IBPP2/4512-1113/15/ICz | Interpretacja indywidualna

Data poniesienia pierwszego wydatku z tytułu nabycia pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingu.
IBPP2/4512-1113/15/ICzinterpretacja indywidualna
 1. paliwo
 2. prawo do odliczenia
 3. samochód
 4. towar handlowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2015r. (data wpływu 28 grudnia 2015r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia daty poniesienia pierwszego wydatku z tytułu nabycia pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia daty poniesienia pierwszego wydatku z tytułu nabycia pojazdu samochodowego na podstawie umowy leasingu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego (sieci operatorów komórkowych) sklasyfikowaną pod numerem 9512Z PKD. Usługi są wykonywane na terenie całego kraju w zależności od zleceń otrzymywanych od kontrahentów. Aktualnie Wnioskodawca zatrudnia 3 pracowników na umowę o pracę.

Wnioskodawca w dniu 9 grudnia 2015 r. zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu marki Citroen Jumper Van o masie całkowitej 3500 kg i ilości miejsc siedzących 7, który nie spełnia wymogów określonych w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, natomiast będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 86a ust. 4 pkt 1.

W związku z powyższym zaprowadził dla opisanego pojazdu ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy o Vat i ustalił zasady jego używania w pisemnym regulaminie w celu wykluczenia użycia samochodu w celach prywatnych. W dniu 16 grudnia 2015 r. złożył w Urzędzie Skarbowym w M. informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT-26, w której wskazał wymagane dane dotyczące przedmiotowego samochodu. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi interpretacja art. 86a ust. 12 ustawy o VAT, a konkretnie jaką datę należy uznać za dzień, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z przedmiotowym pojazdem na tle poniżej opisanych okoliczności.

W dniu 26 listopada 2015 r. złożył zamówienie u autoryzowanego dealera samochodów marki Citroen (...) na pojazd o wcześniej opisanych parametrach za cenę brutto 140.036,00 zł. Warunkiem realizacji tego zamówienia z uwagi na trudności w dostępie do tego typu pojazdów na rynku było wpłacenie zaliczki na poczet zakupu tego samochodu. Dlatego też w dniu 1 grudnia 2015 r. dokonał przelewu na rzecz w/w dealera zaliczki w wysokości 49.057,51 zł brutto. W pierwotnym założeniu na pozostałą do zapłaty cenę samochodu miał zaciągnąć kredyt bankowy. Samochód miał zakupić bezpośrednio od dealera. Jednak z uwagi na korzystne warunki leasingowania samochodów, które zaproponowała mu firma PS (...) Sp. z o.o. z siedzibą w (...) w ostateczności zdecydował się na wzięcie przedmiotowego pojazdu w leasing. Było to możliwe z uwagi na ścisłą współpracę dostawcy (dealera) z w/w firmą. W konsekwencji w dniu 8 grudnia 2015 samochód został kupiony przez leasingodawcę PS Sp. z o.o. od firmy Auto-(...) Sp. z o.o. Sp. Komandytowa i to właśnie firma leasingowa stała się płatnikiem zobowiązanym do zapłaty całej ceny za pojazd. W dniu 9 grudnia 2015 Wnioskodawca zawarł z leasingodawcą - firmą PS Sp. z o.o. umowę leasingu operacyjnego, w której określono wysokość wpłaty początkowej na 39.884,15 zł netto (49.057,51 zł brutto) a więc na taką samą kwotę, jaką Wnioskodawca uiścił już w dniu 1 grudnia 2015r. na rzecz autoryzowanego dealera samochodu. Odbiór samochodu i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpiło dnia 9-12-2015. Z uwagi na wcześniejszą wpłatę Wnioskodawcy bezpośrednio na rzecz dealera, która wskutek podpisania przez Wnioskodawcę umowy leasingu stała się nienależna (zobowiązanym do zapłaty ceny stał się leasingodawca), celem uniknięcia dodatkowych operacji bankowych (zwrot z konta firmy Auto-(...) na konto Wnioskodawcy a następnie ponowny przelew z jego konta na rzecz leasingodawcy PS. Sp. z o.o.) w dniu 9 grudnia 2015 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie wzajemnych potrąceń pomiędzy Autoryzowanym Dystrybutorem (dostawcą) samochodu, Leasingodawcą (PS. ) i Wnioskodawcą jako lesingobiorcą.
W treści tego porozumienia zaznaczono, że "zważywszy, że:

 1. Leasingobiorca dokonał wpłaty zaliczki na rzecz Autoryzowanego Dystrybutora (tzn. dealera) kwoty w wysokości 49.057,51 zł na zakup pojazdu marki Citroen Jumper (...),
 2. Leasingodawca i Leasingobiorca zawarli umowę Leasingu nr 9400926722, na mocy której Leasingodawca zobowiązał się do nabycia Pojazdu oraz do oddania go w leasing na rzecz Leasingobiorcy, a Leasingobiorca zobowiązał się do uiszczania; opłat leasingowych, w tym do zapłaty Wpłaty początkowej ("Czynszu 1") w wysokości odpowiadającej zapłaconej przez Leasingobiorcę zaliczki na zakup Pojazdu określonej w punkcie 1 powyżej,
 3. w związku z zawarciem Umowy Leasingu, Autoryzowany Dystrybutor wyraził zgodę na rozwiązanie umowy sprzedaży pojazdu zawartej z Leasingobiorcą i zawarcie umowy sprzedaży pojazdu z Leasingobiorcą - a z uwagi na powyższe Autoryzowany Dystrybutor jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Leasingobiorcy zaliczki wpłaconej zgodnie z punktem 1 powyżej i dalej:

„Strony zgodnie dokonują wzajemnego potrącenia swoich wierzytelności w sposób następujący:

 1. Leasingobiorca wyraża zgodę, aby Autoryzowany Dystrybutor zaliczył kwotę zaliczki-wpłaconej na jego rzecz przez Leasingobiorcę - na poczet ceny sprzedaży Pojazdu określonej w umowie sprzedaży zawartej pomiędzy Autoryzowanym Dystrybutorem a Leasingodawcą
 2. Leasingodawca oświadcza, że z chwilą dokonania przez niego płatności na rzecz Autoryzowanego Dystrybutora pozostałej części ceny sprzedaży finansowanego Pojazdu, zaliczy kwotę uprzednio wpłaconą przez Leasingobiorcę tytułem zaliczki, o której mowa w pkt 1 powyżej, na poczet należnej Leasingodawcy wpłaty początkowej określonej w Umowie Leasingu - co Leasingodawca Udokumentuje Leasingobiorcy stosowną fakturą.
 3. Autoryzowany Dystrybutor z chwilą zaliczenia kwoty zaliczki na poczet ceny sprzedaży Pojazdu określonej w Umowie z Leasingodawcą wystawi na rzecz Leasingobiorcy fakturę korygującą na kwotę w/w zaliczki. Jednocześnie w związku z podjętymi ustaleniami, opisanymi powyżej, Autoryzowany Dystrybutor zostanie zwolniony z obowiązku zwrotu kwoty zaliczki na rzecz Leasingobiorcy”.

