ILPP2/4512-1-291/16-2/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy sprzedaż samochodu osobowego po leasingowaniu, zakupionego przez osobę fizyczną na cele prywatne, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko A przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2016 r. (data wpływu 10 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W grudniu 2012 roku Wnioskodawca wykupił z leasingu operacyjnego samochód osobowy na siebie czyli na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Samochód ten nie był ujęty w składnikach majątkowych firmy, którą Wnioskodawca prowadzi, to jest ani w ewidencji środków trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, ani w ewidencji wyposażenia. W księgach firmy nie były ujęte żadne wydatki dotyczące tego samochodu. Po uzyskaniu informacji z organu podatkowego ustnie, że samochód ten mógłby być zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym dopiero po 6 latach od daty jego nabycia. W dniu 5 kwietnia 2014 roku Wnioskodawca sprzedał ten samochód opodatkowując go 23% stawką VAT. Zainteresowany przeczytał w gazecie, którą prenumeruje, artykuł, w którym to artykule autor pisze: „Przedsiębiorca, który wykupił leasingowany samochód po pół roku go sprzedał, nie musi rozliczać się z fiskusem”. Powołał się przy tym na wyrok WSA w Gliwicach sygn. akt ISA/Gl 1028/14 oraz zmianę interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dokonanej przez Ministra Finansów – interpretacja indywidualna nr DD9.8220.2.56.2016 KZU. W związku z powyższym nie podlega on ani podatkowi dochodowemu, ani podatkowi VAT. Wnioskodawca zamierza dokonać korekty zeznania rocznego za rok 2014 i i deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2014 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż samochodu osobowego po leasingowaniu, zakupionego przez osobę fizyczną na cele prywatne, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż samochodu osobowego po leasingowego po okresie pół roku, zakupionego przez osobę fizyczną na cele prywatne, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby doprowadzić do stanu zgodnego z przepisami podatkowymi należy wystawić fakturę korygującą dotyczącą zmiany stawki VAT z 23% na NVAT (nie dotycząca VAT) i dokonać korekty zeznania za rok 2014.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że w grudniu 2012 roku Wnioskodawca wykupił z leasingu operacyjnego samochód osobowy na siebie czyli na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Samochód ten nie był ujęty w składnikach majątkowych firmy, którą Wnioskodawca prowadzi, to jest ani w ewidencji środków trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych, ani w ewidencji wyposażenia. W księgach firmy nie były ujęte żadne wydatki dotyczące tego samochodu. W dniu 5 kwietnia 2014 roku Wnioskodawca sprzedał ten samochód opodatkowując go 23% stawką VAT. Jednak w opinii Wnioskodawcy, nie podlega on ani podatkowi dochodowemu ani podatkowi VAT. Wnioskodawca zamierza dokonać korekty zeznania rocznego za rok 2014 i deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2014 roku.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. kwestii opodatkowania VAT sprzedaży samochodu osobowego po leasingowaniu, zakupionego przez niego na cele prywatne.

Z powołanych wcześniej przepisów wynika, że dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy jest dokonywana przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że jeżeli przed wykupem przedmiotowego samochodu Wnioskodawca podjął decyzję, że nie będzie on wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej i faktycznie do momentu jego sprzedaży samochód nie był w tej działalności wykorzystywany, to do czynności sprzedaży przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. W konsekwencji, sprzedaż samochodu osobowego po leasingowaniu, zakupionego przez osobę fizyczną na cele prywatne, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto, tut. Organ informuje, że w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w A po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.