IBPP2/443-1138/14/IK | Interpretacja indywidualna

W zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie samochodów, rat leasingowych, nabycia paliwa oraz innych wydatków w związku z eksploatacją samochodu oraz w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, oraz złożenia informacji VAT.
IBPP2/443-1138/14/IKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 9 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie samochodów, rat leasingowych, nabycia paliwa oraz innych wydatków w związku z eksploatacją samochodu oraz w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, oraz złożenia informacji VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie samochodów, rat leasingowych, nabycia paliwa oraz innych wydatków w związku z eksploatacją samochodu oraz w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, oraz złożenia informacji VAT

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 30 stycznia 2015 r. znak: IBPP2/443-1138/14/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest Spółką prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na wynajmie samochodów (samochody zastępcze na czas dokonywania naprawy samochodu klienta - usługa serwisowa realizowana jest przez inny podmiot). Jest to wyłączna działalność Spółki. W ramach prowadzonej działalności Spółka świadczy usługi wynajmu samochodów osobowych. Samochody wynajmowane klientom wynajmowane są przez Spółkę od innej firmy wyłącznie na czas udostępnienia samochodu finalnemu klientowi. Spółka na dzień dzisiejszy nie ponosi kosztów związanych z dowozem samochodu do klienta i serwisem oraz innymi kosztami związanymi z wynajmowanymi samochodami. W najbliższym czasie firma planuje jednak rozszerzyć swoją działalność o wynajem samochodów w sieci wypożyczalni na terytorium całego kraju w związku z czym planuje zakupić własne samochody lub je wyleasingować oraz będzie odpowiedzialna za ich utrzymanie i logistykę.

Dodatkowo po okresie eksploatacji samochodów w zakresie usług wynajmu, samochody te będą odsprzedawane.

Zgodnie z umowami wynajmu, które będą obowiązywały w Spółce za utrzymanie samochodu (np. serwis, przeglądy) odpowiedzialna będzie Spółka, a nie usługobiorcy, tj. najemcy (tak jak ma to często miejsce w przypadku leasingu).

Pomiędzy poszczególnymi okresami, na które dany samochód będzie wynajmowany (jest wolny i „czeka” na wynajęcie go ponownie), Spółka będzie mogła użyć go do obsługi samochodów w danym czasie oddanych klientom w użytkowanie, co wynika ze specyfiki działalności polegającej na wynajmie samochodów. Klienci będą mogli bowiem, za dodatkową opłatą, zdecydować się na opcję, która przewiduje odbiór/zwrot samochodu w dowolnie wybranym przez klienta miejscu w Polsce lub poza jej granicami - w takim przypadku Spółka będzie dostarczać/odbierać samochód do/z wybranego przez klienta miejsca. Ponadto samochody będą przez Spółkę używane naprzemiennie, tj. samochód, który będzie w danym czasie wynajmowany, kilka dni później będzie musiał posłużyć do dowozu kierowcy we wskazane przez klienta miejsce w celu odbioru innego wynajmowanego samochodu. Ponadto posiadane przez Spółkę samochody, pomiędzy okresami wynajmu będą musiały być odwiezione do serwisu w celu napraw czy wymiany opon lub będą musiały zostać dotankowane w związku z oddaniem przez klienta samochodu z niepełnym bakiem (klient będzie płacić dodatkowo za braki w paliwie)

W konsekwencji powyższego, pomiędzy poszczególnymi okresami wynajmu, samochody będą mogły być naprzemiennie wykorzystywane w następujący sposób:

1.do wyjazdów związanych z utrzymaniem i eksploatacją samochodów (np. do serwisu, myjni, na przegląd) - są to wyjazdy konkretnego samochodu pomiędzy okresami jego wynajmu, związane z jego utrzymaniem;

2.do przejazdów do innego punktu wynajmu samochodów, jeżeli akurat w tym punkcie będzie w danej chwili większe zapotrzebowanie na najem określonego rodzaju samochodów;

3.do wszelkich jazd związanych z:

 • przygotowaniem samochodu do wynajmu lub sprzedaży na terenie Polski,
 • dostarczeniem odbiorem samochodów wynajmowanych i sprzedawanych klientom na adresy prywatne, adresy służbowe, miejsca publiczne, np. dworce hotelowe, restauracje, miejsca awarii lub wypadków samochodów własnych klienta lub samochodów Spółki i inne uzgodnione z klientem miejsca,
 • obsługą samochodów wynajętych na terenie Polski i Europy oraz samochodów zwróconych, na terenie Polski i Europy,
 • obsługą klientów oczekujących na wynajem, sprzedaż samochodu (dostarczenia, odbiory),
 • przygotowaniem samochodów nowych do wprowadzenia do floty oraz samochodów wycofywanych z floty do sprzedaży,
 • obsługą posprzedażną klientów wynajmujących i kupujących pojazdy,
 • dystrybucją samochodów na miejsca postojowe wyznaczone przez Spółkę oraz inne miejsca ustalone z klientami, partnerami, dostawcami, miejsca potencjalnego zapotrzebowania na wynajem, zakup, w celu wynajmu lub sprzedaży, pozostawania w gotowości do wynajmu i sprzedaży oraz po zwrocie przez klienta wynajmującego na terenie kraju,
 • przewozem pracowników wykonujących zadania związane z przygotowaniem samochodów do wynajmu lub sprzedaży i obsługą klienta wynajmującego, zwracającego, wymieniającego, kupującego pojazd,
 • jazdami związanymi z utrzymaniem stanu „gotowości 24h” w celu obsługi rezerwacji „at hoc”, awarii oraz innych zleceń na usługi powiązane z wynajmem, sprzedażą samochodów świadczone przez Spółkę,
 • dostawami związanymi z potrzebami powiązanymi z obsługą klienta wynajmującego lub zakupującego pojazd.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

1.Spółka zamierza dokonywać odliczeń podatku VAT od następujących wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu:

 • wydatki na zakup paliwa,
 • wydatki na zakup, najem, leasing pojazdów,
 • wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych dotyczących samochodów, w szczególności: płyny, oleje, opony, części zamienne itp.,
 • wydatki związane z serwisem pojazdów w tym usługi serwisowe oraz części zamienne,
 • wydatki związane z usługami parkingowymi,
 • wydatki związane z przejazdami autostradami,

2.Aby wyeliminować użytkowanie samochodów oddanych w wynajem do celów prywatnych Spółka zamierza wprowadzić następujące zasady:

 • wprowadzenie regulaminu korzystania z pojazdów w firmie (wzór regulaminu w załączeniu);
 • Spółka zamierza wprowadzić do użytkowania samochody, które ewentualnie za zgodą Spółki będą mogły być wykorzystywane do celów prywatnych (pytanie ujęte we wniosku o interpretację nie dotyczy samochodów, które będą wyznaczone jako samochody, które za zgoda Spółki będą mogły być wykorzystane do innych celów niż działalność gospodarcza);
 • Spółka będzie prowadziła rejestr czynności dokonywanych przez pracowników Spółki, gdzie jedną z informacji będzie ilość przejechanych kilometrów przez pracownika; te informacje w połączeniu w umowami najmu, na których są podawane informacje o stanie licznika w dniu wydania pojazdu i jego przyjęcia, w pełni wystarczają do weryfikacji sposobu wykorzystywania pojazdów;
 • zabezpieczeniem właściwego wykonywania postanowień regulaminu i zasad użytkowania pojazdów będzie możliwość zastosowania wysokich kar porządkowych dla pracowników w przypadku nie stosowania się do ustaleń wewnętrznych;

3.W okresach pomiędzy wynajmami nie będzie istniała możliwość korzystania z tych samochodów przez pracowników, członków zarządu do celów innych niż prowadzona działalność gospodarcza, gdyż do tych celów zostaną wyznaczone wybrane pojazdy. Samochody którą będą przeznaczone na wynajem pomiędzy okresami oddania w najem będą wykazywały przebieg związany wyłącznie z przygotowaniem, wydaniem i dowozem pojazdu do kolejnego wynajmu.

4.Okolicznościami obiektywnie potwierdzającymi brak wykorzystania pojazdu do celów prywatnych będą udokumentowane umowy najmu, jak również raport czynności, o którym mowa powyżej.

