IBPP2/443-802/15/WN | Interpretacja indywidualna

- prawo do odliczania 50% kwoty naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów opisanych we wniosku, z wyłączeniem faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego,
- prawo do odliczania 50% kwoty naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego.
IBPP2/443-802/15/WNinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 listopada 2015r. (data wpływu 16 listopada 2015r.) oraz pismem z 1 grudnia 2015r. (data wpływu 4 grudnia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie prawa do odliczania 50% kwoty naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów opisanych we wniosku, z wyłączeniem faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego,
 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczania 50% kwoty naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 16 listopada 2015r. (data wpływu 16 listopada 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania 50% kwoty naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów opisanych we wniosku, w tym także z faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 1 grudnia 2015r. (data wpływu 4 grudnia 2015r.), przesłanym w związku z wezwaniem tut. organu z 24 listopada 2015r. znak: IBPP2/4512-802/WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) wprowadziła w życie regulamin zasad używania samochodów służbowych stanowiących jej własność (zaliczonych do środków trwałych Spółki) zwany dalej "regulaminem". Jednym z postanowień regulaminu jest określenie, że członkom zarządu Spółki przysługują tzw. samochody funkcyjne - użytkowane wyłącznie przez nich w związku z pełnioną w Spółce funkcją. Członkowie zarządu są jednocześnie pracownikami Spółki.

Regulamin dopuszcza użytkowanie ww. samochodów także do celów prywatnych pracowników - członków zarządu i w związku z tym określa, że:

 • pracownik otrzymuje od pracodawcy nieodpłatne świadczenie z tego tytułu w kwocie odpowiednio 250,00 lub 400,00 złotych - w zależności od pojemności silnika pojazdu
 • koszty eksploatacji samochodów wykorzystywanych do celów prywatnych w tym w szczególności koszty paliwa (za wyjątkiem kosztów eksploatacji samochodu w trakcie urlopu pracownika) ponosi Spółka. Koszty takie udokumentowane fakturami/rachunkami opatrzone adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego są doliczane pracownikowi do przychodu ze stosunku pracy jako dodatkowy element wynagrodzenia tego pracownika. Adnotację o wykorzystaniu do celu prywatnego umieszcza się w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia kwoty jaka zostanie doliczona do przychodu pracownika ze względu na fakt, że pracownik nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Spółka traktując samochody funkcyjne jako wykorzystywane dla celów służbowych jak i prywatnych chce dokonywać odliczenia 50% kwoty naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących koszty eksploatacji takiego pojazdu w tym począwszy od 1 lipca 2015 roku z faktur dokumentujących zakup paliw silnikowych. Odliczenie podatku VAT ma być dokonywane także od faktur z adnotacją, że wydatek dotyczył celu prywatnego.

Spółka chce zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikające z faktur dokumentujących zakup paliw (także z tych opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczył celu prywatnego) w taki sposób, że do kosztów zaliczać będzie wartość netto i 50% kwoty naliczonego podatku VAT.

W piśmie uzupełniającym z dnia 16 listopada 2015r. Wnioskodawca dokonując uzupełnienia wniosku wyjaśnił:

 1. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z).
 3. Samochody będące przedmiotem wniosku są wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.

Natomiast w piśmie uzupełniającym z 1 grudnia 2015r. Wnioskodawca dokonując uzupełnienia wniosku wyjaśnił:

l.Nabyte pojazdy są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych - Wnioskodawca nie użytkuje wspomnianych pojazdów do wykonywania czynności zwolnionych z podatku VAT. Odpowiadając na dalszą część pytania nr 1 Wnioskodawca poinformował, że zgodnie z tym co zostało ujęte we wniosku regulamin dopuszcza użytkowanie ww. samochodów do celów prywatnych pracowników - członków zarządu Wnioskodawcy.

2.Faktury wskazane we wniosku będą wystawiane na Wnioskodawcę.

3.i 4.Faktury opatrzone adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego Wnioskodawca potrafi jednoznacznie przypisać do wykorzystania samochodu przez pracowników w celach prywatnych. Przykładem takiego wykorzystania jest np. użytkowanie pojazdu przez pracownika w jego celach prywatnych w czasie weekendu.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo do odliczania 50% kwoty naliczonego podatku VAT od faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów opisanych we wniosku w tym także z faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Spółka stoi na stanowisku, że ma prawo do odliczania 50% kwoty naliczonego podatku VAT od faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów opisanych we wniosku w tym także z faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego. Dnia 1 lipca 2015 r. wygasł, wprowadzony przepisem art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych, użytkowanych do celów mieszanych, czyli na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych. Oznacza to, że zgodnie z art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 lipca 2015r. podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do napędu pojazdów wykorzystywanych nie tylko do celów firmowych, lecz także do celów prywatnych podatnika (jego pracowników lub innych osób).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe - w zakresie prawa do odliczania 50% kwoty naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów opisanych we wniosku, z wyłączeniem faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego,
 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczania 50% kwoty naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z).

