IPTPP4/443-532/14-5/S/ALN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w odniesieniu do wydatków dotyczących samochodów ciężarowych opisanych w stanie faktycznym, Spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT, stanowiącego 100% kwoty podatku określonej na fakturze?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W związku ze skargą otrzymaną w dniu 26 stycznia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 31 października 2014 r., znak: IPTPP4/443-532/14-4/ALN w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu:

 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, choinek zapachowych do samochodu o nr rej. A wymienionego w punkcie 1 opisu stanu faktycznego;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, choinek zapachowych do samochodów o nr rej. B , C, D wymienionych w punkcie 1 opisu stanu faktycznego użytkowanych przez reprezentantów;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, rat leasingowych do samochodu o nr rej. E wymienionego w punkcie 2 opisu stanu faktycznego;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek do samochodu o nr rej. F wymienionego w punkcie 3 opisu stanu faktycznego;

doręczonej w dniu 7 listopada 2014 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) w związku z § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r., Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 31 października 2014 r., znak: IPTPP4/443-532/14-4/ALN, uznając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu:

 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, choinek zapachowych do samochodu o nr rej. A wymienionego w punkcie 1 opisu stanu faktycznego – za prawidłowe;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, choinek zapachowych do samochodów o nr rej. B, C, D wymienionych w punkcie 1 opisu stanu faktycznego użytkowanych przez reprezentantów – za nieprawidłowe;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, rat leasingowych do samochodu o nr rej. E wymienionego w punkcie 2 opisu stanu faktycznego – za prawidłowe;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek do samochodu o nr rej. F wymienionego w punkcie 3 opisu stanu faktycznego – za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu:

 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, choinek zapachowych do samochodu o nr rej. A wymienionego w punkcie 1 opisu stanu faktycznego;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, choinek zapachowych do samochodów o nr rej. LU B, C, D wymienionych w punkcie 1 opisu stanu faktycznego użytkowanych przez reprezentantów;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, rat leasingowych do samochodu o nr rej. E wymienionego w punkcie 2 opisu stanu faktycznego;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek do samochodu o nr rej. F wymienionego w punkcie 3 opisu stanu faktycznego.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.) o doprecyzowanie nazwy Wnioskodawcy, uzupełnienie opisu stanu faktycznego, stanowisko oraz opłatę.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.(ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

X S.A., dalej przywoływana jako Spółka, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W Spółce jedynie marginalnie występuje sprzedaż zwolniona z VAT, a wyliczony dla bieżącego roku, współczynnik odliczenia podatku naliczonego (proporcja sprzedaży) wynosi 100%.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja obuwia. Dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej Spółka używa m.in. pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony. Są to samochody używane przez osoby zatrudniane przez Spółkę na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Z grupy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony aktualnie Spółka posiada samochody nabyte lub wyleasingowane przed 1 kwietnia 2014r. Są to:

 1. cztery samochody ciężarowe (stanowiące własność Spółki), każdy z nich o ładowności powyżej 500 kg. Samochody te Spółka przeznaczyła do używania wyłącznie do działalności gospodarczej, prowadzi dla nich ewidencje przebiegu oraz złożyła Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację o sposobie ich wykorzystywania. VAT-26;
 2. samochód ciężarowy (stanowiący własność Spółki), spełniający warunki konstrukcyjne określone w art. 86a ust. 9 pkt l lit. a ustawy o VAT, dla którego Spółka uzyskała zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów w dniu 14 października 2013 r., potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r. nr 247 poz. 1652 ze zm.) - zaświadczenie VAT-1 oraz stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym (w pojeździe nie wprowadzano żadnych zmian konstrukcyjnych). Samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu Spółka sprostowała, że we wniosku w pkt 2 zamiast: samochód ciężarowy (stanowiący własność Spółki) winno być (używany na podstawie umowy leasingu) jest to auto nr rejestracyjny E.

 1. Samochód ciężarowy (używany na podstawie umowy leasingu), dla którego Spółka uzyskała zaświadczenie wydanie przez okręgową stację kontroli pojazdów w dniu 8 kwietnia 2014 r., potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT - zaświadczenie VAT-2 oraz stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym. Samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu Spółka sprostowała, że we wniosku w pkt 3 zamiast samochód ciężarowy (używany na podstawie umowy leasingu) winno być (stanowiący własność Spółki) jest to auto nr rejestracyjny F.

 1. Trzy samochody osobowe (używane na podstawie umów leasingowych). Spółka nie wykluczyła możliwości ich użycia do celów innych niż działalność gospodarcza.

W związku z nowelizacją ustawy o VAT i wprowadzeniem z dniem 1 kwietnia 2014 r. nowych przepisów regulujących zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczalnej 3,5 tony, Poleceniem nr 2/04/2014 roku z dnia 29.04.2014 r. Spółka zaktualizowała obowiązujące u niej zasady użytkowania samochodów służbowych oraz Zarządzeniem nr 3/04/2014 z dnia 29.04.2014 r. wprowadziła Regulamin korzystania z samochodów służbowych (dalej; Regulamin). Tym samym przeznaczenie oraz sposób dokumentowania wykorzystywania należących do Spółki samochodów zastał określony z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów ustawy o VAT. Przyjęte i stosowane w tym zakresie zasady stanowią dla Spółki podstawę do ustalenia wysokości odliczenia podatku naliczonego od zakupów dotyczących pojazdów samochodowych, jak również pozwalają rozpoznać zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na rozliczenia podatku od towarów i usług.

Stosownie do postanowień § 2 ust. 1 Regulaminu, samochody wykazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu (w Załączniku tym zostały wymienione samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, opisane powyżej w pkt 1-3) wykorzystywane są przez użytkowników uprawnionych do korzystania z aut służbowych (Załącznik nr 2) wyłącznie dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Regulamin definiuje „użytkowników” jako pracowników Spółki oraz współpracowników Spółki, działających na jej rzecz na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ponadto Regulamin stanowi, iż samochód służbowy pozostaje do dyspozycji użytkowników tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania obowiązków na rzecz Spółki i nie dopuszcza możliwości korzystania z samochodu przez użytkownika w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą Spółki (§ ust. 2). Dodatkowo określa również miejsce parkowania po godzinach pracy lub wykonaniu zadań służbowych dla każdego z samochodów ciężarowych o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony (§ 5). Koszty eksploatacji samochodu ponosi Spółka (§ 3).

W zakresie dokumentowania używania samochodów służbowych § 6 Regulamin wprowadza następujące wymogi, cyt.:

 1. Użytkownik samochodu służbowego zobowiązany jest dokonywać wpisów rejestrujących każde wykorzystanie tego pojazdu (wzór stanowi Załącznik Nr 4-5 do Regulaminu), po zakończeniu miesiąca przesłanie skanu prowadzonego przez siebie rejestru - w terminie do 3-go dnia roboczego po zakończeniu miesiąca oraz równoległej wysyłki oryginału pocztą do 6-go dnia roboczego po zakończeniu miesiąca do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie flotą pojazdów. Niezależnie od statusu użytkownika (pracownik/inny) Spółka prowadzi ewidencję każdego wykorzystania pojazdu dla każdego z pojazdów.
 2. Wpis o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać co najmniej:
  1. w przypadku użytkownika będącego Pracownikiem Spółki (załącznik Nr 4 do Regulaminu):
   1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
   2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji:
   3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
   4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
    1. kolejny numer wpisu,
    2. datę i cel wyjazdu,
    3. opis trasy (skąd - dokąd),
    4. liczbę przejechanych kilometrów,
    5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

  i zostać potwierdzony przez Spółkę na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem- do potwierdzenia autentyczności wpisu umocowana jest Spółka zgodnie ze sposobem reprezentacji lub upoważniony pracownik Spółki;

  1. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.
 1. W przypadku pozostałych użytkowników (załącznik nr 5) - dodatkowo poza elementami wymienionymi w § 6 ust. 2 pkt 1 ewidencja powinna dodatkowo zawierać:
 1. stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
 2. stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,

- i być dokonywany przez upoważnionego pracownika Spółki.

 1. Osoba odpowiedzialna za flotę pojazdów Spółki zobowiązana jest do prowadzenia „Ewidencji przebiegu pojazdu” oddzielnie dla każdego z samochodów służbowych - niezależnie od statusu użytkownika danego pojazdu- z zastrzeżeniem ust. 1-2 powyżej
 2. Spółka lub osoba upoważniona przez Spółkę zobowiązana jest na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc/kwartał) potwierdzić autentyczność wpisu użytkownika pojazdu niebędącego pracownikiem Spółki.”

Mając na uwadze przeznaczenie samochodów służbowych o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyjęte zasady dokumentowania ich używania określone w Regulaminie oraz innych aktach wewnętrznych Spółki (opisanych poniżej), Spółka korzysta z odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z tymi samochodami w następującej wysokości:

Pełne odliczenie VAT od samochodów ciężarowych, przeznaczonych i wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, opisanych w pkt 1.

Od wydatków związanych z samochodami ciężarowymi opisanymi w pkt 1 Spółka odlicza VAT naliczony w wysokości 100%. Samochody te bowiem, zgodnie z Regulaminem zostały przeznaczone do wykorzystania wyłącznie do celów działalności gospodarczej Spółki i w taki sposób są wykorzystywane.

Jeden z przedmiotowych samochodów jest oddany do dyspozycji upoważnionych (wymienionych w Regulaminie) pracowników Spółki (zatrudnionych w ramach stosunku pracy). Samochód może zostać użyty wyłącznie do celów działalności gospodarczej, tj. przykładowo w celach przejazdów do kontrahentów, urzędów, związanych z zaopatrzeniem, itp.

Po godzinach pracy/wykonaniu zadania służbowego samochód jest parkowany w miejscu siedziby Spółki.

Każde użycie przedmiotowego samochodu jest dokumentowane przez pracownika kierującego pojazdem wpisem w ewidencji przebiegu, prowadzonej od dnia przeznaczenia tego samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej. Spółka zaleciła użytkownikom samochodów służbowych możliwie najdokładniejsze wpisywanie w ewidencji przebiegu pojazdu „celu wyjazdu” i „opisu trasy”. Na koniec każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego Spółka weryfikuje i potwierdza wpisy w ewidencji dokonywane przez użytkowników.

O sposobie wykorzystywania ww. samochodu Spółka poinformowała Naczelnika Urzędu Skarbowego w informacji VAT-26.

Pozostałe z tej grupy trzy samochody ciężarowe używane są wyłącznie do celów działalności gospodarczej Spółki przez jej reprezentantów, tj. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Reprezentanci zatrudniani w ramach umów o współpracy, w uproszczeniu - wykonują zadania przedstawicieli handlowych Spółki.

Przedmiotem każdej z umów o współpracy jest świadczenie przez zleceniobiorcę (reprezentanta) w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej usług na rzecz Spółki, mających na celu zwiększenie zakresu sprzedawalnej oferty Spółki w obszarze określonego rodzaju obuwia na wyznaczonym terenie - regionie Polski.