5.Usługi obsługi samochodów wynajętych na terenie Polski i Europy oraz samochodów zwróconych na terenie Polski i Europy, będą polegały na w głównej mierze na obsłudze serwisowej wynajmowanych tych pojazdów, np. podstawieniu samochodu zastępczego w przypadku awarii pojazdu wynajmowanego, pomocy w uruchomieniu wynajmowanego pojazdy w przypadku problemów z pojazdem.

Usługi przygotowania samochodów nowych do wprowadzenia do floty oraz samochodów wycofanych z floty do sprzedaży, będą polegały na zatankowaniu nowego pojazdu, uzupełnienia wszelkich płynów eksploatacyjnych niezbędnych do jego użytkowania oraz jego przetransportowaniu do miejsca, w którym będzie udostępniany klientom. Jeżeli chodzi o obsługę pojazdów wycofanych z floty to czynności w tym zakresie będą polegały na przygotowaniu samochodów do sprzedaży, a mianowicie ich wymyciu i wyczyszczeniu oraz przetransportowaniu pojazdów w miejsce dokonania oględzin przez potencjalnych nabywców, a następnie dostarczenia ich do finalnych nabywców.

Usługi w zakresie obsługi posprzedażowej będą polegały na wykonywaniu usług związanych z reklamacjami dotyczącymi tych pojazdów oraz ich serwisowaniu jeżeli dana umowa będzie przewidywała taki typ obsługi.

6.Paliwo do wynajmowanych pojazdów będzie rozliczane w dwojaki sposób, a mianowicie:

 • w przypadku oddania przez klienta pojazdu bez uzupełnienia paliwa do poziomu sprzed momentu wynajmu, klient jest obciążany kwotą tankowanego paliwa; podobnie będzie wyglądała sytuacja w przypadku gdy na podstawie zawartej umowy klient będzie zobowiązany do zapłaty za dowóz samochodu we wskazane miejsce - wówczas kwota wynajmu będzie obejmowała również koszt paliwa związanego z realizacją tej usługi,
 • w przypadku gdy umowa zawarta z klientem nie przewiduje dodatkowego obciążenia za dowóz samochodu do klienta, wówczas bezpośrednio klient nie jest obciążany kosztem paliwa, nie mniej jednak koszt wynajęcia samochodu jest kalkulowany przy uwzględnieniu kosztów dostarczenia pojazdu do klienta w określonym zakresie; oczywiście jeżeli koszt dostarczenia pojazdu do klienta jest wyższy od korzyści z tego tytułu, samochód taki nie jest wynajmowany lub klient jest w pewnym stopniu obciążany kosztem dostarczenia samochodu we wskazane miejsce.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do pojazdów z floty samochodów przeznaczonych na cele wynajmu, Spółka będzie uprawniona do pełnego odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a), ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 lit a) i c) ustawy o VAT, tj. bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz obowiązku zgłoszenia tych pojazdów do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, w opisanym stanie faktycznym będzie ona - w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami z floty samochodów przeznaczonych na cele wynajmu - uprawniona do pełnego odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z uwagi na zastosowanie art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) - bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu, o której mowa w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT (w związku z zastosowaniem art. 86a ust. 5 pkt 1 lit a) i c) ustawy o VAT) i bez konieczności zgłaszania tych pojazdów do urzędu skarbowego na formularzu VAT-26.

Zgodnie bowiem z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku naliczonego m.in. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika (z zastrzeżeniem ograniczenia wyrażonego w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).

Jednakże w myśl art. 86 ust. 3 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, ograniczenie określone w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Jednocześnie zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Przy czym, na podstawie art. 86a ust. 5 pkt 1 lit a) i c) ustawy o VAT, warunku prowadzania ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży oraz do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

W ocenie Spółki art. 86a ust. 5 pkt 1 lit a) i c) ustawy o VAT będzie znajdował bezpośrednie zastosowanie właśnie w odniesieniu do pojazdów z floty samochodów wykorzystywanej dla celów wynajmu przez Spółkę. Przedmiotem działalności Spółki jest bowiem oddawanie pojazdów samochodowych do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu.

