IBPP2/443-438/14/KO | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych opisanych we wniosku
IBPP2/443-438/14/KOinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. prawo do odliczenia
 3. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu 5 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z 30 lipca 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych opisanych we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych opisanych we wniosku.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 30 lipca 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 22 lipca 2014 r. znak: IBPP2/443-438/14/KO.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Zakład rozpoczął działalność z dn. 1 stycznia 2002 r. jako samorządowy zakład budżetowy Gminy, na mocy uchwały Rady Gminy i stanowi jej jednostkę organizacyjną. Zgodnie ze statutem jego działalność sprowadza się do realizacji zadań własnych Gminy. Zadania te obejmują: usługi związane z gospodarką ściekową (kanalizacyjną), która jest traktowana jako działalność wiodąca oraz usługi na rzecz Gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości, utrzymanie zieleni, utrzymanie obiektów sportowych, usług: związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej, usługi: w zakresie drobnych i doraźnych remontów budynków komunalnych, doraźne remonty dróg gminnych.

Zakład świadczy m.in. usługi o symbolu PKWiU 37 związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zgodnie z umową o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Do wykonywanych zadań Zakład wykorzystuje 3 samochody. Samochody te wykorzystuje tylko i wyłącznie na cele działalności gospodarczej. Sposób wykorzystania tych samochodów określony jest w regulaminie zasad korzystania z samochodów służbowych. Regulamin ten jednoznacznie stwierdza fakt, iż samochody służbowe pozostają do dyspozycji pracowników tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania przez nich obowiązków na rzecz Firmy. Pracownicy nie są uprawnieni do korzystania z samochodów w czasie wolnym od pracy lub w celach nie związanych z działalnością gospodarczą. Dodatkowo pracownicy Zakładu prowadzą dla każdego z tych pojazdów ewidencję przebiegu. Zakład nie posiada dokumentów potwierdzających homologację ciężarową pojazdów.

Charakterystyka poszczególnych pojazdów:

1.pojazd nr 1 Volkswagen Transporter

Samochód ciężarowy mający 2 rzędy siedzeń w kabinie, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą. Dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3.5 t. Liczba siedzeń łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi powyżej 3 a dopuszczalna masa całkowita to 2800 kg. Zakład nie posiada dokumentu potwierdzającego homologację ciężarową pojazdu.

2.pojazd nr 2 Volkswagen Transporter

Samochód ciężarowy mający 2 rzędy siedzeń w kabinie i otwartą część (skrzynię) przeznaczoną do przewozu ładunków. Zakład nie posiada dokumentu potwierdzającego homologację ciężarową pojazdu.

3.pojazd nr 3 Volkswagen Transporter

Samochód ciężarowy mający 2 rzędy siedzeń w kabinie, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą. Dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t. Liczba siedzeń z miejscem dla kierowcy wynosi powyżej 3 a dopuszczalna masa całkowita to 2485 kg. Zakład nie posiada dokumentu potwierdzającego homologację ciężarową pojazdu.

Samochody ww. generują koszty Zakładu. Są to koszty paliwa, wykorzystywanego do napędu tych pojazdów, usługi naprawy lub konserwacji oraz inne związane z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zakład złożył do Urzędu Skarbowego formularz VAT-26 dotyczący wszystkich 3 pojazdów.

W uzupełnieniu do Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. 1

Wydatki związane z użytkowaniem pojazdów dotyczą kosztów paliwa, części, usług naprawy lub konserwacji, wydatki związane z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Ad. 2

Pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i służą do realizacji zleceń Urzędu Gminy lub usuwania awarii.

Ad. 3

Konstrukcja pojazdów nie wyklucza użycia ich do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Jednakże samochody te wykorzystywane są wyłącznie do działalności gospodarczej. Pojazdy nie spełniają warunków określonych przepisem art. 86a ust. 9 ustawy

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.). Są to samochody technologiczne służące do transportu materiałów lub osób w trakcie realizacji zleceń lub usuwania awarii j.w.