Do zadań reprezentantów należy m.in.:

 • utrzymywanie stałych kontaktów biznesowych z istniejącymi klientami,
 • pozyskiwanie nowych klientów,
 • negocjowanie w imieniu Spółki warunków współpracy handlowej,
 • prowadzenie szkoleń produktowych.

Na mocy zawartych umów o współpracy, każdy z trzech reprezentantów Spółki ma prawo do dysponowania w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy samochodem służbowym, stanowiącym własności Spółki. W zakresie używania samochodu służbowego postanowienia umów o współpracy nakładają na reprezentantów obowiązek przestrzegania zasad i procedur obowiązujących w Spółce.

Koszty związane z używaniem samochodów służbowych przez reprezentantów ponosi bezpośrednio Spółka. Reprezentantom udostępniono „karty paliwowe” przyporządkowane do poszczególnych samochodów, którymi regulują płatności za towary i usługi związane z danym samochodem służbowym, tj. np. paliwo, myjnia, płyn do spryskiwacza, itp. (W przypadku, gdy reprezentant nie ma możliwości dokonania płatności przy użyciu „karty paliwowej”, stosownie do uzgodnionych ze Spółką warunków, nabywa on towary i usługi we własnym imieniu, po czym odsprzedaje jej (refakturuje na Spółkę, z wyjątkiem sytuacji, w których jest uprawniony do dokonywania zakupów w imieniu i na rzecz Spółki).

Zgodnie z treścią umów o współpracy oraz postanowieniami Regulaminu, reprezentantów obowiązuje kategoryczny zakaz używania samochodów służbowych do celów prywatnych - innych niż związanych z przedmiotem umowy. Samochody te zostały oznaczone nazwą firmy „X S.A.” i przekazane Reprezentantom na podstawie protokołu.

Dla każdego z ww. samochodów Spółka zaprowadziła ewidencję przebiegu pojazdu od dnia ich przeznaczenia wyłącznie do wykorzystania w prowadzonej przez siebie w działalności gospodarczej.

Ewidencję prowadzi w ten sposób, że wpisów dotyczących poszczególnych użyć samochodu dokonują reprezentanci. Spółka zaleciła użytkownikom samochodów służbowych możliwie najdokładniejsze wpisywanie w ewidencji przebiegu pojazdu „celu wyjazdu” i „opisu trasy”.

Następnie, zgodnie z Regulaminem przesyłają „miesięczne” ewidencje do Spółki, która odpowiednio weryfikuje i potwierdza każdy z dokonanych wpisów.

Spółka poinformowała Naczelnika Urzędu Skarbowego o przyjętym sposobie wykorzystywania przedmiotowych samochodów w informacji VAT-26.

Reprezentanci otrzymali od Spółki Regulamin oraz pisemne informacje o terminie rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu udostępnionego im przez Spółkę oraz wzór tej ewidencji. Niezależnie od postanowień Regulaminu, kwestie używania przez użytkowników samochodów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej dodatkowo reguluje wydane przez Spółkę Polecenie nr 2/04/2014 r. z dnia 29.04.2014 r., w którym użytkownicy samochodów służbowych a zatem również reprezentanci, zostali zobowiązani do protokolarnego ich przejęcia, cyt.: „Użytkownik przyjmując pojazd do użytkowania zobowiązuje się stosownym oświadczeniem (Protokół przekazania - obowiązujący szablon zamieszczany przez pion organizacji na serwerze PRT) że pojazd będzie używany wyłącznie do celów służbowych oraz zgodnie z przeznaczeniem i uwzględnieniem parametrów technologicznych i użytkowych pojazdu, z zastrzeżeniem równoczesnego obowiązku ewidencjonowania przebiegu pojazdu”.

Reprezentanci otrzymali również od Spółki informację o treści: „Przypominamy również o obowiązującym Użytkowników zakazie wykorzystywania samochodów służbowych do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą PRT (cele prywatne Użytkownika). Równocześnie pouczamy Państwa, że jeśli Urząd Skarbowy nałoży na PRT jakiekolwiek kary z tytułu nieprawidłowości w użytkowaniu pojazdu, PRT skorzysta z przysługującego prawa regresu i scedowania faktycznych obciążeń finansowych (kara + ewentualne koszty dodatkowe) na Użytkownika, z którego winy (umyślnej lub nieumyślnej) nastąpiła nieprawidłowość skutkująca karą. W razie wątpliwości z wykonaniem wskazanego wyżej obowiązku należy się zgłaszać do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie flotą samochodów PRT.

Spółka ma możliwość weryfikowania sposobu używania samochodów do celów służbowych poprzez kontrolowanie pracy reprezentantów przez Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu, z której to możliwości korzysta. Reprezentanci mają obowiązek składać tygodniowe raporty z odbytych wizyt w punktach handlowych. Sprawdzenie odbywa się w ten sposób, że wyrywkowo wykonywane są telefony do kontrahentów, z którymi reprezentanci spotykali się w celach sprzedaży wyrobów Spółki.

Ponadto osoba odpowiedzialna za zarządzanie flotą samochodów Spółki sprawdza raz na kwartał stan licznika z ewidencją przebiegu. Natomiast Dział Kontrolingu, również za okresy kwartalne, na podstawie faktur konfrontuje zużycie paliwa oraz pozostałe wydatki dotyczące danego samochodu służbowego, z zapisami w ewidencji przebiegu tego pojazdu (tj. jakimi trasami odbywały się przejazdy do klientów/punktów sprzedaży, czas przejazdów, miejsce i czas poniesienia wydatku, itp.).

Dla samochodów służbowych używanych wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki przez jej reprezentantów, miejscem ich parkowania po godzinach pracy/po wykonaniu zadań służbowych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu jest miejsce prowadzenia działalności przez reprezentantów Spółki, które jest tożsame z miejscem zamieszkania przedstawiciela, oznaczone co do adresu.

Pełne odliczenie VAT od samochodów ciężarowych, dla których Spółka uzyskała zaświadczenie VAT-1 lubVAT-2, opisanych w pkt 2 i pkt 3.

W stosunku do wszystkich wydatków związanych z samochodami ciężarowymi opisanymi w pkt 2 i 3, posiadającymi zaświadczenia VAT-1 oraz VAT-2, Spółka korzysta z odliczenia VAT naliczonego w wysokości 100 % ze względu na ich konstrukcję oraz fakt wykorzystywania wyłączny w działalności gospodarczej. Dla tych samochodów Spółka nie zaprowadziła ewidencji przebiegu pojazdów. Jako miejsce ich parkowania w Załączniku nr 3 do Regulaminu wyznaczono siedzibę Spółki.

Ograniczenia przy odliczaniu VAT od samochodów osobowych, opisanych w pkt 4

W Poleceniu nr 2/04/2014 r. z dnia 29.04.2014 r. Spółka zadecydowała, że 3 leasingowane samochody osobowe są zwolnione z ewidencjonowania ruchu pojazdów - Spółka nie będzie dla nich prowadziła ewidencji przebiegu pojazdu. Powodem powyższego jest brak możliwości wykluczenia potencjalnego użycia tych samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W konsekwencji, w odniesieniu do paliwa zużytego do napędu ww. samochodów Spółka nie korzysta z prawa do odliczenia (w okresie do 30 czerwca 2015 r.), natomiast w stosunku do pozostałych wydatków Spółka odlicza VAT naliczony, którym jest 50% kwoty podatku określonego na fakturze.

Na pytanie jakie wydatki związane z pojazdami samochodowymi są objęte zakresem pytania, należało wskazać odrębnie dla każdego pojazdu samochodowego, w związku z którym ponoszone są wydatki objęte zakresem pytania Wnioskodawca wskazał, że:

Wydatki związane z pojazdami samochodowymi wymienionymi w punkcie 1; 2; 3 wniosku to: paliwo, mycie samochodów, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych, raty leasingowe i tak.

B własny, samochód ciężarowy do 3,5t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 603 kg, Opel, ..., Astra ..., data nabycia pojazdu 30.11.2012 r. , data poniesienia pierwszego wydatku 06.05.2014, wykazanego w VAT-26, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. paliwo, mycie samochodów, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych.

C własny, samochód ciężarowy do 3,5t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 570 kg, Opel, ..., ..., data nabycia pojazdu 02.07.2012 r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. paliwo, mycie samochodów, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych.

D własny, samochód ciężarowy do 3,5t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 603 kg. Opel, ..., Astra ... ,data nabycia pojazdu 30.11.2012 r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. paliwo, mycie samochodu, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych,

A własny, samochód ciężarowy do 3,5t, 2 rzędy siedzeń; oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 570 kg, Opel, ..., ..., data nabycia pojazdu 22.06.2012 r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. paliwo, mycie samochodu, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych,

F własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, oddzielna kabina kierowcy, jeden rząd siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, dopuszczalna ładowność 1.150 kg, IVECO, ..., zaświadczenie VAT-2 (art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT) wydane 08.04.2014 r. paliwo, mycie samochodu, zakup wycieraczek.

E leasingowany na podstawie Umowy ...z 03.10.2013 r., samochód ciężarowy do 3,5t, 1 rząd siedzeń oddzielny trwałą przegrodą, dopuszczalna ładowność 1.390 kg, Renault ..., zaświadczenie VAT-1 (art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT i nie wprowadziła zmian konstrukcyjnych) wydane 14.10.2013 r. umowa zarejestrowana w ... Urzędzie Skarbowym w dniu 30.04.2014 r. paliwo, mycie samochodów, zakup wycieraczek, raty leasingowe.

W dniu 21.05.2014 r. Spółka przekazała sprostowanie do VAT-26 złożonej w dniu 12.05.2014 r. następującej treści; „W informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26) wskazano nieprawidłowo datę pierwszego wydatku dla samochodu OPEL, ..., B, z 2009 r., data nabycia pojazdu 30.11.2012, data poniesienia pierwszego wydatku; powinno być 30.04.2014, zamiast 06.05.2014 r. oraz dla samochodu OPEL, ..., A, z 2009 r., data nabycia pojazdu 22.06.2012, data poniesienia pierwszego wydatku; powinno być 29.04.2014, zamiast 06.05.2014 r.

W stosunku do tych dwóch ww. samochodów Spółka będzie stosowała pełne odliczenie od dnia złożenie VAT-26, tj. od dnia 12.05.2014 r.”

Aktualizacja informacji VAT-26 na tym druku może być złożoną tylko w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu samochodowego, a to nie nastąpiło.

Faktury dotyczące wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, będącymi przedmiotem pytania są wystawiane na X Spółka Akcyjna. Dotyczy to samochodów (o nr rejestracyjnych; B; C; D; A; F; E)

Pojazdy samochodowe (o nr rejestracyjnych; B; C; D; A; F; E) są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Na pytanie dotyczące obiektywnej możliwość odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, zwolnionymi z opodatkowania lub niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Wnioskodawca odpowiedział „nie dotyczy”.

