IBPP2/4512-89/15/WN | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od napraw i przeglądów pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie na najem bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i złożenia VAT-26
IBPP2/4512-89/15/WNinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 stycznia 2015r. (data wpływu 2 lutego 2015r.), uzupełnionym pismem z 10 kwietnia 2015r. (data wpływu 14 kwietnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od napraw i przeglądów pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie na najem bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i złożenia VAT-26 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od napraw i przeglądów pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie na najem bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i złożenia VAT-26.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 10 kwietnia 2015r. (data wpływu 14 kwietnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 1 kwietnia 2015r. znak: IBPP2/4512-89/15/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest firmą, która w prowadzonej działalności zajmuje się handlem samochodami i wynajmem samochodów. W odniesieniu do samochodów przeznaczonych wyłącznie do najmu, Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu i nie złożył VAT-26.

Od wydatków z tytułu użytkowania samochodów do najmu Wnioskodawca odlicza cały podatek naliczony. Pomiędzy poszczególnymi wynajmami samochodów są one przemieszczane: od klienta oddającego samochód do siedziby firmy lub do następnego klienta; celem dotankowania, myte, naprawiane, oddawane do przeglądów okresowych, napraw poszkodowych.

Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia o następujące informacje:

 1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 2. Samochody do najmu to wyłącznie samochody osobowe – brak samochodów specjalistycznych.
 3. Wszystkie samochody to zakupione jako nowe samochody osobowe o różnej ładowności bez możliwości korzystania z przepisów szczególnych 4-5 osobowe.
 4. Nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej poza sprawami związanymi z utrzymaniem samochodów w odpowiednim stanie technicznym czyli przejazd do myjni, przejazd na stację benzynową – dotankowanie, przejazd na przeglądy w zakładzie samochodowym, sam przegląd, dostarczenie do klienta, który wynajmuje samochód, odbiór od klienta po zakończonym najmie. Firma ma inne środki trwałe do wykorzystywania przez pracowników do działalności pozostałej niezwiązanej z najmem.
 5. Samochody poza okresami najmu są parkowane w oddziale lub siedzibie na Parkingu własnym – nieraz oczekują na odbiór np. na parkingu lotniska jeżeli tak było uzgodnione z klientem.
 6. Okresy wynajmu są bardzo różne od godzinowych, jednodniowych, kilku dniowych lub nawet wynajem kilkumiesięczny – dla firm.
 7. Nie ma możliwości żeby pracownicy firmy mogli zabrać samochód dla własnych celów bez uzgodnienia z właścicielami firmy, którzy dla tych celów wskazują inne samochody firmy. Do najmu zakupione samochody to głównie samochody nowe max 2-3 letnie. Obowiązują zasady wynajmu zgodnie ze standardami sieci S. (umowy standardowe) nawet jeżeli samochód wynajmowany poza tą siecią to w tym standardzie.
 8. Samochody stoją na parkingu lotniska lub na parkingu własnym lub innym wskazanym – uzgodnionym miejscu z klientem.
 9. Pracownicy tylko przemieszczają te samochody tak jak wcześniej opisano – parkingi, stacje diagnostyczne, stacje benzynowe. Wszystkie dokumenty samochodów i kluczyki są zabezpieczone w firmie lub w oddziale.
 10. Każdy wyjazd uzgadniany jest z właścicielami firmy, brak w tym zakresie zgody na załatwienie spraw prywatnych tymi samochodami.
 11. Nie składano wniosku do Urzędu Skarbowego.
 12. Nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.
 13. Siedziba Spółki nie jest miejscem zamieszkania wspólników Spółki. Spółka zajmuje się głównie handlem samochodami, posiada niezależną siedzibę pod wskazanym adresem oraz działa w zakresie najmu na lotnisku. Z tytułu działalności podstawowej – handlu i stosowaniem zwrotów w terminie 25 dni od 2 lat firma podlega kontroli podatkowej co miesiąc.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od tych napraw i przeglądów przysługuje prawo do 100% odliczenia podatku VAT bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i złożenia VAT-26...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wszystkie te czynności są związane i niezbędne do wykonywania usług najmu a zgodnie z art. 86a ust. 5 punkt 1c nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i składania VAT-26 a zachowują prawo do 100% odliczenia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Od dnia 1 kwietnia 2014r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 312), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, wprowadzono nowe zasady odliczania podatku od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5 tony.

