IBPP2/443-703/14/WN | Interpretacja indywidualna

Uznanie opłaty rejestracyjnej pojazdu za pierwszy wydatek związany z wykorzystywaniem pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej
IBPP2/443-703/14/WNinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2014r. (data wpływu 18 kwietnia 2014r.), uzupełnionym pismem z 13 maja 2014r. (data wpływu 22 lipca 2014r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania opłaty rejestracyjnej pojazdu za pierwszy wydatek związany z wykorzystywaniem pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług m.in. w zakresie uznania opłaty rejestracyjnej pojazdu za pierwszy wydatek związany z wykorzystywaniem pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 13 maja 2014r. (data wpływu 22 lipca 2014r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 8 lipca 2014r. znak: IBPP2/443-389/14/WN.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest autoryzowanym dealerem samochodów osobowych. Spółka prowadzi, między innymi serwis samochodów, sprzedaż samochodów nowych oraz sprzedaż samochodów używanych.

Zdarza się, że Wnioskodawca kupuje samochód nowy, początkowo przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży. Jednak po jakimś czasie Wnioskodawca podejmuje decyzję o zarejestrowaniu takiego samochodu i używaniu go jako samochodu demonstracyjnego (wyłącznie do działalności gospodarczej). Od tej daty Wnioskodawca zakłada również ewidencję przebiegu pojazdu.

Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje:

 • nabywamy samochód nie jest zarejestrowany, Wnioskodawca przyjmuje go do magazynu. Zgodnie z art. 86a, ust. 5 pkt la - ponieważ jest to samochód przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży (taki jest zamiar w momencie zakupu)
 • Wnioskodawca odlicza 100% VAT zawartego w fakturze zakupu (samochód nie zarejestrowany, nie posiadający polisy OC - obiektywnie nie może być użyty w ruchu drogowym w jakimkolwiek celu)
 • po upływie jakiegoś czasu (np. 4 miesięcy) Wnioskodawca podejmuje decyzję o zarejestrowaniu ww. samochodu i używaniu go wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą (samochód zarejestrowany, posiadający opłaconą polisę OC - czyli mogący uczestniczyć w ruchu drogowym. Dodatkowo, dla celów reklamowych samochód zostaje oklejony danymi adresowymi Spółki lub innymi informacjami służącymi sprzedaży),
 • w takim przypadku data rejestracji jest pierwszym wydatkiem, który powoduje możliwość użycia samochodu do celów związanych z działalnością gospodarczą,
 • nabyte pojazdy samochodowe i zarejestrowane na Spółkę (zgodnie z definicją zawartą w Prawie o ruchu drogowym - pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h) wykorzystywane są i będą do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem VAT,
 • pytanie dotyczy włącznie samochodów osobowych, innych niż:
  1. pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą
  2. pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • samochody o wartości powyżej 150.000 PLN wyposażane są w GPS w celu lokalizacji miejsca pobytu,
 • dla samochodów demonstracyjnych (używanych wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej) prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdów (dalej EPP) (zgodnie z art. 86a ust. 6 i 7 Ustawy o podatku od towarów i usług) oraz podlegają zgłoszeniu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego o wykorzystaniu samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej (zgodnie z art. 86a ust. 12 Ustawy o podatku od towarów i usług). Ponieważ zgłoszenie VAT-26 zawiera informację o numerze rejestracyjnym może być ono dokonane dopiero po zarejestrowaniu samochodu,
 • każde użycie (zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem) zostaje odnotowane w prowadzonej EPP,
 • samochody demonstracyjne, zgodnie z panującymi w Spółce zasadami, są/będą zaparkowane we wskazanym miejscu (na parkingach wokół salonów sprzedaży w K., przy ul. ... oraz w G., przy ul. ...) lub w miejscu wynikającym z prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdów.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie, które wpłynęło w dniu 22 lipca 2014r.):

Czy Wnioskodawca prawidłowo ustalił że data pierwszej rejestracji samochodu osobowego wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej (wcześniej przeznaczonego wyłącznie do odsprzedaży, od którego odliczył 100% VAT naliczonego) jest datą, od której Wnioskodawca powinien prowadzić EPP oraz od której ma 7 dni na zgłoszenie faktu wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej aby w przyszłości móc odliczyć 100% VAT z faktur za paliwo wykorzystywane do tych samochodów oraz innych wydatków eksploatacyjnych...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Opłata za rejestrację samochodu (pomimo, że jest to wydatek nie podlegający VAT), stanowi pierwszy wydatek na ten zarejestrowany samochód i od tej daty Wnioskodawca zakłada ewidencję przebiegu pojazdu oraz ma 7 dni na zgłoszenie takiego samochodu do urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 3. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 4. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W myśl przepisu art. 86a ust. 2 ustawy o VAT, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Natomiast zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1a ustawy o VAT, przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W świetle art. 86a ust. 4 ustawy, za pojazdy samochodowe są uznawane wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Zgodnie z art. 86a ust. 5 ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 6 ustawy o VAT, ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

W myśl art. 86a ust. 12 ustawy, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Natomiast, zgodnie z ust. 13, w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

Jak wynika z treści przepisu art. 86a ust. 12 ustawy o VAT podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których są obowiązani prowadzić ewidencje przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożenia informacji o tych pojazdach do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą po dniu 1 kwietnia 2014r. pierwszy wydatek.

Przez pierwszy wydatek należy rozumieć czynność podlegającą przepisom ustawy o VAT, a zatem może to być wyłącznie wydatek, do którego stosuje się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca kupuje samochód nowy, początkowo przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży. Jednak po jakimś czasie Wnioskodawca podejmuje decyzję o zarejestrowaniu takiego samochodu i używaniu go jako samochodu demonstracyjnego (wyłącznie do działalności gospodarczej). Od tej daty Wnioskodawca zakłada również ewidencja przebiegu pojazdu.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi czy jako datę pierwszego wydatku na taki samochód może uznać datę rejestracji (jest to opłata skarbowa).

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że zdarzenie, z tytułu którego Wnioskodawca poniósł/poniesie wydatek dotyczy czynności stanowiącej zadania realizowane przez ograny władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy, które w myśl cyt. wyżej art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatników. Zatem wydatek z tytułu opłaty za rejestrację samochodu nie jest wydatkiem w rozumieniu ustawy o VAT.

Powyższe oznacza, że za pierwszy wydatek związany z pojazdem, o którym mowa w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT należy uznać czynność, która będzie podlegać ustawie o VAT. Wówczas Wnioskodawca jest obowiązany zaprowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, jak również w terminie 7 dni od dnia poniesienia tego wydatku, ma obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach.

Oceniając zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek elementu przedstawionego opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja indywidualna traci swoją ważność.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości z tytułu użytkowania samochodów osobowych, które są przedmiotem odsprzedaży zostanie zawarta w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K., ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ILPP5/4512-1-245/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

samochód
ITPP2/4512-323/15/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.