Na pytanie Nr 5, w którym należało wskazać rodzaj, typ pojazdów samochodowych, zgodnie z dokumentami o ruchu drogowym w związku z którymi ponoszone są wydatki objęte zakresem pytania, a które będą użytkowane przez reprezentantów oraz na pytanie Nr 6, w którym należało wskazać rodzaj, typ pojazdów samochodowych - zgodnie z dokumentami o ruchu drogowym, w związku z którymi ponoszone są wydatki objęte zakresem pytania - wykazanych w punkcie 1 opisu stanu faktycznego wnioskodawca udzielił poniższej odpowiedzi:

Samochody używane przez;

Reprezentanta - B własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 603 kg, Opel, ..., Astra ..., data nabycia pojazdu 30.11.2012 r., data poniesienia pierwszego wydatku 06.05.2014, wykazanego w VAT-26, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r.

Reprezentanta - C własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 570 kg, Opel, ..., ..., data nabycia pojazdu 02.07.2012 r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r.

Reprezentanta – D własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 603 kg, Opel, ..., Astra ..., data nabycia pojazdu 30.11.2012 r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r.

Do dyspozycji upoważnionych pracowników Spółki – A własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 570 kg, Opel, ..., ..., data nabycia pojazdu 22.06.2012r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r.

Ze względu na konstrukcję pojazdu i wykorzystania wyłącznie w działalności gospodarczej przez zatrudnionego kierowcę – F własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, oddzielna kabina kierowcy, jeden rząd siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, dopuszczalna ładowność 1.150 kg, IVECO, ... , zaświadczenie VAT-2 (art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT) wydane 08.04.2014 r.

Ze względu na konstrukcję pojazdu i wykorzystania wyłącznie w działalności gospodarczej przez zatrudnionego kierowcę – E leasingowany na podstawie Umowy ...z 03.10.2013 r., samochód ciężarowy do 3,5 t, 1 rząd siedzeń oddzielny trwałą przegrodą, dopuszczalna ładowność 1.390 kg, Renault ..., zaświadczenie VAT-1 (art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT i nie wprowadziła zmian konstrukcyjnych) wydane 14.10.2013 r. umowa zarejestrowana w ... Urzędzie Skarbowym w dniu 30.04.2014 r.

Na pytania Nr 7 i Nr 8 wezwania tj.:

 • Nr 7: Czy przedmiotowe pojazdy samochodowe, o których mowa punkcie 6 niniejszego wezwania, są pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1-3 ustawy... Jeżeli tak to należy wskazać, który konkretnie przepis dotyczy pojazdów objętych zakresem pytania. Należy wskazać odrębnie dla każdego pojazdu samochodowego wymienionego w punkcie 6 niniejszego wezwania, w związku z którymi Wnioskodawca ponosi wydatki objęte zakresem pytania.
 • Nr 8: Jeżeli pojazdy samochodowe, wymienione w punkcie 6 niniejszego wezwania, w związku z którymi Wnioskodawca ponosi wydatki objęte zakresem pytania, są pojazdami o których mowa w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, to czy spełnienie wymagań określonych w tym przepisie zostało stwierdzone na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o spełnieniu tych wymagań (dotyczy pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1-2 ustawy o VAT) lub na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (dotyczy pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT)... Należy wskazać odrębnie dla każdego pojazdu samochodowego wymienionego w punkcie 6 niniejszego wezwania, w związku z którym Wnioskodawca ponosi wydatki objęte zakresem pytania,

Wnioskodawca udzielił poniższej odpowiedzi:

zaświadczenie VAT-2 ( art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT) wydane 08.04.2014 r. Ze względu na konstrukcję pojazdu i wykorzystanie wyłącznie w działalności gospodarczej przez zatrudnionego kierowcę – F własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, oddzielna kabina kierowcy, jeden rząd siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, dopuszczalna ładowność 1.150 kg, IVECO, ...;

zaświadczenie VAT-1 (art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT i nie wprowadziła zmian konstrukcyjnych do chwili obecnej) wydane 14.10.2013 r. Ze względu na konstrukcję pojazdu i wykorzystania wyłącznie w działalności gospodarczej przez zatrudnionego kierowcę – E leasingowany na podstawie Umowy ...z 03.10.2013 r., samochód ciężarowy do 3,5t, 1 rząd siedzeń oddzielny trwałą przegrodą, dopuszczalna ładowność 1.390 kg, Renault ..., umowa zarejestrowana w ... Urzędzie Skarbowym w dniu 30.04.2014 r.

pozostałe samochody o nr rejestracyjnych; B; C; D; A(opisane w stanie faktycznym pkt 1) nie są tymi o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 – 3.

Na pytanie jaka jest dopuszczalna ładowność, liczba miejsc oraz dopuszczalna masa całkowita samochodów wymienionych w punkcie 6 niniejszego wezwania, w związku z którymi Wnioskodawca ponosi wydatki objęte zakresem pytania, określona w karcie pojazdu, dowodzie rejestracyjny Wnioskodawca wskazał:

B własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 603 kg, liczba miejsc 4, dopuszczalna masa całkowita 1.920 kg, Opel, ..., Astra ..., data nabycia pojazdu 30.11.2012 r., data poniesienia pierwszego wydatku 06.05.2014, wykazanego w VAT-26, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. paliwo, mycie samochodów, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych;

C własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą, (kratką), dopuszczalna ładowność 570 kg, liczba miejsc 4, dopuszczalna masa całkowita 1.740 kg, Opel, ... ..., data nabycia pojazdu 02.07.2012 r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. paliwo, mycie samochodów, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych,

D własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 603 kg, liczba miejsc 4, dopuszczalna masa całkowita 1.920 kg. Opel, ..., Astra ..., data nabycia pojazdu 30.11.2012 r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. paliwo, mycie samochodu, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych,

A własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 570 kg, liczba miejsc 4, dopuszczalna masa całkowita 1740 kg, Opel, ..., ..., data nabycia pojazdu 22.06.2012r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. paliwo, mycie samochodu, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych,

F własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, oddzielna kabina kierowcy, jeden rząd siedzeń; nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, dopuszczalna ładowność 1.150 kg, liczba miejsc 3, dopuszczalna masa całkowita 3.490 kg, IVECO, ..., zaświadczenie VAT-2 ( art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT) wydane 08.04.2014 r. paliwo, mycie samochodu, zakup wycieraczek,

E leasingowany na podstawie Umowy ...z 03.10.2013 r., samochód ciężarowy do 3,5 t, 1 rząd siedzeń oddzielny trwałą przegrodą, dopuszczalna ładowność 1390 kg, liczba miejsc 3, dopuszczalna masa całkowita 3.500 kg, Renault ..., zaświadczenie VAT-1 (art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT i nie wprowadziła zmian konstrukcyjnych) wydane 14.10.2013 r. umowa zarejestrowana w ... Urzędzie Skarbowym w dniu 30.04.2014 r. paliwo, mycie samochodów, zakup wycieraczek, raty leasingowe

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 7 wezwania Organ wezwał do odpowiedzi na poniższe pytania – pytania dotyczą pojazdów samochodowych wymienionych w punkcie 6 ww. wezwania, w związku z którymi Wnioskodawca ponosi wydatki objęte zakresem pytania:

 1. Od kiedy Wnioskodawca prowadzi ewidencję przebiegu pojazdów do ww. samochodów... Należy wskazać odrębnie dla każdego pojazdu samochodowego wymienionego w punkcie 6 niniejszego wezwania, w związku z którymi Wnioskodawca ponosi wydatki objęte zakresem pytania.
 2. Kiedy Wnioskodawca poniósł pierwszy wydatek związany z ww. pojazdami samochodowymi po dniu 01.04.2014 r. i jaki był to wydatek...Przez „poniesienie wydatku” należy rozumieć dokonanie wpłaty zaliczki na poczet zakupu towaru czy usługi lub też nabycie towaru czy usługi w zależności od tego która z tych sytuacji miała pierwsze miejsce.Należy wskazać odrębnie dla każdego pojazdu samochodowego wymienionego w punkcie 6 niniejszego wezwania, w związku z którymi Wnioskodawca ponosi wydatki objęte zakresem pytania.
 3. Czy Wnioskodawca – w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z tym pojazdem - złożył właściwemu dla Wnioskodawcy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację VAT-26, której wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U., poz. 371)...Należy wskazać odrębnie dla każdego pojazdu samochodowego wymienionego w punkcie 6 niniejszego wezwania, w związku z którymi Wnioskodawca ponosi wydatki objęte zakresem pytania,

Wnioskodawca wskazał, że:

Spółka zadecydowała (wydając reprezentantom odpowiednie polecenie pisemne), że niżej wymienione samochody przeznacza do wyłącznego użytkowania związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej z dniem 29.04.2014 r., uwzględniając przy prowadzeniu ewidencji przebiegu art. 8 pkt 1 ustawy nowelizującej.

B - ewidencję przebiegu pojazdów prowadzi od 29.04.2014 r. data poniesienia pierwszego wydatku 06.05.2014, wykazanego w VAT-26, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r., zakup choinki zapachowej, a faktycznie data poniesienia pierwszego wydatku 30.04.2014 paliwa. Sprostowanie do urzędu skarbowego złożono 21.05.2014 r.;

C - ewidencję przebiegu pojazdów prowadzi 29.04,2014 r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. zakup choinki zapachowej;

D- ewidencję przebiegu pojazdów prowadzi od 29.04.2014 r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. zakup choinki zapachowej;

A- ewidencję przebiegu pojazdów prowadzi od 29.04.2014 r., data poniesienia pierwszego wydatku 06.05.2014, wykazanego w VAT-26, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r., zakup choinki zapachowej, a faktycznie data poniesienia pierwszego wydatku 30.04.2014 paliwa. Sprostowanie do urzędu skarbowego złożono 21.05.2014 r.

W dniu 21.05.2014 r. Spółka przekazała sprostowanie do VAT-26 złożonej w dniu 12.05.2014 r. następującej treści; „W informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26) wskazano nieprawidłowo datę pierwszego wydatku dla samochodu OPEL, ..., B, z 2009 r., data nabycia pojazdu 30.11.2012 data poniesienia pierwszego wydatku; powinno być 30.04.2014, zamiast 06.05.2014 r. oraz dla samochodu OPEL, ..., A, z 2009 r., data nabycia pojazdu 22.06.2012 data poniesienia pierwszego wydatku; powinno być 29.04. 2014, zamiast 06.05.2014 r.

W stosunku do tych dwóch ww. samochodów Spółka będzie stosowała pełne odliczenie od dnia złożenie VAT-26, tj. od dnia 12.05.2014 r.”

Aktualizacja informacji VAT-26 na tym druku może być złożona tylko w przypadku zmiany

wykorzystania pojazdu samochodowego, a to nie nastąpiło.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że umowa leasingu została zawarta (nr rejestracyjny E) w dniu 03.10.2013 r.

Na pytanie czy Wnioskodawca zarejestrował umowę leasingu ww. pojazdu samochodowego w urzędzie skarbowym, jeżeli tak, należy wskazać datę, Wnioskodawca wskazał, że „Tak. Została zarejestrowana 30.04.2014 r. w ... Urzędzie Skarbowym

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że samochód (nr rejestracyjny E) został wydany 07.10.2013 r. W umowie leasingu (nr rejestracyjny E) nie były dokonywane zmiany, a także nie dokonywano zmian konstrukcyjnych pojazdu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do wydatków dotyczących samochodów ciężarowych opisanych w stanie faktycznym, Spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT, stanowiącego 100% kwoty podatku określonej na fakturze...

