IBPP2/443-1141/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących samochodów osobowych i ciężarowych.
IBPP2/443-1141/14/ICzinterpretacja indywidualna
 1. prawo do odliczenia
 2. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 listopada 2014r. (data wpływu 18 listopada 2014r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących samochodów osobowych i ciężarowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie m.in. dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących samochodów osobowych i ciężarowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Dla celów prowadzenia działalności posiada i wykorzystuje pojazdy samochodowe w postaci :

1.Renault Trafic ciężarowy: dopuszczalna masa całkowita DMC=2770kg, dopuszczalna ładowność (DL)=1092kg, liczba siedzeń S=3. Dla tego pojazdu zostało wykonane dodatkowe badanie techniczne 30 kwietnia 2014r., według którego pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy z 11 marca 2014r. VAT, czyli VAT-la. Informacja VAT-la jest wbita do dowodu rejestracyjnego tego pojazdu. Dla tego samochodu nie złożono VAT 26, samochód jest wykorzystywany w całości do działalności gospodarczej.

Według powyższych danych VAT od paliw oraz części, napraw i innych wydatków związanych z tym pojazdem podlega odliczeniu w całości (w 100%) a wartość netto kosztów stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu w całości. Pojazd znajduje się na ewidencji środków trwałych.

2.Renault Kangoo ciężarowy: dopuszczalna masa całkowita DMC=1918kg, dopuszczalna ładowność (DŁ)=667kg, liczba siedzeń S=2. Dla tego pojazdu zostało wykonane dodatkowe badanie techniczne 30 kwietnia 2014r., według którego pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy z 11 marca 2014 VAT, czyli VAT-la. Informacja VAT-la jest wbita do dowodu rejestracyjnego tego pojazdu. Dla tego samochodu nie złożono VAT 26, samochód jest wykorzystywany w całości do działalności gospodarczej.

Według powyższych danych VAT od paliw oraz części, napraw i innych wydatków związanych z tym pojazdem podlega odliczeniu w całości (w 100%) a wartość netto kosztów stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu w całości. Pojazd znajduje się na ewidencji środków trwałych.

3.Renault Clio osobowy - co oznacza, że VAT od paliwa do 30 czerwca 2015r. roku nie podlega odliczeniu w ogóle, a zatem stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy pod. doch. osób fizycznych, natomiast od pozostałych kosztów związanych z użytkowaniem tego pojazdu VAT podlega odliczeniu w wysokości 50%, co oznacza, że drugie 50% nie podlega odliczeniu a zatem stanowi podatkowy koszt firmy. Dla tego samochodu nie złożono VAT 26, samochód może być wykorzystywany szacunkowo w 75% do działalności gospodarczej, a może być szacunkowo w 25% wykorzystany dla celów prywatnych. Pojazd ten znajduje się na ewidencji środków trwałych.

4.VOLVO XC 60 - samochód osobowy użytkowany na podstawie leasingu operacyjnego, co oznacza, że do 30 czerwca 2015r. VAT od paliw nie podlega odliczeniu w ogóle i stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a updof oraz VAT od pozostałych kosztów, w tym opłat leasingowych podlega odliczeniu w 50%, a w 50% nie podlega odliczeniu i stanowi jw. koszt podatkowy. Dla tego samochodu nie złożono VAT 26. Pojazd ten może być szacunkowo w 95% wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej. a może być szacunkowo w 5% wykorzystywany dla celów prywatnych w szczególności np. dojazd z domu do firmy i z powrotem itp.

Poniżej Wnioskodawca wskazał sposób/metodę rozliczenia samochodów osobowych wymienionych powyżej w pkt 3 i 4 stanu faktycznego (metoda opisowa):

1.Dla celów VAT - oba samochody rozliczane są w następujący sposób :

1.1. VAT od paliw nie podlega odliczeniu w ogóle do 30 czerwca 2015r. :

1.2. VAT od pozostałych wydatków związanych z tymi samochodami w tym rat leasingowych w 50% podlega odliczeniu, a w 50% nie podlega odliczeniu.

W związku z powyższym opisem zadano w zakresie podatku od towarów i usług następujące pytanie (oznaczone jak we wniosku):

Czy dla celów rozliczania podatku VAT - sposób odliczania (rozliczania) podatku naliczonego wskazany w stanie faktycznym oraz w przykładzie jest prawidłowy...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Dla pytania 1 - dla celów rozliczania podatku VAT - sposób/metoda odliczania podatku naliczonego wskazana w stanie faktycznym i w przykładach opisanych w stanie faktycznym jest prawidłowy.

To oznacza że dla pojazdów ciężarowych wskazanych w poz. 1 i 2 stanu faktycznego VAT od paliw oraz pozostałych kosztów związanych z użytkowaniem tych pojazdów podlega odliczeniu w całości.

