IPPP2/4512-751/15-4/AOg | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zastosowania szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży samochodu zakupionego na podstawie faktury VAT marża, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki pozwalające na jej zastosowanie
IPPP2/4512-751/15-4/AOginterpretacja indywidualna
  1. VAT marża
  2. samochód
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 4 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 24 września 2015 r. nr IPPP2/4512-751/15-2/AOg (data doręczenia 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania szczególnej procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie szczególnej procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu, uzupełniony pismem z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 24 września 2015 r. nr IPPP2/4512-751/15-2/AOg (data doręczenia 28 września 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja odzieży dzianej. W roku 2008 Wnioskodawca kupił na podstawie faktury VAT-marża używany samochód osobowy (ostatecznie rozliczony i wykupiony w roku 2011 w ramach umowy leasingu finansowego). Samochód został zaliczony do składników majątku Wnioskodawcy (do środków trwałych) i wykorzystywany jest w ramach tej działalności.

Firma zamierza sprzedać ten samochód osobowy.

Wnioskodawca wskazał w uzupełnieniu z dnia 28 września 2015 r., że w momencie nabycia samochodu osobowego, o którym mowa we wniosku, celem Wnioskodawcy nie była jego dalsza odsprzedaż.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży ww. samochodu osobowego Firmie przysługuje prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża ...

Zdaniem Wnioskodawcy, generalnie podstawą opodatkowania VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę (z wyjątkiem m.in. kwoty podatku). Jednak zgodnie z art. 120 ust. 10 jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany, który podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów, podstawę opodatkowania można określać w sposób szczególny, czyli licząc ją od marży.

Samochód osobowy, którego dotyczy zapytanie, został nabyty jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust.1 pkt 4 ustawy.

Spełniony jest również wymóg dotyczący podatnika od którego nabyto towar używany.

Na mocy art. 120 ust. 10 pkt 3 zasada opodatkowania marży ma zastosowanie dla dostawy towarów używanych, które podatnik nabył m.in. od podatnika VAT, który również korzysta za szczególnej procedury pozwalającej na opodatkowanie marży - taka sytuacja miała miejsce w przedmiotowej sprawie - samochód został nabyty na zasadzie VAT marża.

Spełnione są zatem warunki określone w art. 120 ust.10 ustawy pozwalające na zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marżą. Firma będzie mogła sprzedać samochód osobowy z zastosowaniem procedury VAT marża.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 cyt. ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 cyt. ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 cyt. ustawy w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez towary używane - zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy - rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0);

Przy czym, art. 120 ust. 4 cyt. ustawy dotyczy – zgodnie z art. 120 ust. 10 ww. ustawy – dostawy m.in. towarów używanych, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Dostawa towarów używanych, spełniających podaną wyżej definicję, może nastąpić na zasadach szczególnych, określonych w art. 120 ustawy o VAT, tj. w procedurze opodatkowania marży. Jest to szczególna forma opodatkowania, w której podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę VAT. Taka procedura opodatkowania może być stosowana w przypadku dostawy towarów używanych nabytych wcześniej przez podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży. Przy czym, dla opodatkowania dostawy towarów używanych w procedurze marży nie mniej ważne jest – oprócz rodzaju towaru, który może zostać objęty tą procedurą – także to, od kogo ten towar został kupiony. Zastosowanie tej procedury wymaga, aby towary używane były nabyte od podmiotów wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.

Wspólną cechą przypadków, o których mowa w art. 120 ust. 10 warunkujących zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że podmiot obecnie sprzedający używany towar pozbawiony był prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu.

Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem (...).

Zgodnie z art. 106e ust. 3 ustawy o VAT w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy "procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki".

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz prowadzi działalność wyłącznie opodatkowaną. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja odzieży dzianej.

W roku 2008 Wnioskodawca kupił na podstawie faktury VAT-marża używany samochód osobowy (ostatecznie rozliczony i wykupiony w roku 2011 w ramach umowy leasingu finansowego). Samochód został zaliczony do składników majątku Wnioskodawcy (do środków trwałych) i wykorzystywany jest w ramach tej działalności.

Firma zamierza sprzedać ten samochód osobowy.

W momencie nabycia samochodu osobowego, o którym mowa we wniosku, celem Wnioskodawcy nie była jego dalsza odsprzedaż.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy przy sprzedaży ww. samochodu osobowego Firmie przysługuje prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża.

W świetle przywołanych przepisów i niniejszych okoliczności sprawy należy uznać, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zastosowania szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży samochodu zakupionego na podstawie faktury VAT marża, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki pozwalające na jej zastosowanie. Należy stwierdzić, że pojazd spełnia definicję towaru używanego w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i Wnioskodawca dokonał zakupu ww. samochodu na podstawie faktury VAT marża, w związku z czym przy sprzedaży ww. samochodu podatek VAT nie został naliczony. Jednak jak wynika z opisu sprawy wskazany samochód osobowy nie został zakupiony w celu dalszej odsprzedaży, lecz służył on działalności opodatkowanej firmy i został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Po uwzględnieniu powyższych okoliczności sprawy wskazać należy, że w niniejszej sprawie Spółka nie może zastosować szczególnej procedury VAT-marża w zakresie sprzedaży omawianego pojazdu, gdyż nie zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 120 ust. 4 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.