IBPP2/443-997/14/WN | Interpretacja indywidualna

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz do użytku prywatnego bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
IBPP2/443-997/14/WNinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 września 2014r. (data wpływu 8 października 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz do użytku prywatnego bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie

prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków dotyczących samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem oraz do użytku prywatnego bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i zamierza nabyć, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jako leasingobiorca używany samochód osobowy o wadze do 3,5 tony (marki: skoda octavia combi/volkswagen passat combi - rok produkcji 2009 - 2010) na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Samochód będzie przeznaczony wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej tj. do odpłatnego wynajmu na czas określony, osobom prywatnym lub firmom (zgodnie z właściwym PKD wpisanym do działalności PKD.77.11 .Z) oraz użytku przez Wnioskodawcę w celach związanych z dojazdem do klientów. Samochód osobowy będzie również udostępniany osobie niebędącej pracownikiem Wnioskodawcy w celach związanych z działalnością gospodarczą. Wnioskodawca określił na piśmie w "REGULAMINIE UŻYTKOWANIA POJAZDÓW" (w załączeniu) zasady użytkowania pojazdów, dla określenia sposobu wykorzystywania tych pojazdów tak aby nabyty pojazd były uznawany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej i wykluczał jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że samochód może być przeznaczony do wynajmu czasami na okres 1 dnia.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy oddając samochód do odpłatnego najmu osobom prywatnym lub firmom, zgodnie z przedmiotem działalności, Wnioskodawca będzie obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu za czas trwania tej umowy, (art. 86a ust. 5 ustawy o VAT), tak aby zachować prawo do odliczenia całego podatku naliczonego (VAT) od wydatków opisanych w pytaniu nr 3 (art. 86a ust. 5 ustawy o VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, udostępniając pojazd innym osobom nie będącym pracownikami Wnioskodawca na podstawie odpłatnego najmu, nie musi prowadzić ewidencji przebiegu samochodu za okres trwania tej umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu wynika, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powołanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Od dnia 1 kwietnia 2014r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 312), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, wprowadzono nowe zasady odliczania podatku od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5 tony.

I tak, zgodnie z brzmieniem art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W ust. 2 powołanego artykułu postanowiono, że do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie natomiast do art. 86a ust. 3 ww. ustawy przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zaznaczyć trzeba, że dla celów pełnego odliczenia VAT fakt wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kategoriach obiektywnych, tj. badać możliwość użytku tego pojazdu do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przede wszystkim prywatnych) – jeżeli taka możliwość istnieje, pojazd co do zasady nie może być uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd ten może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zatem, aby mieć prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie w działalności gospodarczej, podatnik musi określić reguły zapewniające wyeliminowanie możliwości wykorzystania ich do celów prywatnych, a ponadto wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - stosownie do art. 86a ust. 5 ustawy - nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2.w odniesieniu do których:

 1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
 2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności (art. 86a ust. 6 ustawy).

Należy zwrócić uwagę, że użycie wyrazu „wyłącznie” w ww. art. 86a ust. 5 ustawy wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4, nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane - choćby przejściowo - do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika, dojazd do klienta itp.). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do oddania w odpłatny najem, ale przed jego dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd do innych celów służbowych, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. W celu pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z takim pojazdem, ewidencja przebiegu dla tego pojazdu (jeśli jest on obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać powyżej wskazane elementy; musi ona potwierdzać brak użytku prywatnego danego pojazdu.

Ponadto, w sytuacji gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie na wynajem, to w okresie trwania umowy najmu, gdy pojazd jest użytkowany przez najemcę, nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu tego pojazdu.

W myśl art. 86a ust. 12 ustawy, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Natomiast, zgodnie z ust. 13, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i zamierza nabyć jako leasingobiorca używany samochód osobowy o wadze do 3,5 tony (marki: skoda octavia combi/volkswagen passat combi - rok produkcji 2009 - 2010) na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Samochód będzie przeznaczony wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej tj. do odpłatnego wynajmu na czas określony, osobom prywatnym lub firmom (zgodnie z właściwym PKD wpisanym do działalności PKD.77.11.Z) oraz użytku przez Wnioskodawcę w celach związanych z dojazdem do klientów. Samochód osobowy będzie również udostępniany osobie niebędącej pracownikiem firmy w celach związanych z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy. Czasami umowy najmu samochodu osobowego będą dotyczyły okresu 1 dnia.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi czy oddając samochód do odpłatnego najmu osobom prywatnym lub firmom, zgodnie z przedmiotem działalności, Wnioskodawca będzie obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu za czas trwania tej umowy, (art. 86a ust. 5 ustawy o VAT), tak aby zachować prawo do odliczenia całego podatku naliczonego (VAT) od wydatków związanych z użytkowaniem tego pojazdu.

Z powyższego opisu wynika, że pojazd, który zamierza nabyć, będzie przeznaczony do prowadzonej działalności gospodarczej tj. do odpłatnego wynajmu na czas określony, osobom prywatnym lub firmom oraz do użytku przez Wnioskodawcę w celach związanych z dojazdem do klientów. A zatem pojazd ten nie będzie przeznaczony wyłącznie na wynajem.

Przepis artykułu 86a ust. 5 pkt 1 lit c ustawy wyraźnie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, gdy pojazd jest przeznaczony wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Zatem w sytuacji opisanej we wniosku powyżej wskazany przepis nie znajdzie zastosowania.

W sprawie należy mieć także na uwadze okres na jaki samochód osobowy będzie wynajmowany. Wnioskodawca wskazuje, że okres wynajmu czasami będzie obejmować 1 dzień. Mogą więc wystąpić różne okresy wynajmu tego samochodu. W szczególności należy zwrócić uwagę, gdy samochód osobowy będzie odpłatnie wynajmowany na krótkie okresy np., będzie to wynajem na godziny, czy też 1 dniowa umowa najmu bądź okres obejmujący kilka dni, a następnie samochód ten pomiędzy okresami najmu będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do innych celów związanych z działalnością np. dojazdów do klientów.

Taki sposób wykorzystania samochodu przez Wnioskodawcę nie pozwala na stworzenie jasnych i przejrzystych zasad, z których wynikałby brak możliwości użycia samochodu do celów prywatnych w czasie wykorzystywania go do działalności.

Z uwagi na wskazany sposób wykorzystania samochodu do celów wynajmu (krótkie okresy wynajmu) to Wnioskodawca nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania jego użycia do celów prywatnych.

Należy zatem stwierdzić, że zamierzony sposób wykorzystania pojazdu, opisany we wniosku nie wyklucza jego użytku prywatnego, co powoduje, że przedmiotowy samochód nie będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy, co w konsekwencji prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w okresie trwania umowy najmu samochodu w okolicznościach wskazanych we wniosku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest nieprawidłowe.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej pytania nr 2, tj. w zakresie braku konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem.

Natomiast pozostałe kwestie objęte przedmiotowym wnioskiem (w zakresie pyt. nr 1 i 3) zostaną zawarte w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IPPP1/443-23/14-2/EK | Interpretacja indywidualna

samochód
ILPP2/443-1075/13-2/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.