Ad. 4

Zakład nie posiada dokumentów o spełnieniu wymagań określonych w przepisie art. 86a ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.). Zakład nie posiada dokumentu potwierdzającego homologację ciężarową pojazdów (pojazdy były sprowadzone przez sprzedającego z krajów Unii).

Ad. 5

Pojazd 2 siedzeń, dopuszczalna ładowność 904 kg, adnotacje hak, pierwsza rejestracja w kraju 2009-11-26 - rok produkcji 2001,

pojazd 3 siedzeń, dopuszczalna ładowność 739 kg, adnotacje pierwsza rejestracja w kraju 2009-03-11 - rok produkcji 2000,

pojazd 1 siedzeń, dopuszczalna ładowność 1010 kg, adnotacje HAK, VAT 1, rok produkcji 2006,

Informacje pochodzą z „ Dowodów rejestracyjnych”.

Ad. 6

Dla pojazdów prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu kontrolowana i zatwierdzana przez Dyrektora Zakładu, z opisem celu wyjazdu.

Ad. 7

Niestosowanie się do regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych pociągać może za sobą groźbę sankcji dyscyplinarnych do zwolnienia z pracy włącznie.

Ad. 8

Pracownicy są wyrywkowo kontrolowani przez Dyrektora Zakładu w zakresie obejmującym wykorzystywanie pojazdu w godzinach pracy, po godzinach i w dni ustawowo wolne. Wykorzystywanie tych pojazdów jako technologicznych uzasadnione jest potrzebą pracodawcy.

Ad. 9

Z pojazdów korzystają pracownicy Zakładu przy wykonywaniu obowiązków służbowych -wyjazdów i dojazdów do miejsca pracy lub usuwania awarii (odnotowane w ewidencji przebiegu pojazdu).

Ad. 10

Pojazdy w godzinach pracy i po godzinach garażowane są na ogrodzonym terenie Zakładu. W przypadkach awaryjnych pracownicy zmianowi wykorzystują je do celów służbowych o każdej porze dnia i nocy na dojazd do miejsca, w którym wystąpiła sytuacja awaryjna. Jest to odnotowane w ewidencji przebiegu pojazdu.

Ad. 11

Samochody służbowe pozostają do dyspozycji użytkowników tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania przez nich obowiązków na rzecz Firmy - są to samochody technologiczne. Pracownicy nie są uprawnieni do korzystania z samochodu w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Po godzinach pracy lub po wykonaniu zadań związanych z działalnością parkowanie może mieć miejsce jedynie w Zakładzie.

Ad. 12

Samochody nie posiadają urządzeń GPS poruszają się najczęściej po terenie Gminy lub poruszają się w okolicy np zakup paliwa lub usługi remontowej. Nie ma wymogu wyposażenia samochodów w urządzenia GPS.

Ad. 13

Możliwość korzystania z pojazdów w celach prywatnych wyklucza wprowadzony przez pracodawcę regulamin w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych. Niezależnie od powyższego wyrywkowo prowadzona jest kontrola po godzinach pracy i w dniach ustawowo wolnych, m.in. pod kątem wykorzystania sprzętu zakładowego po godzinach pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Zakład ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem paliw silnikowych, oleju napędowego wykorzystywanych do napędu samochodów ww. wykorzystywanych tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej...
 2. Czy Zakład ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem usług naprawy lub konserwacji pojazdów samochodowych oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem samochodów ww. tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Na podstawie przepisu art. 12 ust. 2 ustawy z dn. 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Zakład ma prawo do 100% odliczenia podatku VAT naliczonego związku z zakupem paliw silnikowych, oleju napędowego wykorzystywanych do napędu samochodów, które wykorzystywane są tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej.
 2. Na podstawie przepisu art. 86a ust. 3 pkt la ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2014 r. Nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 312) Zakład ma prawo do 100% odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem usług naprawy lub konserwacji pojazdów samochodowych oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów, które wykorzystywane są tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z ww. przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponadto w treści art. 88 ustawy ustawodawca wskazał przypadki, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Od dnia 1 kwietnia 2014r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 312), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, wprowadzono nowe zasady odliczania podatku od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony.

