IPPP1/443-1486/14-4/AS | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa przeznaczonego do świadczenia usługi parkingowej.
IPPP1/443-1486/14-4/ASinterpretacja indywidualna
 1. paliwo
 2. prawo do odliczenia
 3. samochód
 4. usługi parkingowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 249, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 23 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 20 lutego 2015 r. (skutecznie doręczone 25 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa przeznaczonego do świadczenia usługi parkingowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa przeznaczonego do świadczenia usługi parkingowej.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 20 lutego 2015 r. (skutecznie doręczone 25 lutego 2015 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka świadczy usługi w zakresie obsługi flot samochodowych, sprzedaży, wynajmu samochodów.

W szczególności Spółka zajmuje się;

 • odbiorem samochodów po zakończeniu długoterminowych umów od kontrahentów z terenu całej Polski,
 • parkingiem wyżej wymienionych samochodów ma placu,
 • przygotowaniem samochodów do sprzedaży aukcyjnej (t.j. przygotowaniem aut do wyceny przez rzeczoznawców).

W tym celu Spółka ponosi koszty paliwa (doprowadzając samochody na plac z całej Polski).

Samochody od momentu wprowadzenia na plac nie są użytkowane przez Spółkę. Wyjazdy jakie mogą się zdarzyć to doprowadzenie auta na badanie techniczne lub naprawę do warsztatu samochodowego. Samochód, który jest doprowadzany na plac Spółki tankowany jest tylko na potrzeby takiego dojazdu. Zdarzają się także sytuacje tankowania do kanistrów aby później dotankować samochody, które mają wyjechać z placu do klienta lub na przegląd samochodowy.

Odbierając samochody, które mają stacjonować na placu Spółki, sporządzony jest protokół odbioru, gdzie wpisywany jest stan licznika oraz robione jest zdjęcie samochodu wraz ze stanem licznika.

Przy odbiorze przez nabywcę również sporządzany jest protokół wraz z wpisaniem stanu licznika. Według opisanego stanu nie ma możliwości użycia samochodu do celów prywatnych pracowników Spółki lub jakichkolwiek niezwiązanych z wykonaniem zlecenia doprowadzenia samochodu na plac.

W piśmie uzupełniającym z dnia 3 marca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o informacje:

 • Przedmiotem wniosku są samochody osobowe.
 • Wnioskodawca uściślił, że nie jest właścicielem pojazdów a tylko sprowadza je na swój plac i tam świadczy usługi parkingu według umowy ze zlecającym,
 • Wnioskodawca nie jest właścicielem ani najemcą tych samochodów. Wnioskodawca zawarł umowę współpracy z firmami leasingowymi. Na podstawie tej umowy Spółka świadczy usługi parkingowe dla samochodów osobowych firm leasingowych, jednocześnie pokrywa koszty sprowadzenia ich na swój parking z całej Polski w tym koszt paliwa, autostrad. Wnioskodawca nie użytkuje żadnego samochodu na swoje potrzeby. Pracownik zatrudniony w Spółce jedzie po auto np. do X. (według zlecenia firmy leasingowej), odbiera samochód od użytkownika i tankuje go, aby dojechać na parking. Kluczyki są pod ścisłym nadzorem osób odpowiedzialnych za Flotę samochodową. Za jakiekolwiek naruszenie umowy w związku z użytkowaniem samochodu przez Wnioskodawcę są wysokie kary przewidziane w umowie z firmami leasingowymi.
 • Wnioskodawca przygotowuje do sprzedaży aukcyjnej ww. samochody, których nie jest właścicielem. Sprzedaży aukcyjnej dokonuje firma leasingowa. Wnioskodawca na podstawie umowy przygotowuje samochód w zakresie: myjni, posprzątania, zdjęcia napisów reklamowych.
 • Sprzedającym ww. samochodów jest firma leasingowa.
 • W zakresie sposobu użytkowania pojazdów i wykluczenia ich użycia dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, Wnioskodawca wyjaśnił, że umowa z firmą leasingową określa jasno zakaz użytkowania samochodów na cele Wnioskodawcy. Nadzór nad tymi samochodami sprawuje osoba odpowiedzialna za Flotę samochodową. Kluczyki do samochodów są pod ścisłym nadzorem tej osoby, w zamykanych szafach metalowych. Funkcjonuje protokół odbioru i zdania pojazdu. Na protokole odbioru od użytkownika wpisywany jest przebieg samochodu jak również na protokole zdania firmie leasingowej wpisywany jest przebieg w momencie zdania samochodu. Różnicą w przebiegu jest droga jaką samochód odbył z miejsca użytkownika do miejsca parkingu położonego w K.. Przebieg jest sprawdzany dodatkowo przez firmę leasingową. Dodatkowo do każdego protokołu robione są zdjęcia samochodu wraz z przebiegiem pojazdu.
 • W zarządzeniu firmowym opisane są trzy rodzaje samochodów pozostających na placu. Każdy Pracownik przyjął do wiadomości i podpisał informację, że poddaje się odpowiedzialności finansowej, jaką Pracodawca poniesie, w przypadku użycia samochodów do celów niezwiązanych z działalnością.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy od paliwa do kanistrów oraz do samochodów w celu doprowadzenia na plac i tam stacjonujących do momentu odebrania przez klienta Spółka może odliczyć VAT w pełnej wysokości bez VAT-26 i kilometrówki...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia VAT od paliwa zakupionego do samochodów w celu doprowadzenia ich na plac bez VAT-26 i kilometrówki.

