IPTPP4/443-838/14-6/ALN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od wydatków dotyczących samochodów osobowych przeznaczonych do odsprzedaży, tj.: nabycie części składowych, naprawy, konserwacji, usługi mycia i sprzątania samochodu, opłaty za przejazd autostradą, opłaty za parking, zakup paliw silnikowych, oleju napędowego. Braku obowiązku prowadzenia ewidencji pojazdu i zgłaszania ich do urzędu skarbowego
IPTPP4/443-838/14-6/ALNinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. odliczenia
 3. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismami z dnia 18 stycznia 2015 r. i 2 lutego 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od wydatków dotyczących samochodów osobowych przeznaczonych do odsprzedaży, tj.: nabycia części składowych, napraw, konserwacji, usług mycia i sprzątania samochodu, opłat za przejazd autostradą, opłat za parking, zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego;
 • braku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i złożenia informacji VAT-26 dla tych samochodów osobowych;

jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od wydatków dotyczących samochodów osobowych przeznaczonych do odsprzedaży, tj.: nabycia części składowych, napraw, konserwacji, usług mycia i sprzątania samochodu, opłat za przejazd autostradą, opłat za parking, zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego;
 • braku obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i złożenia informacji VAT-26 dla tych samochodów osobowych.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 18 stycznia 2015 r. i 2 lutego 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o podpis Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.(ostatecznie doprecyzowanych w uzupełnieniach wniosku)

Przedmiotem nowo otwartej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest handel używanymi samochodami osobowymi. Samochody w tego rodzaju działalności będą towarami handlowymi. Towary będą kupowane na umowę kupna- sprzedaży (nie umowy komisowe) i sprzedawane na fakturę VAT marża. Firma została zgłoszona jako czynny podatnik VAT od początku działalności, gdyż przedmiot działalności wyklucza zwolnienie z tego podatku. Samochody kupowane będą w Polsce głównie od osób prywatnych czasami od firm czy instytucji. Będą to samochody zarejestrowane i ubezpieczone w Polsce. Zakupione towary będą sprzedawane w miejscu prowadzenia działalności to jest na placu obok prywatnego domu. Samochody będą używane wyłącznie do przejechania z miejsca zakupu auta na plac właściciela, wyjazd do mechanika/lakiernika w celu naprawy auta, wyjazd do wulkanizacji, wyjazd na badanie techniczne pojazdu, do auto myjni, na stację paliw. Klienci często przed zakupem samochodu proszą o jazdę próbną w celu sprawdzenia auta. Będzie to kilkuminutowe przemieszczenie się po placu celem prezentacji samochodu.

Właściciel firmy posiada samochód prywatny zarejestrowany na siebie który jest wykorzystywany do celów prywatnych i załatwiania wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem działalności gospodarczej.

Wszystkie faktury za zakupy towarów i usług, które są przedmiotem zapytania będą wystawione na Wnioskodawcę.

Inne towary i usługi związane z eksploatacją lub używaniem towarów handlowych: usługa mycia i sprzątania samochodu, opłata za przejazd autostradą, opłata za parking, zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu. Towarami handlowymi będącymi zakresem pytania są pojazdy samochodowe. Będą to używane samochody osobowe zarejestrowane i zakupione w Polsce. Marka i rok produkcji samochodu będą różne w zależności od ofert pojawiających się na rynku. Wnioskodawca będzie wykorzystywał samochody będące przedmiotem wniosku wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Wnioskodawca posiada odrębny samochód zarejestrowany prywatnie, który będzie wykorzystywany do celów prywatnych. Wszystkie samochody będące przedmiotem wniosku będą kupione na umowę kupna sprzedaży, gdzie kupujący identyfikuje się numerem NIP przez co jednoznacznie wskazuje zakup samochodów do celów działalności gospodarczej. Zakup każdego samochodu będzie zaksięgowany w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów z podaniem tam numeru rejestracyjnego samochodu, który to jednoznacznie identyfikuje dany samochód. Każdy samochód będzie zaksięgowany jako zakup towaru handlowego.

