ILPP1/4512-1-188/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie (zakup) pojazdu, paliwa do napędu oraz koszty eksploatacyjne pojazdu samochodowego
ILPP1/4512-1-188/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odliczenie podatku od towarów i usług
 3. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie (zakup) pojazdu, paliwa do napędu oraz koszty eksploatacyjne pojazdu samochodowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie pojazdu, paliwa do napędu oraz koszty eksploatacyjne pojazdu samochodowego. Dnia 14 maja 2015 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną we X przy ul. Y. Zainteresowany jest czynnym podatnikiem VAT.

Firma zajmuje się dzierżawą środków trwałych oraz organizacją transportu krajowego, międzynarodowego i koordynacją obsługi dostaw zagranicznych. Firma zatrudnia 1 pracownika. Siedziba firmy znajduje się w miejscu zamieszkania właściciela. Jest tam wyodrębnione pomieszczenie przeznaczone na działalność gospodarczą (biuro). Oprócz siedziby jest też inne miejsce wykonywania działalności.

Wnioskodawca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą ma zamiar zakupić do firmy samochód osobowy, który będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu, która jest wymagana w przepisach prawa.

W związku z powyższym Wnioskodawca chce skorzystać z możliwości odpisania całego naliczonego podatku VAT, zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt ustawy o podatku od towarów i usług - od zakupu auta, kosztów eksploatacji, napraw oraz od zakupu paliwa.

Zakupiony samochód będzie wykorzystywany również przez pracownika firmy. Pracownik firmy będzie odbierał i przywoził samochód z / do siedziby firmy.

Samochód będzie służył wyłącznie do dojazdu do klientów i załatwianiu innych spraw służbowych niezbędnych do zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej.

Właściciel firmy do celów prywatnych wykorzystuje inny pojazd osobowy.

Dnia 14 maja 2015 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego wskazując, że:

1 i 2.

Prawdopodobnie będzie to samochód osobowy marki B model Ź, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., ładowności około 710 kg. Masa własna 1995-2190 kg (DIN), 2070-2265 kg (EU), liczba miejsc 5-7 (źródło Internet).

3.

Z dokumentów będą wynikały te parametry w zależności jaką wersję zakupi Wnioskodawca czy 5 miejscową, czy 7 miejscową.

4.

Najprawdopodobniej będzie zakup poprzez Leasing Operacyjny.

5.

Pojazd będzie służył czynnościom opodatkowanym VAT w Polsce lub zostanie wynajęty firmie zarejestrowanej na terenie UE - kontrahentowi czynnemu VAT UE.

6.

Auto nie będzie przeznaczone do przewozu więcej niż 10 osób.

7.

Konstrukcja umożliwia wykorzystanie tego auta do różnych celów i to jest zgodne z załączonymi dokumentami dostarczonymi przez producenta. Wnioskodawca będzie posiadał wszystkie dokumenty niezbędne do używania auta zgodnie z istniejącymi przepisami obowiązującymi w Polsce i UE.

8.

Konstrukcja tego pojazdu nie będzie wykluczać jego użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą więc:

 • wynajem auta innemu podmiotowi gospodarczemu lub będzie
 • użytkowanie przez pracowników na trasie X ul. Y (siedziba firmy) - Z dodatkowe miejsce prowadzenia działalności,
 • Wnioskodawca ustali zasady, aby po pracy pracowników, auto musiało zostać na parkingu siedziby firmy lub w Z,
 • miejsce parkowania to siedziba firmy X ul. Y lub Z,
 • Wnioskodawca będzie starannie sprawdzał pracowników na podstawie książki przejazdów gdzie auto było wykorzystywane.
 • 9.

Nadzór będzie się odbywał na podstawie określenia zlecenia wykonania pracy przez pracownika na porannej odprawie.

10. Zainteresowany złoży Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację VAT-26 o pojeździe samochodowym wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z ww. samochodem osobowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji, w której samochód będzie wyłącznie wykorzystywany do działalności gospodarczej przez pracownika firmy i właściciela oraz przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów (ewidencja przebiegu pojazdu), Wnioskodawca będzie mógł w całości odliczyć podatek VAT od zakupu samochodu, eksploatacji oraz paliwa gdy wyznaczonym miejscem parkowania pojazdu jest siedziba firmy, która jednocześnie jest miejscem zamieszkania Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w pełni może skorzystać z pełnego odliczenia naliczonego podatku VAT, zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ moment rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika i właściciela jest dojazd/zejście do siedziby firmy (biura).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z ww. przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej: „ustawą nowelizującą” wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Podstawą wprowadzonych zmian jest przede wszystkim decyzja wykonawcza Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 353 z 28 grudnia 2013, str. 51).