Wydatki związane z pojazdami samochodowymi wymienionymi w punkcie 1; 2; 3 wniosku to: paliwo, mycie samochodów, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych, raty leasingowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do wydatków opisanych w stanie faktycznym samochodów ciężarowych, przysługuje jej praw do pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT, stanowiącego 100% kwoty podatku określonej na fakturze.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.), podatnikowi z zasady przysługuje prawo do odliczenia każdej kwoty podatku naliczonego od wydatków (towarów lub usług) związanych z czynnościami opodatkowanymi VAT. Jednakże w stosunku do odliczeń podatku od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych ustawodawca wprowadził w art. 86a ustawy o VAT regulacje szczególne, ograniczając wysokość podatku naliczonego w stosunku do pojazdów samochodowych. Przepis art. 2 pkt 4 ustawy o VAT definiuje pojazdy samochodowe, jako pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Stosownie do dyspozycji art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do ww. wydatków kwotę podatku z reguły stanowi 50% kwoty VAT wynikającej z faktury, z zastrzeżeniem, że w okresie do 30 czerwca 2015 r. wyłączone zostało prawo do odliczenia VAT od paliwa nabywanego do napędu samochodów osobowych (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2014 r. poz. 312, dalej: ustawa zmieniająca).

Ograniczenia, o których mowa wyżej, jak stanowi art. 86a ust. 3 pkt 1 lit a ustawy o VAT nie dotyczą pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej. Za pojazdy wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej, tj. takie do których nie stosuje się ograniczenia kwoty VAT naliczonego, zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy o VAT uznaje się pojazdy samochodowe, których sposób wykorzystywania określony przez podatnika w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz takie, których konstrukcja zasadniczo wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, każdy pojazd samochodowy, bez względu na jego rodzaj i konstrukcję, jest uznawany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej jeżeli sposób wykorzystywania tego pojazdu przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach jego używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają uregulowań, w jakiej formie podatnik powinien określić przeznaczenie i sposób używania pojazdu wykorzystywanego wyłącznie w działalności gospodarczej. W tym zakresie do zaaprobowania jest ujęcie powyższego w formie regulaminu używania pojazdów, jak również w formie „decyzji” odnoszących się do poszczególnych samochodów.

Natomiast w odniesieniu do ewidencji przebiegu pojazdu przepis art. 86a ust. 6 ustawy o VAT stanowi, że powinna zostać zaprowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej. Z kolei ust. 7 ww. wymaga aby zawierała następujące elementy:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę: cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd - dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

-potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

 1. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Na podstawie art. 86a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku, gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie nie będącej pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4:

 1. jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd;
 2. obejmuje:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel udostępnienia pojazdu,
  3. stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
  6. imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Dodatkowo, zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach.

Ponadto na podstawie art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, za pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej (ze względu na ich konstrukcję) uznaje się pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowa mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Natomiast na podstawie pkt 2 ww. ustępu – pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Fakt spełnienia wymagań określonych dla tej kategorii samochodów stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o ich spełnieniu (art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT). Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312, dalej: ustawa zmieniająca), dodatkowe badanie, o którym mowa wyżej, należało przeprowadzić w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. do 30 czerwca 2014 r. Jednocześnie zgodnie z ust. 3 przywołanego wyżej artykułu, zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, zachowują swoją ważność.

Jak wynika z opisu stanu faktycznego, na podstawie Regulaminu, Spółka przeznaczyła posiadane przez nią samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony do używania wyłącznie w działalności gospodarczej. Fakt takiego wykorzystywania ww. samochodów dokumentuje w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o VAT, uwzględniając przy tym rodzaj/konstrukcję danego samochodu.

Stąd też dla czterech samochodów ciężarowych (pkt 1) niespełniających wymagań technicznych określonych w art. 86a ust. 9 ustawy o VAT, przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania w działalności gospodarczej Spółka określiła zasady używania w Regulaminie oraz wprowadziła procedury weryfikacji sposobu ich wykorzystywania. Prowadzi też ewidencje przebiegu dla tych samochodów zgodnie z wymogami art. 86a ust. 6 i dalsze ustawy o VAT oraz zawiadomiła Naczelnika Urzędu Skarbowego o ich wykorzystywaniu wyłącznie do działalności gospodarczej w informacji VAT-26. Tym samym Spółka wykluczyła możliwość użycia przedmiotowych samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W tym miejscu Spółka pragnie dodatkowo zaznaczyć, iż reprezentanci, jako użytkownicy samochodów służbowych, zobowiązani są przestrzegać obowiązujące w Spółce uregulowania, na tych samych zasadach, co osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę. Ponadto, co istotne, samochody nie są im udostępniane w tym sensie, że mogą ich używać dla jakichkolwiek własnych celów. Jazdy mogą odbywać się tylko i wyłącznie w związku z wykonywaniem zadań powierzonych im przez Spółkę na podstawie umów o współpracy (wykonywane są „w imieniu” Spółki). Z punktu widzenia Spółki, nawiązany przez nią z reprezentantem stosunek wynikający z faktu używania samochodu służbowego, nie różni się od takich relacji nawiązywanych z osobami zatrudnianymi na podstawie umów o pracę. Ponadto podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia „pracownika”, czyli nie ograniczającego rozumienia do znaczenia wynikającego z przepisów prawa pracy. Powyższe uzasadnia posługiwanie się pojęciem „pracownik” w rozumieniu potocznym - słownikowym. Tutaj, zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego (www.sjp.pwn.pl) termin „pracownik” oznacza osobę zatrudnioną w jakimś zakładzie pracy. Z kolei pojęcie „zatrudnić się” oznacza podjęcie się płatnej pracy. W tym kontekście, z uwagi, że reprezentanci to konkretne osoby, które podjęły się wykonywania odpłatnej pracy - świadczenia usług na rzecz Spółki, i które używają samochodów „w imieniu” Spółki, istnieją podstawy do uznania, że dokumentowanie używania przez nich samochodów służbowych powinno odbywać się na zasadach określonych w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT. Oznacza to, że w ewidencji powinny być ujmowane wpisy dotyczące poszczególnych jazd/użyć, a wpisów w tym zakresie powinna dokonywać osoba kierująca pojazdem - tutaj: reprezentant. Ważne jest, że Spółka upoważniła konkretne osoby jako uprawnione do używania samochodów służbowych oraz dokonywania wpisów w ewidencji przebiegu.

Niemniej przyjęty przez Spółkę sposób dokumentowania spełni również warunki określone w ust. 8 ww. artykułu, zgodnie z którym w przypadku udostępnienia pojazdu samochodowego osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpisu w ewidencji przebiegu pojazdu dokonuje osoba, która udostępnia pojazd i wpis ten obejmuje inne dane, niż określone w ustępie poprzednim. Tutaj należy zauważyć, iż przepisy ustawy o VAT nie określają formy, w jakiej powinna być prowadzona ewidencja, a jedynie wskazują dane, które powinna obejmować oraz określają kto dokonuje wpisów (w tym zakresie - nieprecyzyjnie). Dlatego Spółka uznaje, że elementem prowadzonej przez nią ewidencji przebiegu pojazdu jest protokół jego przekazania, w którym Spółka (upoważniony przez nią pracownik) odnotowała fakt udostępnienia samochodu służbowego reprezentantowi oraz cel tej czynności, jak również ustaliła stan licznika na moment udostępnienia reprezentantowi samochodu służbowego z przeznaczeniem wyłącznie do działalności gospodarczej. W podobny sposób odnotuje zwrot samochodu - ustalając przy tym pozostałe dane określone art. 86a ust. 8 ustawy o VAT. W konsekwencji prowadzona przez Spółkę ewidencja zawiera dane określone w art. 86a ust. 7, z uwzględnieniem ust. 8 ustawy o VAT. W tym kontekście wpisy dokonywane przez reprezentanta dotyczą poszczególnych przejazdów realizowanych w ramach jednego „długotrwałego” udostępnienia. Warto w tym miejscu zauważyć, że konsekwencją nieuznania reprezentanta za pracownika Spółki w rozumieniu art. 86a ust 8 ustawy o VAT, w przedmiotowym przypadku de facto zwolniłby Spółkę z obowiązku ewidencjonowania poszczególnych jazd reprezentanta realizowanych w ramach danego udostępnienia samochodu służbowego na okres trwania umowy o współpracy.

Spółka spełniła również warunki do pełnego odliczenia VAT w stosunku do obu samochodów ciężarowych nabytych/wyleasingowanych przed 1 kwietnia 2014 r., dla których uzyskała zaświadczenia o spełnieniu wymagań konstrukcyjnych określonych odpowiednio w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit a oraz ust. 2 ustawy o VAT. Nie jest przy tym obowiązana do prowadzenia dla tych samochodów ewidencji przebiegu.

W przypadku samochodu ciężarowego (pkt 2), Spółka uzyskała zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów w dniu 14 października 2013 r., potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 3 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r. nr 247 poz. 1652 ze zm.) - zaświadczenie VAT-1 oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym tego samochodu o treści „VAT-1”. Spółka pragnie podkreślić, iż w stanie prawnym obowiązującym na dzień wydania zaświadczenia ww. przepis dotyczył pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Tym samym, uwzględniając fakt że Spółka nie wprowadzała zmian konstrukcyjnych w przedmiotowym pojeździe, posiadane przez nią zaświadczenie potwierdza spełnienie wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 2 lit. a ustawy o VAT. Zatem, w myśl art. 9 ust. 3 ustawy zmieniającej, dla potrzeb pełnego odliczenia VAT po 31 marca 2014 r. Spółka nie musiała pozyskiwać „nowego” zaświadczenia.

Natomiast dla samochodu ciężarowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, Spółka dysponuje zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów w dniu 8 kwietnia 2014 r. oraz wpis w dowodzie rejestracyjnym o treści „VAT-2”. Zaświadczenie potwierdza spełnienie wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT i zostało wydane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT.

W konsekwencji, Spółka powinna ograniczyć kwotę odliczanego VAT jedynie w stosunku do samochodów osobowych.

Mając na uwadze powyższe Spółka stoi na stanowisku, że w odniesieniu do towarów i usług związanych z samochodami ciężarowymi opisanymi w stanie faktycznym prawidłowo ustaliła, że przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego stanowiącego 100% kwoty podatku określonej na fakturze.

