IBPP2/4512-902/15/BW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe w podatku VAT w przypadku:
- przeznaczenia samochodów na cele prywatne oraz
- przeznaczenia samochodu na cele prywatne i wykorzystywania go w działalności gospodarczej jako samochodu prywatnego rozliczanego na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.
IBPP2/4512-902/15/BWinterpretacja indywidualna
 1. leasing
 2. przekazanie nieodpłatne
 3. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 października 2015r. (data wpływu 21 października 2015r.), uzupełnionym pismem z 3 stycznia 2016r. (data wpływu 8 stycznia 2016r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych w podatku VAT w przypadku:

 • przeznaczenia samochodów na cele prywatne oraz
 • przeznaczenia samochodu na cele prywatne i wykorzystywania go w działalności gospodarczej jako samochodu prywatnego rozliczanego na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu

-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych w podatku VAT w przypadku:

 • przeznaczenia samochodów na cele prywatne oraz
 • przeznaczenia samochodu na cele prywatne i wykorzystywania go w działalności gospodarczej jako samochodu prywatnego rozliczanego na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 stycznia 2016 r. (data wpływu 8 stycznia 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 21 grudnia 2015 r. znak: IBPP2/4512-902/15/BW.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca użytkuje samochody osobowe na podstawie umów leasingu. Samochody te korzystają ze 100% odliczenia podatku VAT z rat leasingowych ponieważ służą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu samochodów.

Po zakończeniu okresu leasingu samochody te zostaną przez Wnioskodawcę wykupione i będą służyć jego celom prywatnym. Wnioskodawca nie odliczy podatku VAT z faktur zakupu i nie wprowadzi ich do ewidencji środków trwałych. Istnieje możliwość, że Wnioskodawca będzie jeden z nich użytkować w prowadzonej działalności jako samochód prywatny rozliczany ewidencją przebiegu pojazdu. Natomiast drugi z samochodów Wnioskodawca sprzeda lub daruje.

Natomiast w piśmie z 3 stycznia 2016r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Jest podatnikiem VAT czynnym.
 2. Przedmiotem działalności jest nie tylko działalność wynajmu samochodu. Wnioskodawca prowadzi również działalność w zakresie działalności prawniczej, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami itd.
 3. Samochody użytkuje na podstawie umów leasingu operacyjnego.
 4. Na fakturach wykupu będzie widniała Firma, ponieważ w umowach widnieje Firma.
 5. Samochody Wnioskodawca przeznaczy na cele prywatne w związku z powyższym nie skorzysta z odliczenia podatku VAT przy ich wykupie. Przy tym przeznaczeniu samochodów nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części.
 6. Po zakończeniu okresu leasingu samochody te zostaną przez Wnioskodawcę wykupione i będą służyć jego celom prywatnym. Jeden samochód Wnioskodawca zamierza zbyć bezpośrednio po wykupie, a drugi do roku po wykupie.
 7. Jeden samochód Wnioskodawca zamierza zbyć bezpośrednio po wykupie, a drugi do roku po wykupie.

Wyjaśnienia do pytania 2

 1. Samochód nie będzie wykorzystywany tylko do działalności w zakresie wynajmu lecz również innej działalności opodatkowanej.
 2. W momencie wykupu będzie to jedyny samochód prywatny.
 3. Wnioskodawca zamierza podpisać nowe umowy leasingu i będą to samochody, używane tylko w działalności gospodarczej dlatego samochody z leasingu Wnioskodawca chce przeznaczyć na cele prywatne.
 4. W zależności od potrzeb samochód może być od razu jako majątek prywatny używany w działalności gospodarczej i rozliczany km. Zależy to od daty zawarcia nowych umów leasingowych.
 5. Zdaniem Wnioskodawcy samochód częściej będzie służył celom prywatnym niż gospodarczym.
W związku z powyższym, w zakresie podatku od towarów i usług, zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 1 i nr 2):
 1. Czy w związku z tym powstanie u Wnioskodawcy obowiązek w podatku VAT przy przeznaczeniu samochodów na cele prywatne...
 2. Czy powstanie u Wnioskodawcy obowiązek w podatku VAT przy przeznaczeniu samochodu na cele prywatne i wykorzystywaniu go w działalności gospodarczej jako samochodu prywatnego rozliczanego na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu...

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytań oznaczonych nr 1 i nr 2 (zmodyfikowane w piśmie z 3 stycznia 2016r.):

 1. Wykup samochodu z leasingu i nie odliczenie podatku VAT od faktury zakupu oraz nie wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych powoduje, że Wnioskodawca nie ma obowiązku wynikającego z art. 7 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w podatku VAT przy przeznaczeniu go na cele prywatne.
 2. Wykup samochodu z leasingu i nie odliczenie podatku VAT od faktury zakupu oraz nie wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych powoduje, że Wnioskodawca nie ma obowiązku w podatku VAT, pomimo wykorzystywania go w firmie jako samochodu prywatnego rozliczanego na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie podatku od towarów i usług (tj. w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i nr 2), jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W świetle art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym. Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest nie tylko działalność wynajmu samochodu. Wnioskodawca prowadzi również działalność w zakresie działalności prawniczej, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami itd.

Wnioskodawca użytkuje samochody osobowe na podstawie umów leasingu operacyjnego Samochody te korzystają ze 100% odliczenia podatku VAT z rat leasingowych, ponieważ służą działalności gospodarczej w zakresie wynajmu samochodów.

Po zakończeniu okresu leasingu samochody te zostaną przez Wnioskodawcę wykupione i będą służyć jego celom prywatnym w związku z powyższym Wnioskodawca nie odliczy podatku VAT z faktur zakupu i nie wprowadzi ich do ewidencji środków trwałych. Na fakturach wykupu będzie widniała Firma, ponieważ w umowach widnieje Firma.