Uzasadnienie

Spółka do tej pory nie odliczała podatku od towarów i usług od nabywanego paliwa. Jednak mając na uwadze, że samochody nie są własnością Spółki, a są jedynie wykorzystywane do celów prowadzenia działalności – Spółka uznaje, że ma prawo do pełnego odliczenia w tych przypadkach bez wykazywania ich na druku VAT-26 oraz bez prowadzenia ewidencji.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do art . 86 ust.1 i 2 pkt . 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni związek z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Art. 86a ust. 2 pkt 3 oraz art. 86a ust. 3 pkt 1 określa, że pełne odliczenie podatku od towarów i usług od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego, usług naprawy lub konserwacji oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją, przysługuje w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności podatnika. W pkt 4 określa się, że sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych zasadach, dodatkowo potwierdzony ewidencją przebiegu wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością.

Samochody, które Spółka sprowadza na swój plac nie są jej własnością. Jest to usługa parkingowa samochodów poleasingowych. W kwocie usługi znajdują się koszty doprowadzenia takiego samochodu na plac w tym koszty paliwa.

Z samego założenia czynności zakupu paliwa służą wyłącznie działalności opodatkowanej i spółka stoi na stanowisku, że nie musi zgłaszać tych samochodów na VAT-26 i prowadzić ewidencję aby móc odliczyć VAT od paliwa w 100%. Miesięcznie na plac spółki sprowadza się około 350 aut, część z nich wyjeżdża z placu do nabywców, część pozostaje na nim kilka miesięcy. Paliwo kupione do tych samochodów obejmuje: dojazd na plac, kilkakrotne uruchomienie w celu rozgrzania (dot. samochodów które stoją kilka miesięcy na placu), wyjazd na badanie techniczne i wyjazd do konkretnego nabywcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a tego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Jak stanowi art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Przez pojazdy samochodowe – stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy – rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Stosownie do zapisu art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Na podstawie art. 86a ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W świetle art. 86a ust. 4 pkt ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 312), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Jednakże – na mocy art. 12 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Spółka świadczy usługi w zakresie obsługi flot samochodowych, sprzedaży, wynajmu samochodów.

W szczególności Spółka zajmuje się;

 • odbiorem samochodów po zakończeniu długoterminowych umów od kontrahentów z terenu całej Polski,
 • parkingiem wyżej wymienionych samochodów na placu,
 • przygotowaniem samochodów do sprzedaży aukcyjnej (t.j. przygotowaniem aut do wyceny przez rzeczoznawców).

Wnioskodawca nie jest właścicielem ani najemcą tych samochodów. Wnioskodawca zawarł umowę współpracy z firmami leasingowymi. Na podstawie tej umowy Spółka świadczy usługi parkingowe dla samochodów osobowych firm leasingowych, jednocześnie pokrywa koszty sprowadzenia ich na swój parking z całej Polski w tym koszt paliwa, autostrad. Wnioskodawca nie użytkuje żadnego samochodu na swoje potrzeby. Pracownik zatrudniony w Spółce jedzie po auto (według zlecenia firmy leasingowej), odbiera samochód od użytkownika i tankuje go w celu dojazdu na parking. Umowa z firmą leasingową określa jasno zakaz użytkowania samochodów na cele Wnioskodawcy. Nadzór nad tymi samochodami sprawuje osoba odpowiedzialna za Flotę samochodową. Kluczyki do samochodów są pod ścisłym nadzorem tej osoby, w zamykanych szafach metalowych. Funkcjonuje protokół odbioru i zdania pojazdu. Na protokole odbioru od użytkownika wpisywany jest przebieg samochodu, jak również na protokole zdania firmie leasingowej wpisywany jest przebieg w momencie zdania samochodu. Różnicą w przebiegu jest droga jaką samochód odbył z miejsca użytkownika do miejsca parkingu. Przebieg jest sprawdzany dodatkowo przez firmę leasingową. Dodatkowo do każdego protokołu robione są zdjęcia samochodu wraz z przebiegiem pojazdu.

