IPPP1/443-1369/14-3/BS | Interpretacja indywidualna

Dot. prawa do odliczenia 100 % kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem samochodów na cele zorganizowania show motoryzacyjnego, zakupu kompleksowej usługi wykonania show motoryzacyjnego, pozostałych wydatków (branding samochodów, parkingi, naprawy szkód samochodów zaistniałych podczas show motoryzacyjnego).
IPPP1/443-1369/14-3/BSinterpretacja indywidualna
 1. odliczanie podatku naliczonego
 2. prawo do odliczenia
 3. samochód
 4. usługi
 5. wynajem
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100 % kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem samochodów na cele zorganizowania show motoryzacyjnego, zakupu kompleksowej usługi wykonania show motoryzacyjnego, pozostałych wydatków (branding samochodów, parkingi, naprawy szkód samochodów zaistniałych podczas show motoryzacyjnego) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100 % kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem samochodów na cele zorganizowania show motoryzacyjnego, zakupu kompleksowej usługi wykonania show motoryzacyjnego, pozostałych wydatków (branding samochodów, parkingi, naprawy szkód samochodów zaistniałych podczas show motoryzacyjnego) oraz wynajmu quadów i skuterów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Działalnością Sp. z o.o. jest kompleksowa organizacja różnego rodzaju eventów, wydarzeń, koncertów na zlecenie klienta.

Firma otrzymała zlecenie zorganizowania imprezy motoryzacyjnej polegającej na przedstawieniu show samochodowego opartego na scenariuszu. Jednym elementem imprezy będzie wystawa samochodów zorganizowana dla uczestników imprezy w celu zapoznania się z niespotykanymi samochodami i zrobieniu zdjęć. W związku z powyższym Firma zobligowana będzie wynająć samochody sportowe, wyścigowe, terenowe, militarne, ciężarowe, zabytkowe zarówno do części wystawowej jak i rajdowej. Firma wynajmie te samochody z kierowcami jako kompletną usługę z dojazdem. Niektóre samochody Firma musi dostosować, do pokazu według zaleceń klienta np. poprzez oklejanie, branding.

Firma nie będzie korzystać z wynajętych samochodów na własne potrzeby, lecz używać ich tylko w celach ekspozycyjnych i pokazowych na wyznaczonych do tego trasach do jazdy.

Wszystkie koszty w związku z organizacją tej kompleksowej usługi zawarte są w kosztorysie i w całości fakturowane dla klienta fakturą ze stawką VAT 23%. Wynagrodzeniem Spółki będzie prowizja liczona procentowo od wartości poniesionych kosztów.

Podczas wspomnianego eventu Firma będzie wynajmować quady i skutery w celu obsługi logistycznej eventu, a koszty wynajmu również będą zawarte w kosztorysie dla klienta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy firma może odliczyć 100% kwoty podatku VAT od faktur wynajmu samochodów na cele zorganizowania show motoryzacyjnego...
 2. Czy firma może odliczyć 100% kwoty podatku VAT od zakupu kompleksowej usługi wykonania show motoryzacyjnego...
 3. Czy firma może odliczyć 100% kwoty podatku VAT od pozostałych wydatków samochodowych opisanych w stanie faktycznym typu branding samochodów, parkingi, naprawy szkód samochodów zaistniałych podczas show motoryzacyjnego...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy firma może odliczyć 100% podatku VAT z każdej faktury zakupu dotyczącej zdarzeń opisanych w stanie faktycznym, Zdaniem firmy usługę taką należy potraktować analogicznie jak zakup towarów. Istotny jest fakt, iż firma wykonuje te czynności na zlecenie klienta i wszystkie koszty fakturuje klientowi zgodnie z kosztorysem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Należy zauważyć, że w art. 88 tej ustawy wskazane zostały sytuacje, w przypadku wystąpienia których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Stosownie do art. 86a ust. 3 pkt 1 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Na mocy art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Ww. przepisy wprowadzają ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków, m.in. nabycia pojazdów, paliw do ich napędu, czy też innych wydatków eksploatacyjnych dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do użytku „mieszanego”, tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzymał zlecenie zorganizowania imprezy motoryzacyjnej polegającej na przedstawieniu show samochodowego opartego na scenariuszu. Jednym elementem imprezy będzie wystawa samochodów zorganizowana dla uczestników imprezy w celu zapoznania się z niespotykanymi samochodami i zrobieniu zdjęć. W związku z powyższym Firma zobligowana będzie wynająć samochody sportowe, wyścigowe, terenowe, militarne, ciężarowe, zabytkowe zarówno do części wystawowej jak i rajdowej. Firma wynajmie te samochody z kierowcami jako kompletną usługę z dojazdem. Niektóre samochody Firma musi dostosować, do pokazu według zaleceń klienta np. poprzez oklejanie, branding.

Firma nie będzie korzystać z wynajętych samochodów na własne potrzeby, lecz używać ich tylko w celach ekspozycyjnych i pokazowych na wyznaczonych do tego trasach do jazdy.

Wszystkie koszty w związku z organizacją tej kompleksowej usługi zawarte są w kosztorysie i w całości fakturowane dla klienta fakturą ze stawką VAT 23%. Wynagrodzeniem Spółki będzie prowizja liczona procentowo od wartości poniesionych kosztów.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy Spółka może odliczyć 100% kwoty podatku VAT od wynajmu samochodów na cele zorganizowania show motoryzacyjnego, od zakupu kompleksowej usługi wykonania show motoryzacyjnego oraz od pozostałych wydatków samochodowych opisanych w stanie faktycznym typu branding samochodów, parkingi, naprawy szkód samochodów zaistniałych podczas show motoryzacyjnego.

