IPPP2/443-1042/14-3/AO | Interpretacja indywidualna

Nieodpłatne korzystanie przez pracowników Wnioskodawcy z samochodów służbowych do celów prywatnych, w przypadku gdy Wnioskodawca odlicza 50% podatku naliczonego z tytułu ich nabycia, korzystania z nich na podstawie umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jak również z tytułu innych wydatków związanych z używaniem tych samochodów, zgodnie z przepisem art. 86a u.p.t.u., lub odliczał podatek naliczony jedynie w części na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 kwietnia 2014 r., nie stanowi nieodpłatnych usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 2 u.p.t.u., w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r.
IPPP2/443-1042/14-3/AOinterpretacja indywidualna
 1. cele osobiste
 2. opodatkowanie
 3. pracownik
 4. przekazanie nieodpłatne
 5. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 9 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego korzystania przez pracowników z samochodów służbowych dla celów prywatnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego korzystania przez pracowników z samochodów służbowych dla celów prywatnych.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, dokonującym na terytorium Polski sprzedaży sprzętu elektronicznego własnej marki. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca korzysta z samochodów osobowych.

Zgodnie z polityką korzystania z samochodów służbowych pracownicy mogą zgłosić chęć nieodpłatnego korzystania z samochodów do celów prywatnych. W oparciu o wewnętrzne regulacje obowiązujące u Wnioskodawcy w takim przypadku ustalana jest wartość nieodpłatnego świadczenia, która doliczana jest do przychodów pracownika ze stosunku pracy. Koszty eksploatacji samochodu do celów prywatnych (np. paliwa) ponosi pracownik we własnym zakresie.

Z uwagi na możliwość korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych Wnioskodawca odlicza (odliczał) 50% podatku naliczonego z tytułu ich nabycia, korzystania z nich na podstawie umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jak również z tytułu innych wydatków związanych z używaniem tych samochodów. W przypadku samochodów nabytych przed 1 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca odliczał, w zależności od obowiązujących ówcześnie przepisów prawa 50% lub 60% podatku z tytułu ich nabycia lub korzystania na podstawie umowy leasingu, najmu lub umowy o podobnych charakterze, niej więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem usług na rzecz pracowników podlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u., zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r....

Zdaniem Wnioskodawcy,

Nieodpłatne korzystanie przez pracowników Wnioskodawcy z samochodów służbowych do celów prywatnych, w przypadku gdy Wnioskodawca odlicza 50% podatku naliczonego z tytułu ich nabycia, korzystania z nich na podstawie umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jak również z tytułu innych wydatków związanych z używaniem tych samochodów, zgodnie z przepisem art. 86a u.p.t.u., lub odliczał podatek naliczony jedynie w części na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 kwietnia 2014 r., nie stanowi nieodpłatnych usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 8 ust. 2 u.p.t.u., w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: u.p.t.u.), za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W zakresie tym nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT. Jednakże nie w każdym przypadku dochodzi do opodatkowania w przypadku użyczenia samochodów. Jest to konsekwencją brzmienia art. 8 ust. 5 u.p.t.u. oraz art. 7 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) dalej u.z.u.p.t.u. Pierwszy ze wskazanych przepisów wyłącza stosowanie art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1 u.p.t.u. (a więc w 50%), z tytułu:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub
 2. nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Natomiast art. 7 ust. 1 u.z.u.p.t.u. wyłącza stosowanie art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u, w przypadku użycia przez podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika przed dniem 1 kwietnia 2014 r., przy których nabyciu, imporcie lub wytworzeniu kwotę podatku naliczonego stanowiło 50%/60% kwoty podatku, nie więcej niż 5000/6000 zł.

W obu przypadkach za nabycie towarów (samochodów) uznaje się również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze (zob. art. 8 ust. 6 u.p.t.u, oraz art. 7 ust. 2 u.z.u.p.t.u.).

Dlatego też należy uznać, iż w opisanej sytuacji nie powstanie obowiązek opodatkowania udostępnienia samochodu, jeżeli samochód jest wykorzystywany przez Wnioskodawcę do działalności opodatkowanej jak i do celów prywatnych. Nieodpłatne udostępnienie samochodów do celów prywatnych podlegałoby opodatkowaniu jedynie w przypadku odliczenia przez Wnioskodawcę podatku naliczonego bez ograniczeń (100%), wynikających z przepisu art. 86a u.p.t.u. (lub z przepisów obowiązujących przed 1 kwietnia 2014 r.).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska jako prawidłowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Organ informuje, że w zakresie stanu faktycznego wniosek został rozpatrzony odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.