Wnioskodawca uzupełnił własne stanowisko:

W ocenie Spółki, w odniesieniu do wydatków dotyczących opisanych w stanie faktycznym samochodów ciężarowych, przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT, stanowiącego 100% kwoty podatku określonej na fakturze. Podstawą zajętego stanowiska jest fakt wykorzystywania przez Spółkę przedmiotowych samochodów w prowadzonej przez nią działalności opodatkowanej VAT, a ponadto odpowiednio:

 • w stosunku do wydatków dotyczących samochodów opisanych w stanie faktycznym w pkt 1 - (cztery samochody ciężarowe) Spółka spełniła warunki do pełnego odliczenia VAT na podstawie art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), tj. przede wszystkim wykluczyła ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, prowadzi ewidencję ich przebiegu oraz zawiadomiła naczelnika właściwego urzędu skarbowego o sposobie ich wykorzystywania w informacji VAT-26;
 • w stosunku do wydatków dotyczących samochodu opisanego w stanie faktycznym w pkt 2 (samochód ciężarowy, dla którego Spółka uzyskała zaświadczenie wydane w dniu 14 października 2013 r. przez Okręgowa Stację Pojazdów potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r. nr 247 poz. 1652 ze zm.) - zaświadczenie VAT-1 oraz stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym), prawo Spółki do odliczenia pełnej kwoty podatku z faktur dokumentujących wydatki wynika z faktu, że jest to samochód, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, tj. pojazd samochodowy inny niż osobowy, posiadający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju BB. W odniesieniu do tego samochodu Spółka spełniła również wymogi dokumentacyjne, wynikające z art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT w zw. z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2014 r. poz. 312, dalej: ustawa zmieniająca), czyli dysponuje dla tego samochodu właściwym zaświadczeniem potwierdzającym spełnienie warunków konstrukcyjnych określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT oraz dowodem rejestracyjnym zawierającym odpowiednią adnotację (wpis „VAT-1”). Niezależnie od powyższego Spółka ma prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku z faktur dokumentujących wydatki określone w art. 86a ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, tj. wydatki związane z używaniem tego samochodu na podstawie umowy leasingu - związane z tą umową (np. od rat leasingowych) na mocy art. 13 ustawy zmieniającej z dnia 7 lutego. Samochód ten uprawniał bowiem do pełnego odliczenia VAT od związanych z nim wydatków na dzień 31 marca, oraz jednocześnie Spółka wyleasingowała przedmiotowy samochód przed 1 kwietnia 2014 r. (przed tą datą zarówno odebrała samochód, jak i zawarła umowę leasingu, która dotychczas nie była zmieniana), oraz zarejestrowała umowę leasingu w dniu 30.04.2014 r. Nr rejestracyjny samochodu E
 • w stosunku do wydatków dotyczących samochodu opisanego w stanie faktycznym w pkt 3 (stanowiący własność Spółki), dla którego Spółka uzyskała zaświadczenie wydanie przez okręgową stację kontroli pojazdów w dniu 8 kwietnia 2014 r., potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT-zaświadczenie VAT-2 oraz stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym), prawo Spółki do odliczenia pełnej kwoty podatku z faktur dokumentujących wydatki związane z tym samochodem wynika z faktu, że jest to samochód, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT, tj. samochód inny niż samochód osobowy, które posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. W odniesieniu do tego samochodu Spółka spełniła również wymogi dokumentacyjne, wynikające z art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, czyli dysponuje dla tego samochodu właściwym zaświadczeniem potwierdzającym spełnienie warunków konstrukcyjnych określonych w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT oraz dowodem rejestracyjnym zawierającym odpowiednią adnotację (wpis „VAT-2” „Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla VAT-2 , spełnia wymagania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.) art. 86a pkt 9 pkt 2 ), zaświadczenie zostało wydane 08.04.2014 r., Nr rejestracyjny samochodu F.

W dniu 31 października 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną znak: IPTPP4/443-532/14-4/ALN uznając stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu:

 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, choinek zapachowych do samochodu o nr rej. A wymienionego w punkcie 1 opisu stanu faktycznego – za prawidłowe;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, choinek zapachowych do samochodów o nr rej. B, C, D wymienionych w punkcie 1 opisu stanu faktycznego użytkowanych przez reprezentantów – za nieprawidłowe;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, rat leasingowych do samochodu o nr rej. E wymienionego w punkcie 2 opisu stanu faktycznego – za prawidłowe;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek do samochodu o nr rej. F wymienionego w punkcie 3 opisu stanu faktycznego – za prawidłowe.

W powyższej interpretacji tut. Organ uznał m in., że odnośnie samochodów o nr rej. B, C, D używanych przez reprezentantów Spółki, ponieważ nie będą wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej Spółki nie zostanie spełniona - wynikająca z art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy - przesłanka warunkująca skorzystanie z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem tych pojazdów. Na podstawie art. 86a ust. 1 i ust. 2 ustawy Wnioskodawcy będzie jednakże przysługiwało ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu ww. wydatków, tj. usług mycia samochodów, zakupu wycieraczek i choinek zapachowych do samochodów.

Z powyższego względu, tj. w związku z niewykorzystywaniem pojazdów wyłącznie do działalności gospodarczej - stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy nowelizującej - do dnia 30 czerwca 2015 r. Zainteresowanemu nie będzie natomiast w ogóle przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup paliwa do napędu przedmiotowych pojazdów samochodowych.

Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem tut. Organu w zakresie braku prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa nabywanego do napędzania samochodów ciężarowych o numerach rejestracyjnych B, C, D w okresie do 30 czerwca 2015 r., Wnioskodawca wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę wydanej interpretacji w ww. zakresie ze względu na błędną ocenę stanu faktycznego.

W odpowiedzi z dnia 15 grudnia 2014 r. znak: IPTPP4/443W-39/14-2/IF na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji z dnia 31 października 2014 r. znak: IPTPP4/443-532/14-4/ALN podtrzymując jednocześnie swoje stanowisko.

Wobec powyższego, pismem z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu), (data stempla pocztowego 21 stycznia 2015 r.) za pośrednictwem Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim Pełnomocnik Wnioskodawcy wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na interpretację indywidualną z dnia 31 października 2014r. znak: IPTPP4/443-532/14-4/ALN.

Pełnomocnik Skarżącego wydanej interpretacji indywidualnej zarzucił naruszenie:

 • przepisów art. 86a ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej zwana ustawą o VAT) poprzez ich błędną wykładnię, konsekwencją czego było nieuprawnione stwierdzenie organu podatkowego, iż wskazane przepisy nie będą mieć zastosowania w części stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej, co miało istotny wpływ na wynik sprawy,
 • przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312; dalej zwaną ustawą zmieniającą) poprzez przyjęcie stanu faktycznego niezgodnego z opisem zawartym we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej, konsekwencją czego było nieuprawnione stwierdzenie organu podatkowego, iż wskazane przepisy będą mieć zastosowanie w ocenianym stanie faktycznym, co miało istotny wpływ na wynik sprawy,
 • przepisów art. 14c § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz, U z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej zwaną Ordynacją podatkową), poprzez brak należytego uzasadnienia prawnego treści wydanej interpretacji indywidualnej, co miało wpływ na wynik sprawy.

W związku z powyższym Pełnomocnik Skarżącego wniósł o:

 1. uchylenie zaskarżonej interpretacji indywidualnej;
 2. uznanie, że w stanie faktycznym Skarżącemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego stanowiącego 50% kwoty podatku związanego z paliwem nabytym do napędu samochodów ciężarowych, opisanych w stanie faktycznym, które posiadają po 4 miejsca siedzące oraz ładowność powyżej 500 kg;
 3. zasądzenie na rzecz Skarżącego zwrotu kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia swych praw.

W uzasadnieniu skargi Pełnomocnik Skarżącego wskazał, że Organ wydając interpretację znak: IPTPP4/443-532/14-4/ALN, uznał samochody o nr rej. B, C, D za niespełniające warunków do odliczenia 50% VAT od paliwa zużywanego do ich napędu z uwagi na dyspozycję art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy zmieniającej, pomimo że Spółka wskazała, że są to samochody ciężarowe, każdy z nich o liczbie miejsc siedzących 4 oraz o ładowności powyżej 500 kg. Pełnomocnik wskazał, że stanowisko takie nie znajduje zatem uzasadnienia w świetle obowiązujących przepisów oraz faktu, że Skarżąca dysponuje dowodami rejestracyjnymi stwierdzającymi powyższe parametry (w których zostały również wskazane numery świadectwa homologacji typu tych pojazdów).

Kontynuując Pełnomocnik Skarżącego podał, że mając na uwadze przywołane regulacje w sytuacji, w której Spółka nie spełnia wymogów do uznania samochodów ciężarowych o nr rej. B, C, D - używanych przez reprezentantów samochodów - za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego stanowiącego 50% kwoty VAT wynikającej z faktur dokumentujących wydatki związane z tymi samochodami, m.in. również od paliwa nabywanego do ich napędu.

Jak dalej wskazano, przedmiotowe samochody nie są bowiem samochodami osobowymi albo innymi pojazdami samochodowymi, o których mowa art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej, wyłączającego prawo do odliczenia VAT naliczonego od paliwa w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Jednocześnie, jak wskazał Pełnomocnik Skarżącego Wnioskodawca dysponuje dowodami rejestracyjnymi wydanymi dla tych samochodów zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, z których wynikają nie tylko numery rejestracyjne tych samochodów, ale również pozostałe dane, tj. rodzaj pojazdu, ładowność oraz liczba miejsc. W stanie faktycznym każdy z samochodów używanych przez reprezentantów, zgodnie z wydanymi dla nich dowodami rejestracyjnymi, jest samochodem ciężarowym, posiada ładowność powyżej 500 kg oraz liczbę miejsc siedzących 4.

Pełnomocnik Skarżącego podkreślił, że w myśl art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej, w razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. W przedmiotowej sprawie organ negatywnie odniósł się do stanowiska Skarżącej i przedstawił stanowisko własne, przy czym obiektywnie nie można twierdzić, że jest ono prawidłowe. Organ podatkowy stwierdzając brak prawa do odliczenia VAT od paliwa nabywanego do napędu samochodów używanych przez reprezentantów ewidentnie bowiem oparł się na błędnym założeniu - wbrew przedstawionemu przez Skarżącą opisowi stanu faktycznego - że są to samochody osobowe. W konsekwencji, jako podstawę prawną zajętego stanowiska przyjął przepis, który w ogóle nie znajduje zastosowania w poddanym ocenie stanie faktycznym.

Podsumowując Pełnomocnik Skarżącego podał, że w przedstawionym stanie faktycznym od wydatków związanych z samochodami ciężarowymi udostępnionymi reprezentantom, o numerach rejestracyjnych B, C, D, w sytuacji gdy nie są spełnione warunki do uznania tych samochodów za wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej, Skarżąca może odliczyć podatek naliczony stanowiący 50% kwoty VAT określonej na fakturach zakupu, z zastrzeżeniem jedynie zakazów wynikających z art. 88 ustawy o VAT. W stosunku do paliwa nabywanego do napędu tych samochodów, wbrew temu co twierdzi organ, nie znajdzie zastosowania wyłączenie prawa do odliczenia VAT od paliwa na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy zmieniającej. Pełnomocnik Skarżącego nie kwestionuje stanowiska tut. Organu, że Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa w wysokości 100%.

