IBPP2/443-897/14/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w momencie zmiany konstrukcyjnej samochodu należy dokonać korekty podatku odliczonego w momencie zakupu samochodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 marca 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu 18 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku z dokonanymi zmianami w samochodzie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w związku z dokonanymi zmianami w samochodzie.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. organu 18 grudnia 2014 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 2 grudnia 2014 r. znak: IBPP2/443-897/14/IK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W listopadzie 2013 firma kupiła samochód FORD TRANSIT typu VAN ciężarowy 3 osobowy i odliczyła 100% VAT od nabycia samochodu w związku z tym iż posiada stosowne zaświadczenie wydane przez stację diagnostyczną. W wyniku potrzeb wynikających z profilu prowadzonej działalności (częste wyjazdy za granicę pracowników i związany z tym zakup biletów komunikacji) podjęta została decyzja że ten samochód zostanie przerobiony na bus do przewozu osób. W lutym 2014 zlecono wykonanie takiego przerobienia firmie do tego uprawnionej która po przerobieniu wystawiła fakturę a fakt ten został zarejestrowany w odpowiednim Starostwie w celu zmiany charakteru samochodu w dowodzie rejestracyjnym. Po do konaniu zmian w dowodzie rejestracyjnym widnieje adnotacja że jest to samochód osobowy - 9 osobowy (wraz z kierowcą) bez określonej dopuszczalnej ładowności i Wnioskodawca posiada stosowne badanie techniczne ze stacji kontroli pojazdów, że nastąpiły zmiany w pojeździe.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

 1. Wnioskodawca w momencie nabycia samochodu był i pozostaje nadal czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Wnioskodawca dokonał odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu na podstawie art. 86a Ustawy o VAT. Samochód został zakupiony 29 listopada 2013 roku jako samochód ciężarowy, 3 osobowy z adnotacją VAN.
 3. Samochód który jest przedmiotem zapytania jest pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony
 4. W momencie nabycia przedmiotowy samochód był pojazdem samochodowym mającym jeden rząd siedzeń, który oddzielony był od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i sklasyfikowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju VAN.
 5. Dowód rejestracyjny zawierał adnotację: samochód ciężarowy typu VAN (VAT-1) Dnia 4 lutego 2014 roku w autoryzowanym serwisie zlecono dokonanie zmiany samochodu z 3 osobowego VAN na 9 osobowy. W wyniku tych zmian Wnioskodawca otrzymał oświadczenie o zmianie konstrukcyjnej samochodu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym z którego wynika że samochód ciężarowy 3 osobowy zmienia się na osobowy - 9 osobowy. Stosowne oświadczenie Wnioskodawca złożył w Starostwie Powiatowym Wadowice i w wyniku tych zmian 7 lutego 2014 roku przedmiotowy samochód otrzymał nowy dowód rejestracyjny jako osobowy - 9 osobowy.
 6. Przerobienie samochodu miało miejsce 4 lutego 2014 a zmiana dowodu jest z datą 7 lutego 2014.
 7. Nabyty samochód zarówno przed zmianami jak i po zmianie wykorzystywany jest wyłącznie do działalności opodatkowanej, gdyż tylko taką podatnik prowadzi.

Ponadto wskazać należy, że jak wynika z uzupełnienia do wniosku Wnioskodawca nie ma wątpliwości co do odliczenia podatku VAT w momencie zakupu przedmiotowego samochodu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w piśmie, które wpłynęło do tut. organu 18 grudnia 2014 r.):

Czy w momencie zmiany konstrukcyjnej samochodu należy dokonać korekty podatku odliczonego w momencie zakupu samochodu...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie, które wpłynęło do tut. organu 18 grudnia 2014 r.):

Nie ma obowiązku korekty w związku z zaistniałymi zmianami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Wstępnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że w związku z faktem, iż zmian w samochodzie dokonano w lutym 2014 r., niniejsza interpretacja została wydana w stanie prawnym obowiązującym w okresie, w którym miało miejsce to zdarzenie, tj. w stanie prawnym obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.

