IBPP2/4512-176/15/JJ | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu
IBPP2/4512-176/15/JJinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. podatek
 3. samochód
 4. sprzedaż
 5. środek trwały
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 lutego 2015r. (data wpływu 26 lutego 2015r.), uzupełnionym pismem z 14 maja 2015r. (data wpływu 21 maja 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 maja 2015r. (data wpływu 21 maja 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 07 maja 2015r. znak: IBPP2/4512-176/15/JJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka powstała w lipcu 2013. Jeden ze wspólników wniósł do spółki aport w postaci całego Przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności gospodarczej). Przedsiębiorstwo to było czynnym podatnikiem VAT.

Spółka od momentu powstania została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Spółka zajmuje się działalnością związaną z oprogramowaniem, sklasyfikowaną pod 62.01.Z PKD. Jest to wyłącznie działalność opodatkowana.

W majątku Przedsiębiorstwa wniesionego aportem do Spółki, znajdował się samochód osobowy, wprowadzony do ewidencji środków trwałych na podstawie oświadczenia właściciela Przedsiębiorstwa. Przy wprowadzaniu tego samochodu do Przedsiębiorstwa nie przysługiwało odliczenie podatku VAT.

Samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Spółki w momencie wniesienia aportu i jest do chwili obecnej wykorzystywany w działalności. Spełnia on definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółce nie przysługiwało odliczenie podatku VAT przy jego wprowadzeniu aportem.

Stan przyszły:

 1. Spółka zamierza sprzedać obecnie używany samochód osobowy.
 2. Spółka zamierza nabyć młodszy samochód nowy, lub używany, który będzie używać do celów działalności gospodarczej.
 3. Spółka rozważa zakup samochodu używanego (na podstawie umowy kupna-sprzedaży, faktury VAT-marża, faktury VAT) lub nowego (na podstawie faktury VAT). Zakupiony samochód będzie używany w spółce przez kilka lat, po czym sprzedany, w celu wymiany na kolejny nowszy.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

A.1) Przedmiotowy samochód został nabyty od firmy na podstawie faktury VAT-marża.

Nabywcą nieprowadzący wtedy działalności gospodarczej był małżonek przedsiębiorcy, a środki na nabycie pojazdu pochodziły z majątku wspólnego małżonków, pomiędzy którymi obowiązywała wspólnota majątkowa. Po krótkim okresie użytkowania samochodu prywatnie, kiedy to dokonano również koniecznych napraw, pojazd został przekazany na podstawie oświadczenia do działalności gospodarczej małżonki, a w późniejszym okresie, przekazany razem z całym przedsiębiorstwem jako aport do nowo powstałej spółki. Ze względu na wprowadzenie do działalności gospodarczej samochodu prywatnego firma nie miała możliwości odliczenia VAT.

A.2) Przedsiębiorca nabył używany samochód w celu odsprzedaży, mimo że samochód ten był używany w prowadzonej działalności gospodarczej.

A.3) Spółka nabyła używany samochód w celu odsprzedaży, mimo że samochód ten był używany w prowadzonej działalności gospodarczej.

B.1) Samochód, który spółka zamierza nabyć, będzie spełniał definicję zawartą w art. 120 ust. 1 pkt 4.

B.2) Spółka nabędzie używany samochód w celu odsprzedaży, mimo że samochód ten będzie używany w prowadzonej działalności gospodarczej.

B.3) Przedmiotowy samochód używany zostanie nabyty od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 120 ust. 10 pkt 1. lub podatnika, o którym mowa w art. 120 ust. 10 pkt 3 dokonującego dostawy towarów opodatkowanych zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5.

C.1) Spółce będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego w części z tytułu nabycia samochodu osobowego.

C.2) Samochód, który Spółka zamierza nabyć, nie będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych. Spółka prowadzi działalność tylko podlegającą opodatkowaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1.Czy przy dokonaniu sprzedaży samochodu obecnie używanego w firmie tj. wniesionego do Spółki aportem z Przedsiębiorstwem a wcześniej oświadczeniem do Przedsiębiorstwa i przy którego pozyskaniu nie było prawa do odliczenia podatku VAT, Spółka ma prawo opodatkować go wg procedury przewidzianej dla towarów używanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług tj. stosować fakturę VAT-marża...