Z kolei dla samochodów osobowych (Renault clio oraz VOLVO ) wskazanych w poz. 3 i 4 stanu faktycznego VAT od paliw nie podlega odliczeniu w ogóle, z kolei od pozostałych kosztów związanych z użytkowaniem samochodów osobowych VAT podlega odliczeniu w 50% a w 50% VAT nie podlega odliczeniu.

Powyższe oparte jest o przepisy art. 86a Ustawy o VAT oraz Ustawy o zmianie ustawy VAT z 7 lutego 2014.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Od 1 stycznia 2014 r. zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku od towarów i usług wydatków dotyczących pojazdów samochodowych zostały uregulowane przepisami art. 86a ustawy. Na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą – przepis art. 86a uległ zmianie, a ponadto została wprowadzona w art. 2 pkt 34 definicja pojazdu samochodowego.

Przez pojazdy samochodowe zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137, ze zm.), przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Natomiast art. 2 pkt 40 ww. ustawy wskazuje, że samochodem osobowym jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

1.wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2.należnego z tytułu:

 1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
 2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
 3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3.należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;

4.wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Przez pojazdy samochodowe – stosownie do art. 2 pkt 34 ustawy – rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

W myśl art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Stosownie do art. 86a ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Według art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Na mocy art. 86a ust. 5 ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2.w odniesieniu do których:

 1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
 2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1.numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2.dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3.stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4.wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

 1. kolejny numer wpisu,
 2. datę i cel wyjazdu,
 3. opis trasy (skąd – dokąd),
 4. liczbę przejechanych kilometrów,
 5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

-potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

5.liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Powołane przepisy wprowadzają ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do „użytku mieszanego”, tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego.

Wyłączenia z ograniczenia w odliczeniu podatku zawiera art. 86a ust. 3 ustawy. Według tego przepisu, skorzystanie z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi umożliwia spełnienie m.in. warunku wykorzystywania samochodów przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (pkt 1 lit. a) oraz przeznaczenia towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, napraw i konserwacji, wskazującego obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (pkt 2).

Przepis art. 86a ust. 4 ustawy stanowi doprecyzowanie ust. 3 pkt 1 lit. a ww. artykułu i określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby pojazdy były uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Ponadto, jak wynika z art. 86a ust. 9 ustawy, do pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2, należą:

1.pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

 1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2.pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

 1. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
 2. agregat elektryczny/spawalniczy,
 3. do prac wiertniczych,
 4. koparka, koparko-spycharka,
 5. ładowarka,
 6. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 7. żuraw samochodowy

-jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Zgodnie z ust. 10 pkt 1 powołanego artykułu, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9 pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

W myśl art. 86a ust. 12 ustawy podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1.samochodów osobowych;

2.innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 1. 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
 2. 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
 3. 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Jednakże – na mocy art. 12 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą. Dla celów prowadzenia działalności posiada i wykorzystuje pojazdy samochodowe w postaci :

 • Renault Trafic ciężarowy: dopuszczalna masa całkowita DMC=2770kg, dopuszczalna ładowność (DŁ)=1092kg, liczba siedzeń S=3. Dla tego pojazdu zostało wykonane dodatkowe badanie techniczne 30 kwietnia 2014r., według którego pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, czyli VAT-la. Informacja VAT-la jest wbita do dowodu rejestracyjnego tego pojazdu. Dla tego samochodu nie złożono VAT 26, samochód jest wykorzystywany w całości do działalności gospodarczej.
 • Renault Kangoo ciężarowy: dopuszczalna masa całkowita DMC=1918kg, dopuszczalna ładowność (DŁ)=667kg, liczba siedzeń S=2. Dla tego pojazdu zostało wykonane dodatkowe badanie techniczne 30 kwietnia 2014r., według którego pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, czyli VAT-la. Informacja VAT-la jest wbita do dowodu rejestracyjnego tego pojazdu. Dla tego samochodu nie złożono VAT 26, samochód jest wykorzystywany w całości do działalności gospodarczej.

Mając na uwadze opis sprawy należy wskazać, że w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących ww. samochodów ciężarowych należy mieć na uwadze przepis art. 86a ust. 4 pkt 2 w związku z art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT. W grupie pojazdów, o których mowa w ww. przepisach, uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika mieszczą się pojazdy ustawowo uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej przy wykorzystywaniu, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, wprowadzania regulaminów, zasad używania tych pojazdów. Posiadanie takiej dokumentacji nie determinuje pełnego prawa do odliczenia, a elementem decydującym jest rodzaj pojazdu określony w art. 86a ust. 4 pkt 2 w związku z art. 86a ust. 9 ustawy. Są to pojazdy o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wykluczającej ich użycie do celów prywatnych lub powodującej, że ewentualny użytek do celów prywatnych będzie nieistotny.

