IPPB3/4510-266/15-2/GJ | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym podstawą opodatkowania VAT z tytułu sprzedaży części lub wykonania usług naprawy samochodu będzie kwota netto wynikająca z faktury, uwzględniająca rabat związany z realizacją vouchera przez klienta?Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychodem na gruncie CIT z tytułu sprzedaży części lub wykonania usług naprawy samochodu będzie kwota netto wynikająca z faktury, uwzględniająca rabat związany z realizacją vouchera przez klienta?
IPPB3/4510-266/15-2/GJinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. kwota
 3. naprawa
 4. przychód
 5. rabaty
 6. samochód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów ze sprzedaży z rabatem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów ze sprzedaży z rabatem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Sp. z o.o. („Spółka”) jest spółką prawa polskiego i podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”) oraz podatku dochodowego od osób prawnych („CIT”). W ramach prowadzonej działalności Spółka zajmuje się sprzedażą samochodów (bezpośrednio klientom oraz do firm leasingowych, które finansują nabycie samochodu dla korzystającego), części do samochodów oraz świadczy usługi naprawy samochodów.

Aby zachęcić klientów do zakupu samochodów Spółka prowadzi różne działania marketingowe. Spółka planuje wprowadzenie nowej formy zachęty do nabywania samochodów polegającej na przekazywaniu klientom, tj. nabywcom lub użytkownikom samochodów, tj. leasingobiorcom (w przypadku wzięcia samochodu w leasing), voucherów.

W przypadku nabycia samochodu przez osobę fizyczną lub inny podmiot gospodarczy (inny niż leasingodawca), np. spółkę kapitałową, spółkę osobową, spółkę cywilną, Spółka wystawi z tytułu sprzedaży samochodu właściwą fakturę oraz dodatkowo przekaże nabywcy voucher opisany poniżej.

Z kolei w przypadku nabycia samochodu przez leasingodawcę Spółka wystawi z tytułu sprzedaży samochodu właściwą fakturę na rzecz leasingodawcy, natomiast voucher przekaże leasingobiorcy. Otrzymany przez klienta voucher będzie uprawniał klienta (nabywcę samochodu lub leasingobiorcę) do otrzymania obniżki ceny na zakup części lub usług naprawy samochodu przez Spółkę, wg poniższych zasad.

Spółka planuje, że przekazywane vouchery będą opiewały na zdefiniowaną kwotę (np. 5.000 zł) i będą możliwe do wykorzystania przez klienta na zakup części lub usług naprawy samochodu z rabatem wynoszącym maksymalnie 99% wartości faktury. Spółka planuje, że otrzymany przez klienta voucher będzie mógł być używany kilkakrotnie, aż do wykorzystania całkowitej wartości nominalnej, na którą został wystawiony. W przypadku częściowego wykorzystania vouchera, dostępna kwota rabatu do dalszego wykorzystania zostanie odnotowana na voucherze lub w ewidencji Spółki.

Voucher będzie miał ograniczony termin realizacji, wynoszący 36 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu samochodu. Voucher nie będzie mógł zostać zamieniony przez klienta na gotówkę. W przypadku upływu terminu realizacji vouchera i niewykorzystania wartości vouchera (w ogóle lub w części) klient niczego od Spółki nie otrzyma.

Spółka przewiduje, że gdy dojdzie do skorzystania z vouchera przez klienta, z tytułu sprzedaży części lub wykonania usługi naprawy samochodu Spółka wystawi fakturę, w której wykaże rabat wynikający z realizacji vouchera. Wartość rabatu będzie uzależniona od decyzji klienta (np. czy chce wykorzystać całą wartość vouchera od razu czy tylko część), a jednocześnie będzie ograniczona (i) dostępną kwotą wynikającą z vouchera oraz (ii) limitem procentowym rabatu, wynoszącym maksymalnie 99% wartości faktury.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym podstawą opodatkowania VAT z tytułu sprzedaży części lub wykonania usług naprawy samochodu będzie kwota netto wynikająca z faktury, uwzględniająca rabat związany z realizacją vouchera przez klienta...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychodem na gruncie CIT z tytułu sprzedaży części lub wykonania usług naprawy samochodu będzie kwota netto wynikająca z faktury, uwzględniająca rabat związany z realizacją vouchera przez klienta...

Przedmiotem niniejszej interpretacji są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 2); w zakresie pytania nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem na gruncie CIT z tytułu sprzedaży części lub wykonania usług naprawy samochodu będzie kwota netto wynikająca z faktury, uwzględniająca rabat związany z realizacją vouchera przez klienta (nabywcę samochodu lub leasingobiorcę).

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z ww. przepisu wynika, że przychodem na gruncie CIT jest kwota, którą podatnik ma uzyskać (kwota która jest mu należna) z tytułu dokonanej sprzedaży towarów lub usług i która to kwota nie obejmuje udzielonych klientowi obniżek cen (w szczególności uwzględnionych już w momencie sprzedaży).

Zgodnie z definicją słowo „rabat” oznacza „obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę; też: ta kwota”. Z kolei przez „bonifikatę” należy rozumieć „zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi”.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o interpretację należy wskazać, że w momencie skorzystania przez klienta, tj. nabywcę samochodu lub użytkownika samochodu wziętego w leasing, z przekazanego przez Spółkę vouchera dojdzie do przyznania przez Spółkę obniżki ceny (rabatu/bonifikaty) na sprzedawane przez Spółkę części lub usługę naprawy samochodu.

W konsekwencji, przychodem na gruncie CIT będzie kwota netto wynikająca z wystawionej faktury, uwzględniająca kwotę udzielonego rabatu (bonifikaty).

Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych, w szczególności w:

 1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 grudnia 2012 r. nr IBPBI/2/423-1244/12/MO,
 2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lutego 2012 r. nr ILPB3/423-541/11-4/MM,

oraz wyrokach sądowych, np.

 1. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2012 r. , sygn. akt II FSK 2558/10,
 2. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 2009 r., sygn. akt. II FSK 78/08.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.