Zgodnie z w/w pkt 2 porozumienia Leasingodawca w dniu 10.12.2015r. wystawił na moją rzecz fakturę opiewającą na „czynsz miesięczny nr 1” oraz opłaty dodatkowe (rejestracja ubezpieczenie) na kwotę 39.984,15 zł netto plus podatek VAT 9.173,36 zł razem 49.057,51), gdzie jako datę zapłaty wskazał 9 grudnia 2015.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Jaką datę uznać za datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z przedmiotowym pojazdem (art. 86a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług ), tzn. czy datę 1 grudnia 2015 r. (datę wpłaty pierwotnej zaliczki na rzecz dealera samochodu - Auto-(...) Sp. z o.o. i Sp. komandytowa) czy 9 grudnia 2015 r. tzn. dnia dokonania wzajemnego trójstronnego porozumienia w sprawie wzajemnych potrąceń podpisanego przez dealera, Leasingodawcę i Leasingobiorcę...
 2. W zależności od odpowiedzi na pierwsze pytanie, czy w sytuacji złożenia przez Wnioskodawcę w dniu 16 grudnia 2015 r. informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT-26 przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w wysokości 100 % z faktury wystawionej w dniu 10 grudnia 2015r. opiewającej na wstępną opłatę leasingową („czynsz nr 1”), oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków wymaganych ustawą (prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, wprowadzenie regulaminu określającego zasady używania pojazdu samochodowego wyłącznie w celach działalności gospodarczej)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Zdaniem Wnioskodawcy za datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem, o którym mowa w art. 86a ust.12 ustawy o podatku VAT należy przyjąć datę podpisania porozumienia w sprawie wzajemnych potrąceń zawartego pomiędzy dealerem, leasingodawcą i leasingobiorcą t.j. 9 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 498 § 1. Kodeksu cywilnego „Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym Z kolei § 2 tego art. stanowi" Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej."Zgodnie z art. 499 Kodeksu cywilnego potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie”. Powszechnie uznaje się, że potrącenie wierzytelności stanowi formę zapłaty, a za datę uregulowania należności należy wówczas uznać datę podpisania oświadczenia o jego dokonaniu. Przykładowo w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I FSK 1731/11) sąd skonstatował, że: „Należy mieć na uwadze również i taką okoliczność, że zobowiązanie pieniężne wygasa poprzez kompensację (potrącenie) wzajemnych wierzytelności...) Potrącenie jako sposób wygaszenia stosunku zobowiązaniowego uznaje się za równoważny zapłacie” W dniu 1 grudnia 2015 r. Wnioskodawca dokonał wprawdzie zapłaty zaliczki na poczet zakupu przedmiotowego pojazdu na rzecz dealera Auto-(....) Sp. z o.o. i Sp. komandytowa jednakże z dniem podpisania umowy leasingu (wobec zgody wyrażonej na dealera) zaliczka ta stała się nienależna, bowiem to leasingodawca stał się podmiotem zobowiązanym do zapłaty ceny za samochód na rzecz tego dealera a zobowiązanie Wnioskodawcy wobec dostawcy wygasło. Jednocześnie od dnia podpisania umowy leasingu jedynym stosunkiem zobowiązaniowym stała się właśnie ta umowa i zdaniem Wnioskodawcy za pierwszy wydatek związany z pojazdem należy uznać zapłatę czynszu nr 1 (wstępna opłata leasingowa). Wprawdzie w sensie finansowym do takiej zapłaty nie doszło, ale jak wcześniej wykazano, wobec wzajemnego potrącenia wierzytelności w dniu 9 grudnia 2015 r., taką właśnie datę należy traktować jako dzień poniesienia pierwszego wydatku związanego z zawartą umową leasingu. W dniu 1 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wpłacił zaliczkę na poczet transakcji (kupno samochodu od dealera), która nie doszła do skutku, dlatego wydatek ten wobec braku stosunku zobowiązaniowego nie może być utożsamiany z pierwszym wydatkiem związanym z samochodem. Gdyby nie kompensata, zaliczka zostałaby zwrócona na konto Wnioskodawcy w banku jednakże potrącenie wzajemnych wierzytelności w dniu 9.12.2015r. spowodowało skutki identyczne z wpłatą na rzecz leasingodawcy.
 2. wobec uznania, że za datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem należy przyjąć dzień 9 grudnia 2015 r. (t.j. dzień potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy dystrybutorem samochodu, leasingodawcą i leasingobiorcą), złożenie informacji VAT-26 w dniu 16 grudnia 2015 nastąpiło z zachowaniem 7-dniowego terminu, o którym mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT, a więc przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia 100 % podatku naliczonego z faktury wystawionej przez leasingodawcę za pierwszy czynsz leasingowy - pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków używania samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej określonych w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Według art. 2 pkt 34 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pojazdach samochodowych – rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów prawo o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Stosownie do treści art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zatem zgodnie z powyższymi regulacjami podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”.

Dla celów stosowania tego ograniczenia za wykorzystywanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Nie jest przy tym istotny moment, w którym użycie to ma miejsce podczas całego okresu użytkowania przez podatnika danego pojazdu, żeby uznać ten pojazd za wykorzystywany do celów „mieszanych”.

Celem zapewnienia właściwego wdrożenia decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. przyjmuje się, że każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – ze względu na swoje cechy konstrukcyjne – służy co do zasady użytkowi „mieszanemu”, a zatem wszystkie wydatki z nim związane podlegają ograniczeniu w odliczaniu do 50%.

Jednakże od tej zasady występują wyjątki.

W świetle art. 86a ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Według art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności (art. 86a ust. 6 ustawy).

