IBPP2/4512-534/15/JJ | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu oraz określenia podstawy opodatkowania
IBPP2/4512-534/15/JJinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działalność gospodarcza
 3. marża
 4. opodatkowanie
 5. samochód
 6. towar używany
 7. środek trwały
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 maja 2015r. (data wpływu 3 czerwca 2015r.), uzupełnionym pismem z 31 lipca 2015r. (data wpływu 3 sierpnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu nabytego na postawie faktury VAT-marża – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu nabytego na podstawie faktury VAT-marża.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 31 lipca 2015r. (data wpływu 3 sierpnia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie organu z 23 lipca 2015r. znak: IBPP2/4512-534/15/JJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Spółka w dniu 27 grudnia 2013 roku zawarła umowę leasingu finansowego celem zakupu używanego samochodu osobowego - rok produkcji 2009. Firma finansująca w dniu 31 grudnia 2013 roku wystawiła fakturę VAT MARŻA. Zgodnie z umową odpisy amortyzacyjne w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Spółka. Zgodnie z umową leasingu przeniesienie prawa własności na rzecz Spółki nastąpi po wypełnieniu wszystkich postanowień umowy – w tym uregulowania wszystkich 30 rat leasingu finansowego (kapitałowych oraz odsetkowych) na podstawie stosownego oświadczenia.

Po zakończeniu umowy leasingu finansowego oraz przeniesienia prawa własności samochodu osobowego na rzecz Spółki samochód ten zostanie niezwłocznie zbyty tj. w okresie krótszym niż 6 miesięcy od daty przeniesienia prawa własności.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 23 lipca 2015 roku (otrzymane w dniu 28 lipca 2015 roku) Wnioskodawca poinformował, co następuje - zgodnie z zadanymi pytaniami:

 1. Czy samochód spełnia definicję towaru używanego zawartą w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)...Zdaniem wnioskodawcy samochód spełnia definicję towaru używanego tj. jest dobrem ruchomym materialnym, był użytkowany przed zawarciem umowy leasingu, był użytkowany w czasie trwania umowy leasingu i będzie zdatny do użytkowania z chwilą przejścia prawa do jego własności na wnioskodawcę, jak również będzie zdatny do użytkowania w chwili jego zbycia.
 2. Czy wnioskodawca, nabył przedmiotowy samochód w celu odsprzedaży, mimo, że samochód ten był przed odsprzedażą użytkowany przez Spółkę...Wnioskodawca podpisując umowę leasingu miał wiedzę i postanowienie, iż z chwilą zakończenia umowy i przejścia przedmiotowego samochodu (po zapłacie ostatniej raty leasingowej) na rzecz wnioskodawcy zostanie on niezwłocznie zbyty.
 3. Czy samochód był wykorzystywany przez Spółkę wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT...Samochód był wykorzystywany do czynności objętych podatkiem od towarów i usług.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku zbycia samochodu osobowego nabytego w wyniku umowy leasingu finansowego w okresie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia umowy leasingu finansowego i przeniesienia prawa własności z finansującego na Spółkę, podatek od towarów i usług wyliczony powinien być od kwoty marży tj. różnicy pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży samochodu, a ceną jego nabycia wynikającą z faktury VAT MARŻA z dnia 30 grudnia 2013 roku czy też podatek ten powinien być naliczony od całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlegać będzie jedynie ewentualna kwota marży rozumianej jako różnica pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży samochodu, a ceną jego nabycia wynikającą z faktury VAT MARŻA z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 4) przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku. Bez wątpienia przedmiotowy samochód spełnia wymagania wskazane w przepisie. Z kolei zgodnie z art. 120 ust. 4 sprzedaż towarów używanych nabytych uprzednio w ramach prowadzonej działalności w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Zgodnie z art. 120 ust. 10 pkt 2) i 3) przytoczony przepis art. 120 ust. 1 pkt 4) dotyczą dostawy towarów używanych nabytych od podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5.