I tak, zgodnie z brzmieniem art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

1.wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2.należnego z tytułu:

 1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
 2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
 3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3.należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;

4.wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W ust. 2 powołanego artykułu postanowiono, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie natomiast do art. 86a ust. 3 ww. ustawy przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zaznaczyć trzeba, że dla celów pełnego odliczenia VAT fakt wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kategoriach obiektywnych, tj. badać możliwość użytku tego pojazdu do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przede wszystkim prywatnych) – jeżeli taka możliwość istnieje, pojazd co do zasady nie może być uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd ten może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zatem, aby mieć prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie w działalności gospodarczej, podatnik musi określić reguły zapewniające wyeliminowanie możliwości wykorzystania ich do celów prywatnych, a ponadto wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - stosownie do art. 86a ust. 5 ustawy - nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2.w odniesieniu do których:

 1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
 2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności (art. 86a ust. 6 ustawy).

Należy zwrócić uwagę, że użycie wyrazu „wyłącznie” w ww. art. 86a ust. 5 ustawy wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4, nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane - choćby przejściowo - do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika, dojazd do klienta itp.). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do oddania w odpłatny najem, ale przed jego dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd do innych celów służbowych, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. W celu pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z takim pojazdem, ewidencja przebiegu dla tego pojazdu (jeśli jest on obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać powyżej wskazane elementy; musi ona potwierdzać brak użytku prywatnego danego pojazdu.

Ponadto, w sytuacji gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie na wynajem, to w okresie trwania umowy najmu, gdy pojazd jest użytkowany przez najemcę, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu.

W myśl art. 86a ust. 12 ustawy, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Natomiast, zgodnie z ust. 13, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest firmą, która w prowadzonej działalności zajmuje się handlem samochodami i wynajmem samochodów. W odniesieniu do samochodów przeznaczonych wyłącznie do najmu, Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu i nie złożył VAT-26.

Od wydatków z tytułu użytkowania samochodów do najmu Wnioskodawca odlicza cały podatek naliczony. Pomiędzy poszczególnymi wynajmami samochodów są one przemieszczane: od klienta oddającego samochód do siedziby firmy lub do następnego klienta; celem dotankowania, myte, naprawiane, oddawane do przeglądów okresowych, napraw poszkodowych. Wszystkie samochody to zakupione jako nowe samochody osobowe o różnej ładowności bez możliwości korzystania z przepisów szczególnych 4-5 osobowe. Nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej poza sprawami związanymi z utrzymaniem samochodów w odpowiednim stanie technicznym czyli przejazd do myjni, przejazd na stację benzynową – dotankowanie, przejazd na przeglądy w zakładzie samochodowym, sam przegląd, dostarczenie do klienta, który wynajmuje samochód, odbiór od klienta po zakończonym najmie. Firma ma inne środki trwałe do wykorzystywania przez pracowników do działalności pozostałej niezwiązanej z najmem. Samochody poza okresami najmu są parkowane w oddziale lub siedzibie na Parkingu własnym nieraz oczekują na odbiór np. na parkingu lotniska jeżeli tak było uzgodnione z klientem. Okresy wynajmu są bardzo różne od godzinowych, jednodniowych, kilku dniowych lub nawet wynajem kilkumiesięczny – dla firm. Nie ma możliwości żeby pracownicy firmy mogli zabrać samochód dla własnych celów bez uzgodnienia z właścicielami firmy, którzy dla tych celów wskazują inne samochody firmy. Do najmu zakupione samochody to głównie samochody nowe max 2-3 letnie. Obowiązują zasady wynajmu zgodnie ze standardami sieci S. (umowy standardowe) nawet jeżeli samochód wynajmowany poza ta siecią to w tym standardzie. Pracownicy tylko przemieszczają te samochody tak jak wcześniej opisano – parkingi, stacje diagnostyczne, stacje benzynowe. Wszystkie dokumenty samochodów i kluczyki są zabezpieczone w firmie lub w oddziale. Każdy wyjazd uzgadniany jest z właścicielami firmy, brak w tym zakresie zgody na załatwienie spraw prywatnych tymi samochodami. Siedziba Spółki nie jest miejscem zamieszkania wspólników Spółki. Spółka zajmuje się głównie handlem samochodami, posiada niezależną siedzibę pod wskazanym adresem oraz działa w zakresie najmu na lotnisku.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi czy od napraw i przeglądów przysługuje prawo do 100% odliczenie podatku VAT bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów i złożenia VAT-26...