W związku z powyższym Pełnomocnik Skarżącego wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji i uznanie, że w stanie faktycznym Skarżącemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego stanowiącego 50% kwoty podatku związanego z paliwem nabytym do napędu samochodów ciężarowych, opisanych w stanie faktycznym, które posiadają po 4 miejsca siedzące oraz ładowność powyżej 500 kg.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów, po ponownym przeanalizowaniu opisanego stanu faktycznego w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uwzględnia skargę z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu) w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 31 października 2014 r., znak: IPTPP4/443-532/14-4/ALN stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu:

 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, choinek zapachowych do samochodu o nr rej. A wymienionego w punkcie 1 opisu stanu faktycznego – jest prawidłowe;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, choinek zapachowych do samochodów o nr rej. B, C, D wymienionych w punkcie 1 opisu stanu faktycznego użytkowanych przez reprezentantów – jest nieprawidłowe;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, rat leasingowych do samochodu o nr rej. E wymienionego w punkcie 2 opisu stanu faktycznego – jest prawidłowe;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek do samochodu o nr rej. F wymienionego w punkcie 3 opisu stanu faktycznego – jest prawidłowe.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, rozpatrując ponownie przedmiotową sprawę stwierdza co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto, w treści art. 88 ustawy ustawodawca wskazał przypadki, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego oraz przypadki, w których faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast, w myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wynika z ww. przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zostały uregulowane w art. 86a ustawy, w brzmieniu nadanym na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą.

Podstawą wprowadzonych zmian jest przede wszystkim decyzja wykonawcza Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 353 z 28 grudnia 2013 r., str. 51).

Zmiany wynikają również z konieczności dostosowania przepisów o podatku od towarów i usług do tez wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160/11 Bawaria Motors.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zatem zgodnie z ww. regulacjami podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”.

Dla celów stosowania tego ograniczenia za wykorzystywanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Nie jest przy tym istotny moment, w którym użycie to ma miejsce podczas całego okresu użytkowania przez podatnika danego pojazdu, żeby uznać ten pojazd za wykorzystywany do celów „mieszanych”.

Celem zapewnienia właściwego wdrożenia decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. przyjmuje się, że każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – ze względu na swoje cechy konstrukcyjne – służy co do zasady użytkowi „mieszanemu”, a zatem wszystkie wydatki z nim związane podlegają ograniczeniu w odliczaniu do 50%.

Od zasady wynikającej z art. 86a ust. 1 i 2 występują jednakże wyjątki.

W świetle art. 86a ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na mocy art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W myśl art. 86a ust. 5 ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

 1. przeznaczonych wyłącznie do:
  1. odprzedaży,
  2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

–jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

 1. w odniesieniu do których:
  1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
  2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Ponadto, jak wynika z art. 86a ust. 9 ustawy, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 3. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  1. agregat elektryczny/spawalniczy,
  2. do prac wiertniczych,
  3. koparka, koparko-spycharka,
  4. ładowarka,
  5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  6. żuraw samochodowy

–jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Jak stanowi art. 86a ust. 10 ustawy, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

 1. pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
 2. pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Ponadto należy wskazać, że od dnia 1 kwietnia 2014 r. obowiązuje art. 2 pkt 34 ustawy, który stanowi, że przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Stosownie do ust. 2 ww. ustawy nowelizującej, jeżeli przed terminem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pojazd, o którym mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest przedmiotem dostawy, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania dostawy.

Zaś w myśl ust. 3 ww. ustawy nowelizującej zaświadczenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dla pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność na potrzeby stosowania art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W świetle art. 13 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej, w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do których na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie niniejszej ustawy kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie stosuje się przepisu art. 86a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Ustęp 2 cyt. artykułu stanowi, że przepis ust. 1 ma zastosowanie w odniesieniu do umów, o których mowa w tym przepisie:

 1. bez uwzględnienia zmian umowy dokonywanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz
 2. pod warunkiem że:
  1. pojazdy samochodowe będące przedmiotem tych umów zostały wydane podatnikowi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,
  2. umowa została zarejestrowana przez podatnika dokonującego odliczenia u właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Natomiast art. 2 pkt 40 ww. ustawy wskazuje, że samochodem osobowym jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

W powołanych wyżej przepisach art. 86a ustawy ustawodawca zawarł szczególne uregulowania dotyczące określenia wysokości przysługującej do odliczenia kwoty podatku naliczonego. Taka konstrukcja oznacza, że w sytuacji, gdy znajdzie zastosowanie szczególne uregulowanie zawarte w art. 86a ust. 1 ustawy, wówczas podatnik może skorzystać jedynie z ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli jednak przepis art. 86a ust. 1 ustawy nie znajdzie zastosowania (vide: art. 86a ust. 3 ustawy), wówczas znajdą zastosowanie ogólne uregulowania zawarte w art. 86 ustawy.

Należy zauważyć, że przepis art. 86a ust. 4 ustawy wskazuje na istnienie dwóch grup pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W pierwszej grupie (zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy) mieszczą się pojazdy, których konstrukcja wskazuje na ich przeznaczenie z reguły do użytku prywatnego, jednakże pojazdy te mogą być także wykorzystywane w działalności gospodarczej (np. samochód osobowy, motocykl). Z tych też względów – dla celów pełnego odliczania VAT – fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności gospodarczej musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W konsekwencji, w celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania wyklucza ich użycie do celów prywatnych,
 2. wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

W drugiej grupie pojazdów uznawanych za wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej (zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy) mieszczą się natomiast pojazdy samochodowe, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Podkreśla się, że obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu dla pojazdów wskazanych w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy został wyłączony jedynie w przypadkach wskazanych w art. 86 ust. 5 ustawy.

Przy czym użycie w art. 86a ust. 5 ustawy wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika itp.). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do oddania w odpłatny najem, ale przed jego dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd demonstracyjny, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli nie jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać wskazane w przepisach elementy.

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności – art. 86a ust. 6 ustawy.

Elementy jakie powinna zawierać ewidencja zostały wskazane w art. 86a ust. 7 ustawy, zgodnie z którym ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd – dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

–potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

 1. liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy).

Przez „poniesienie wydatku” należy rozumieć dokonanie wpłaty zaliczki na poczet zakupu towaru czy usługi lub też nabycie towaru czy usługi, w zależności od tego która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza.

Na mocy art. 86a ust. 13 ustawy, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Na mocy art. 12 ust. 3 ustawy nowelizującej, dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 1 pkt 2, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Z danych przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. W Spółce jedynie marginalnie występuje sprzedaż zwolniona z VAT, a wyliczony dla bieżącego roku, współczynnik odliczenia podatku naliczonego (proporcja sprzedaży) wynosi 100%. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja obuwia. Dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej Spółka używa m.in. pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony. Są to samochody używane przez osoby zatrudniane przez Spółkę na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Faktury dotyczące wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, będącymi przedmiotem pytania są wystawiane na XX Spółka Akcyjna. Dotyczy to samochodów (o nr rejestracyjnych; B; C; D; A; F; E)

Pojazdy samochodowe (o nr rejestracyjnych; B; C; D; A; F; E) są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Spółka zaktualizowała obowiązujące u niej zasady użytkowania samochodów służbowych oraz Zarządzeniem nr 3/04/2014 z dnia 29.04.2014 r. wprowadziła Regulamin korzystania z samochodów służbowych (dalej; Regulamin). Tym samym przeznaczenie oraz sposób dokumentowania wykorzystywania należących do Spółki samochodów zastał określony z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów ustawy o VAT. Stosownie do postanowień § 2 ust. 1 Regulaminu, samochody wykazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu (w Załączniku tym zostały wymienione samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, opisane powyżej w pkt 1-3) wykorzystywane są przez użytkowników uprawnionych do korzystania z aut służbowych (Załącznik nr 2) wyłącznie dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Regulamin definiuje „użytkowników” jako pracowników Spółki oraz współpracowników Spółki, działających na jej rzecz na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ponadto Regulamin stanowi, iż samochód służbowy pozostaje do dyspozycji użytkowników tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania obowiązków na rzecz Spółki i nie dopuszcza możliwości korzystania z samochodu przez użytkownika w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą Spółki (§ ust. 2). Dodatkowo określa również miejsce parkowania po godzinach pracy lub wykonaniu zadań służbowych dla każdego z samochodów ciężarowych o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony (§ 5). Koszty eksploatacji samochodu ponosi Spółka (§ 3).

Z grupy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony aktualnie Spółka posiada samochody nabyte lub wyleasingowane przed 1 kwietnia 2014r. Są to: 1Cztery samochody ciężarowe (stanowiące własność Spółki), każdy z nich o ładowności powyżej 500 kg. Samochody te Spółka przeznaczyła do używania wyłącznie do działalności gospodarczej, prowadzi dla nich ewidencje przebiegu oraz złożyła Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację o ich o sposobie ich wykorzystywania. VAT-26, tj.:

 • Samochód użytkowany przez reprezentanta B własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 603 kg, liczba miejsc 4, dopuszczalna masa całkowita 1.920 kg, Opel, ..., Astra ..., data nabycia pojazdu 30.11.2012 r., data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. paliwo, mycie samochodów, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych.
 • Samochód użytkowany przez reprezentanta C własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegroda, (kratką), dopuszczalna ładowność 570 kg, liczba miejsc 4, dopuszczalna masa całkowita 1.740 kg, Opel, ... ..., data nabycia pojazdu 02.07.2012 r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. paliwo, mycie samochodów, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych,
 • Samochód użytkowany przez reprezentanta D własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 603 kg, liczba miejsc 4, dopuszczalna masa całkowita 1.920 kg. Opel, ..., Astra ..., data nabycia pojazdu 30.11.2012 r., data poniesienia pierwszego wydatku, wykazanego w VAT-26 to 06.05.2014, data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. paliwo, mycie samochodu, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych,
 • Samochód użytkowany przez pracowników Spółki A własny, samochód ciężarowy do 3,5 t, 2 rzędy siedzeń oddzielone przegrodą (kratką), dopuszczalna ładowność 570 kg, liczba miejsc 4, dopuszczalna masa całkowita 1740 kg, Opel, ..., ..., data nabycia pojazdu 22.06.2012 r., data przekazania do US VAT-26 to 12.05.2014 r. paliwo, mycie samochodu, zakup wycieraczek, zakup choinek zapachowych,

Samochody o nr rejestracyjnych; B; C; D; A(opisane w stanie faktycznym pkt 1) nie są tymi o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 – 3.

Jeden z przedmiotowych samochodów o nr. rej. A jest oddany do dyspozycji upoważnionych (wymienionych w Regulaminie) pracowników Spółki (zatrudnionych w ramach stosunku pracy). Samochód może zostać użyty wyłącznie do celów działalności gospodarczej, tj. przykładowo w celach przejazdów do kontrahentów, urzędów, związanych z zaopatrzeniem, itp. Po godzinach pracy/wykonaniu zadania służbowego samochód jest parkowany w miejscu siedziby Spółki. Każde użycie przedmiotowego samochodu jest dokumentowane przez pracownika kierującego pojazdem wpisem w ewidencji przebiegu, prowadzonej od dnia przeznaczenia tego samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej. Spółka zaleciła użytkownikom samochodów służbowych możliwie najdokładniejsze wpisywanie w ewidencji przebiegu pojazdu „celu wyjazdu” i „opisu trasy”. Na koniec każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego Spółka weryfikuje i potwierdza wpisy w ewidencji dokonywane przez użytkowników. O sposobie wykorzystywania ww. samochodu Spółka poinformowała Naczelnika Urzędu Skarbowego w informacji VAT-26.