A zatem, w związku z wyłączeniem przez ustawodawcę, na podstawie powołanego powyżej art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a) i c) ustawy o VAT, obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu dla pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odsprzedaży lub oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności, Spółka stoi na stanowisku, że w zakres jazd, co do których ewidencja nie jest wymagana, wchodzą:

1.do wyjazdów związanych z utrzymaniem i eksploatacją samochodów (np. do serwisu, myjni, na przegląd) - są to wyjazdy konkretnego samochodu pomiędzy okresami jego wynajmu, związane z jego utrzymaniem;

2.do przejazdów do innego punktu wynajmu samochodów, jeżeli akurat w tym punkcie będzie w danej chwili większe zapotrzebowanie na najem określonego rodzaju samochodów;

3.do wszelkich jazd związanych z:

 • przygotowaniem samochodu do wynajmu lub sprzedaży na terenie Polski,
 • dostarczeniem/odbiorem samochodów wynajmowanych i sprzedawanych klientom na adresy prywatne, adresy służbowe, miejsca publiczne, np. dworce hotelowe, restauracje, miejsca awarii lub wypadków samochodów własnych klienta lub samochodów Spółki i inne uzgodnione z klientem miejsca,
 • obsługą samochodów wynajętych na terenie Polski i Europy oraz samochodów zwróconych, na terenie Polski i Europy,
 • obsługą klientów oczekujących na wynajem, sprzedaż samochodu (dostarczenia, odbiory),
 • przygotowaniem samochodów nowych do wprowadzenia do floty oraz samochodów wycofywanych z floty do sprzedaży,
 • obsługą posprzedażną klientów wynajmujących i kupujących pojazdy,
 • dystrybucją samochodów na miejsca postojowe wyznaczone przez Spółkę oraz inne miejsca ustalone z klientami, partnerami, dostawcami, miejsca potencjalnego zapotrzebowania na wynajem, zakup, w celu wynajmu lub sprzedaży, pozostawania w gotowości do wynajmu i sprzedaży oraz po zwrocie przez klienta wynajmującego na terenie kraju,
 • przewozem pracowników wykonujących zadania związane z przygotowaniem samochodów do wynajmu lub sprzedaży i obsługą klienta wynajmującego, zwracającego, wymieniającego, kupującego pojazd,
 • jazdami związanymi z utrzymaniem stanu „gotowości 24h” w celu obsługi rezerwacji „at hoc”, awarii oraz innych zleceń na usługi powiązane z wynajmem, sprzedażą samochodów świadczone przez Spółkę,
 • dostawami związanymi z potrzebami powiązanymi z obsługą klienta wynajmującego lub zakupującego pojazd.

Okoliczność, iż konkretny pojazd z floty przeznaczonej na wynajem, pomiędzy poszczególnymi okresami wynajęcia go przez klientów (zawarciem kolejnych umów najmu), będzie wykorzystywany do wyjazdów związanych z jego utrzymaniem (tj. serwis, przegląd, myjnia), wyjazdów w celu odebrania/dowiezienia kierowców do wydania/odbioru wynajętego samochodu (tj. wyjazdy w celu realizacji usługi wynajmu innego samochodu) oraz innych przypadków wykorzystania danego samochodu do jazd wymienionych powyżej, nie zmieni wyłącznego przeznaczenia tego samochodu, którym to przeznaczeniem przez cały okres (w którym stanowi on składnik jej floty) będzie oddanie go w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu (nawet, jeżeli chwilowo będzie on użyty w celu oddania w odpłatne używanie innego samochodu z floty samochodów Spółki. Powyższe nie oznacza jednak zmiany przeznaczenia danego samochodu, którym nadal będzie wyłącznie oddanie go w odpłatne używanie. Tym bardziej nie sposób twierdzić, że wyjazdy związane z utrzymaniem i eksploatacją konkretnego samochodu wynajmowanego oraz przemieszczenie samochodów do innego punktu, w którym będą wynajmowane, będą skutkowały uznaniem, że samochody te nie są przeznaczone wyłącznie do oddania ich w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu. Bowiem bez wyjazdów związanych z utrzymaniem oraz obsługą innych samochodów w najmie świadczenie usług wynajmu w działalności rent a car byłoby w ogóle niemożliwe. Zatem właśnie poprzez takie wyjazdy realizuje się cel utrzymywania tych samochodów w flocie Spółki, którym jest wyłącznie oddanie ich w odpłatne używanie na podstawie kolejnych umów najmu.