Wykorzystywanie samochodów wyłącznie do celów działalności gospodarczej wynika z zarządzenia nr 1/2014 z dnia 12/11/2014 wydanego przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie planuje zatrudniać pracowników. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności będzie wykonywał tylko Wnioskodawca. Podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu są również obowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach. Wnioskodawca jest wyłączony z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, w związku z tym jest również zwolniony z obowiązku składania informacji o pojazdach.

Wnioskodawca nie planuje prowadzić ewidencji przebiegu poszczególnych samochodów, gdyż zgodnie z przepisami obowiązek prowadzenia ewidencji został wyłączony w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży - jeżeli odprzedaż tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Na pytanie, od kiedy Wnioskodawca prowadzi ewidencję przebiegu poszczególnych samochodów, wykluczającą użycie tych samochodów do celów niezwiązanych z działalnością, Wnioskodawca odpowiedział: brak ww. ewidencji.

Istnieje możliwość sprawdzenia samochodów przez klienta przed dokonaniem zakupu samochodu. Jest to kilkuminutowe przemieszczenie się po placu wnioskodawcy, w dniu zakupu, celem prezentacji i sprawdzenia samochodu.

Wyłącznie Wnioskodawca użytkuje samochody będące przedmiotem wniosku. Użytkowanie polega na kierowaniu samochodami (przemieszczanie się z miejsca zakupu na plac Wnioskodawcy, przejazd do mechanika, na myjnię, przejazd na stację paliw, przemieszczanie się po placu Wnioskodawcy).

Samochody będą garażowane na placu Wnioskodawcy, jest to ogrodzony plac bez zadaszenia. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników. Jest to szczególny rodzaj biznesu w którym występuje tylko jedna osoba. Kontrola w firmie polega zatem na samokontroli Wnioskodawcy. Nie występują inne osoby, które mogłyby być kontrolowane. Wnioskodawca posiada świadomość swojego zachowania, zna przepisy prawa i postępuje zgodnie z nimi. Dla spełnienia wymogów formalnych Wnioskodawca napisał zarządzenie nr 1/2014, które sam przestrzega. Z zarządzenia tego wynika, iż wszystkie samochody będące towarami handlowymi mogą być wyłącznie wykorzystywane do celów działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 86a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług „Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych: 1) przeznaczonych wyłącznie do: a) odprzedaży”. Natomiast zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług „Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca podtrzymuje swoje stanowisko iż, w przypadku samochodów przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów ani składać informacji o tych pojazdach naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zgodnie z przepisami prawa wnioskodawca nie będzie składał takiej informacji.

Opłaty za przejazd autostradą mogą być ponoszone, jeśli samochód zostanie kupiony np. w Poznaniu i Wnioskodawca wracając zakupionym samochodem będzie jechał autostradą.

Opłata za parking może być poniesiona np. kupując uszkodzony samochód po który za kilka godzin lub dni przyjedzie laweta wynajęta przez Wnioskodawcę. Od czasu zakupu do czasu przyjazdu lawety - jeśli samochód przebywa na parkingu - kupujący ponosi opłatę parkingową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy podatnik ma prawo odliczać 100% podatku VAT od wydatków z tytułu nabycia części składowych do tych pojazdów, naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz wydatków z tytułu nabycia innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem towarów handlowych...
 2. Czy podatnik jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla swoich towarów handlowych...
 3. Czy podatnik jest zwolniony z obowiązku składania informacji VAT-26...

Zdaniem Wnioskodawcy pojazdy wykorzystywane będą wyłącznie do działalności gospodarczej w związku z tym podatnikowi przysługuje prawo do odliczania 100% podatku VAT od wydatków z tytułu nabycia części składowych do tych pojazdów, naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz wydatków z tytułu nabycia innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem towarów handlowych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu został wyłączony w przypadku pojazdów przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży.