Pozostałe z tej grupy trzy samochody ciężarowe o nr. rej. B, C, D używane są wyłącznie do celów działalności gospodarczej Spółki przez jej reprezentantów, tj. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Reprezentanci zatrudniani w ramach umów o współpracy, w uproszczeniu - wykonują zadania przedstawicieli handlowych Spółki.

Przedmiotem każdej z umów o współpracy jest świadczenie przez zleceniobiorcę (reprezentanta) w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej usług na rzecz Spółki, mających na celu zwiększenie zakresu sprzedawalnej oferty Spółki w obszarze określonego rodzaju obuwia na wyznaczonym terenie - regionie Polski.

Do zadań reprezentantów należy m.in.:

 • utrzymywanie stałych kontaktów biznesowych z istniejącymi klientami,
 • pozyskiwanie nowych klientów,
 • negocjowanie w imieniu Spółki warunków współpracy handlowej,
 • prowadzenie szkoleń produktowych.

Na mocy zawartych umów o współpracy, każdy z trzech reprezentantów Spółki ma prawo do dysponowania w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy samochodem służbowym, stanowiącym własności Spółki. W zakresie używania samochodu służbowego postanowienia umów o współpracy nakładają na reprezentantów obowiązek przestrzegania zasad i procedur obowiązujących w Spółce.

Koszty związane z używaniem samochodów służbowych przez reprezentantów ponosi bezpośrednio Spółka. Reprezentantom udostępniono „karty paliwowe” przyporządkowane do poszczególnych samochodów, którymi regulują płatności za towary i usługi związane z danym samochodem służbowym. (W przypadku, gdy reprezentant nie ma możliwości dokonania płatności przy użyciu „karty paliwowej”, stosownie do uzgodnionych ze Spółką warunków, nabywa on towary i usługi we własnym imieniu, po czym odsprzedaje jej (refakturuje na Spółkę, z wyjątkiem sytuacji, w których jest uprawniony do dokonywania zakupów w imieniu i na rzecz Spółki).

Zgodnie z treścią umów o współpracy oraz postanowieniami Regulaminu, reprezentantów obowiązuje kategoryczny zakaz używania samochodów służbowych do celów prywatnych - innych niż związanych z przedmiotem umowy. Samochody te zostały oznaczone nazwą firmy „X S.A.” i przekazane Reprezentantom na podstawie protokołu.

Dla każdego z ww. samochodów Spółka zaprowadziła ewidencję przebiegu pojazdu od dnia ich przeznaczenia wyłącznie do wykorzystania w prowadzonej przez siebie w działalności gospodarczej.

Ewidencję prowadzi w ten sposób, że wpisów dotyczących poszczególnych użyć samochodu dokonują reprezentanci. Spółka zaleciła użytkownikom samochodów służbowych możliwie najdokładniejsze wpisywanie w ewidencji przebiegu pojazdu „celu wyjazdu” i „opisu trasy”.

Następnie, zgodnie z Regulaminem przesyłają „miesięczne” ewidencje do Spółki, która odpowiednio weryfikuje i potwierdza każdy z dokonanych wpisów.

Spółka poinformowała Naczelnika Urzędu Skarbowego o przyjętym sposobie wykorzystywania przedmiotowych samochodów w informacji VAT-26.

 1. Samochód ciężarowy E leasingowany na podstawie Umowy ...z 03.10.2013 r., spełniający warunki konstrukcyjne określone w art. 86a ust. 9 pkt l lit. a ustawy o VAT, dla którego Spółka uzyskała zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów w dniu 14 października 2013 r., potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2010 r. nr 247 poz. 1652 ze zm.) - zaświadczenie VAT-1 oraz stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym (w pojeździe nie wprowadzano żadnych zmian konstrukcyjnych). Samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Ww. samochód ciężarowy do 3,5 t, 1 rząd siedzeń oddzielony trwałą przegrodą, dopuszczalna ładowność 1390 kg, liczba miejsc 3, dopuszczalna masa całkowita 3.500 kg, Renault ..., zaświadczenie VAT-1 (art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT i nie wprowadziła zmian konstrukcyjnych) wydane 14.10.2013 r. umowa zarejestrowana w ... Urzędzie Skarbowym w dniu 30.04.2014 r. paliwo, mycie samochodów, zakup wycieraczek, raty leasingowe.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że umowa leasingu została zawarta (nr rejestracyjny E) w dniu 03.10.2013 r.

Na pytanie czy Wnioskodawca zarejestrował umowę leasingu ww. pojazdu samochodowego w urzędzie skarbowym, jeżeli tak, należy wskazać datę, Wnioskodawca wskazał, że „Tak. Została zarejestrowana 30.04.2014 r. w ... Urzędzie Skarbowym

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że samochód (nr rejestracyjny E) został wydany 07.10.2013 r. W umowie leasingu (nr rejestracyjny E) nie były dokonywane zmiany, a także nie dokonywano zmian konstrukcyjnych pojazdu.

 1. Samochód ciężarowy IVECO, ... o nr rej. F(stanowiący własność Spółki), dla którego Spółka uzyskała zaświadczenie wydanie przez okręgową stację kontroli pojazdów w dniu 8 kwietnia 2014 r., potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT - zaświadczenie VAT-2 oraz stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym. Samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Jest to samochód ciężarowy do 3,5 t, posiada oddzielną kabina kierowcy, jeden rząd siedzeń; nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, dopuszczalna ładowność 1.150 kg, liczbę miejsc 3, dopuszczalną masa całkowitą 3.490 kg. Wnioskodawca odlicza paliwo, usługi mycia samochodu, zakup wycieraczek.

W stosunku do wszystkich wydatków związanych z samochodami ciężarowymi opisanymi w pkt 2 i 3, posiadającymi zaświadczenia VAT-1 oraz VAT-2, Spółka korzysta z odliczenia VAT naliczonego w wysokości 100 % ze względu na ich konstrukcję oraz fakt wykorzystywania wyłączny w działalności gospodarczej. Dla tych samochodów Spółka nie zaprowadziła ewidencji przebiegu pojazdów. Jako miejsce ich parkowania w Załączniku nr 3 do Regulaminu wyznaczono siedzibę Spółki.

W odniesieniu do opisanego wyżej stanu faktycznego, w części dotyczącej samochodów wymienionych w punkcie 1 opisu stanu, tj. sytuacji, w której samochody będą pojazdami samochodowymi o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, do których nie ma zastosowania art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy, wskazać należy, że kluczową rolę w rozwiązaniu przedstawionego problemu odgrywa przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy. Z treści tych przepisów wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem paliwa, usług mycia samochodu, zakupu wycieraczek, zakupu choinek zapachowych, w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla celów pełnego odliczania VAT – fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Wskazać należy, że przepisy ustawy nie określają w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Przykładowo może tego dokonać za pomocą wprowadzonych regulaminów, umów, zarządzeń wraz z podjęciem dodatkowych działań zabezpieczających ich wykonanie. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.

Jeden z przedmiotowych samochodów o nr. rej. A jest oddany do dyspozycji upoważnionych (wymienionych w Regulaminie) pracowników Spółki (zatrudnionych w ramach stosunku pracy). Samochód może zostać użyty wyłącznie do celów działalności gospodarczej, tj. przykładowo w celach przejazdów do kontrahentów, urzędów, związanych z zaopatrzeniem, itp. Po godzinach pracy/wykonaniu zadania służbowego samochód jest parkowany w miejscu siedziby Spółki. Każde użycie przedmiotowego samochodu jest dokumentowane przez pracownika kierującego pojazdem wpisem w ewidencji przebiegu, prowadzonej od dnia przeznaczenia tego samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej. Spółka zaleciła użytkownikom samochodów służbowych możliwie najdokładniejsze wpisywanie w ewidencji przebiegu pojazdu „celu wyjazdu” i „opisu trasy”. Na koniec każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego Spółka weryfikuje i potwierdza wpisy w ewidencji dokonywane przez użytkowników. O sposobie wykorzystywania ww. samochodu Spółka poinformowała Naczelnika Urzędu Skarbowego w informacji VAT-26.

Używanie samochodu o nr rej. A przez pracowników do świadczenia pracy na rzecz Wnioskodawcy, stanowi niewątpliwie wykorzystywanie pojazdów do działalności gospodarczej. Zatem, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do napędzania samochodu wykorzystywanego do działalności gospodarczej, usług mycia samochodu, zakupu wycieraczek, zakupu choinek zapachowych do ww. samochodu, zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu paliwa, usług mycia samochodu zakupu wycieraczek, zakupu choinek zapachowych do samochodu o nr rej. LU 3132L wymienionego w punkcie 1 opisu stanu faktycznego, należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie samochodów o nr. B, B, D używanych przez reprezentantów Spółki, tj. osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, należy wskazać, że reprezentanci zatrudniani w ramach umów o współpracy, w uproszczeniu - wykonują zadania przedstawicieli handlowych Spółki. Przedmiotem każdej z umów o współpracy jest świadczenie przez zleceniobiorcę (reprezentanta) w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej usług na rzecz Spółki, mających na celu zwiększenie zakresu sprzedawalnej oferty Spółki w obszarze określonego rodzaju obuwia na wyznaczonym terenie - regionie Polski. Na mocy zawartych umów o współpracy, każdy z trzech reprezentantów Spółki ma prawo do dysponowania w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy samochodem służbowym, stanowiącym własności Spółki. W zakresie używania samochodu służbowego postanowienia umów o współpracy nakładają na reprezentantów obowiązek przestrzegania zasad i procedur obowiązujących w Spółce. Koszty związane z używaniem samochodów służbowych przez reprezentantów ponosi bezpośrednio Spółka. Reprezentantom udostępniono „karty paliwowe” przyporządkowane do poszczególnych samochodów, którymi regulują płatności za towary i usługi związane z danym samochodem służbowym. (W przypadku, gdy reprezentant nie ma możliwości dokonania płatności przy użyciu „karty paliwowej”, stosownie do uzgodnionych ze Spółką warunków, nabywa on towary i usługi we własnym imieniu, po czym odsprzedaje jej (refakturuje na Spółkę, z wyjątkiem sytuacji, w których jest uprawniony do dokonywania zakupów w imieniu i na rzecz Spółki). Zgodnie z treścią umów o współpracy oraz postanowieniami Regulaminu, reprezentantów obowiązuje kategoryczny zakaz używania samochodów służbowych do celów prywatnych - innych niż związanych z przedmiotem umowy. Samochody te zostały oznaczone nazwą firmy „......” i przekazane Reprezentantom na podstawie protokołu. Dla każdego z ww. samochodów Spółka zaprowadziła ewidencję przebiegu pojazdu od dnia ich przeznaczenia wyłącznie do wykorzystania w prowadzonej przez siebie w działalności gospodarczej. Ewidencję prowadzi w ten sposób, że wpisów dotyczących poszczególnych użyć samochodu dokonują reprezentanci. Spółka zaleciła użytkownikom samochodów służbowych możliwie najdokładniejsze wpisywanie w ewidencji przebiegu pojazdu „celu wyjazdu” i „opisu trasy”. Następnie, zgodnie z Regulaminem przesyłają „miesięczne” ewidencje do Spółki, która odpowiednio weryfikuje i potwierdza każdy z dokonanych wpisów. Spółka poinformowała Naczelnika Urzędu Skarbowego o przyjętym sposobie wykorzystywania przedmiotowych samochodów w informacji VAT-26.