W myśl art. 86a ust. 12 ustawy o VAT podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami

Natomiast, zgodnie z ust. 13, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Z analizy cyt. wyżej przepisów wynika, że podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, są również obowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Przez „poniesienie wydatku” należy rozumieć dokonanie wpłaty zaliczki na poczet zakupu towaru czy usługi lub też nabycie towaru lub usługi, w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza.

Powyższe oznacza, że za pierwszy wydatek związany z pojazdem, o którym mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT należy uznać czynność, która będzie podlegać ustawie o VAT. Zatem należy zauważyć, że złożenie informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy (VAT-26) jest jednym z warunków uprawniających do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej podatników

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w dniu w dniu 16 grudnia 2015 r. złożył w Urzędzie Skarbowym w Mysłowicach informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT-26, w której wskazał wymagane dane dotyczące przedmiotowego samochodu.

W dniu 26 listopada 2015 r. Wnioskodawca złożył zamówienie u autoryzowanego dealera samochodów marki Citroen (Auto – (....) Sp. z o.o. Sp. komandytowa) na pojazd o wcześniej opisanych parametrach za "cenę brutto 140.036,00 zł. Warunkiem realizacji tego zamówienia z uwagi na trudności w dostępie do tego typu pojazdów na rynku było wpłacenie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet zakupu tego samochodu. Dlatego też w dniu 1 grudnia 2015 r. dokonał przelewu na rzecz w/w dealera zaliczki w wysokości 49.057,51 zł brutto. W pierwotnym założeniu na pozostałą do zapłaty cenę samochodu miał zaciągnąć kredyt bankowy. Samochód miał zakupić bezpośrednio od dealera. Jednak z uwagi na korzystne warunki leasingowania samochodów, które zaproponowała mu firma PS. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) w ostateczności zdecydował się na wzięcie przedmiotowego pojazdu w leasing. Było to możliwe z uwagi na ścisłą współpracę dostawcy (dealera) z w/w firmą. W konsekwencji w dniu 8 grudnia 2015 r. samochód został kupiony przez leasingodawcę PS. Sp. z o.o. od firmy Auto-(...) Sp. z o.o. Sp. Komandytowa i to właśnie firma leasingowa stała się płatnikiem zobowiązanym do zapłaty całej ceny za pojazd. W dniu 9 grudnia 2015 r. Wnioskodawca zawarł z leasingodawcą - firmą PS. Sp. z o.o. umowę leasingu operacyjnego, w której określono wysokość wpłaty początkowej na 39.884,15 zł netto (49.057,51 zł brutto) a więc na taką samą kwotę, jaką Wnioskodawca uiścił już w dniu 1 grudnia 2015r. na rzecz autoryzowanego dealera samochodu. Odbiór samochodu i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpiło dnia 9 grudnia 2015 r. Z uwagi na wcześniejszą wpłatę bezpośrednio na rzecz dealera, która wskutek podpisania przez Wnioskodawcę umowy leasingu stała się nienależna w dniu 9 grudnia 2015 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie wzajemnych potrąceń pomiędzy Autoryzowanym Dystrybutorem (dostawcą) samochodu, Leasingodawcą (PS.) i Wnioskodawcą jako lesingobiorcą.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi interpretacja art. 86a ust. 12 ustawy o VAT, a konkretnie jaką datę należy uznać za dzień, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z przedmiotowym pojazdem na tle opisanych okoliczności.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy należy wskazać na art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Ponadto zgodnie art. 498 § 1 i § 2 tej ustawy, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wierzytelności niższej.

Na podstawie powyższego przepisu przyjmuje się, że przy pomocy potrącenia można regulować zobowiązania albo też że jest ono surogatem świadczenia, dzięki któremu dłużnik płaci swój dług i zwalnia się z zobowiązania.

Zgodnie z art. 499 K.c. potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.