Mając na uwadze cytowany stan prawny oraz opis sprawy należy zauważyć, że wskazany przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy przewiduje wyłączenie ogólnej zasady wynikającej z art. 86a ust. 1 tej ustawy w zakresie odliczania podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi pojazdów samochodowych, w sytuacji gdy dany pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Jednocześnie ustawodawca w ust. 4 ww. art. 86a ustawy wyjaśnił, kiedy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Ten ostatni przepis w sposób jednoznaczny wskazuje, że pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane do działalności gospodarczej, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Jednocześnie w przywołanym wcześniej art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawodawca zrezygnował z wymogu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku pojazdów samochodów przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Trzeba jednak tu zauważyć, że użycie wyrazu „wyłącznie” w wyżej cytowanych przepisach wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów.

Sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie np. najmu samochodów nie jest wystarczającą przesłanką pozwalającą wyłączyć obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu i uznać pojazd za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Do nabycia takiego uprawnienia konieczne jest wyłączne przeznaczenie konkretnego samochodu właśnie do np. wynajmu, w ramach prowadzonej w tym zakresie działalności podatnika.

W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. wynajem samochodów osobowych. Samochody te są wykorzystywane tylko i wyłącznie na wynajem. Tak więc Wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność w zakresie wynajmu samochodów. Ponadto Wnioskodawca wdrożył w swojej firmie procedury nadzoru nad wykorzystaniem tych pojazdów, wykluczając ich użycie do celów innych niż najem. W kontekście pełnego prawa do odliczenia podatku, w tym obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, jak zostało wskazane powyżej, nie ma znaczenia sama deklaracja prowadzenia takiej działalności, a kluczowe jest jej faktyczne wykonywanie.

W świetle dokonanej analizy przedstawionego stanu prawnego oraz niniejszych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca, którego przedmiotem działalności gospodarczej jest m.in. wynajem pojazdów, wynajmuje samochody, które przeznaczone są wyłącznie na wynajem, a ponadto wdrożył w swojej firmie procedury nadzoru nad wykorzystaniem tych pojazdów, które wykluczają użycie tych pojazdów do celów innych niż prowadzona działalność gospodarcza, to Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z kosztami związanymi z naprawą i przeglądami samochodów przeznaczonych na wynajem, z uwzględnieniem art. 86 i 88 ustawy, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, na podstawie art. 86a ust. 2 pkt 3 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w powiązaniu z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 86a ust. 7 ustawy, korzystając z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z naprawami i przeglądami samochodów przeznaczonych wyłącznie na najem, bez konieczności składania informacji VAT-26.

Wobec powyższego stanowisko jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednakże podkreślić, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany jakiegokolwiek elementu przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP2/443-1230/14-2/BH | Interpretacja indywidualna

samochód
IBPP2/443-1218/14/AB | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/4512-89/15/WN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.