W przeciwnym razie można by było dojść do absurdalnych wniosków, że aby być wyłączonym z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (która jest uciążliwa zarówno dla Spółki jak i dla jej klientów), Spółka musiałaby np.:

 • bezpośrednio po zakupie poprosić pierwszego z klientów o odbiór samochodu od dealera (ponieważ przejechanie tymże samochodem od dealera do miejsca, z którego klient odebrałby pojazd zostałoby już uznane za przeznaczenie pojazdu do innego celu niż tylko wynajem),
 • nie serwisować i nie sprzątać, nie tankować pojazdu (ponieważ przejechanie samochodem w takim celu do serwisu, na myjnie oraz stację paliw z miejsca wynajmu samochodów również oznaczałoby „odsunięcie” pojazdu od wyłącznego przeznaczenia jakim jest wynajem).

W praktyce oznaczałoby to, że żaden pojazd, który byłby przeznaczony wyłącznie do wynajmu (nawet długoterminowego) nie byłby wyłączonym z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów jak i obowiązku zgłoszenia do urzędu skarbowego na druku VAT-26, ponieważ nawet taki pojazd będzie musiał w którymś momencie zostać dostarczony do klienta i od niego odebrany. Podkreślenia wymaga fakt, że również ustawodawca w art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a) i c) ustawy o VAT użył sformułowania „przeznaczony wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu”, co nie jest równoznaczne ze sformułowaniem „używany wyłącznie na podstawie umowy najmu”. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w internetowym słowniku PWN (www.sjp.pwn.pl) słowo „przeznaczyć” - „przeznaczać” oznacza «określić z góry cel, któremu coś ma służyć, przekazać coś dla kogoś, na czyjś użytek, na czyjąś korzyść». A zatem przeznaczyć samochód wyłącznie do oddania w odpłatne używanie, to określić, że jego celem będzie wyłącznie oddanie w odpłatne używanie. Jednakże, aby cel ten mógł zostać osiągnięty, w działalności, jaką prowadzi Spółka, konieczne będzie wykorzystanie tego samochodu również do przejazdów innych niż przejazdy klientów (najemców), a które to przejazdy będą niezbędne, aby w ogóle mogło dojść do wyświadczenia usługi wynajmu i prowadzenia działalności gospodarczej rent a car.

Zdaniem Spółki, uznanie, że wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji na podstawie art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a) i c) ustawy o VAT nie znajduje zastosowania w ramach przedmiotu działalności rent a car, tj. w razie wykorzystania samochodów w jazdach koniecznych do realizacji świadczenia usług wynajmu, ale innych niż jazdy w czasie oddania samochodów klientom do odpłatnego używania na podstawie zawartych umów najmu (np. podstawienia), byłoby sprzeczne z celem regulacji, jak również z założeniami wskazanymi przez władze polskie we wniosku o derogację od Artykułów 36 (1) (a) oraz 168 Dyrektywy 2006/112/WE dotyczącej naliczania i poboru podatku od towarów i usług i będącym przedmiotem decyzji COM (2013) 831 Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z tymi założeniami „(...) zaproponowane przez władze polskie rozwiązanie ma na celu zapobieganie przypadkom uchylania się od płacenia podatku VAT oraz uproszczenia procedury poboru tego podatku. Proponowane rozwiązanie zostało określone przez Polskę jako odpowiednie rozwiązanie i jako takie jest porównywalne do innych rozwiązań stosowanych obecnie i w przeszłości”.

W stanie prawnym obowiązującym do 1 kwietnia 2014 r. przepisy ograniczające możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z używaniem samochodów nie dotyczyły bowiem przypadków, gdy odsprzedaż, lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowiło przedmiot działalności podatnika (art. 86a ust. 3). Zakładając, że obowiązujące od 1 kwietnia 2014 rozwiązanie jest porównywalne do innych rozwiązań stosowanych uprzednio przez polskiego ustawodawcę, należałoby przyjąć, że celem ustawodawcy było wyłączenie z ograniczenia i obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, które de facto przeznaczone są do działalności polegającej na oddaniu w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu i nie są wykorzystywane do innej działalności - co właśnie będzie miało miejsce w stanie faktycznym. Spółka nie prowadzi i nie będzie prowadzić bowiem innej działalności gospodarczej niż polegającej na wynajmie samochodów. Nie może zatem z założenia przeznaczyć samochodów z posiadanej floty do innej działalności. Czym innym jest natomiast okoliczność, że poszczególne umowy najmu mają ograniczony zasięg czasowy i w okresach między dwoma kolejnymi umowami najmu dany samochód będzie mógł być wykorzystany np. do celów związanych z najmem innego samochodu (ale w dalszym ciągu w ramach przedmiotu działalności Spółki, jaką jest i będzie wynajem samochodów).