Dla samochodów służbowych używanych wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki przez jej reprezentantów, miejscem ich parkowania po godzinach pracy/po wykonaniu zadań służbowych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu jest miejsce prowadzenia działalności przez reprezentantów Spółki, które jest tożsame z miejscem zamieszkania przedstawiciela, oznaczone co do adresu.

Jak wskazano już wyżej do uzyskania prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od nabycia pojazdów samochodowych oraz wydatków związanych z jego utrzymaniem (takich jak np. koszty przeglądów i napraw) nie jest wystarczający jakikolwiek związek z działalnością opodatkowaną podatnika, samochód ten bowiem musi być wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Z treści art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy wynika, że aby uznać, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania pojazdu przez podatnika (zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach używania pojazdu) wyklucza jego użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - zgodnie z treścią przywołanego wyżej art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy - nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie m.in. do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika również wtedy, gdy konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy).

W tym miejscu należy podkreślić, że dla celów pełnego odliczenia VAT fakt wykorzystywania pojazdów samochodowych wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych.

Wskazać należy, że przepisy ustawy nie określają w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.

Należy zatem stwierdzić, że dojazd z pracy do miejsca zamieszkania reprezentanta nie ma związku z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Zapewnienie ułatwienia w tym zakresie ze strony Wnioskodawcy realizuje cel prywatny reprezentanta, nie zaś gospodarczy Wnioskodawcy.

W konsekwencji, z uwagi na powołane wyżej regulacje prawne oraz opis sprawy należy stwierdzić, że sytuację, gdy Wnioskodawca dobrowolnie ułatwia dotarcie z miejsca pracy/miejsca przebywania reprezentanta do miejsca zamieszkania poprzez przekazanie samochodu służbowego do wykorzystania w tym celu, trzeba uznać za wykorzystywanie tego pojazdu samochodowego do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zatem w przedmiotowej sprawie z uwagi na przedstawiony sposób wykorzystywania pojazdów, wykluczonym jest przyjęcie, że samochody te wykorzystywane są wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT .

W przedmiotowej sprawie brak stworzenia przez Wnioskodawcę procedur kontrolnych, które będą weryfikować faktyczny sposób wykorzystania przez reprezentantów powierzonych im samochodów osobowych stwarza sytuację, że nie można obiektywnie przyjąć, że ww. samochody będą wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy w rozumieniu art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy.

W tej sytuacji bez znaczenia jest to, że Wnioskodawca prowadzi dla ww. samochodów ewidencję przebiegu pojazdu oraz poinformował właściwego naczelnika urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu o wykorzystywaniu pojazdów do celów działalności gospodarczej. Przy wykorzystywaniu ww. samochodów użytkowanych przez reprezentantów w sposób opisany we wniosku, w związku z ograniczonym prawem do odliczenia, Zainteresowany nie ma bowiem takich obowiązków.

Oprócz kwestii związanej z prawem do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego użytkowaniem pojazdów samochodowych opisanych we stanie faktycznym w punkcie 1, a użytkowanych przez reprezentantów, wątpliwości Wnioskodawcy budzi także zagadnienie dotyczące prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od kosztów paliwa nabywanego przez Zainteresowanego do napędu tych pojazdów.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że Spółka łącznie z ww. pojazdami samochodowymi będzie przekazywać reprezentantom „karty paliwowe”. Karty te będą przypisane do konkretnego samochodu i będą upoważniać reprezentanta do zakupu paliwa do napędu powierzonego mu samochodu.

Kwestie związane z prawem do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem paliwa do napędu pojazdów samochodowych uregulowane zostały w przywołanym wyżej art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy nowelizującej.

Z ww. przepisów wynika, że do dnia 30 czerwca 2015 r. prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od nabytych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych przysługuje tylko w przypadku, gdy pojazdy te są przez niego wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Jak wskazano wyżej w analizowanym przypadku pojazdy samochodowe będą wykorzystywane przez Spółkę w działalności gospodarczej, jednakże okoliczności ich udostępniania reprezentantom do przejazdu z miejsca pracy reprezentanta do miejsca zamieszkania, nie wykluczają możliwości użycia ich również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Istnieje bowiem realne prawdopodobieństwo używania ww. samochodów przez reprezentantów do celów prywatnych. Nie można zatem obiektywnie stwierdzić, że pojazdy te będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie brak stworzenia przez Wnioskodawcę procedur kontrolnych, które będą weryfikować faktyczny sposób wykorzystania przez reprezentantów powierzonych im samochodów osobowych stwarza sytuację, że nie można obiektywnie przyjąć, że ww. samochody będą wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy w rozumieniu art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy.

Reasumując, z uwagi na fakt, że w analizowanym przypadku pojazdy samochodowe przekazane reprezentantom nie będą wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej Spółki nie zostanie spełniona - wynikająca z art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy - przesłanka warunkująca skorzystanie z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych użytkowaniem tych pojazdów. Na podstawie art. 86a ust. 1 i ust. 2 ustawy Wnioskodawcy będzie jednakże przysługiwało ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu ww. wydatków, tj. usług mycia samochodów, zakupu wycieraczek i choinek zapachowych do samochodów.

W myśl art. 86a ust. 1 i ust. 2 ustawy, w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy nowelizującej Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50% od wydatków na zakup paliwa do napędu przedmiotowych pojazdów samochodowych o nr rejestracyjnych B, C, D .

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu paliwa, usług mycia samochodów zakupu wycieraczek, zakupu choinek zapachowych do samochodów wymienionych w punkcie 1 opisu stanu faktycznego użytkowanych przez reprezentantów, należało uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie pojazdów samochodowych wymienionych w pkt 2 i pkt 3 opisu stanu należy wskazać za Wnioskodawcą, iż są to samochody spełniające warunki konstrukcyjne określone w art. 86a ust. 9 pkt l lit. a oraz pkt 2 ustawy o VAT. Spółka uzyskała dla ww. samochodów o nr rej. Ei Fstosowne zaświadczenia wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów z właściwą adnotacją o spełnieniu wymagań technicznych. Do dowodów rejestracyjnych ww. samochodów również dokonano stosowanych wpisów.

Samochód leasingowany o nr rej. E posiada 1 rząd siedzeń oddzielny trwałą przegrodą, dopuszczalna ładowność 1390 kg, liczba miejsc 3, dopuszczalna masa całkowita do 3.500 kg. Renault ..., posiada zaświadczenie VAT-1 (art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT i nie wprowadziła zmian konstrukcyjnych) wydane 14.10.2013 r. Ze opisu sprawy wynika, że Samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej.

Dla samochodu ciężarowego IVECO, ... o nr rej. F(stanowiącego własność Spółki), Spółka uzyskała zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów w dniu 8 kwietnia 2014 r., potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT - zaświadczenie VAT-2 oraz stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym. Samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Ww. samochód ma oddzielną kabinę kierowcy, jeden rząd siedzeń; nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, dopuszczalna ładowność 1.150 kg, liczba miejsc 3, dopuszczalna masa całkowita 3.490 kg.

Kluczową rolę w rozwiązaniu przedstawionego we wniosku problemu odgrywa przepis art. 86a ust. 4 pkt 2 w związku z art. 86a ust. 9 ustawy o VAT. Z treści ww. przepisów wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van oraz z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków i pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

W tej grupie pojazdów, uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika mieszczą się pojazdy ustawowo uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, przy wykorzystywaniu których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Są to pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny.

Zgodnie z powołanym w niniejszej interpretacji art. 9 ust. 3 ustawy nowelizującej, zaświadczenia wydane przed dniem 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van oraz z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków , zachowują swoją ważność dla potrzeb stosowania nowych przepisów, o ile w pojazdach tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT.

Tym samym Spółka nie była zobowiązana do ponownego przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego do samochodu o nr rej. E. Badania techniczne, które przeprowadzono 14.10.2013 i które zostały potwierdzone zaświadczeniami wydanymi przez okręgowe stacje kontroli pojazdów, zachowują swoją ważność.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej, dodatkowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 86a ust. 10 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Jak wskazał, Wnioskodawca dla samochodu ciężarowego IVECO, ... o nr rej. F, Spółka uzyskała zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów w dniu 8 kwietnia 2014 r., potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawca wypełnił przepis art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej.

Z uwagi na powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia w wysokości 100% kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących wydatków o których mowa w art. 86a ust. 2 ustawy, związanych z samochodami o nr rej. E i o nr rej. F, tj. wydatków dotyczących: usług mycia samochodu, zakupu wycieraczek, rat leasingowych do samochodu o nr rej. Eoraz usług mycia samochodu, zakupu wycieraczek do samochodu o nr rej. F.

Ponadto, w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanego do napędu wskazanych pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, należy zauważyć, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej, przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Zatem Wnioskodawcy przysługuje również pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem paliw do samochodów o nr rej. E i o nr rej. F. W świetle art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy samochody takie jak ww., są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu:

 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, rat leasingowych do samochodu o nr rej. E wymienionego w punkcie 2 opisu stanu faktycznego;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek do samochodu o nr rej. F wymienionego w punkcie 3 opisu stanu faktycznego,

należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wskazane we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Mając powyższe na uwadze tut. Organ uznaje skargę w całości i uwzględniając zarzuty skargi, niniejszą interpretacją, zmienia interpretację indywidualną z dnia 31 października 2014 r. nr IPTPP4/443-532/14-4/ALN i stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur zakupu:

 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, choinek zapachowych do samochodu o nr rej. A wymienionego w punkcie 1 opisu stanu faktycznego – jest prawidłowe;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, choinek zapachowych do samochodów o nr rej. B, C, D wymienionych w punkcie 1 opisu stanu faktycznego użytkowanych przez reprezentantów – jest nieprawidłowe;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek, rat leasingowych do samochodu o nr rej. E wymienionego w punkcie 2 opisu stanu faktycznego – jest prawidłowe;
 • paliwa, usług mycia samochodu, wycieraczek do samochodu o nr rej. F wymienionego w punkcie 3 opisu stanu faktycznego – jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja spełnia żądanie zawarte w skardze o uchylenie zaskarżonej interpretacji podatkowej. Ponadto uwzględniając skargę, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że wydanie powyższej interpretacji z dnia 31 października 2014 r. nie nastąpiło bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.