IBPP2/443-899/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie do odprzedaży spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 2 lit. c w związku z ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy?
IBPP2/443-899/14/ICzinterpretacja indywidualna
 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 2. prawo do odliczenia
 3. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 września 2014r. (data wpływu 12 września 2014r.), uzupełnionym pismem z 12 grudnia 2014r. (data wpływu 17 grudnia 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie do odprzedaży spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 2 lit. c w związku z ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie do odprzedaży spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 2 lit. c w związku z ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 grudnia 2014r. (data wpływu 17 grudnia 2014r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 2 grudnia 2014r. znak: IBPP2/443-899/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (51.53.B). Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W celu realizacji działalności gospodarczej (handel szkłem płaskim, obróbka szkła) Spółka nabyła w dniu 10 czerwca 2014 r. na podstawie faktury VAT, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu z Niemiec samochód osobowy za kwotę 129.884,41 zł netto, kwota podatku VAT 29.873,41 zł. Tego samego dnia samochód został przywieziony na teren Polski na tymczasowych tablicach rejestracyjnych i był w posiadaniu Spółki od dnia wystawienia faktury sprzedaży. Jest to samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i AC zostało zawarte dn. 12 czerwca 2014r, jako ubezpieczający jest wskazana firma leasingowa. W dniu 17 czerwca 2014r. została wystawiona FV na I. Sp. z o.o., która dokumentuje sprzedaż samochodu osobowego na rzecz firmy leasingowej. Protokołem zdawczo-odbiorczym z dn. 25 czerwca 2014r. został przekazany przez Finansującego do używania Spółce i pobierania przez nią pożytków w oparciu o umowę. Następnie 26 czerwca 2014r. został zarejestrowany na rzecz I. Sp. z o.o. Od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego samochód jest wykorzystywany przez Spółkę na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy wykorzystywany na potrzeby działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT została zawarta w dn. 16 czerwca 2014 r. na okres 35 miesięcy.

Nabyty samochód został potraktowany jako towar handlowy, służący do dalszej odsprzedaży w celu uzyskania leasingu zwrotnego. Pojazd w okresie od 10 do 17 czerwca 2014 r. nie był wykorzystywany przez Spółkę - tylko stał i czekał na sprzedaż do I. Sp. z o.o. W deklaracji VAT został wykazany podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, naliczony w fakturze wewnętrznej. Odliczenie podatku naliczonego nastąpiło w wysokości 50%.

W piśmie uzupełniającym z 12 grudnia 2014r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił braki formalne poprzez wyjaśnienia na zadane pytania:

1.Czy przedmiotem interpretacji są przepisy art. 86a obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. skoro samochód został nabyty w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej 10 czerwca 2014 r....

Tak, przedmiotem interpretacji są przepisy art. 86a obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r., konkretnie 86a ust. 1 pkt 2 lit. c) w zw. z ust. 5 pkt 1 lit. a) u.p.t.u.

2.Czy pytanie Wnioskodawcy dotyczy prawa do odliczenia z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu...

Tak, pytanie Spółki dotyczy prawa do odliczenia z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia używanego samochodu osobowego, potraktowanego przez Spółkę jako towar handlowy.

3.Czy przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest odsprzedaż pojazdów samochodowych...

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki nie jest odsprzedaż pojazdów samochodowych. Spółka uznała tą konkretną transakcję jako incydentalną, jako całkowicie uboczny przedmiot działalności Spółki. Podobnie, gdyby dokonała zakupu urządzenia, bądź maszyny z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży (brak takiego PKD w dokumentach rejestracyjnych), z uwagi na związek bezpośredni z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przysługiwałoby prawo odliczenia 100% VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia takiego rodzaju towaru.

Z żadnych przepisów nie wynika bowiem konieczność wpisania danego rodzaju działalności do KRS (czy innej ewidencji właściwej dla podatnika według jego formy prawnej - np. do CEIDG), aby podatnik miał niegraniczone prawo do odliczenia.

4.Czy samochód osobowy został nabyty z zamiarem do dalszej odsprzedaży...

Tak, używany samochód osobowy nabyty przez Spółkę został potraktowany jako towar handlowy, nabyty z zamiarem do dalszej odsprzedaży, co było podkreślone we wniosku ORD-IN - w punkcie G - akapit 2, zdanie dziesiąte, a także w punkcie H - akapit 2, zdanie pierwsze.