Jednocześnie przyjęcie założenia, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji znalazłoby zastosowanie w przypadku wykorzystywania samochodów wyłącznie do jazd odbywanych przez klienta (najemcę), któremu pojazd został oddany do odpłatnego używania na podstawie zawartej umowy, powodowałoby, że przepis art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c) ustawy o VAT w praktyce byłby martwy. Bowiem nawet w przypadku leasingu długoterminowego (a nie tylko w działalności rent a car, którą prowadzi Spółka) pojawiają się sytuacje, gdzie samochody są wykorzystywane nie tylko przez klientów na podstawie umowy najmu, ale również są wykorzystywane do innych jazd, np. w celu likwidacji szkody w pojeździe (dojazd samochodu do warsztatu). I praktycznie wszystkie podmioty wynajmujące samochody mogłyby mieć do czynienia z sytuacją, gdzie samochód byłby wykorzystywany nie przez klienta w czasie umowy najmu, ale dla innych celów, choć cele te byłyby ściśle z tym wynajmem związane (lub z wynajmem, który będzie mieć miejsce w przyszłości).

Powyższe oznaczałoby, że podatnicy prowadzący działalność polegającą wyłącznie na wynajmie samochodów, w celu zachowania prawa do pełnego odliczenia, byliby zobowiązani do prowadzenia ewidencji. Do kogo miałby wówczas zastosowanie art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a) i c) (przy założeniu, że ustawodawca jest racjonalny). Mając na względzie powyższe, w ocenie Spółki, zarówno wykładnia literalna przepisów art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz ust. 4 pkt 1 w związku z ust. 5 pkt 1 lit. a) i c) ust. 4, jak również wykładnia celowościowa tego przepisu oraz decyzji w sprawie derogacji wskazują, że warunek przeznaczenia wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu pozostanie spełniony również w przypadku faktycznego używania samochodu do wymienionych w piśmie szeregu czynności niezbędnych do wykonania w celu realizacji usługi najmu, ponieważ nie zmienią one faktycznego i wyłącznego przeznaczenia danego pojazdu, którym będzie wyłącznie oddanie go w odpłatne używanie. W konsekwencji, zdaniem Spółki, nie będzie ona miała obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz składania formularza VAT-26 w odniesieniu do pojazdów przeznaczonych wyłącznie do świadczenia usług wynajmu. Spółka nie prowadzi bowiem innej działalności niż rent a car, a w przepisie jest mowa o przeznaczeniu samochodu na wynajem, a nie o jego wykorzystaniu na podstawie już zawartej umowy najmu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z ww. przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył zatem podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r., w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 34 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o pojazdach samochodowych – rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zatem zgodnie z ww. regulacjami podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”.

Dla celów stosowania tego ograniczenia za wykorzystywanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Nie jest przy tym istotny moment, w którym użycie to ma miejsce podczas całego okresu użytkowania przez podatnika danego pojazdu, żeby uznać ten pojazd za wykorzystywany do celów „mieszanych”.

W myśl zaś ustępu 3 art. 86a ustawy o VAT, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z ust. 4 art. 86a ustawy o VAT, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W myśl art. 86a ust. 5 ustawy o VAT, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1.przeznaczonych wyłącznie do:

 1. odprzedaży,
 2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

-jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2.w odniesieniu do których:

 1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
 2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Powołane przepisy wprowadzają ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do „użytku mieszanego”, tj. wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów użytku prywatnego.

