ITPB4/4511-508/16-2/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1)Czy sprzedaż samochodu wygranego w loterii przed upływem 6 miesięcy od daty jego otrzymania poniżej wartości wskazanej na fakturze VAT spowoduje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
2)Czy w związku ze sprzedażą samochodu, jako osoba fizyczna przed upływem 6 miesięcy i wystąpieniem straty z odpłatnego zbycia innych rzeczy, należy wykazać ją w zeznaniu PIT-36 za rok 2016, który będę składała jako osoba zatrudniona na umowę o pracę? Czy w takim przypadku kosztem będzie cena samochodu na fakturze, a przychodem cena za którą go sprzedam?
3)Czy kwota uzyskana ze sprzedaży wygranego samochodu za ok. 80% jego wartości wskazanej na fakturze VAT mieści się w pojęciu wartości rynkowej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego:

 • w odniesieniu do pytania pierwszego i drugiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni w dniu 4 kwietnia 2016 r. wygrała samochód osobowy w konkursie – loterii. Zgodnie z regulaminem loterii wygrana nagroda rzeczowa to samochód osobowy o wartości A zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości B zł (kwota odpowiadająca wartości podatku od tej wygranej, uiszczona przez Organizatora loterii). Wnioskodawczyni wzięła udział w loterii jako osoba fizyczna na podstawie zgłoszenia paragonu fiskalnego za dokonane zakupy w sklepie. Obecnie Wnioskodawczyni nie stać na utrzymanie wygranego samochodu, dlatego planuje jego sprzedaż przed upływem 6 miesięcy od dnia jego otrzymania (tj. od dnia 7 maja 2016 r.).

Wygrany samochód to X. Potencjalni nabywcy tego samochodu proponują cenę w granicach Y – Z zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż samochodu wygranego w loterii przed upływem 6 miesięcy od daty jego otrzymania poniżej wartości wskazanej na fakturze VAT spowoduje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 2. Czy w związku ze sprzedażą samochodu, jako osoba fizyczna przed upływem 6 miesięcy i wystąpieniem straty z odpłatnego zbycia innych rzeczy, należy wykazać ją w zeznaniu PIT-36 za rok 2016, który będę składała jako osoba zatrudniona na umowę o pracę? Czy w takim przypadku kosztem będzie cena samochodu na fakturze, a przychodem cena za którą go sprzedam?
 3. Czy kwota uzyskana ze sprzedaży wygranego samochodu za ok. 80% jego wartości wskazanej na fakturze VAT mieści się w pojęciu wartości rynkowej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie numer 1 i 2, w zakresie pytania numer 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawczyni w części dotyczącej pytania nr 1 i 2 wskazuje, że w przypadku sprzedaży wygranego samochodu przed upływem 6 miesięcy od dnia jego otrzymania powstanie przychód z tego tytułu i do ustalenia dochodu z tytułu tej sprzedaży będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodem Wnioskodawczyni ze sprzedanego samochodu będzie cena określona w przyszłej – planowanej umowie sprzedaży samochodu, szacowana obecnie na kwotę Y - Z zł. Kosztem uzyskania przychodu jest natomiast wartość samochodu jaka została przyjęta do zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w loterii, tj. A zł (art. 22 ust. 1d ww. ustawy).

W sprawie Wnioskodawczyni przychód nie przewyższy kosztów uzyskania przychodu, dlatego też Wnioskodawczyni uważa, że nie będzie na niej ciążył obowiązek podatkowy, jeśli sprzeda wygrany samochód przed upływem 6 miesięcy od daty jego otrzymania. Wnioskodawczyni nie uzyska dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

W sytuacji sprzedaży samochodu za kwotę niższą od wartości wskazanej na fakturze, tj. A zł Wnioskodawczyni poniesie stratę z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy w roku 2016 zatem zgodnie z art. 22 ust. 1d ww. ustawy w zeznaniu podatkowym PIT-36, które Wnioskodawczyni składa jako osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę, będzie musiała wykazać: przychód z odpłatnego zbycia samochodu w wysokości szacowanej na Y – Z zł, koszty uzyskania przychodu w wysokości A zł oraz powstałą stratę określoną jako różnicę tych kwot w rubryce „inne źródła”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w odniesieniu do pytania pierwszego i drugiego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 9 ust. 1a ww. ustawy wynika, że jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów. Przy czym, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 9 ust. 3 ww. ustawy o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Przy czym zgodnie z art. 9 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