5.Czy sprzedaż samochodu na rzecz firmy leasingowej była opodatkowana pozytywna stawką VAT...

Sprzedaż używanego samochodu osobowego na rzecz firmy leasingowej została opodatkowana podstawową stawką VAT, tj. w wysokości 23%.

6.Czy Wnioskodawca zarejestrował samochód osobowy na firmę zgodnie z przepisami o ruchu drogowym...

Wnioskodawca nie zarejestrował sprowadzonego używanego samochodu osobowego z Niemiec, ponieważ był to towar handlowy. Samochód osobowy został zarejestrowany przez i na rzecz I. Sp. z o.o. z siedzibą w (...), w dnia 24 czerwca 2014r. Dowód rejestracyjny został wydany 26.06.2014 r. przez Prezydenta Miasta ....

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w piśmie z 12 grudnia 2014r.):

Czy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego przeznaczonego wyłącznie do odprzedaży spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 2 lit. c) w zw. z ust. 5 pkt 1 lit. a) u.p.t.u....

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w piśmie z 12 grudnia 2014r):

Art. 86a ust. 1 stanowi, iż w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, natomiast Spółka stoi na stanowisku, że w tym konkretnym przypadku zastosowanie będzie miała zasada ogólna wyrażona w art. 86, ust. 1 w powiązaniu z art. 86 ust. 2 pkt 4 litera c, ponieważ zakupiony samochód osobowy został potraktowany jako towar wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku powyższym Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tj. 29.873,41 zł) o kwotę podatku naliczonego w wysokości 100% (tj. 29.873,41 zł).

Zdaniem Spółki nie trzeba mieć zarejestrowanego (wpisanego) danego rodzaju działalności do KRS, czy też do CEIDG, aby uznać, że czynności podejmowane w jej ramach stanowią „przedmiot działalności” (co w konsekwencji może pozwolić na pełne odliczenie).

W myśl art. 86a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 86a ust. 5 pkt 1 u.p.t.u. warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Podatnik może zatem odliczyć 100% podatku od samochodu (niezależnie od jego cech konstrukcyjnych), jeśli ten samochód jest przeznaczony wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli oddawanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Przez pojęcie "odprzedaż", którym posłużył się ustawodawca w art. 86a ust. 5 lit. a powinno być rozumiane działanie polegające na nabyciu pojazdów w celu dokonania jego dostawy. Nie ulega wątpliwości, że Spółka nabywając przedmiotowy samochód od początku nabyła go z zamiarem odprzedaży o czym świadczyć mogą takie fakty jak brak rejestracji, nie uznanie pojazdu jako ŚT oraz nie wykorzystywanie na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności w okresie między zakupem a sprzedażą. Interpretowanie tego przepisu jako skierowanego wyłącznie do pośredników, importerów samochodów, czy dealerów byłoby interpretacją zawężającą, stojącą w sprzeczności z naczelnymi zasadami podatku VAT zapisanymi w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2006/112/WE) takimi jak:

 • faktyczne opodatkowanie konsumpcji,
 • unikanie podwójnego opodatkowania
 • neutralność podatku VAT dla podatnika rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu.

Skoro samochód nie został nabyty w celu korzystania z niego, to nie ulega wątpliwości, że zamiarem spółki było jego odprzedanie. Pozbawienie więc Spółki prawa do pełnego odliczenia godziłoby w zasadę potrącalności i zasadę wielofazowości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do zasady ogólnej wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z ww. przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto w treści art. 88 ustawy ustawodawca wskazał przypadki, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Należy jednakże wskazać, że od dnia 1 stycznia 2014r. kwestie związane z odliczeniem podatku od towarów i usług związanego z pojazdami samochodowymi zostały uregulowane przepisami art. 86a ustawy o VAT. Natomiast z dniem 1 kwietnia 2014r. na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą, przepisy art. 86a ustawy o VAT uległy zmianie.

I tak, zgodnie z brzmieniem art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

1.wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2.należnego z tytułu:

 1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
 2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
 3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3.należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;

4.wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W myśl art. 86a ust. 2 ww. ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie natomiast do art. 86a ust. 3 ww. ustawy przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W myśl art. 86a ust. 5 ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2.w odniesieniu do których:

 1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
 2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3.5 tony (art. 2 pkt 34 ustawy o VAT).

Powołany przepis art. 86a ust. 5 wskazuje ściśle określone sytuacje, w których wyłączony zostaje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. W przedmiotowej sprawie należy wskazać na pkt 1 lit. a tej regulacji.

