IBPP2/4512-689/15/BW | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 100% z faktury dokumentującej zakup samochodu
IBPP2/4512-689/15/BWinterpretacja indywidualna
 1. dzierżawa
 2. kanalizacja
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. podatek naliczony
 5. pojazd samochodowy
 6. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lipca 2015r. (data wpływu 23 lipca 2015r.), uzupełnionym pismem z 21 września 2015r. (data wpływu 24 września 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 100% z faktury dokumentującej zakup samochodu –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 100% z faktury dokumentującej zakup samochodu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 21 września 2015r. (data wpływu 24 września 2015r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 16 września 2015r. znak: IBPP2/4512-689/15/BW.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (Gmina) zakupił ciężarowy samochód asenizacyjny wyposażony w kontener do wywozu ustabilizowanego osadu ściekowego, zabudowę asenizacyjną 6000 litrów oraz przyczepę. Zakupu dokonano dnia 22 czerwca 2015 r. (Faktura: ... z dnia 22 czerwca 2015 r.). Do prowadzenia gospodarki komunalnej w Gminie /.../ został utworzony Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, któremu to Zakładowi Gmina przekaże odpłatnie umową zakupiony samochód naliczając czynsz z tego tytułu.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej świadczył będzie usługi na rzecz ludności związane z odprowadzaniem ścieków, które to czynności są opodatkowane podatkiem VAT.

Zakupiony samochód będzie służył wyłącznie działalności opodatkowanej, ponieważ konstrukcja tego pojazdu wyklucza jego zastosowanie do innych celów, dlatego też Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w otrzymanej fakturze za zakup samochodu w 100%. Gmina reprezentowana przez Urząd Gminy jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7.

Natomiast w piśmie z 21 września 2015r. Wnioskodawca wskazał:

 1. Zakup samochodu asenizacyjnego służącego do wywozu osadu był dokonany z zamiarem przekazania go odpłatnie Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w /.../.
 2. Gmina przekaże zakupiony samochód Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w /.../ na podstawie umowy dzierżawy i naliczy z tego tytułu czynsz.
 3. Samochód zostanie przekazany w dniu 23 września 2015 r., do tej daty samochód nie był używany przez Gminę do żadnych celów.
 4. Samochód wyposażony jest w kontener do wywozu ustabilizowanego osadu ściekowego, zabudowę asenizacyjną 6000 litrów oraz przyczepę. Poszczególne elementy stanowią odrębne części tworzące zespół z przeznaczeniem: zabudowa 6000 litrów - do wywozu ścieków, kontener - do wywozu osadu oraz przyczepa zapinana do ciągnika, która również służyć będzie do wywozu osadu w czasie gdy samochodem wywożone będą ścieki.
 5. Masa całkowita samochodu przekracza 3,5 tony.
 6. Zakupiony samochód przeznaczony był wyłącznie do odpłatnego przekazania.
 7. Przekazanie w odpłatne używanie pojazdu nie stanowi przedmiotu działalności Wnioskodawcy.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 100% kwoty podatku wynikającego z faktury za zakup samochodu otrzymanej przez Gminę...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych towarów lub usług w zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powyższym Gmina uważa, że przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o cały podatek wynikający z faktury za zakup samochodu, ponieważ pojazd będzie służył wyłącznie działalności opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego, jest prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z ww. przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem, w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Gmina reprezentowana przez Urząd Gminy jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i składa miesięczne deklaracje VAT-7. Gmina zakupiła ciężarowy samochód asenizacyjny. Zakupu dokonano dnia 22 czerwca 2015 r. Samochód wyposażony jest w kontener do wywozu ustabilizowanego osadu ściekowego, zabudowę asenizacyjną 6000 litrów oraz przyczepę. Poszczególne elementy stanowią odrębne części tworzące zespół z przeznaczeniem: zabudowa 6000 litrów - do wywozu ścieków, kontener - do wywozu osadu oraz przyczepa zapinana do ciągnika, która również służyć będzie do wywozu osadu w czasie gdy samochodem wywożone będą ścieki.

Zakup ww. samochodu asenizacyjnego służącego do wywozu osadu był dokonany z zamiarem przekazania go odpłatnie Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w /.../.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej /.../ świadczył będzie usługi na rzecz ludności związane z odprowadzaniem ścieków.

Gmina przekaże zakupiony samochód Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w /.../ na podstawie umowy dzierżawy i naliczy z tego tytułu czynsz. Samochód zostanie przekazany w dniu 23 września 2015 r., do tej daty samochód nie był używany przez Gminę do żadnych celów. Zakupiony samochód będzie służył wyłącznie działalności opodatkowanej, ponieważ konstrukcja tego pojazdu wyklucza jego zastosowanie do innych celów.

Masa całkowita samochodu przekracza 3,5 tony.

Gmina ma wątpliwości czy przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 100% z faktury dokumentującej zakup ww. samochodu.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy na wstępie wskazać, że od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej: „ustawą nowelizującą” przepisem art. 86a wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Zasady te nie będą jednak miały zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż odnoszą się do pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy, a więc odnoszą się do pojazdów samochodowych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Jak zaś wskazał Wnioskodawca masa całkowita wymienionego we wniosku samochodu asenizacyjnego przekracza 3,5 tony.

W przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie będą miały więc podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego sformułowane w ww. art. 86 ust. 1 ustawy.

Opisany we wniosku samochód asenizacyjny został zakupiony z zamiarem przekazania go Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy.

Przez umowę dzierżawy, zgodnie z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.) wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Z powyższej definicji wynika, że umowa dzierżawy ma charakter odpłatny, a czynsz stanowi obligatoryjny element stosunku zobowiązaniowego.

Dzierżawa stanowi zatem świadczenie usług i czynność ta, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na względzie powyższe oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy stwierdzić należy, że skoro masa całkowita samochodu asenizacyjnego, o którym mowa we wniosku przekracza 3,5 tony i Gmina zakupiła przedmiotowy samochód asenizacyjny z zamiarem przekazania go odpłatnie (na podstawie umowy dzierżawy) innemu podatnikowi tj. Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej, a do dnia przekazania samochód ten nie był używany przez Gminę do żadnych innych celów, to Gmina ma prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego, wykazanego na fakturze dokumentującej zakup przedmiotowego samochodu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.) Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.