 1. z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8,
 2. ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Mając na uwadze powyższe przepisy, stwierdzić należy, że źródłem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych jest tylko taka sprzedaż, która łącznie spełnia następujące przesłanki:

 1. nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 2. została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Z przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

W myśl art. 24 ust. 6 ww. ustawy dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Stosownie natomiast do postanowień art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, w związku z którymi, zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, został określony przychód, a także w przypadku odpłatnego zbycia rzeczy, praw lub innych świadczeń będących przedmiotem wykonania świadczenia niepieniężnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji dokonanej zgodnie z odrębnymi przepisami, jest odpowiednio:

 1. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a albo
 2. wartość przychodu określonego na podstawie art. 11 ust. 2b powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń, albo
 3. równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), o którym mowa w art. 14 ust. 2e i 2f, pomniejszonej o naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek od towarów i usług
 • pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn.

Na tle przedstawionego we wniosku opisu należy zatem stwierdzić, iż planowaną przez Wnioskodawczynię czynność powinno się zakwalifikować do źródła przychodu jakim jest odpłatne zbycie rzeczy i rozpatrywać przez pryzmat uregulowań przywołanego wyżej przepisu (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Każde odpłatne zbycie rzeczy (w tym również i sprzedaż samochodu) dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, generuje źródło przychodu w rozumieniu omawianej ustawy, z tego też względu podatnik, dokonując tej czynności zobowiązany jest do wykazania w zeznaniu rocznym przychodu, kosztów jego uzyskania oraz wyniku tej transakcji – dochodu lub straty.

W niniejszej sprawie przychodem ze sprzedaży rzeczonego samochodu będzie cena, którą Wnioskodawczyni uzyska od kupującego, wynikająca z umowy sprzedaży, o ile będzie ona odzwierciedlać wartość rynkową samochodu. Natomiast kosztem uzyskania przychodu z tytułu przedmiotowej sprzedaży samochodu, będzie wartość samochodu przyjęta do obliczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w loterii- konkursie, tj. kwota A zł.

Odnosząc się zatem wprost do pytań Wnioskodawczyni należy wskazać, że w przypadku sprzedaży samochodu, o którym mowa we wniosku, za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia, u Wnioskodawczyni nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, że cena uzyskana ze sprzedaży nie będzie odbiegać od wartości rynkowej. Pomimo tego, iż w wyniku planowanej transakcji u Wnioskodawczyni prawdopodobnie wystąpi strata, to przychód uzyskany ze sprzedaży otrzymanej wygranej oraz koszty uzyskania tego przychodu Wnioskodawczyni powinna wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 za rok podatkowy 2016 r., w rubryce „odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy”.

W tym miejscu tutejszy organ pragnie podkreślić, iż w myśl art. 23 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodów nie może być 10% zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygrania samochodu w konkursie. Wartość tego podatku nie ma wpływu na ustalenie dochodu (straty) ze sprzedaży.

Końcowo wskazać należy, że zakres żądania wnioskodawcy wyznacza:

 1. stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 2. stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz
 3. zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy w kontekście jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko wnioskodawcy.

Należy zatem podkreślić, że ze względu na zakres żądania Wnioskodawczyni wyznaczony w pytaniach oznaczonych we wniosku nr 1 i nr 2 niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie powstania obowiązku podatkowego, złożenia zeznania podatkowego i ustalenia kosztów uzyskania przychodu. Nie dotyczy ona natomiast pytania nr 3 i tej części stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do kwestii uprawnień organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Zgodnie z art. 14b § 2a Ordynacji podatkowej przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.

Nawiązując do pytania oznaczonego we wniosku numerem 3, tutejszy organ zaznacza, że jest ono przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.