W myśl art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w przypadku nabycia:

 1. samochodów osobowych,
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

-kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

 1. pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
 2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
 3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
 4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
 5. pojazdów specjalnych – jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny;
 6. pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
  2. 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;
 7. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy, dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 2 pkt 6, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

W myśl ust. 5 ww. artykułu ustawy, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Stosownie do art. 86a ust. 6 ustawy, w przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, który był i jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w listopadzie 2013 kupił samochód FORD TRANSIT typu VAN ciężarowy 3 osobowy i odliczył 100% VAT od nabycia samochodu w związku z tym, iż posiada stosowne zaświadczenie wydane przez stację diagnostyczną. Wnioskodawca dokonał odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu na podstawie art. 86a Ustawy o VAT. Samochód został zakupiony 29 listopada 2013 roku jako samochód ciężarowy, 3 osobowy z adnotacją VAN. W momencie nabycia przedmiotowy samochód był pojazdem samochodowym mającym jeden rząd siedzeń, który oddzielony był od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i sklasyfikowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju VAN. W wyniku potrzeb wynikających z profilu prowadzonej działalności (częste wyjazdy za granicę pracowników i związany z tym zakup biletów komunikacji) podjęta została decyzja że ten samochód zostanie przerobiony na bus do przewozu osób. W lutym 2014 zlecono wykonanie takiego przerobienia firmie do tego uprawnionej która po przerobieniu wystawiła fakturę a fakt ten został zarejestrowany w odpowiednim Starostwie w celu zmiany charakteru samochodu w dowodzie rejestracyjnym. Po do konaniu zmian w dowodzie rejestracyjnym widnieje adnotacja że jest to samochód osobowy - 9 osobowy (wraz z kierowcą) bez określonej dopuszczalnej ładowności i posiadamy stosowne badanie techniczne ze stacji kontroli pojazdów, że nastąpiły zmiany w pojeździe. Dowód rejestracyjny zawierał adnotację: samochód ciężarowy typu VAN (VAT-1) Dnia 4 lutego 2014 roku w autoryzowanym serwisie zlecono dokonanie zmiany samochodu z 3 osobowego VAN na 9 osobowy. W wyniku tych zmian otrzymaliśmy oświadczenie o zmianie konstrukcyjnej samochodu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym z którego wynika że samochód ciężarowy 3 osobowy zmienia się na osobowy - 9 osobowy. Stosowne oświadczenie złożyliśmy w Starostwie Powiatowym Wadowice i w wyniku tych zmian 7 lutego 2014 roku przedmiotowy samochód otrzymał nowy dowód rejestracyjny jako osobowy - 9 osobowy. Przerobienie samochodu miało miejsce 4 lutego 2014 a zmiana dowodu jest z datą 7 lutego 2014. Nabyty samochód zarówno przed zmianami jak i po zmianie wykorzystywany jest wyłącznie do działalności opodatkowanej, gdyż tylko taką podatnik prowadzi.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy w wyniku przeprowadzonych zmian powinien zastosować korektę podatku VAT.

Ja wynika z przywołanego wcześniej przepisu art. 86a ust. 6 ustawy w sytuacji gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5 tego artykułu, zostały dokonane zmiany konstrukcyjne, które spowodowały, że samochód utracił cechy dotychczas pozwalające na pełne odliczenie podatku naliczonego przy jego nabyciu, to wówczas podatnik ma obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia.

Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca w listopadzie 2013 r. nabył przedmiotowy samochód jako samochód ciężarowy 3-osobowy, mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony był od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i sklasyfikowany był na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju VAN, co było potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez stację diagnostyczną i wpisem w dowodzie rejestracyjnym, w konsekwencji czego odliczył 100% VAT przy nabyciu tego samochodu, a następnie w lutym 2014 r. dokonał zmian konstrukcyjnych tego samochodu, w wyniku których stał się on 9-osobowym samochodem osobowym, czyli samochodem do którego nie ma zastosowania przepis art. 86a ust. 2 ustawy o VAT, zatem winien on dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego przy nabyciu tego samochodu, do czego zobowiązany jest wskazanym wcześniej przepisem art. 86a ust. 6 ustawy, w rozliczeniu za okres w którym dokonał tego odliczenia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.