Zmiany wynikają również z konieczności dostosowania przepisów o podatku od towarów i usług do tez wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160/11 Bawaria Motors.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r. – w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy – do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zatem, zgodnie z nowymi regulacjami podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”.

Dla celów stosowania tego ograniczenia za wykorzystywanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Nie jest przy tym istotny moment, w którym użycie to ma miejsce podczas całego okresu użytkowania przez podatnika danego pojazdu, żeby uznać ten pojazd za wykorzystywany do celów „mieszanych”.

Celem zapewnienia właściwego wdrożenia decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. przyjmuje się, że każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – ze względu na swoje cechy konstrukcyjne – służy co do zasady użytkowi „mieszanemu”, a zatem wszystkie wydatki z nim związane podlegają ograniczeniu w odliczaniu do 50%.

Jednakże od tej zasady występują także wyjątki.

I tak, w myśl art. 86a ust. 3 ustawy – przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (art. 86a ust. 4 ustawy).

Jak wynika z art. 86a ust. 9 ustawy, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 3. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  1. agregat elektryczny/spawalniczy,
  2. do prac wiertniczych,
  3. koparka, koparko-spycharka,
  4. ładowarka,
  5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  6. żuraw samochodowy
   - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Jak stanowi art. 86a ust. 10 ustawy, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:

 1. pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
 2. pkt 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Mocą art. 1 pkt 1 ustawy nowelizującej od dnia 1 kwietnia 2014 r. do ustawy o podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 34 wprowadzono definicję pojazdów samochodowych – rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) „pojazd samochodowy” to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Natomiast art. 2 pkt 40 ww. ustawy wskazuje, że „samochodem osobowym” jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

Z kolei, stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Z powyższego wynika, że do 30 czerwca 2015 r. – stosownie do ww. art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej – nie można dokonywać odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów służących zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, jeśli są to:

 1. samochody osobowe,
 2. inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanych do napędu wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych przysługiwać będzie zatem dopiero od dnia 1 lipca 2015 r.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą ma zamiar zakupić do firmy samochód osobowy, który będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Prawdopodobnie będzie to samochód osobowy marki B model Ź, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., ładowności około 710 kg. Masa własna 1995-2190 kg (DIN), 2070-2265 kg (EU), liczba miejsc 5-7 (źródło Internet). Z dokumentów będą wynikały te parametry w zależności jaką wersję zakupi Wnioskodawca czy 5 miejscową, czy 7 miejscową. Auto nie będzie przeznaczone do przewozu więcej niż 10 osób. Najprawdopodobniej zakup nastąpi poprzez Leasing Operacyjny. Prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu, która jest wymagana w przepisach prawa. Zakupiony samochód będzie wykorzystywany również przez pracownika firmy. Pracownik firmy będzie odbierał i przywoził samochód z / do siedziby firmy. Samochód będzie służył wyłącznie do dojazdu do klientów i załatwianiu innych spraw służbowych niezbędnych do zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej. Właściciel firmy do celów prywatnych wykorzystuje inny pojazd osobowy. Pojazd będzie służył czynnościom opodatkowanym VAT w Polsce lub zostanie wynajęty firmie zarejestrowanej na terenie UE - kontrahentowi czynnemu VAT UE. Ponadto konstrukcja umożliwia wykorzystanie tego auta do różnych celów i to jest zgodne z załączonymi dokumentami dostarczonymi przez producenta. Wnioskodawca będzie posiadał wszystkie dokumenty niezbędne do używania auta zgodnie z istniejącymi przepisami obowiązującymi w Polsce i UE.

Konstrukcja tego pojazdu nie będzie wykluczać jego użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą więc:

 • wynajem auta innemu podmiotowi gospodarczemu lub będzie
 • użytkowanie przez pracowników na trasie X ul. Y (siedziba firmy) - Z dodatkowe miejsce prowadzenia działalności,
 • Wnioskodawca ustali zasady, aby po pracy pracowników, auto musiało zostać na parkingu siedziby firmy lub w Z,
 • miejsce parkowania to siedziba firmy X ul. Y lub Z,
 • Wnioskodawca będzie starannie sprawdzał pracowników na podstawie książki przejazdów gdzie auto było wykorzystywane.

