ILPB1/4511-1-1084/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie źródła przychodu
ILPB1/4511-1-1084/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. likwidacja działalności
 3. przychód z działalności gospodarczej
 4. samochód
 5. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Do dnia 31 marca 2015 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów używanych. Głównym zakresem działalności Wnioskodawcy było kupowanie hal magazynowych oraz ich wyposażenia, tj. regałów, skrzyń magazynowych itp., a następnie ich sprzedaż.

W dniu 25 czerwca 2013 r. Wnioskodawca zakupił samochód ciężarowy. Został on zakupiony w Niemczech na fakturę w kwocie netto 34.033,61 euro (147.814,78 zł) od firmy niemieckiej będącej czynnym podatnikiem VAT-UE. Został on zakupiony na firmę Wnioskodawcy i wprowadzony jako środek trwały.

W urzędzie skarbowym został opłacony należny podatek VAT w wysokości 33.998,00 zł. Wnioskodawca uzyskał zaświadczenie VAT-25 potwierdzające uiszczenie ww. podatku VAT.

Zakup samochodu został ujęty w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec 2013 w następujący sposób:

poz. 23 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – kwota netto: 147.815,00 zł,

poz. 24 podatek należny od wnt: 33.997,00 zł (100%),

poz. 39 nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych – kwota netto: 147.815,00 zł,

poz. 40 podatek naliczony od wnt: 33.997,00 zł (100%).

Ponadto w deklaracji tej został ujęty zapłacony podatek od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego, tj. w poz. 34 kwota: 33.998,00 zł.

Od miesiąca lipca 2013 r. rozpoczęto amortyzację zakupionego samochodu.

W dniu 10 marca 2015 r. decyzją nr 01/2015 nastąpiło wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i przekazanie na cele osobiste właściciela firmy.

Kwota niezamortyzowanej części środka trwałego wyniosła: 59.357,13 zł. Następnie dokonano rozliczenia zwrotu podatku VAT od przekazania samochodu na cele własne podatnika, przy zastosowaniu 5-letniego okresu korekty. Ponieważ przy zakupie odliczono 100% VAT, tj. kwotę 33.997,00 zł, natomiast w firmie samochód był używany przez 3 lata (2013, 2014, 2015) uznano, że do zwrotu należy się kwota podatku w wysokości 13.599,00 zł, co zostało wykazane w deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2015 r. w poz. 43 ze znakiem „-”, co spowodowało, że w pozycji 48 kwota ta została wykazana jako kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego. Podatek ten został zapłacony w terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

W którym momencie dokonuje się rozliczenia podatku dochodowego, tj. czy w momencie wycofania samochodu ciężarowego z firmy na cele prywatne właściciela czy w momencie ewentualnej sprzedaży (w ciągu 6 lat od daty zaprzestania wykorzystywania w działalności)...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazanie składnika majątku trwałego na cele osobiste nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Jednak późniejsza sprzedaż samochodu, który w przeszłości stanowił środek trwały, powoduje powstanie przychodu w okresie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania samochodu z działalności. W takim przypadku nawet osoba, która już nie prowadzi działalności gospodarczej – ma także prawo wykazać koszty (w postaci niezamortyzowanej części wartości początkowej samochodu). Ponieważ działalność nie jest już prowadzona, sprzedaż samochodu następuje na podstawie umowy sprzedaży, a przychód uzyskany z tego tytułu wykazywany jest w rozliczeniu rocznym. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT) należy rozumieć również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia. Zgodnie z art. 91 ustawy o VAT 5-letni okres korekty obowiązuje dla samochodów, dla których prawo do odliczenia VAT od nabycia przysługiwało w ograniczonym zakresie (tj. 60% kwoty podatku, nie więcej niż 6.000,00 zł, lub 50% nie więcej niż 5.000,00 zł). W związku z powyższym przepis ten nie ma zastosowania w sytuacji Wnioskodawcy, gdyż miał prawo do odliczenia 100% podatku VAT.

Mając na uwadze wszystkie powyższe artykuły ustawy o VAT i ustawy o PDOF, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w momencie wycofania samochodu ciężarowego z firmy i przekazania go na cele prywatne właściciela, należy wykazać to jako dostawę towarów na terytorium kraju i opodatkować według stawki VAT 23% (przyjmując jako cenę netto wartość rynkową samochodu w momencie wycofania). W przypadku Wnioskodawcy wartość rynkowa wynosi 140.000,00 zł, w związku z powyższym podatek VAT wynosi 32.200,00 zł. Mając na uwadze, że Wnioskodawca zapłacił już kwotę 13.599,00 zł podatku VAT wynikającą z deklaracji VAT-7 za miesiąc marzec 2015 r., należy złożyć korektę deklaracji i do zapłaty wykazać kwotę podatku VAT w wysokości 32.200,00 zł (do dopłaty pozostanie wtedy kwota: 18.601,00 zł, plus odsetki).

Jednocześnie wycofanie samochodu z firmy i przekazanie go na cele osobiste właściciela nie rodzi obowiązku z tytułu podatku dochodowego. Dopiero w momencie jego sprzedaży (w ciągu 6 lat) należy uzyskany przychód z tego tytułu wykazać jako dochód z działalności (po pomniejszeniu o niezamortyzowaną część wartości początkowej środka trwałego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • pkt 8 – odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Art. 10 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy stanowi, że przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej – w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy – jest również odpłatne zbycie składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą będących:

 1. środkami trwałymi, albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. składników majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok ni zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składników majątku stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

– wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej; z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Z kolei przepis art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 24 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a), jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca w dniu 31 marca 2015 r. zlikwidował prowadzoną działalność gospodarczą. W związku z tym samochód zakupiony na cele działalności gospodarczej został wycofany z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i pozostanie własnością Wnioskodawcy, tj. użytkowany będzie do jego celów osobistych.

Jak wynika z treści przytoczonych przepisów, środki uzyskane ze sprzedaży składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych), pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie stanowią przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przytoczone regulacje prawne, należy zatem uznać, że wycofanie samochodu ciężarowego z firmy na cele prywatne Wnioskodawcy nie powoduje powstania przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód powstanie natomiast, gdy samochód, o którym mowa we wniosku, zostanie sprzedany przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten składnik majątku został wycofany z działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług oraz w części dotyczącej ustalenia czy, w przypadku sprzedaży samochodu (będącego wcześniej w użyciu w działalności gospodarczej) już po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej (a przed upływem 6 lat) należy wystawić umowę cywilnoprawną, został rozstrzygnięty odrębnymi pismami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.