Jak wyjaśnił Wnioskodawca w dniu 9 grudnia 2015 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie wzajemnych potrąceń pomiędzy: Autoryzowanym Dystrybutorem (dostawcą) samochodu, Leasingodawcą (PS.) i Wnioskodawcą jako lesingobiorcą. W treści tego porozumienia zaznaczono, że w związku z zawarciem umowy leasingu, Autoryzowany Dystrybutor Auto-(....) wyraził zgodę na rozwiązanie umowy sprzedaży pojazdu zawartej z Leasingobiorcą tj. z Wnioskodawcą i zawarcie umowy sprzedaży pojazdu z PS. - a z uwagi na powyższe Autoryzowany Dystrybutor był zobowiązany do zwrotu na rzecz Leasingobiorcy zaliczki wpłaconej w dniu 1 grudnia 2015r. W związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży pojazdu zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Autoryzowanym Dystrybutorem nie doszło do wystąpienia czynności podlegającej opodatkowaniu. Rozwiązanie umowy spowodowało konieczność zwrotu zaliczki wpłaconej przez Wnioskodawcę w dniu 1 grudnia 2015r., gdyż wpłacona kwota przestała pełnić funkcje zaliczki na poczet dostawy pojazdu. Wobec tego zawarcie trójstronnego porozumienia w dniu 9 grudnia 2015r. doprowadziło do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Dealerem Auto-(....) umowy dotyczącej sprzedaży samochodu przez Dealera Auto-(....).

Tym samym zaliczka wpłacona 1 grudnia 2015r. przez Wnioskodawcę na poczet zakupu samochodu przestała nosić znamiona „pierwszego wydatku” związanego z tym pojazdem.

W związku z tym, że w dniu 9 grudnia 2015 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie wzajemnych potrąceń finansowych, należy uznać, że w tym dniu została wpłacona zaliczka na poczet nabycia na podstawie umowy leasingu pojazdu samochodowego, bowiem jak wynika z opisu sprawy Leasingodawca dokonał wpłaty zaliczki na rzecz Autoryzowanego Dystrybutora (tzn. dealera) kwoty w wysokości 49.057,51 zł na zakup pojazdu marki Citroen Jumper. Tym samym przekazana na mocy zawartego porozumienia kwota w dniu 9 grudnia 2015 r. stanowi poniesienie „pierwszego wydatku” związanego z tym pojazdem.

Zatem termin 7-dniowy do złożenia informacji VAT-26 należy liczyć od dnia poniesienia pierwszego wydatku. Za moment ten należy uznać dzień podpisania trójstronnego porozumienia z którego wynika, że Leasingodawca oświadczył, że z chwilą dokonania przez niego płatności na rzecz Autoryzowanego Dystrybutora pozostałej części ceny sprzedaży finansowanego Pojazdu, zaliczy kwotę uprzednio wpłaconą przez Leasingobiorcę tytułem zaliczki, na poczet należnej Leasingodawcy wpłaty początkowej określonej w Umowie Leasingu - co Leasingodawca udokumentuje Leasingobiorcy stosowną fakturą.

Wobec powyższego termin złożenia informacji VAT-26 do Urzędu Skarbowego o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej upłynął w dniu 16 grudnia 2015r. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca złożył informację VAT-26 do Urzędu Skarbowego w dniu 16 grudnia 2015r.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, w kwestii objętej pytaniem nr 1, że za datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem, o którym mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o podatku VAT należy przyjąć datę podpisania porozumienia w sprawie wzajemnych potrąceń zawartego pomiędzy dealerem, leasingodawcą i leasingobiorcą t.j. 9 grudnia 2015 r. jest prawidłowe.

Również prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, w kwestii objętej pytaniem nr 2, zgodnie z którym złożenie informacji VAT-26 w dniu 16 grudnia 2015 nastąpiło z zachowaniem 7-dniowego terminu, o którym mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT, a więc Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 100 % podatku naliczonego z faktury wystawionej przez leasingodawcę za pierwszy czynsz leasingowy - pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków używania samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej określonych w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestię daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z nabyciem pojazdu samochodowego, o którym mowa we wniosku.

Interpretacja nie rozstrzyga natomiast pozostałych warunków wynikających z ustawy o VAT uprawniających do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100% z faktury VAT dotyczącej wstępnej opłaty leasingowej (czynsz nr 1) w związku z nabyciem przedmiotowego samochodu. Kwestia ta została potraktowana jako element przedstawionego opisu sprawy bez dokonywania oceny jego prawidłowości.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zauważyć przy tym należy, że interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o konkretny przedstawiony we wniosku stan faktyczny i wiąże Organ uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie przedstawionym we wniosku. Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.