I tak, zgodnie z brzmieniem art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

1.wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2.należnego z tytułu:

 1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
 2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
 3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3.należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;

4.wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

W myśl art. 86a ust. 2 ww. ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie natomiast do art. 86a ust. 3 ww. ustawy przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony (art. 2 pkt 34 ustawy o VAT).

W myśl art. 86a ust. 5 ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2.w odniesieniu do których:

 1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
 2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Z kolei, zgodnie z art. 86a ust. 6 ustawy o VAT ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Jednocześnie należy zauważyć, że stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy nowelizującej, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1.samochodów osobowych;

2.innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
 2. 2 - dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
 3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

W opisanej sprawie istotną rolę odgrywa przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w powiązaniu z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Z treści tych przepisów wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem pojazdów samochodowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją (paliwo, naprawy, konserwacji) w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla celów pełnego odliczania VAT muszą być spełnione warunki tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez niego ewidencją przebiegu pojazdu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca określił regulamin w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych. Regulamin ten jednoznacznie stwierdza fakt, że samochody służbowe pozostają do dyspozycji pracowników tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania przez nich obowiązków na rzecz Firmy. Niestosowanie się do regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych pociągać może za sobą groźbę sankcji dyscyplinarnych, do zwolnienia z pracy włącznie. Pracownicy są wyrywkowo kontrolowani przez Dyrektora Zakładu w zakresie obejmującym wykorzystywanie pojazdu w godzinach pracy, po godzinach i w dni ustawowo wolne. Pojazdy w godzinach pracy i po godzinach garażowane są na ogrodzonym terenie Zakładu. W przypadkach awaryjnych pracownicy zmianowi wykorzystują je do celów służbowych o każdej porze dnia i nocy na dojazd do miejsca, w którym wystąpiła sytuacja awaryjna. Jest to odnotowane w ewidencji przebiegu pojazdu. Samochody służbowe pozostają do dyspozycji użytkowników tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania przez nich obowiązków na rzecz Firmy - są to samochody technologiczne. Pracownicy nie są uprawnieni do korzystania z samochodu w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Po godzinach pracy lub po wykonaniu zadań związanych z działalnością, parkowanie może mieć miejsce jedynie na terenie ogrodzonym przy Zakładzie.

Wskazać należy, że przepisy ustawy nie określają w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.

W związku z powyższym, należy przyjąć, że pojazdy służbowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Opracowane przez Wnioskodawcę reguły korzystania z pojazdów, a w szczególności fakt, że pojazdy w godzinach pracy i po godzinach pracy garażowane są na ogrodzonym terenie Zakładu (parkowanie może mieć miejsce jedynie w Zakładzie) wykluczają użycie pojazdów do celów prywatnych. Samochody służbowe pozostają do dyspozycji użytkowników (pracowników) tylko i wyłącznie w czasie pracy lub w czasie wypełniania przez nich obowiązków na rzecz Firmy - dojazd z parkingu przy Zakładzie do miejsca pracy, usuwanie awarii. Pracownicy nie są uprawnieni do korzystania z samochodu w czasie wolnym od pracy lub w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Niestosowanie się do regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych pociągać może za sobą groźbę sankcji dyscyplinarnych, do zwolnienia z pracy włącznie. Pracownicy są wyrywkowo kontrolowani przez Dyrektora Zakładu w zakresie obejmującym wykorzystywanie pojazdu w godzinach pracy, po godzinach i w dni ustawowo wolne. Wnioskodawca prowadzi ewidencję przebiegu pojazdów do każdego z pojazdów jak również pojazdy zostały zgłoszone do naczelnika urzędu skarbowego.

Mając na uwadze wskazane we wniosku reguły, sposób kontroli i wykorzystania pojazdów do działalności gospodarczej Wnioskodawcy należy stwierdzić, że pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy. W konsekwencji powyższego Wnioskodawcy na podstawie art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT w powiązaniu z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej przysługuje pełne prawo do odliczenia od paliwa wykorzystywanego do napędu tych pojazdów oraz wydatków związanych z naprawą i konserwacją tych pojazdów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-438/14/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.