Reasumując Wnioskodawca wskazuje, iż przedmiotowy samochód został nabyty od osoby prawnej będącej podatnikiem VAT, zgodnie z art. 15 ustawy, na podstawie faktury VAT MARŻA jako samochód używany - dlatego też zbycie samochodu niezwłocznie po zakończeniu okresu leasingu finansowego powinno zostać dokonane także na podstawie faktury VAT MARŻA, a opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlegać powinna jedynie ewentualna kwota marży rozumianej jako różnica pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży samochodu, a ceną jego nabycia wynikającą z faktury VAT MARŻA z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Wnioskodawca wskazuje także na już wydane interpretacje potwierdzające prawidłowość stanowiska podatnika tj. ILPP2/443-212/14-2/AK wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 maja 2014 roku oraz ILPP2/443-243/14-4/MR wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 czerwca 2014 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów ustawodawca rozumie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy VAT).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towar rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, natomiast stosownie do definicji zawartej w treści art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 29a ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 120 ust. 4 ustawy VAT w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża, stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

W myśl art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym art. 120 w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów wymienionych wprost w art. 120 ust. 10 ustawy o VAT.

Oprócz powyższego warunku wynikającego z art. 120 ust. 10, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar – samochód (także w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) został nabyty ostatecznie w celu odsprzedaży.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w dniu 27 grudnia 2013 roku zawarł umowę leasingu finansowego celem zakupu używanego samochodu osobowego -rok produkcji 2009. Firma finansująca w dniu 31 grudnia 2013 roku wystawiła fakturę VAT MARŻA. Zgodnie z umową odpisy amortyzacyjne w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Spółka. Zgodnie z umową leasingu przeniesienie prawa własności na rzecz Spółki nastąpi po wypełnieniu wszystkich postanowień umowy - w tym uregulowania wszystkich 30 rat leasingu finansowego (kapitałowych oraz odsetkowych) na podstawie stosownego oświadczenia.

Po zakończeniu umowy leasingu finansowego oraz przeniesienia prawa własności samochodu osobowego na rzecz Spółki samochód ten zostanie niezwłocznie zbyty tj. w okresie krótszym niż 6 miesięcy od daty przeniesienia prawa własności.

Samochód spełnia definicję towaru używanego tj. jest dobrem ruchomym materialnym, był użytkowany przed zawarciem umowy leasingu, był użytkowany w czasie trwania umowy leasingu i będzie zdatny do użytkowania z chwilą przejścia prawa do jego własności ha wnioskodawcę, jak również będzie zdatny do użytkowania w chwili jego zbycia.

Wnioskodawca podpisując umowę leasingu miał wiedzę i postanowienie, iż z chwilą zakończenia umowy i przejścia przedmiotowego samochodu (po zapłacie ostatniej raty leasingowej) na rzecz wnioskodawcy zostanie on niezwłocznie zbyty.

Samochód był wykorzystywany do czynności objętych podatkiem od towarów i usług.

Kwestią do rozstrzygnięcia w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zagadnieniu jest ustalenie, jak na gruncie ustawy o VAT należy opodatkować czynność dostawy używanego samochodu osobowego.

Odnosząc przywołane powyżej przepisy prawa do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że do dostawy używanego samochodu osobowego Wnioskodawca może zastosować procedurę szczególną rozdziału 4 Działu XII ustawy o VAT w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i tym samym ustalić podstawę opodatkowania w oparciu o art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy uznać, że Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania szczególnej procedury opodatkowania przy sprzedaży samochodu, o którym mowa we wniosku, ponieważ zostały spełnione wszystkie przesłanki pozwalające na jej zastosowanie. Jak bowiem wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca dokonał zakupu samochodu używanego na podstawie faktury VAT-marża (firma finansująca wystawiła Wnioskodawcy fakturę VAT-marża), samochód spełnia definicję towaru używanego w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy. Ponadto Wnioskodawca podpisując umowę leasingu miał wiedzę i postanowienie, że z chwilą zakończenia umowy i przejścia przedmiotowego samochodu (po zapłacie ostatniej raty leasingowej) na rzecz Wnioskodawcy zostanie on niezwłocznie zbyty. Zatem był on zakupiony przez Wnioskodawcę celem odsprzedaży.

Dlatego też, stwierdzić należy, że Wnioskodawca będzie miał prawo do zastosowania procedury VAT–marża przy sprzedaży ww. samochodu, podstawą opodatkowania będzie marża stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku, zgodnie z art. 120 ust. 4 cyt. ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.