Z uwagi na powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, należy stwierdzić, że na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Spółce przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących wynajem wraz z kierowcą samochodów, o których mowa we wniosku - w tym również pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony - na cele zorganizowania show motoryzacyjnego, ponieważ w analizowanym przypadku przepisy art. 86a ustawy nie znajdą zastosowania.

Zauważyć należy, że przepisy art. 86a ustawy o VAT, w kontekście pełnego (100%) odliczenia podatku naliczonego od samochodów, wskazują, że jest ono możliwe przy spełnieniu odpowiednich warunków – samochody muszą być wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, co musi on dodatkowo udowodnić poprzez wprowadzenie odpowiednich zasad ich użytkowania i dodatkowo potwierdzić prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu.

W analizowanym przypadku - jak wynika z wniosku - Spółka wynajmuje wraz z kierowcą samochody sportowe, wyścigowe, terenowe, militarne, ciężarowe, zabytkowe jako kompletną usługę z dojazdem w celu zorganizowania, na zlecenie klienta, imprezy motoryzacyjnej polegającej na przedstawieniu show samochodowego opartego na scenariuszu. Samochody te będą używane wyłącznie w celach ekspozycyjnych i pokazowych na wyznaczonych do tego trasach do jazdy, co wyklucza użycie ww. samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (organizacja show motoryzacyjnego). W tej sytuacji, wprowadzanie zasad użytkowania bądź prowadzenie ewidencji przebiegu, o czym mowa w art. 86a ustawy, dla pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony - jest nieuzasadnione. Z tego względu również, przepisy te nie powinny być w analizowanej sprawie w ogóle rozpatrywane.

Jednocześnie art. 86 ust. 1 ustawy wprowadza zasadę, zgodnie z którą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie ma wątpliwości, że wynajmowane przez Spółkę samochody wraz z kierowcą są wykorzystywane do czynności opodatkowanych – odpłatnego świadczenia usługi zorganizowania, na zlecenie klienta, imprezy motoryzacyjnej a opisana we wniosku specyfika przedsięwzięcia wykazuje brak obiektywnych możliwości wykorzystania tych samochodów do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą w postaci organizacji ww. imprezy.

Z uwagi na powyższą analizę należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania żadne ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego z tytułu wynajęcia ww. pojazdów samochodowych wprowadzone przez ustawodawcę w art. 86a ustawy o VAT. Spółka jest zatem uprawniona, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur dokumentujących wynajem (usługę z dojazdem) w celu zorganizowania imprezy motoryzacyjnej na zlecenie klienta, wszystkich samochodów, o których mowa we wniosku, tj. sportowych, wyścigowych, terenowych, militarnych, ciężarowych oraz zabytkowych z uwagi na ich związek z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje również prawo do odliczenia 100% kwoty podatku VAT od pozostałych wydatków samochodowych opisanych w stanie faktycznym typu branding samochodów, parkingi oraz naprawy szkód samochodów zaistniałych podczas show motoryzacyjnego.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i 3 uznano za prawidłowe.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących prawa do odliczenia 100% kwoty podatku VAT od zakupu kompleksowej usługi wykonania show motoryzacyjnego należy wskazać, że strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa kompleksowego wykonania show motoryzacyjnego, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy. Wyliczenie, co się składa na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

W orzeczeniu wydanym w sprawie C-349/96 (Card Protection Plan Ltd) TSUE, w odniesieniu do art. 2(1) VI Dyrektywy, uznał, że z przepisu tego wynika, po pierwsze, że każde świadczenie usług powinno być, co do zasady, traktowane jako świadczenie odrębne i niezależne, po drugie zaś, że świadczenie składające się z jednolitej usługi (z ekonomicznego punktu widzenia) nie powinno być w sztuczny sposób dzielone, gdyż to mogłoby spowodować naruszenie całego systemu opodatkowania. Ponadto, Trybunał podkreślił, że: „świadczenie jednolitej usługi ma miejsce w szczególności w przypadkach, gdy jeden lub więcej elementów może być uznany za tworzący świadczenie (usługę) główne podczas, gdy jeden lub więcej elementów mogą być uznane za świadczenia (usługi) dodatkowe, do których stosuje się te same konsekwencje podatkowe, jak w przypadku świadczenia (usługi) głównego. Usługa musi być uznana za dodatkową w stosunku do usługi głównej, jeżeli nie stanowi dla nabywcy celu samego w sobie, ale środek lepszego wykorzystania dostarczonej usługi głównej”.

Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca w celu wykonania otrzymanego od klienta zlecenia zorganizowania imprezy motoryzacyjnej polegającej na przedstawieniu show samochodowego opartego na scenariuszu zakupi kompleksową usługę wykonania show motoryzacyjnego to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturze dokumentującej jej wykonanie, zgodnie z powołanym powyżej art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy, z uwagi na związek z czynnościami opodatkowanymi – odpłatnym świadczeniu usług na rzecz klienta w postaci realizacji zlecenia.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 uznano za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia 100 % kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących wynajem samochodów na cele zorganizowania show motoryzacyjnego, zakupu kompleksowej usługi wykonania show motoryzacyjnego oraz pozostałych wydatków: branding samochodów, parkingi, naprawy szkód samochodów zaistniałych podczas show motoryzacyjnego (pytania oznaczone we wniosku nr 1- 3) natomiast w zakresie prawa do odliczenia 100% kwoty podatku VAT od wynajmu guadów i skuterów (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.