Spełnienie wymagań w odniesieniu do pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy o VAT stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Wobec powyższego skoro, jak wyjaśnił Wnioskodawca, pojazdy samochodowe: Renault Trafic oraz Renault Kangoo – to samochody ciężarowe wykorzystywane w całości do działalności gospodarczej, które odpowiadają dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. a ustawy, co zostało potwierdzone 30 kwietnia 2014r. na podstawie przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego oraz wpisem do dowodów rejestracyjnych tych pojazdów, to należy stwierdzić, że Wnioskodawca posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 100% z tytułu wydatków związanych z eksploatacją tych pojazdów samochodowych.

Ponadto z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca dla celów prowadzenia działalności posiada i wykorzystuje pojazdy samochodowe w postaci :

 • Renault Clio samochód osobowy - dla tego samochodu nie złożono VAT 26, samochód może być wykorzystywany szacunkowo w 75% do działalności gospodarczej, a może być szacunkowo w 25% wykorzystany dla celów prywatnych. Pojazd ten znajduje się na ewidencji środków trwałych.
 • VOLVO XC 60 - samochód osobowy użytkowany na podstawie leasingu operacyjnego, dla tego samochodu nie złożono VAT 26. Pojazd ten może być szacunkowo w 95% wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej. a może być szacunkowo w 5% wykorzystywany dla celów prywatnych w szczególności np. dojazd z domu do firmy i z powrotem itp.

Z powyższego opisu sprawy wynika, że ww. pojazdy – samochody osobowe będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do działalności gospodarczej w sposób „mieszany” tzn. samochód osobowy Renault Clio - może być wykorzystywany szacunkowo w 75% do działalności gospodarczej, w 25% wykorzystany dla celów prywatnych, oraz samochód osobowy VOLVO XC 60 - może być szacunkowo w 95% wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej, w 5% wykorzystywany dla celów prywatnych. Zatem przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób wykorzystania samochodów osobowych deprecjonuje sposób oraz wysokość odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z ich eksploatacją.

Wnioskodawca ponosi wydatki w związku z użytkowaniem posiadanych samochodów osobowych, w tym paliwo oraz raty leasingowe.

Powołane przepisy art. 86a ust. 1 w związku z art. 86a ust. 2 ustawy, mają na celu ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego samochodów użytkowanych w sposób „mieszany” – tj. do celów działalności gospodarczej i do celów prywatnych.

Dla celów stosowania tego ograniczenia za wykorzystywanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych.

Nie jest przy tym istotny moment, w którym użycie to ma miejsce podczas całego okresu użytkowania przez podatnika danego pojazdu, żeby uznać ten pojazd za wykorzystywany do celów „mieszanych”.

Z okoliczności opisanych we wniosku jednoznacznie wynika, że samochody osobowe opisane w pkt 3 i 4 wniosku są wykorzystywane zarówno do celów działalności gospodarczej jak również do celów prywatnych np. dojazd z domu do firmy. Dla tych samochodów Wnioskodawca nie złożył informacji VAT-26 o ich wykorzystaniu wyłącznie do celów działalności gospodarczej.

Zatem, zgodnie z nowymi regulacjami - Wnioskodawcy przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków (w tym rat leasingowych) związanych z użytkowaniem tych pojazdów samochodowych. Wyjątek stanowią wydatki dotyczące zakupu paliwa do napędu tych samochodów osobowych. Do określenia prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej, stanowiący o braku prawa do odliczenia do napędu samochodów osobowych w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2015r.

W konsekwencji w odniesieniu do wydatków ponoszonych na zakup paliwa do napędu samochodów osobowych należy zaznaczyć, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przeznaczonych do napędu samochodów osobowych wykorzystywanych do celów „mieszanych” tj. do działalności gospodarczej i do celów prywatnych. Prawo do odliczenia 50% kwoty podatku wynikającego z faktur dotyczących kosztów paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych wykorzystywanych do celów „mieszanych” przysługiwać będzie od dnia 1 lipca 2015 r., co wynika z ww. art. 86a ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej.

Wobec powyższego mając na uwadze przedstawiony stan prawny oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w odniesieniu do samochodów osobowych zastosowanie znajdzie przepis art. 86a ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz art. 12 ust. 1 ustawy o VAT, a Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków (w tym rat leasingowych) związanych z eksploatacją tych pojazdów, z wyjątkiem wydatków dotyczących paliw, gdzie prawo do odliczenia nie przysługuje w okresie od 1 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2015r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zauważyć przy tym należy, że interpretacja indywidualna wydawana jest w oparciu o konkretny przedstawiony we wniosku stan faktyczny i wiąże Organ uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnej wyłącznie w zakresie przedstawionym we wniosku. Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a Wnioskodawca nie może korzystać z ochrony wynikającej z tej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

prawo do odliczenia
ITPP1/443-1076/14/BK | Interpretacja indywidualna

samochód
ITPP2/443-1279/14/RS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.