Ponadto, przepis art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ma zastosowanie, jeżeli odsprzedaż tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W celu realizacji działalności gospodarczej (handel szkłem płaskim, obróbka szkła) Spółka nabyła w dniu 10 czerwca 2014 r. na podstawie faktury VAT, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu z Niemiec samochód osobowy za kwotę 129.884,41 zł netto, kwota podatku VAT 29.873,41 zł. Tego samego dnia samochód został przywieziony na teren Polski na tymczasowych tablicach rejestracyjnych i był w posiadaniu Spółki od dnia wystawienia faktury sprzedaży. Jest to samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i AC zostało zawarte dn. 12 czerwca 2014r, jako ubezpieczający jest wskazana firma leasingowa. W dniu 17 czerwca 2014r. została wystawiona FV na I. Sp. z o.o., która dokumentuje sprzedaż samochodu osobowego na rzecz firmy leasingowej. Protokołem zdawczo-odbiorczym z dn. 25 czerwca 2014r. został przekazany przez Finansującego do używania Spółce i pobierania przez nią pożytków w oparciu o umowę. Następnie 26 czerwca 2014r. został zarejestrowany na rzecz I. Sp. z o.o. Od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego samochód jest wykorzystywany przez Spółkę na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy wykorzystywany na potrzeby działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT została zawarta w dn. 16 czerwca 2014 r. na okres 35 miesięcy.

Nabyty samochód został potraktowany jako towar handlowy, służący do dalszej odsprzedaży w celu uzyskania leasingu zwrotnego. Pojazd w okresie od 10 do 17 czerwca 2014 r. nie był wykorzystywany przez Spółkę - tylko stał i czekał na sprzedaż do I. Sp. z o.o. W deklaracji VAT został wykazany podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, naliczony w fakturze wewnętrznej. Odliczenie podatku naliczonego nastąpiło w wysokości 50%.

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki nie jest odsprzedaż pojazdów samochodowych. Spółka uznała tą konkretną transakcję jako incydentalną, jako całkowicie uboczny przedmiot działalności Spółki.

Odnosząc się do opisu sprawy należy zauważyć, że wskazany przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT przewiduje wyłączenie ogólnej zasady wynikającej z art. 86a ust. 1 tej ustawy w zakresie odliczania podatku naliczonego związanego z wydatkami dotyczącymi pojazdów samochodowych, w sytuacji gdy dany pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Jednocześnie ustawodawca w ust. 4 ww. art. 86a ustawy wyjaśnił, kiedy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Ten ostatni przepis w sposób jednoznaczny wskazuje, że pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane do działalności gospodarczej jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Jednocześnie w przywołanym wcześniej art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o VAT ustawodawca zrezygnował z wymogu prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży, jeżeli odprzedaż, tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Należy zauważyć, iż zgodnie z brzmieniem przepisu art. 86a ust. 5 ustawy pkt 1 lit. a, posługując się wykładnią językową wnioskować należy, że pełne odliczenie podatku naliczonego od nabytych samochodów osobowych dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż nabytych przez niego samochodów osobowych oraz nabycie tych samochodów jest dokonane z zamiarem ich dalszej odprzedaży.

Zatem tylko w przypadku podatników, których przedmiotem działalności jest zbywanie samochodów osobowych jako towarów handlowych, możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia takich samochodów (pojazdów), nie jest ograniczona normą art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Okoliczność, że Wnioskodawca nabył pojazd z zamiarem dalszej odprzedaży nie jest decydująca do uznania, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o VAT i tym samym nie daje prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w pełnym zakresie.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w sytuacji gdy – jak wskazano we wniosku – przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest tylko handel hurtowy materiałów budowalnych i wyposażenia sanitarnego, natomiast Wnioskodawca nie prowadzi działalności w zakresie odprzedaży samochodów, a opisana transakcja była incydentalna. Zatem zgodnie z art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o VAT – Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, który został nabyty z zamiarem sprzedaży firmie leasingowej (leasing zwrotny).

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ pragnie zauważyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie przedstawionego we wniosku pytania w kontekście przedstawionego stanowiska, zatem przedmiotem interpretacji nie było prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z użytkowania pojazdu na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nabycie wewnątrzwspólnotowe
ITPP2/443-42/13/PS | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
ITPP1/443-1466/14/EK | Interpretacja indywidualna

samochód
ITPP2/443-1074/14/EK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-899/14/ICz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.