2.Czy w przypadku zakupu samochodu używanego na umowę kupna-sprzedaży lub VAT marża, a następnie jego odsprzedaży za kilka lat, Spółka ma prawo opodatkować go wg procedury przewidzianej dla towarów używanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług tj. stosować fakturę VAT-marża...

3.Czy w przypadku zakupu samochodu używanego lub nowego na podstawie faktury VAT (z VAT naliczonym od całej kwoty netto tj. nie VAT-marża), a następnie jego odsprzedaży za kilka lat, Spółka powinna opodatkować sprzedaż stosując VAT naliczony od całej kwoty netto wartości sprzedaży...

Stanowisko Wnioskodawcy:

1.Zdaniem Spółki, przy sprzedaży środka trwałego zakupionego bez prawa do odliczenia podatku naliczonego można zastosować procedurę przewidzianą dla towarów używanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Samochód (środek trwały) spełniał definicję towarów używanych, został wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki w momencie wniesienia aportu, a po jego wykorzystaniu w firmie zostanie docelowo odsprzedany.

2.Zdaniem Spółki, przy sprzedaży środka trwałego zakupionego na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub faktury VAT-marża, można zastosować procedurę przewidzianą dla towarów używanych zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Samochód (środek trwały) będzie spełniał definicję towarów używanych, zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki w momencie nabycia, a po jego wykorzystaniu w firmie zostanie docelowo odsprzedany.

Analogiczne stanowisko prezentuje Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z dnia 15 maja 2014 r. (ILPP2/443-212/14-2/AK) stwierdził, że „przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Zatem do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy.

Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2014 r. (ILPP2/443-243/14-4/MR): „w sytuacji, gdy samochód został nabyty jako towar używany w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz zakupiony przez Wnioskodawcę od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 3 ustawy - Wnioskodawcy przy sprzedaży tego samochodu (towaru używanego) przysługuje prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy.

Należy również podkreślić, że Rzeczniczka Ministerstwa Finansów Pani W. D. przedstawiła stanowisko Polskiej Agencji Prasowej, że sposób rozliczenia VAT od sprzedanego po 1 stycznia 2014 r. samochodu, przy nabyciu którego nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku, będzie podlegała opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych. „Jednakże podatnik będzie mógł wówczas zastosować szczególną procedurę wynikającą z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT marża).” Argumentując swoje stanowisko Pani Rzecznik oparła się na przepisach unijnych, a dokładniej art. 311 ust. 1 pkt 5 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym w definicji podatnika - pośrednika, stosowanej dla celów opodatkowania marżą, system marży odnosi się także do wykorzystywania towarów. Zatem stosowanie systemu marży dotyczy również podatników, u których odsprzedawane towary używane były uprzednio wykorzystywane w firmie (nie tylko nabywane czysto w celach odsprzedaży).

Warto także wskazać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 8 grudnia 2005 r., sygn. akt C-280/04 stwierdził, że pierwszorzędnym celem nabycia samochodu osobowego niekoniecznie musi być cel odsprzedaży. Ponadto TSUE przyjął stanowisko, że przedsiębiorstwo, które nabyło używany pojazd w celu przeznaczenia go na potrzeby swojej działalności, a następnie w ramach zwykłego wykonywania działalności gospodarczej odsprzedaje pojazd i odsprzedaż ta nie jest w chwili nabycia głównym celem, a jedynie celem drugorzędnym, może dokonać odsprzedaży tego pojazdu korzystając z procedury VAT marża. Jak zatem widać, Trybunał Sprawiedliwości w stanie faktycznym analogicznym do zaprezentowanego w niniejszym wniosku, przyznał prawo do zastosowania procedury VAT marża, więc nie ulega wątpliwości, żę sprzedając używany samochód osobowy nabyty na podstawie umowy kupna sprzedaży, faktury VAT marża lub wniesionego aportem (bez możliwości odliczenia podatku VAT) może zastosować procedurę VAT marża.

3.Zdaniem Spółki, przy sprzedaży środka trwałego zakupionego na podstawie faktury VAT należy stosować VAT od pełnej kwoty sprzedaży netto, czyli nie można stosować procedury VAT - marża.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podatnikami – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - stosownie do ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują, zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Zatem, do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy.

Jednak, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar – samochód (także w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzedaży.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest Spółką powstałą w lipcu 2013. Jeden ze wspólników wniósł do Spółki aport w postaci całego Przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności gospodarczej). Przedsiębiorstwo to było czynnym podatnikiem VAT.