Wyłączenia z ograniczenia w odliczaniu podatku zawiera art. 86a ust. 3 ustawy. Według tego przepisu, skorzystanie z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi umożliwia spełnienie m.in. warunku wykorzystywania samochodów przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (pkt 1 lit. a) oraz przeznaczenia towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, napraw i konserwacji, wskazującego obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (pkt 2).

Przepis art. 86a ust. 4 ustawy stanowi doprecyzowanie ust. 3 pkt 1 lit. a ww. artykułu i określa warunki, jakie muszą być spełnione, aby pojazdy były uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Pierwszy z tych warunków (pkt 1) należy odnieść do pojazdów, których konstrukcja umożliwia ich wykorzystywanie zarówno do użytku prywatnego, jak i w działalności gospodarczej (np. samochody osobowe). W związku z tym, że nie można obiektywnie stwierdzić (poza pewnymi zupełnie wyjątkowymi sytuacjami), że taki samochód wykorzystywany jest przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej, ustawodawca określił dodatkowe wymogi, których spełnienie umożliwi podatnikowi udowodnienie, że samochód nie jest wykorzystywany na cele prywatne. Takim wymogiem jest m.in. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (ust. 4 pkt 1). Ustawodawca przewidział przy tym przypadki, w których nie ma konieczności prowadzenia ww. ewidencji (ust. 5). Obowiązek prowadzenia ewidencji został wyłączony m.in. w przypadku wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do jednej z następujących czynności stanowiących przedmiot działalności gospodarczej podatnika: odprzedaży pojazdu, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, itp.

Zgodnie z art. 86a ust. 7 ustawy ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1.numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2.dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3.stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4.wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

 1. kolejny numer wpisu,
 2. datę i cel wyjazdu,
 3. opis trasy (skąd - dokąd),
 4. liczbę przejechanych kilometrów,
 5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

-potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;

5.liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Według art. 86a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, wpis, o którym mowa w ust. 7 pkt 4:

1.jest dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd;

2.obejmuje:

 1. kolejny numer wpisu,
 2. datę i cel udostępnienia pojazdu,
 3. stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
 4. liczbę przejechanych kilometrów,
 5. stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
 6. imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

W myśl art. 86a ust. 12 ustawy o VAT podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Natomiast w przypadku niezłożenia w terminie informacji, o której mowa w ust. 12, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia (art. 86a ust. 13 ww. ustawy).

W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany (art. 86a ust. 14 ww. ustawy).

Zatem podatnicy wykorzystujący samochody wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których zobowiązani są prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu muszą złożyć w urzędzie skarbowym informacje o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Przez poniesienie wydatku należy rozumieć dokonanie wpłaty zaliczki na poczet zakupu towaru czy usługi lub też nabycie towaru czy usługi, w zależności od tego, która z tych sytuacji wystąpiła jako pierwsza. W przypadku niezłożenia informacji w terminie, dla celów stosowania odliczenia uznaje się, że pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej dopiero od dnia jej złożenia. W konsekwencji do czasu złożenia tej informacji podatnikowi przysługiwać będzie prawo tylko do ograniczonego 50% odliczenia podatku VAT. Pełne odliczenie znajdzie zastosowanie dopiero do wydatków poniesionych od dnia jej złożenia.

Ponadto, z treści art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 312) zwanej ustawą nowelizującą wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

1.samochodów osobowych;

2.innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

 1. 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
 2. 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
 3. 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Na mocy art. 12 ust. 3 ustawy nowelizującej, dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 1 pkt 2, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółka) w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi wynajmu samochodów osobowych. W najbliższym czasie Wnioskodawca planuje rozszerzyć swoją działalność o wynajem samochodów w sieci wypożyczalni na terytorium całego kraju w związku z czym planuje zakupić własne samochody lub je wyleasingować oraz będzie odpowiedzialna za ich utrzymanie i logistykę. Dodatkowo po okresie eksploatacji samochodów w zakresie usług wynajmu, samochody te będą odsprzedawane.

