IBPP2/4512-60/15/JJ | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu oraz określenia podstawy opodatkowania
IBPP2/4512-60/15/JJinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działalność gospodarcza
 3. marża
 4. opodatkowanie
 5. samochód
 6. towar używany
 7. środek trwały
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 stycznia 2015r. (data wpływu 26 stycznia 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu oraz określenia podstawy opodatkowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu oraz określenia podstawy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca 28 czerwca 2013 r. kupił samochód osobowy marki Mazda model 2, dalej samochód, za cenę 48.000,00 zł od podatnika podatku VAT. Przy zakupie samochodu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia, gdyż jego sprzedaż objęta byłą zwolnieniem na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nabył samochód z zamiarem jego dalszej odsprzedaży po upływie co najmniej 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, samochód Wnioskodawca zaliczył do środków trwałych. Działalność Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawek podatkowych. Wnioskodawca zamierza sprzedać samochód za cenę jaka zostanie ustalona przez rzeczoznawcę z zakresu motoryzacji. Biorąc pod uwagę średnie ceny rynkowe tego samochodu, zostanie on sprzedany poniżej ceny zakupu (kwota sprzedaży rozumiana zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy VAT będzie niższa od kwoty nabycia w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy VAT).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym stanie hipotetycznym sprzedaż samochodu może być objęta procedurą VAT marża...
 2. Czy w przedstawionym stanie hipotetycznym jeżeli nie wystąpi marża (kwota sprzedaży niższa od kwoty nabycia) to w konsekwencji nie będzie się ustalać podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT - opodatkowaniu ww. podatkiem, podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT- przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy VAT- przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy VAT- podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy VAT - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy VAT - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie - na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy VAT - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016r.,zzastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca wykorzystuje/wykorzystywał samochód do działalności opodatkowanej podatkiem VAT - tym samym nie są spełnione warunki umożliwiające zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy można jednak zastosować procedurę opodatkowania marżą na podstawie art. 120. Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1 -3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102,7103,7106,7108,7110,7112), (PKWiU 24.41.10.0,24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy VAT - w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Definicję kwoty sprzedaży zawarto w przepisie art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy VAT, zgodnie z którym - przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7. Natomiast, w świetle art. 29a ust. 7 ustawy VAT - podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy VAT).

Ponadto opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy VAT, przepisy ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy VAT przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku.

Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. W ocenie Wnioskodawcy, ta szczególna procedura obejmuje również dostawę towarów używanych, które zostały nabyte od podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku VAT na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca, powinien dokonać sprzedaży samochodu w systemie VAT-marża i skoro nie wystąpi marża (kwota sprzedaży niższa od kwoty nabycia) to w konsekwencji nie będzie się ustalać podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego.

Wobec powyższego, w sytuacji, gdy samochód, jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, zakupiony przez Wnioskodawcę od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 2 ustawy VAT (zakupiony od podatnika VAT a dostawa była zwolniona od podatku VAT na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) - Wnioskodawcy przy sprzedaży tego samochodu (towaru używanego) przysługuje prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża, przewidzianej w art. 120 ust 4 ustawy VAT. Mając na uwadze, że kwota sprzedaży jest niższa od kwoty nabycia, to nie ustala się podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego przy sprzedaży przedmiotowego samochodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów ustawodawca rozumie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy VAT).

Zgodnie z art. 29a ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

Art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT zawiera definicję towaru używanego, przez który rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Stosownie do art. 120 ust. 4 ustawy VAT w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża, stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

W myśl art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust.1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym art. 120 w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 247) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku:

 1. określonej w fakturze lub
 2. wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub
 3. należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
 4. należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

-nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca 28 czerwca 2013 r. kupił samochód osobowy marki Mazda model 2, dalej samochód, za cenę 48.000,00 zł od podatnika podatku VAT. Przy zakupie samochodu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia, gdyż jego sprzedaż objęta była zwolnieniem na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nabył samochód z zamiarem jego dalszej odsprzedaży po upływie co najmniej 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, samochód Wnioskodawca zaliczył do środków trwałych. Działalność Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawek podatkowych. Wnioskodawca zamierza sprzedać samochód za cenę jaka zostanie ustalona przez rzeczoznawcę z zakresu motoryzacji. Biorąc pod uwagę średnie ceny rynkowe tego samochodu, zostanie on sprzedany poniżej ceny zakupu (kwota sprzedaży rozumiana zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy VAT będzie niższa od kwoty nabycia w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy VAT).

Kwestią do rozstrzygnięcia w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zagadnieniu jest ustalenie, jak na gruncie ustawy o VAT należy opodatkować czynność dostawy używanego samochodu osobowego.

Odnosząc przywołane powyżej przepisy prawa do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że do dostawy używanego samochodu osobowego Wnioskodawca nie może zastosować procedury szczególnej rozdziału 4 Działu XII ustawy o VAT w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i tym samym ustalić podstawy opodatkowania w oparciu o art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że system opodatkowania marży uzyskanej przez podatnika – pośrednika przy dostawie m.in. towarów używanych stanowi szczególny system opodatkowania VAT, stanowiący wyjątek od opodatkowania czynności na zasadach ogólnych dlatego też przepisy regulujące system opodatkowania marży powinny być interpretowane ściśle, tj. wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu dla jego zostały przewidziane. Celem tej szczególnej procedury jest uniknięcie podwójnego opodatkowania i zakłóceń konkurencji między podatnikami.

Zastosowanie szczególnej procedury uregulowanej w art. 120 ustawy o VAT do dostawy używanego samochodu osobowego jest możliwe, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki co do przedmiotu transakcji, podmiotu dokonującego sprzedaży towaru na wcześniejszym etapie obrotu oraz od okoliczności czy przedmiot dostawy na wcześniejszym etapie obrotu podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też podlegał zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie dochodzi do realizacji przesłanki przedmiotowej bowiem samochód osobowy spełnia definicję towaru używanego z art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, jednakże nie dochodzi do wypełnienia przesłanki podmiotowo-zwolnieniowej z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. Samochód używany został nabyty przez Wnioskodawcę od podatnika podatku od towarów i usług, jednakże dostawa tego samochodu na rzecz Wnioskodawcy nie była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Dostawa samochodu była zwolniona na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Reasumując powyższe należy zatem stwierdzić, że nie zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, które są wymagane aby mogła być zastosowana szczególna procedura VAT marża.

Przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160/11 Bawaria Motors, w którym Trybunał orzekł, że na gruncie Dyrektywy Rady 2006/112/WE podatnik pośrednik nie ma prawa do stosowania procedury opodatkowania marży przy dostawie pojazdów uznawanych za towary używane nabytych wcześniej ze zwolnieniem z podatku VAT od innego podatnika, który skorzystał z prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego od ceny tych pojazdów na wcześniejszym etapie obrotu.

Dostawa samochodu osobowego nie będzie również korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem samochód był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze opis zdarzenia przyszłego i analizując go w kontekście pytania oraz stanowiska Wnioskodawcy należy wskazać, że przedmiotowa transakcja dostawy używanego samochodu osobowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do ustalenia podstawy opodatkowania w oparciu o dyspozycję art. 29a ustawy o VAT. Zatem podstawą opodatkowania transakcji sprzedaży używanego samochodu osobowego będzie, co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma. Tym samym art. 120 ust. 4 ustawy nie będzie mieć zastosowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania szczególnej procedury VAT-marża jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.