Wnioskodawca wniósł o rozstrzygnięcie kwestii opodatkowania podatkiem VAT przekazania samochodów osobowych na cele prywatne wykupionych po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego od leasingodawcy przy czym:

 • jeden z samochodów Wnioskodawca zamierza sprzedać bezpośrednio po wykupie, natomiast
 • drugi zamierza sprzedać do roku czasu po wykupie, a do momentu sprzedaży będzie wykorzystywał samochód zarówno do działalności gospodarczej jak również do celów prywatnych.

W odniesieniu do powyższej kwestii należy wskazać, że w myśl art. 7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.), zwanej dalej Kodeksem cywilnym, przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin – art. 70916 Kodeksu cywilnego.

Wobec powyższego, umowa leasingu sprowadza się do używania rzeczy i pobierania pożytków, nie rodzi natomiast powstania prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług leasing jest usługą zdefiniowaną w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu – jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi.

Zatem należy przyjąć, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu.

Z cytowanego art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatna czynność z nią zrównana po spełnieniu warunków zawartych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. jeżeli:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub jego części składowych.

Z powyższych uregulowań wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Należy w tym miejscu także wskazać, że zasada wyrażona w art. 86 ust. 1 ustawy wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zauważyć jednakże należy się, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto zauważyć należy, że z powołanych wcześniej przepisów wynika, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że jak wynika z opisu sprawy na fakturach zakupu (wykupu z leasingu) samochodów będzie widniała Firma.

Wnioskodawca wskazał, że jeden z samochodów zamierza zbyć (sprzedać) bezpośrednio po wykupie.

Należy w tym miejscu podkreślić, że podatnicy, na podstawie art. 3531 cyt. ustawy Kodeks cywilny, mają prawo do swobodnego kształtowania umów handlowych, których przedmiotem jest prawo majątkowe. Z kolei na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, organy podatkowe posiadają uprawnienie do oceny skutków, jakie w sferze prawa wywołują zawierane przez podatników transakcje. Uprawnienie takie, w przypadku braku wątpliwości co do rzeczywistego przebiegu transakcji wynika z zasad ogólnych postępowania podatkowego, a zatem organy mają prawo do samodzielnego dokonywania oceny zawartych przez podatnika umów pod kątem ich zgodności z przepisami podatkowymi, a także rzeczywistych zamiarów stron umowy, gdy wykażą one w sposób bezsporny pozorność danych transakcji (patrz wyrok NSA sygn. akt I FSK 1851/07).

Należy mieć jednak na uwadze, że stwierdzenie, czy dany przedmiot sprzedaży stanowi składnik majątku prywatnego, czy też jest związany z prowadzoną, czy planowaną działalnością gospodarczą jest konsekwencją oceny prawnej dokonanej przez organ wydający interpretację, a nie elementem stanu faktycznego.

Zauważa się, że wprawdzie pojęcie „majątku prywatnego” nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o VAT, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego powyżej orzeczenia C-291/92 wynika, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej części majątku wykazywać zamiar jej wykorzystywania w ramach majątku osobistego.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca już w momencie wykupu samochodu z leasingu ma zamiar przeznaczyć go na sprzedaż. Powyższe jednoznacznie wskazuje, że nie będziemy mieć tutaj do czynienia z majątkiem osobistym, który po wykupie będzie wykorzystywany do celów prywatnych (w ramach majątku osobistego).

W konsekwencji powyższego czynność sprzedaży samochodu bezpośrednio po wykupie z leasingu, będzie nosiła znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, zaś Wnioskodawca będzie występował jako podatnik VAT.

Mając na względzie powyższe okoliczności, a w szczególności, że wykup samochodu z leasingu będzie dokonany na Firmę oraz, że sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu nastąpi bezpośrednio po wykupie z leasingu (nie będzie służył celom prywatnym), należy uznać, że w przedmiotowej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. W przedmiotowej sytuacji będziemy mieli do czynienia ze sprzedażą samochodu na zasadach ogólnych, określonych ww. przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie pytania oznaczonego nr 1, jest nieprawidłowe.

Za nieprawidłowe należy także uznać stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2.

Należy bowiem zauważyć, że samochód do którego odnosi się to pytanie będzie również zakupiony (wykupiony z leasingu) na Firmę. Ponadto z opisu sprawy wynika, że samochód ten będzie sprzedany do roku po wykupie, jednakże do tego czasu będzie wykorzystywany do celów prywatnych oraz do działalności gospodarczej.

Zgodnie z brzmieniem art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W myśl art. 86a ust. 2 ww. ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności (w szczególności, że wykup przedmiotowego samochodu będzie dokonany na Firmę oraz, że wykupiony samochód będzie wykorzystywany nie tylko do celów prywatnych ale również do celów działalności gospodarczej) oraz powołane wyżej przepisy art. 86a ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przy zakupie (wykupie z leasingu) tego samochodu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 50%.

Tym samym w tym przypadku zostanie spełniona przesłanka wynikająca z art. 7 ust. 2 ustawy w postaci możliwości odliczenia części podatku VAT przy zakupie (wykupie z leasingu) tego samochodu, a w konsekwencji powstanie konieczność opodatkowania przekazania tego samochodu na cele prywatne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego, interpretacja traci ważność.

Tut. organ pragnie zauważyć, że przedmiotowy wniosek z 6 października 2015r., w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. w zakresie pytań 3 i 4), zgodnie z § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) zostanie rozpatrzony przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 GLiwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.