IPTPP3/4512-353/15-2/ALN | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca w przypadku dokonania dostawy samochodu osobowego, dla którego została złożona deklaracja VAT-26, będzie zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji na formularzu VAT-26?
IPTPP3/4512-353/15-2/ALNinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki komandytowej na terytorium Polski, na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .... Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek - kod PKD 45.11.Z. Wnioskodawca posiada liczną flotę pojazdów, z których część wykorzystywana jest wyłącznie do działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka spełniła wszelkie ustawowe wymogi dla korzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi samochodami, w tym m.in. zgłosiła w odpowiedni sposób wykorzystywanie tych pojazdów naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu VAT-26. Samochody wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej, dla których złożono deklarację VAT 26 będą podlegały sprzedaży. Jak wynika z praktyki branży dealerów samochodowych, często transakcje te nie są planowane, związane jest to z zakresem i sposobem działania Wnioskodawcy oraz przeznaczenia samochodów (np. samochody demonstracyjne przeznaczone są do odsprzedaży i podlegają dostawie natychmiast po zgłoszeniu się Klienta chętnego do zakupu konkretnego pojazdu). Stąd też często informacja o tym, że dany pojazd podlega zbyciu pojawia się dopiero w dniu faktycznego dokonania dostawy towarów. Po dokonaniu sprzedaży samochodów nie będą ponoszone żadne wydatki eksploatacyjne związane z samochodem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca w przypadku dokonania dostawy samochodu osobowego, dla którego została złożona deklaracja VAT-26, będzie zobowiązany do złożenia aktualizacji informacji na formularzu VAT-26...

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 86a ust. 14 ustawy o VAT należy odczytywać, że na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek dokonywania aktualizacji informacji VAT 26 gdyż nie nastąpi zmiana sposobu wykorzystania samochodu, a tylko w takim przypadku złożenie informacji VAT 26 jest konieczne. W ocenie Wnioskodawcy do zmiany sposobu wykorzystywania samochodu dochodzi, gdy podatnik decyduje się zmienić przeznaczenie pojazdu na cele mieszane, podczas gdy pojazd był wcześniej wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej. Ponadto w przypadku dostawy pojazdu nie dochodzi do zmiany wykorzystywania, a do wyłączenia z działalności gospodarczej. Dlatego też, skoro nie dojdzie, do zmiany przeznaczenia pojazdu, to spółka nie ma obowiązku składania aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu.

Regulacje na gruncie VAT nie określają precyzyjnie, co należy rozumieć przez „zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego”, niemniej jednak pojęcia tego ustawodawca używa zasadniczo w kontekście związku pojazdów samochodowych z prowadzoną działalnością. W tym względzie regulacje na gruncie VAT określają, że pojazdy samochodowe mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach prowadzonej działalności gospodarczej, lub do celów mieszanych, tj. zarówno do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą jak też do innych celów, na przykład prywatnych potrzeb pracowników.

Art. 86a ust. 4 ustawy o VAT wyjaśnia jakie pojazdy są, zgodnie z ustawą, uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, i tak są to: pojazdy dla których sposób ich wykorzystania, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach używania pojazdów i dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdów, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Samochody takie powinny zostać zgłoszone w odpowiednim urzędzie skarbowym (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT). Jak wskazano w stanie faktycznym Wnioskodawca wykorzystuje w swojej działalności szereg samochodów, które wyłącznie przeznaczone są do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Dla tych też samochodów spółka złożyła informację VAT 26. Samochody takie będą podlegały sprzedaży stąd też wątpliwość Wnioskodawcy, czy jest on zobowiązany do składania aktualizacji informacji VAT 26 w przypadku dokonania dostawy towaru (pojazdu), a zatem całkowitego zaprzestania jego wykorzystywania w działalności gospodarczej spółki.

Zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

W ocenie Wnioskodawcy celem wprowadzenia analizowanej regulacji było nałożenie obowiązku aktualizacyjnego na osoby, które decydują się na zmianę przeznaczenia pojazdu z czysto gospodarczego na tzw. mieszany, uprawniający do odliczenia jedynie połowy kwoty podatku. Zmiana przeznaczenia wiąże się z korektą odliczenia VAT na podstawie art. 90b ustawy o VAT, i ze zmianą zasad odliczenia podatku naliczonego w przypadku bieżących wydatków eksploatacyjnych dokonywanych po zmianie przeznaczenia. Dlatego też powstaje konieczność uzyskania przez Organy podatkowe natychmiastowej wiedzy o zmianie sposobu wykorzystania pojazdu przez podatnika. Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku sprzedaży pojazdu, bowiem nie tyle następuje zmiana, co całkowite zaprzestanie wykorzystywania pojazdu z racji zmiany właściciela (pojazd nie będzie już własnością Wnioskodawcy).