Podatnik jest zwolniony z obowiązku składania informacji VAT-26. Informację tą składają podatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

W myśl art. 2 pkt 34 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pojazdach samochodowych - rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Stosownie do ust. 2 ww. art. 86a ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W myśl art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Natomiast w myśl art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Zgodnie z ust. 6 tegoż artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

W myśl ust. 7 ww. artykułu, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji,
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd – dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem
  • potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
 5. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Z art. 86a ust. 12 ustawy wynika, że podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Natomiast zgodnie z art. 86a ust. 15 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji.

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że składana informacja ma charakter sformalizowany, a jej wzór - w postaci druku VAT-26 - został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Ponadto, w myśl art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), która dokonała zmian w zakresie odliczania podatku naliczonego związanego z samochodami, zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1- jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ustawy zmieniającej).

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest handel używanymi samochodami osobowymi. Samochody będą towarami handlowymi. Towarami handlowymi będącymi zakresem pytania są pojazdy samochodowe. Będą to używane samochody osobowe zarejestrowane i zakupione w Polsce. Każdy samochód będzie zaksięgowany jako zakup towaru handlowego. Firma została zgłoszona jako czynny podatnik VAT od początku działalności, gdyż przedmiot działalności wyklucza zwolnienie z tego podatku. Samochody kupowane będą w Polsce głównie od osób prywatnych czasami od firm czy instytucji. Zakupione towary będą sprzedawane w miejscu prowadzenia działalności to jest na placu obok prywatnego domu. Samochody będą używane wyłącznie do przejechania z miejsca zakupu auta na plac właścicielki, wyjazd do mechanika/lakiernika w celu naprawy auta, wyjazd do wulkanizacji, wyjazd na badanie techniczne pojazdu, do auto myjni, na stację paliw. Klienci często przed zakupem samochodu proszą o jazdę próbną w celu sprawdzenia auta. Będzie to kilkuminutowe przemieszczenie się po placu celem prezentacji samochodu. Właściciel firmy posiada samochód prywatny zarejestrowany na siebie który jest wykorzystywany do celów prywatnych i załatwiania wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem działalności gospodarczej. Wszystkie faktury za zakupy towarów i usług, które są przedmiotem zapytania będą wystawione na Wnioskodawcę. Wnioskodawca wskazał, że inne towary i usługi związane z eksploatacją lub używaniem towarów handlowych, to usługa mycia i sprzątania samochodu, opłata za przejazd autostradą, opłata za parking, zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu. Wykorzystywanie samochodów wyłącznie do celów działalności gospodarczej wynika z zarządzenia nr 1/2014 z dnia 12/11/2014 wydanego przez Wnioskodawcę. Z zarządzenia tego wynika, iż wszystkie samochody będące towarami handlowymi mogą być wyłącznie wykorzystywane do celów działalności gospodarczej.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie planuje zatrudniać pracowników. Wnioskodawca nie planuje prowadzić ewidencji przebiegu poszczególnych samochodów, gdyż zgodnie z przepisami obowiązek prowadzenia ewidencji został wyłączony w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży - jeżeli odprzedaż tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Wyłącznie Wnioskodawca użytkuje samochody będące przedmiotem wniosku. Użytkowanie polega na kierowaniu samochodami (przemieszczanie się z miejsca zakupu na plac Wnioskodawcy, przejazd do mechanika, na myjnię, przejazd na stację paliw, przemieszczanie się po placu Wnioskodawcy). Opłaty za przejazd autostradą mogą być ponoszone, jeśli samochód zostanie kupiony np. w Poznaniu i Wnioskodawca wracając zakupionym samochodem będzie jechał autostradą. Opłata za parking może być poniesiona np. kupując uszkodzony samochód po który za kilka godzin lub dni przyjedzie laweta wynajęta przez Wnioskodawcę. Od czasu zakupu do czasu przyjazdu lawety - jeśli samochód przebywa na parkingu - kupujący ponosi opłatę parkingową. Samochody będą garażowane na placu Wnioskodawcy, jest to ogrodzony plac bez zadaszenia.

