odliczeniem od miesiąca kwietnia 2014 r. od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabywanie paliw, usług oraz materiałów związanych z ich eksploatacją, nie spoczywa obowiązek przeprowadzania dodatkowych badań technicznych, o których mowa w art. 86a ust. 10 pkt. 1 p.t.u. oraz nie spoczywa obowiązek ponownego wpisania dodatkowych badań w dowodach rejestracyjnych opisanych powyżej dwóch samochodów ciężarowych.

Ad. 3

W pozycji J dowodów rejestracyjnych dwóch samochodów ciężarowych jest wpisana adnotacja N1 oraz w dowodach rejestracyjnych jest wpisana adnotacja VAT-1, co stanowi, że dwa przedmiotowe samochody ciężarowe powinny zostać uznane za pojazdy samochodowe, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Reasumując powyższe należy uznać, że w związku z nieprowadzeniem od dnia 1 kwietnia 2014 r. ewidencji przebiegu przejazdów zawierających informacje, o których mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów dla opisanych powyżej dwóch samochodów ciężarowych wymienionych w złożonej w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Skarbowym informacji na druku (VAT-26), przysługuje od dnia 1 kwietnia 2014 r. prawo odliczania od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy, 50% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabywanie paliw, materiałów i usług związanych z eksploatacją dwóch samochodów ciężarowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa oraz materiałów i usług związanych z eksploatacją samochodów ciężarowych marki Fiat Waldi 244 bez obowiązku złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o tych pojazdach i prowadzenia ewidencji ich przebiegu,
 • nieprawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa oraz materiałów i usług związanych z eksploatacją samochodów ciężarowych marki Fiat Waldi 244 bez obowiązku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego,
 • prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa oraz materiałów i usług związanych z eksploatacją samochodów ciężarowych marki Fiat Waldi 244 w przypadku nieprowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów.

Stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. artykułu, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego m. in. przy nabyciu paliwa do napędu samochodów są uregulowane w art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług, który od dnia 1 kwietnia 2014 r. otrzymał, nadane ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), następujące brzmienie.

Zgodnie z ust. 1 pkt 1 ww. artykułu, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do zapisu ust. 2 tegoż artykułu, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 • nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 • nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

 1. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Przez pojazdy samochodowe - stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy - rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Natomiast na mocy art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z póź. zm.), przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

W świetle art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Jak stanowi ust. 5 ww. artykułu, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

 1. przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

 1. w odniesieniu do których:

 1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
 2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Zgodnie z ust. 6 tegoż artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 1. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 1. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 1. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

 1. kolejny numer wpisu,
 2. datę i cel wyjazdu,
 3. opis trasy (skąd – dokąd),
 4. liczbę przejechanych kilometrów,
 5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
 • potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

 1. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Stosownie do treści ust. 8 ww. artykułu, w przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4:

 1. jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd;
 2. obejmuje:
 1. kolejny numer wpisu,
 2. datę i cel udostępnienia pojazdu,
 3. stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
 4. liczbę przejechanych kilometrów,
 5. stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
 6. imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

W świetle ust. 9 powołanego artykułu, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

 1. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 1. agregat elektryczny/spawalniczy,
 2. do prac wiertniczych,
 3. koparka, koparko-spycharka,
 4. ładowarka,
 5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 6. żuraw samochodowy
 • jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Zgodnie z ust. 10 powołanego artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

 1. pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
 2. pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Na podstawie ust. 12 ww. artykułu, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

W myśl ust. 13 tegoż artykułu, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, jeżeli przed terminem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pojazd, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przedmiotem dostawy, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania dostawy.

Na podstawie ust. 3 tegoż artykułu, zaświadczenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dla pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność na potrzeby stosowania art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
 1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
 2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
 3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Jak stanowi ust. 2 ww. artykułu, przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do dzia¬łalności gospodarczej.

W myśl ust. 3 tegoż artykułu, dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 1 pkt 2, są określane na pod¬stawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że aby mógł Pan korzystać z prawa do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu materiałów i usług związanych z eksploatacją samochodów ciężarowych marki Fiat Waldi 244, o numerach rejestracyjnych:

 • (z 9 miejscami siedzącymi łącznie z miejscem dla kierowcy, o dopuszczalnej ładowności 945 kg)
 • (z 3 miejscami siedzącymi łącznie z miejscem dla kierowcy, o dopuszczalnej ładowności 1000 kg) – niespełniającego – jak Pan wskazał - żadnego z warunków określonych w art. 86a ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym paliwa wykorzystywanego do ich napędu – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku – był Pan – w świetle art. 86a ust. 4 i 12 ww. ustawy - zobowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tym pojeździe (VAT-26) i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 6 ww. artykułu.

Jednocześnie należy wskazać, że skoro – jak wynika z treści wniosku – nie są to pojazdy, dla których przepisy zobowiązują podatnika do przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych należy zgodzić się z Pana stanowiskiem, że nie jest Pan obowiązany do ich przeprowadzenia. Należy jednak podkreślić, że sam fakt braku tego obowiązku wbrew stanowisku do pytania drugiego nie daje Panu prawa do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu paliwa, materiałów i usług związanych z eksploatacja ww. samochodów marki Fiat Waldii 244, gdyż – w świetle zapisów art. 86 ust. 4 pkt 1 i ust. 12 ustawy – zobowiązany był Pan do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tym pojeździe (VAT-26) i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w ust. 6 ww. artykułu.

Odnosząc się do stanowiska w zakresie pytania trzeciego należy stwierdzić, że w tak przedstawionych okolicznościach faktycznych sprawy słuszne jest Pana stanowisko, że przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu materiałów i usług związanych z eksploatacja ww. samochodów oraz paliwa wykorzystywanego do jego napędu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.