IBPP2/4512-837/15/AZ | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.
IBPP2/4512-837/15/AZinterpretacja indywidualna
 1. VAT marża
 2. samochód
 3. towar używany
 4. zwolnienie
 5. środek trwały
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z . września 2015r. (data wpływu . września 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT - marża przy sprzedaży samochodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu . września 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT - marża przy sprzedaży samochodu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej zarejestrowanej jako czynny podatnik VAT. Sprzedaż wykonywanych przez Wnioskodawcę usług jest opodatkowana. W roku 2013 został zakupiony samochód osobowy Volkswagen Passat CC, na który była wystawiona faktura VAT przez czynnego podatnika VAT ze stawką „zw” z opisem: Podstawa prawna stawki VAT: § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2013 poz. 247 z późniejszą zmianą. Kupując ten samochód Wnioskodawca zakładał po dłuższym okresie jego użytkowania sprzedaż.

Samochód był używany przez Wnioskodawcę jako środek trwały. Od zakupu części zamiennych oraz napraw było odliczane 50% VAT, a od 01 lipca 2015r również od paliwa. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać ten samochód.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż używanego jako środek trwały samochodu osobowego, którego cena nabycia jest wyższa niż cena sprzedaży możliwe jest zastosowanie szczególnej procedury VAT MARŻA zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004r. ustawy o podatku...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż samochodu z majątku firmy, który został zakupiony na fakturę ze stawką „zw” (bez możliwości odliczenia VAT) będzie podlegała opodatkowaniu marżą zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów ustawodawca rozumie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy VAT).

Zgodnie z art. 29a ustawy o VAT, podstawa opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, która dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT zawiera definicje towaru używanego, przez który rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Stosownie do art. 120 ust. 4 ustawy VAT w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odprzedaży, podstawa opodatkowania podatkiem jest marża, stanowiąca różnice miedzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

W myśl art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym art. 120 w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 247 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

 1. określonej w fakturze lub
 2. wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub
 3. należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
 4. należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

-nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej zarejestrowanej jako czynny podatnik VAT. Sprzedaż wykonywanych przez Wnioskodawcę usług jest opodatkowana. W roku 2013 został zakupiony samochód osobowy Volkswagen Passat CC, na który była wystawiona faktura VAT przez czynnego podatnika VAT ze stawką „zw” z opisem: Podstawa prawna stawki VAT: § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2013r. poz. 247 z późniejszą zmianą. Kupując ten samochód Wnioskodawca zakładał po dłuższym okresie jego użytkowania sprzedaż.

Kwestią do rozstrzygnięcia w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zagadnieniu jest ustalenie, czy możliwe jest zastosowanie szczególnej procedury VAT-MARŻA zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ustawy o podatku od towarów i usług przy sprzedaży opisanego we wniosku używanego jako środek trwały samochodu osobowego.

Odnosząc przywołane powyżej przepisy prawa do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że do sprzedaży przedmiotowego samochodu osobowego Wnioskodawca nie może zastosować procedury szczególnej VAT-MARŻA, zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy.

Zastosowanie szczególnej procedury uregulowanej w art. 120 ustawy o VAT do dostawy używanego samochodu osobowego jest możliwe, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki co do przedmiotu transakcji, podmiotu dokonującego sprzedaży towaru na wcześniejszym etapie obrotu oraz od okoliczności czy przedmiot dostawy na wcześniejszym etapie obrotu podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też podlegał zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie samochód spełnia definicję towaru używanego, jednakże nie dochodzi do wypełnienia przesłanki podmiotowej wynikającej z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. Samochód używany został nabyty przez Wnioskodawcę od podatnika podatku od towarów i usług, jednakże dostawa tego samochodu na rzecz Wnioskodawcy nie była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT. Dostawa samochodu była zwolniona na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r.

Zatem nie zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, które są wymagane aby mogła być zastosowana szczególna procedura VAT marża.

Dostawa samochodu opisanego we wniosku nie będzie również korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż samochód był wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy, należy wskazać, że przedmiotowa transakcja dostawy używanego samochodu osobowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Wnioskodawca zobowiązany jest do ustalenia podstawy opodatkowania w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 29a ustawy o VAT.

Zatem podstawa opodatkowania transakcji sprzedaży używanego samochodu osobowego będzie, co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma. Tym samym art. 120 ust. 4 ustawy nie będzie mieć zastosowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania szczególnej procedury VAT-marża jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.