Spółka od momentu powstania została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Spółka zajmuje się działalnością związaną z oprogramowaniem, sklasyfikowaną pod 62.01.Z PKD. Jest to wyłącznie działalność opodatkowana.

W majątku Przedsiębiorstwa wniesionego aportem do Spółki, znajdował się samochód osobowy, wprowadzony do ewidencji środków trwałych na podstawie oświadczenia właściciela Przedsiębiorstwa. Przy wprowadzaniu tego samochodu do Przedsiębiorstwa nie przysługiwało odliczenie podatku VAT.

Samochód ten został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Spółki w momencie wniesienia aportu i jest do chwili obecnej wykorzystywany w działalności. Spełnia on definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółce nie przysługiwało odliczenie podatku VAT przy jego wprowadzeniu aportem. Samochód został nabyty przez wnoszącego aport przedsiębiorstwa do Wnioskodawcy od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w zakresie pytania nr 1 oraz w kontekście obowiązujących przepisów prawa pozwala stwierdzić, że skoro przedmiotowy samochód, który jest towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, był częścią majątku wniesionego aportem do Spółki przez jednego ze wspólników w postaci całego Przedsiębiorstwa (jednoosobowa działalność gospodarcza), który wcześniej został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Przedsiębiorstwa na podstawie oświadczenia Właściciela przedsiębiorstwa, a który to nabył go jako osoba prywatna na fakturę VAT-marża (bez możliwości odliczenia podatku VAT), w celu dalszej odsprzedaży, pomimo, że przed odsprzedażą Wnioskodawca użytkował ten samochód w prowadzonej działalności gospodarczej, to przy jego odsprzedaży (towaru używanego) będzie przysługiwać Wnioskodawcy prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w kwestii objętej pytaniem nr 1 jest prawidłowe.

Odnosząc się kolejno do kwestii objętej pytaniem nr 2 należy wskazać, że z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza nabyć samochód używany, który będzie spełniał definicje towaru używanego zawartą art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług w celu dalszej odsprzedaży. Samochód zostanie nabyty od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 120 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy lub podatnika, o którym mowa w art. 120 ust. 10 pkt 3 tejże ustawy. Wnioskodawca wprowadzi zakupiony samochód do ewidencji środków trwałych i będzie go wykorzystywał do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że skoro przedmiotowy samochód, który będzie towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, Wnioskodawca nabędzie go od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (art. 120 ust. 10 pkt 1 ustawy), w celu dalszej odsprzedaży, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT - marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. W konsekwencji Wnioskodawca dokonując sprzedaży samochodu w okolicznościach wskazanych we wniosku będzie miał prawo wystawić fakturę VAT-marża, zgodnie, z którą podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w kwestii objętej pytaniem nr 2 jest prawidłowe.

Przechodząc do odpowiedzi na pytanie oznaczone we wniosku nr 3 należy przypomnieć, że Wnioskodawca zamierza zakupić samochód używany lub nowy na podstawie faktury VAT (z VAT naliczonym od całej kwoty netto tj. nie VAT-marża), który będzie używany do prowadzenia działalności gospodarczej, samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i jednocześnie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z powyższego wynika, że samochód nie będzie nabyty od żadnego z pomiotów wymienionych w przepisie art. 120 ust. 10 ustawy, a ponadto przy nabyciu Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia, zatem Wnioskodawcy do dostawy samochodu w okolicznościach wskazanych w pkt 3 wniosku nie będzie przysługiwało prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża.

Wobec powyższego należy ustalić czy dostawa nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

I tak wskazać należy, że stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

I tak na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Powyższy przepis umożliwia zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zatem zwolnienie to dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych przez podatnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Konfrontując okoliczności sprawy w zakresie pytania nr 3 z powołanym powyżej obowiązującym stanem prawnym należy podkreślić, że samochód po nabyciu będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności opodatkowanej, zatem przy sprzedaży tego samochodu nie będą mieć zastosowania przepisy art. 43 ust. 1 pkt 2, lecz zasady ogólne. Tym samym stawka podatku przy dostawie tego samochodu będzie wynosiła 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Wobec powyższego podatek należny Wnioskodawca będzie obowiązany naliczyć od całej kwoty netto wartości sprzedaży.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów opisu zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.