Wskazany przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy przewiduje wyłączenie ogólnej zasady wynikającej z art. 86a ust. 1 tej ustawy w zakresie odliczania podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi pojazdów samochodowych, w sytuacji gdy dany pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Jednocześnie ustawodawca w ust. 4 ww. art. 86a ustawy wyjaśnił, kiedy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Ten ostatni przepis w sposób jednoznaczny wskazuje, że pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Jednocześnie w przywołanym wcześniej art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy ustawodawca zrezygnował z wymogu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży, jeżeli odsprzedaż tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Z opisu sprawy wynika, że nabywane przez Wnioskodawcę samochody osobowe, przeznaczone będą do dalszej odsprzedaży z możliwością sprawdzenia przed zakupem. W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że w firmie jest zarządzenie, z którego wynika, że wszystkie samochody będące towarami handlowymi mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Trzeba jednak tu zauważyć, że użycie wyrazu „wyłącznie” w wyżej cytowanych przepisach wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów (np. wyjazd do mechanika/lakiernika w celu naprawy auta, wyjazd do wulkanizacji, wyjazd na badanie techniczne pojazdu, do auto myjni, przejazd na stację paliw itp.). Zatem w odniesieniu do pojazdów, które - tak jak w przypadku Wnioskodawcy - będą przeznaczone do odsprzedaży, ale będą również wykorzystywane przez Wnioskodawcę np. w celu wyjazdu do mechanika/lakiernika w celu naprawy auta, wyjazdu do wulkanizacji, wyjazdu na badanie techniczne pojazdu, do auto myjni, przejazdu na stację paliw, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej Wnioskodawcy) musi być prowadzona i powinna zawierać wymagane przepisami elementy. W sytuacji zatem, gdy Wnioskodawca przeznacza samochód np. na wyjazd do mechanika/lakiernika w celu naprawy auta, wyjazd do wulkanizacji, wyjazd na badanie techniczne pojazdu, do auto myjni, przejazd na stację paliw, jazdy próbnej wykluczając przy tym, poprzez wprowadzenie w firmie zasad jego używania wykluczających, możliwość wykorzystywania tego pojazdu w celach prywatnych, to ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku, jednakże pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i złożenia informacji VAT-26 dla przedmiotowych samochodów osobowych. W sytuacji opisanej we wniosku nie można bowiem uznać, że pojazd będzie przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży, gdyż poza odsprzedażą będą przeprowadzane przy ich wykorzystaniu jazdy testowe przez potencjalnych nabywców, i również samochody te będą się przemieszczać w celu dojazdu do mechanika/lakiernika w celu naprawy auta, wyjazdu do wulkanizacji, wyjazdu na badanie techniczne pojazdu, do auto myjni, przejazdu na stację paliw.

Tym samym należy stwierdzić, że w przedstawionych okolicznościach sprawy, aby Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości od wydatków dotyczących samochodów osobowych przeznaczonych do odsprzedaży, tj.: nabycia części składowych, naprawy, konserwacji, usługi mycia i sprzątania samochodu, opłaty za przejazd autostradą, opłaty za parking, zakup paliw silnikowych, oleju napędowego (o ile nie wystąpią negatywne przesłanki, o których mowa w art. 88 ustawy), stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1 lit. a i ust. 12 ustawy, to zobowiązany On będzie – wbrew stanowisku Wnioskodawcy zawartemu we wniosku – do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nabytych pojazdach oraz prowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów.

W przypadku natomiast niespełnienia tych warunków, trzeba uznać, że samochody te wykorzystywane będą do działalności mieszanej (nie będą przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży), a zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia całości podatku naliczonego. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej w przypadku, jeśli jest to potwierdzone stosowną ewidencją.

Zatem, w przypadku braku ewidencji przebiegu pojazdu i niezgłoszenia pojazdów na druku VAT-26 Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego do tych samochodów osobowych (art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej). Od pozostałych wydatków związanych z nabyciem części składowych, naprawą, konserwacją, usługami mycia i sprzątania samochodu, opłatami za przejazd autostradą, opłatami za parking przysługiwać Wnioskodawcy będzie – w myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo do odliczenia tylko 50% kwoty podatku.

Tak więc oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należy je uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.