Wnioskodawca wprowadził w życie regulamin zasad używania samochodów służbowych stanowiących jego własność (zaliczonych do środków trwałych Spółki) zwany dalej "regulaminem". Jednym z postanowień regulaminu jest określenie, że członkom zarządu Spółki przysługują tzw. samochody funkcyjne - użytkowane wyłącznie przez nich w związku z pełnioną w Spółce funkcją. Członkowie zarządu są jednocześnie pracownikami Spółki. Regulamin dopuszcza użytkowanie ww. samochodów także do celów prywatnych pracowników - członków zarządu.

Spółka traktując samochody funkcyjne jako wykorzystywane dla celów służbowych jak i prywatnych chce dokonywać odliczenia 50% kwoty naliczonego podatku VAT z faktur dokumentujących koszty eksploatacji takiego pojazdu w tym począwszy od 1 lipca 2015 roku z faktur dokumentujących zakup paliw silnikowych. Odliczenie podatku VAT ma być dokonywane także od faktur z adnotacją, że wydatek dotyczył celu prywatnego.

Nabyte pojazdy są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych - Wnioskodawca nie użytkuje wspomnianych pojazdów do wykonywania czynności zwolnionych z podatku VAT.

Faktury opatrzone adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego Wnioskodawca potrafi jednoznacznie przypisać do wykorzystania samochodu przez pracowników w celach prywatnych (np. użytkowanie pojazdu przez pracownika w jego celach prywatnych w czasie weekendu).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Spółka ma prawo do odliczania 50% kwoty naliczonego podatku VAT od faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów opisanych we wniosku w tym także z faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów opisanych we wniosku bez adnotacji, że wydatek dotyczy celu prywatnego a więc takich faktur, które dokumentują nabycie paliwa wykorzystywanego do celów mieszanych czyli zarówno do celów działalności gospodarczej Wnioskodawcy i do celów prywatnych, należy zauważyć, że kwestie dotyczące zasad odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony regulują przepisy art. 86a ustawy.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Przez pojazdy samochodowe, stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy, rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Natomiast art. 2 pkt 40 ww. ustawy wskazuje, że „samochodem osobowym” jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

W myśl art. 86a ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – w myśl art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy - nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Wskazane wyżej przepisy art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków eksploatacyjnych (m.in. nabycia paliwa), dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do użytku „mieszanego”, tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 312), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1.samochodów osobowych;

2.innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
 2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
 3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

W myśl ust. 3 tegoż artykułu, dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 1 pkt 2, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, do 30 czerwca 2015 r. nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu pojazdów samochodowych wskazanych w tym przepisie, w tym m.in. do napędu samochodów osobowych.

W dniu 1 lipca 2015 r. wygasł, wprowadzony art. 12 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych, wykorzystywanych przez podatnika do celów „mieszanych” (czyli pojazdów wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej i do celów prywatnych). Oznacza to, że od dnia 1 lipca 2015 r. podatek VAT z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu ww. pojazdów jest odliczany tak jak pozostałe wydatki związane z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych czyli na zasadach wynikających z art. 86a ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT.

Zaznaczyć należy, że w celu dokonania ww. odliczenia w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego, podatnik nie jest zobowiązany do prowadzenia dodatkowych ewidencji, czy składania oświadczeń w urzędzie skarbowym.

Zatem, od 1 lipca 2015 roku Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w wysokości 50% tej kwoty od zakupu paliwa do samochodów osobowych oraz innych niektórych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wykorzystywanych zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i celów prywatnych pracowników, z wyłączeniem faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy wyłącznie celu prywatnego. Powyższe prawo do odliczenia w wysokości 50% kwoty podatku naliczonego dotyczy tych faktur, które dokumentują zakup paliwa wykorzystywanego do celów mieszanych, a więc użytego do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych pracowników. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów opisanych we wniosku z adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego, należy zauważyć, że nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w cytowanym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Warunkiem koniecznym do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego jest wykorzystanie nabytego towaru do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W konsekwencji, w przypadku gdy nabyty towar w całości nigdy nie posłuży do wykonania czynności opodatkowanych brak jest podstaw do przyznania prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jak wynika z opisu sprawy, niektóre faktury dokumentują nabycie paliwa wykorzystywanego wyłącznie do celów prywatnych. Faktury te opatrzone są adnotacją, że wydatek udokumentowany tą fakturą dotyczy celu prywatnego. Wnioskodawca wskazał, że potrafi jednoznacznie przypisać nabycie tego paliwa do celów prywatnych pracownika. Zatem poniesiony wydatek w całości nie zostanie wykorzystany do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków udokumentowanych fakturami z adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego w związku z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Uprawnienie do odliczenia podatku wynikającego z faktur opatrzonych adnotacją, nie przysługuje na podstawie przepisów cyt. art. 86a ustawy o VAT, gdyż nabyte paliwo w całości nie służy do wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej, lecz wyłącznie do celów prywatnych pracownika.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest nieprawidłowe.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • prawidłowe - w zakresie prawa do odliczania 50% kwoty naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliw do samochodów opisanych we wniosku, z wyłączeniem faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego,
 • nieprawidłowe - w zakresie prawa do odliczania 50% kwoty naliczonego podatku VAT wynikającego z faktur opatrzonych adnotacją, że wydatek dotyczy celu prywatnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z przedstawionych elementów zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci swoją ważność.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych została zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
IBPP3/4512-697/15/EJ | Interpretacja indywidualna

samochód
ILPP1/4512-1-747/15-2/HW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.