Nadzór będzie się odbywał na podstawie określenia zlecenia wykonania pracy przez pracownika na porannej odprawie. Zainteresowany złoży Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację VAT-26 o pojeździe samochodowym wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od dnia, w którym poniósł pierwszy wydatek związany z ww. samochodem osobowym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w sytuacji, w której samochód będzie wyłącznie wykorzystywany do działalności gospodarczej przez pracownika firmy i właściciela oraz przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów (ewidencja przebiegu pojazdu), Wnioskodawca będzie mógł w całości odliczyć podatek VAT od zakupu samochodu, eksploatacji oraz paliwa gdy wyznaczonym miejscem parkowania pojazdu jest siedziba firmy, która jednocześnie jest miejscem zamieszkania Wnioskodawcy.

Mając na względzie powołane przepisy prawa wskazać należy, że Wnioskodawca nie jest uprawniony do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT wynikającego z zakupu (leasingu operacyjnego) pojazdu, paliwa i eksploatacji samochodu. Powyższe wynika z faktu, że prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od zakupów, o których mowa w art. 86a ust. 2 ustawy, dotyczy jedynie sytuacji, gdy pojazdy samochodowe wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej lub konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10-osób (łącznie z kierowcą), jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie prawo o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, jeżeli sposób wykorzystywania pojazdu potwierdzony jest ewidencją przebiegu pojazdu lub jeżeli konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością jest nieistotne. Przy czym do tych ostatnich należą pojazdy określone w art. 86a ust. 9 ustawy, których wymagania zostały potwierdzone w sposób określony w art. 86a ust. 10 ustawy. W niniejszej sprawie kluczowe dwa wymagania – zdefiniowane w art. 86a ust. 3 ustawy – nie zostały spełnione. Opisany we wniosku pojazd samochodowy nie może być uznany za wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) oraz nie jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy).

Ponadto sposób wykorzystania pojazdu samochodowego nie wyklucza użycia pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, czego wymaga art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy. Wnioskodawca co prawda ma zamiar prowadzenia ewidencji pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 6 i ust. 7 ustawy, oraz przeprowadzania porannej odprawy z pracownikiem jak również zamierza prowadzić książkę pojazdu, jednakże nadzór taki nie wyklucza wykorzystania pojazdu do celów prywatnych. Pełny nadzór nad zapisami książki pojazdów i faktycznej jazdy do klienta przez pracownika potwierdzałaby jedynie kontrola za pomocą systemu GPS, którego jednakże brak. W niniejszej sprawie nie została spełniona także przesłanka zawarta w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy, gdyż samochód konstrukcyjnie wręcz zakłada jego użycie do celów prywatnych, a więc niezwiązanych z działalnością gospodarczą (nie jest to pojazd zdefiniowany w art. 86a ust. 9 ustawy).

Skutkiem powyższego brak jest prawnych przesłanek do zastosowania przez Wnioskodawcę względem opisanego pojazdu pełnego odliczenia podatku VAT wynikającego z zakupu samochodu osobowego, paliwa oraz kosztów eksploatacji samochodu. Powyższe ograniczenie wynika z art. 86a ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r., w powiązaniu z art. 12 ustawy nowelizującej.

Ponadto w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przeznaczonych do napędu ww. samochodu osobowego wykorzystywanego do celów „mieszanych”, tj. do działalności gospodarczej i do celów prywatnych.

Natomiast od dnia 1 lipca 2015 r. Wnioskodawcy przysługiwać będzie odliczenie 50% kwoty podatku wynikającego z faktur otrzymanych, a dotyczących wydatków związanych z pojazdem samochodowym, tj. od wszelkich kosztów związanych z eksploatacją samochodu osobowego, w szczególności od kosztów paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanego do napędu tego pojazdu, części samochodowych, napraw, materiałów eksploatacyjnych, myjni etc., co wynika z ww. art. 86a ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej. W konsekwencji z uwagi na to, że Wnioskodawca nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania użycia samochodu w celach prywatnych, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości, lecz w ograniczonym zakresie, tj. w wysokości 50% kwoty podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Podsumowując, w niniejszej sprawie nabyty pojazd samochodowy nie będzie wyłącznie wykorzystywany do działalności gospodarczej, gdyż brak pełnego systemu nadzoru nad korzystaniem z pojazdu umożliwia jego „mieszane” wykorzystanie (także do celów prywatnych), skutkiem czego Wnioskodawca nie będzie mógł w całości odliczyć podatku VAT od zakupu samochodu, eksploatacji oraz paliwa do jego napędu, na podstawie art. 86a ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Dotyczy to w szczególności sprawy prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT kosztów związanych z pojazdem samochodowym w przypadku przeznaczenia go na wynajem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.