Samochody od momentu wprowadzenia na plac nie są użytkowane przez Spółkę. Wyjazdy jakie mogą się zdarzyć to doprowadzenie auta na badanie techniczne lub naprawę do warsztatu samochodowego. Samochód, który jest doprowadzany na plac Spółki tankowany jest tylko na potrzeby takiego dojazdu. Zdarzają się także sytuacje tankowania do kanistrów, aby później dotankować samochody, które mają wyjechać z placu do klienta lub na przegląd samochodowy.

Przy odbiorze samochodów, które mają stacjonować na placu Spółki, sporządzony jest protokół odbioru, gdzie wpisywany jest stan licznika oraz robione jest zdjęcie samochodu wraz ze stanem licznika. Przy odbiorze przez nabywcę również sporządzany jest protokół wraz z wpisaniem stanu licznika. Według opisanego stanu nie ma możliwości użycia samochodu do celów prywatnych pracowników Spółki lub jakichkolwiek niezwiązanych z wykonaniem zlecenia doprowadzenia samochodu na plac. Za jakiekolwiek naruszenie umowy w związku z użytkowaniem samochodu przez Wnioskodawcę są wysokie kary przewidziane w umowie z firmami leasingowymi.

Ponadto Wnioskodawca przygotowuje do sprzedaży aukcyjnej ww. samochody, których nie jest właścicielem. Sprzedaży aukcyjnej dokonuje firma leasingowa. Wnioskodawca na podstawie umowy przygotowuje samochód w zakresie: myjni, posprzątania, zdjęcia napisów reklamowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa do kanistrów oraz do samochodów osobowych w celu wyświadczenia usługi parkowania na rzecz zleceniodawcy bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu i zgłoszenia do urzędu skarbowego tych samochodów.

Należy wskazać, że cyt. wyżej przepisy art. 86a ust. 1 i ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 12 ustawy nowelizującej wprowadzają do dnia 30 czerwca 2015 r. ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu zakupu paliw wykorzystywanych do napędu m.in. samochodów osobowych związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zatem w opisanej sprawie ww. przepisy nie znajdują zastosowania. Jak wskazał Wnioskodawca, nie jest on właścicielem ani najemcą opisanych samochodów. Wnioskodawca świadczy usługi parkingowe dla samochodów osobowych na podstawie umowy współpracy zawartej z firmami leasingowymi, jednocześnie pokrywając koszty sprowadzenia ich na swój parking z całej Polski w tym koszt paliwa, autostrad. Samochody od momentu wprowadzenia na plac nie są użytkowane przez Spółkę. Wyjazdy jakie mogą się zdarzyć to doprowadzenie auta na badanie techniczne lub naprawę do warsztatu samochodowego. Samochód, który jest doprowadzany na plac Spółki tankowany jest tylko na potrzeby takiego dojazdu. Zdarzają się także sytuacje tankowania do kanistrów w celu późniejszego dotankowania samochodów, które mają wyjechać z placu do klienta lub na przegląd samochodowy. Wnioskodawca nie użytkuje żadnego samochodu na swoje potrzeby.

Analiza przedstawionego opisu sprawy prowadzi do wniosku, że zakupione w tym przypadku paliwo wykorzystywane jest do świadczonych przez Wnioskodawcę usług parkowania samochodów osobowych należących do floty klienta. Natomiast samochody te nie są używane ani eksploatowane przez Wnioskodawcę w rozumieniu art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy.

Tym samym prawo do odliczenia w tym przypadku należy rozpatrywać wg zasady ogólnej, określonej w art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Z przepisów tych wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Z uwagi na opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że zakupy paliwa służą wykonywaniu czynności opodatkowanych, tj. świadczeniu usług parkingowych pojazdów należących do firm leasingowych.

Wobec tego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa w celu wyświadczenia przez Wnioskodawcę opisanej usługi parkingowej samochodów osobowych należących do firm leasingowych.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa przeznaczonego do świadczenia usługi parkingowej (pytanie nr 1 na złożonym wniosku). W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliwa do samochodów osobowych przeznaczonych do wynajmu lub odsprzedaży (pytanie nr 2 na złożonym wniosku) zostanie wydanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.