IBPP2/4512-286/15/AZ | Interpretacja indywidualna

- opodatkowanie nieodpłatnego przekazania samochodu z działalności na cele osobiste podatnika,- zastosowanie procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu
IBPP2/4512-286/15/AZinterpretacja indywidualna
 1. marża
 2. opodatkowanie
 3. podatek
 4. podatnik
 5. przekazanie nieodpłatne
 6. samochód
 7. sprzedaż
 8. środek trwały
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 marca 2015r. (data wpływu 24 marca 2015r.), uzupełnionym pismem z 8 czerwca 2015r. (data wpływu 12 czerwca 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania nieodpłatnego przekazania samochodu z działalności gospodarczej na cele osobiste podatnika – jest nieprawidłowe,
 • możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu używanego szczególnej procedury VAT- marża – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania nieodpłatnego przekazania samochodu z działalności gospodarczej na cele osobiste podatnika,
 • możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu używanego szczególnej procedury VAT- marża.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z czerwca 2015r. (data wpływu czerwca 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z maja 2015r. znak: .............

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako ajent stacji paliw należącą do sieci ..... (zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży paliw). Jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). W dniu ... sierpnia 2012r. zakupił prywatnie na podstawie umowy kupna – sprzedaży samochód osobowy .......... Następnie wprowadził rzeczony samochód na stan środków trwałych firmy. W trakcie eksploatacji samochód był trzykrotnie naprawiany (Wymiana uszczelki pod głowicą, naprawa układu kierowniczego oraz układu wydechowego). Od powyższych napraw odliczony został naliczony podatek VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego i wyjaśnił, że:

 1. Samochód spełnia definicję towaru używanego zawartą w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.
 2. Samochód był wykorzystywany w działalności wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 3. Samochód nie został kupiony w celu odsprzedaży - został nabyty w celu wykorzystywania w działalności.
 4. Do remontów samochodu były wykorzystywane części zamienne zakupione w ramach świadczenia usług tj. zgodnie z fakturą „naprawa układu kierowniczego”, „wymiana uszczelki pod głowicą”, „naprawa układu wydechowego” (na fakturach sprzedawca usługi nie wymienia towarów użytych do wykonania usługi), oraz w ramach dostawy towarów tj. klocki hamulcowe, filtr oleju, filtr powietrza, akumulator.
 5. Części zamienne zakupione w ramach dostawy towarów spełniają funkcję części składowych.

Są to: klocki hamulcowe nabyte ...... maja 2013r., filtr oleju ....... sierpnia 2012r., filtr oleju ........ lipca 2013r., akumulator ........ listopada 2013r.

Zamontowane części nie mają wpływu na trwały wzrost wartości samochodu.

Samochód możliwe, że zostanie wycofany w roku 2015. Tak więc poszczególne części zakupione w ramach dostawy towarów będą służyły ok. 2-3 lata i prawdopodobnie ze względu na ich trwałość nastąpi ich zużycie do momentu wycofania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przekazanie na cele osobiste samochodu z majątku firmy od którego nie przysługiwało odliczenie podatku ale od części składowych przysługiwało odliczenie podatku podlega opodatkowaniu podatku od towarów i usług w całości od całego samochodu czy jedynie od części składowych...
 2. Czy sprzedając rzeczony samochód osobie trzeciej, Wnioskodawca może zastosować szczególną procedurę uprawniającą do wystawienia faktury VAT-MARŻA...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. W ocenie Wnioskodawcy przy przekazaniu na cele osobiste tego samochodu opodatkowaniu będą podlegały jedynie części samochodowe zakupione w ramach dostawy towarów.
 2. Zajmując stanowisko w kwestii pytania drugiego, w ocenie Wnioskodawcy zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy, sprzedając rzeczony samochód osobie trzeciej może zastosować szczególną procedurę uprawniającą go do wystawienia faktury VAT-MARŻA. W myśl przepisów do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy, a taka sytuacja ma miejsce w jego przypadku.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania samochodu z działalności gospodarczej na cele osobiste podatnika;
 • nieprawidłowe – w zakresie możliwości zastosowania przy sprzedaży samochodu używanego szczególnej procedury VAT- marża.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy, w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazania oraz darowizny wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem będzie podlegało również nieodpłatne przekazanie towarów, z tytułu nabycia których nie przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia podatku, ale w towarach tych zostały wymienione części składowe, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.), częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Przesłanka do opodatkowania wystąpi w przypadku, gdy fakt dokonania przez podatnika ulepszeń będzie wywierał wpływ na podwyższenie wartości samochodu w chwili przekazania samochodu na cele osobiste.

Reasumując, aby ocenić czy mamy do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT należy ustalić:

 • czy zamontowanie wskazanych towarów nastąpiło w rezultacie dostawy towarów czy świadczenia usług – tylko w przypadku dostawy towarów spełniona zostanie przesłanka do ewentualnego opodatkowania,
 • czy zamontowane towary spełniają definicje części składowej oraz
 • czy poszczególne części składowe zostały „skonsumowane” do momentu przekazania samochodu na cele osobiste.

Podstawą opodatkowania będzie, co do zasady, cena nabycia części składowych określona w momencie przekazania, czyli uwzględniająca ich realną wartość w momencie przekazania.

Z wniosku wynika, że w okresie od nabycia samochodu ponoszone były przez Wnioskodawcę wydatki na naprawy umożliwiające korzystanie z pojazdu. Biorąc po uwagę fakt, że bieżąca eksploatacja samochodu zmusza każdego użytkownika do cyklicznej wymiany ww. części jak również, że wymiana tychże elementów została wykonana w 2012 i w 2013 roku czyli w chwili przekazania, z uwagi na stopień ich zużycia, można stwierdzić, iż wartość zakupionych - w ramach dostawy towaru - części nie będzie miała wpływu na wzrost wartości samochodu w chwili przekazania go na cele osobiste.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że przekazanie samochodu na cele osobiste, w stosunku do którego nie przysługiwało podatnikowi przy jego nabyciu prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego oraz w którym wymieniono części składowe, od których odliczono podatek VAT, jednakże do momentu przekazania zostały one zużyte, nie będzie czynnością opodatkowaną.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w kwestiach objętych pytaniem nr 1 jest nieprawidłowe.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Stosownie do art. 120 ust. 10 cyt. ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od podmiotów i w okolicznościach wskazanych w tym przepisie.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w celu odsprzedaży w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Zatem, do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 4 i ust. 10 ustawy.

Jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar – samochód (także w sytuacji, gdy samochód ten przed odprzedażą zamierzał podatnik użytkować dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu odprzedaży.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca nabył samochód prywatnie na podstawie umowy kupna - sprzedaży, wprowadził go na stan środków trwałych i użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej ale nie planował odsprzedaży.

Tak więc warunek przepisu art. 120 ust. 4 ustawy nie został spełniony, bowiem podatnik, co prawda, nabył samochód od osoby fizycznej, jednak nie w celu odprzedaży.

Zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT – marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w kwestii objętej pytaniem nr 2 jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.