Niezłożenie aktualizacji informacji w tym wypadku nie rodzi ryzyka nadużyć podatkowych i byłoby wyłącznie niepotrzebnym obowiązkiem formalnym. Zatem nie dochodzi do spełnienia przesłanki, która warunkuje konieczność złożenia aktualizacji informacji VAT 26 - nie dochodzi do zmiany sposobu wykorzystania pojazdu, gdyż dany samochód całkowicie i na stałe zostaje wyłączony z działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Jeżeli zatem nie dojdzie do zmiany przeznaczenia pojazdu Wnioskodawca nie ma obowiązku składania aktualizacji informacji VAT 26 w przypadku sprzedaży samochodu. Art. 86a ust. 14 ustawy o VAT wskazuje wyłącznie na konieczność składania aktualizacji informacji VAT 26 w przypadku zmiany sposobu wykorzystania danego pojazdu przez podatnika poprzez przeznaczenie pojazdu na cele mieszane, za czym przemawiają również wykładnia literalna i celowościowa przepisu.

Dokonując dostawy pojazdu samochodowego sprzedawca wykonuje działalność gospodarczą, występuje w charakterze podatnika i opodatkowuje VAT dokonaną dostawę. Wobec tego można sądzić, że nie dojdzie do zmiany wykorzystania w przypadku, gdy podatnik sprzeda pojazd samochodowy wykorzystywany przed sprzedażą wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością, ponieważ na każdym etapie dysponowania pojazdem służył on wyłącznie działalności gospodarczej (nie był wykorzystywany do celów mieszanych lub prywatnych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 312), zwanej dalej: „ustawą nowelizującą” wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W myśl art. 86a ust. 3 ustawy – przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Ustawodawca m.in. powyższym przepisem wprowadził możliwość odliczenia 100% podatku dla wskazanych tym przepisem pojazdów.

W myśl art. 86a ust. 12 ustawy o VAT podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy o VAT w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Natomiast stosownie do art. 86a ust. 15 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji.

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że składana informacja ma charakter sformalizowany, a jej wzór - w postaci druku VAT-26 - został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 371).

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. W ocenie tut. Organu podatkowego należy ten przepis interpretować szeroko, tzn. aktualizację informacji, o której mowa w art. 86a ust. 14 ustawy o VAT składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywanie do celów mieszanych lub w ogóle nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów osobowych i furgonetek - kod PKD 45.11.Z. Wnioskodawca posiada liczną flotę pojazdów, z których część wykorzystywana jest wyłącznie do działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka spełniła wszelkie ustawowe wymogi dla korzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi samochodami, w tym m.in. zgłosiła w odpowiedni sposób wykorzystywanie tych pojazdów naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu VAT-26. Samochody wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej, dla których złożono deklarację VAT-26 będą podlegały sprzedaży. Jak wynika z praktyki branży dealerów samochodowych, często transakcje te nie są planowane, związane jest to z zakresem i sposobem działania Wnioskodawcy oraz przeznaczenia samochodów (np. samochody demonstracyjne przeznaczone są do odsprzedaży i podlegają dostawie natychmiast po zgłoszeniu się Klienta chętnego do zakupu konkretnego pojazdu). Stąd też często informacja o tym, że dany pojazd podlega zbyciu pojawia się dopiero w dniu faktycznego dokonania dostawy towarów. Po dokonaniu sprzedaży samochodów nie będą ponoszone żadne wydatki eksploatacyjne związane z samochodem.

Powyższe oznacza, że samochody od dnia sprzedaży nie będą już wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Skoro druk VAT-26 jest informacją o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, a samochody w wyniku sprzedaży nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, to w wyniku tych zdarzeń następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem nastąpi zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego.

Podsumowując Wnioskodawca najpóźniej w dniu sprzedaży samochodów, stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, będzie zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji VAT-26 dot. pojazdów samochodowych, które służyły wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej, a następnie zostały przez Wnioskodawcę odsprzedane.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP2/4512-369/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

samochód
IPPB3/4510-266/15-2/GJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.