Zgodnie z umowami wynajmu, które będą obowiązywały w Spółce za utrzymanie samochodu (np. serwis, przeglądy) odpowiedzialna będzie Spółka. Pomiędzy poszczególnymi okresami, na które dany samochód będzie wynajmowany (jest wolny i „czeka” na wynajęcie go ponownie), Spółka będzie mogła użyć go do obsługi samochodów w danym czasie oddanych klientom w użytkowanie, co wynika ze specyfiki działalności polegającej na wynajmie samochodów. Klienci będą mogli bowiem, za dodatkową opłatą, zdecydować się na opcję, która przewiduje odbiór/zwrot samochodu w dowolnie wybranym przez klienta miejscu w Polsce lub poza jej granicami - w takim przypadku Spółka będzie dostarczać/odbierać samochód do/z wybranego przez klienta miejsca. Ponadto samochody będą musiały przez Spółkę używane naprzemiennie, tj. samochód, który będzie w danym czasie wynajmowany, kilka dni później będzie musiał posłużyć do dowozu kierowcy we wskazane przez klienta miejsce w celu odbioru innego wynajmowanego samochodu. Ponadto posiadane przez Spółkę samochody, pomiędzy okresami wynajmu będą musiały być odwiezione do serwisu w celu napraw czy wymiany opon lub będą musiały zostać dotankowane w związku z oddaniem przez klienta samochodu z niepełnym bakiem (klient będzie płacić dodatkowo za braki w paliwie).

W konsekwencji powyższego, pomiędzy poszczególnymi okresami wynajmu, samochody będą mogły być naprzemiennie wykorzystywane w następujący sposób:

1.do wyjazdów związanych z utrzymaniem i eksploatacją samochodów (np. do serwisu, myjni, na przegląd) - są to wyjazdy konkretnego samochodu pomiędzy okresami jego wynajmu, związane z jego utrzymaniem;

2.do przejazdów do innego punktu wynajmu samochodów, jeżeli akurat w tym punkcie będzie w danej chwili większe zapotrzebowanie na najem określonego rodzaju samochodów;

3.do wszelkich jazd związanych z:

 • przygotowaniem samochodu do wynajmu lub sprzedaży na terenie Polski,
 • dostarczeniem odbiorem samochodów wynajmowanych i sprzedawanych klientom na adresy prywatne, adresy służbowe, miejsca publiczne, np. dworce hotelowe, restauracje, miejsca awarii lub wypadków samochodów własnych klienta lub samochodów Spółki i inne uzgodnione z klientem miejsca,
 • obsługą samochodów wynajętych na terenie Polski i Europy oraz samochodów zwróconych, na terenie Polski i Europy,
 • obsługą klientów oczekujących na wynajem, sprzedaż samochodu (dostarczenia, odbiory),
 • przygotowaniem samochodów nowych do wprowadzenia do floty oraz samochodów wycofywanych z floty do sprzedaży,
 • obsługą posprzedażną klientów wynajmujących i kupujących pojazdy,
 • dystrybucją samochodów na miejsca postojowe wyznaczone przez Spółkę oraz inne miejsca ustalone z klientami, partnerami, dostawcami, miejsca potencjalnego zapotrzebowania na wynajem, zakup, w celu wynajmu lub sprzedaży, pozostawania w gotowości do wynajmu i sprzedaży oraz po zwrocie przez klienta wynajmującego na terenie kraju,
 • przewozem pracowników wykonujących zadania związane z przygotowaniem samochodów do wynajmu lub sprzedaży i obsługą klienta wynajmującego, zwracającego, wymieniającego, kupującego pojazd,
 • jazdami związanymi z utrzymaniem stanu „gotowości 24h” w celu obsługi rezerwacji „at hoc”, awarii oraz innych zleceń na usługi powiązane z wynajmem, sprzedażą samochodów świadczone przez Spółkę,
 • dostawami związanymi z potrzebami powiązanymi z obsługą klienta wynajmującego lub zakupującego pojazd.

Spółka zamierza dokonywać odliczeń podatku VAT od następujących wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu:

 • wydatki na zakup paliwa,
 • wydatki na zakup, najem, leasing pojazdów,
 • wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych dotyczących samochodów, w szczególności: płyny, oleje, opony, części zamienne itp.,
 • wydatki związane z serwisem pojazdów w tym usługi serwisowe oraz części zamienne,
 • wydatki związane z usługami parkingowymi,
 • wydatki związane z przejazdami autostradami.

Aby wyeliminować użytkowanie samochodów oddanych w wynajem do celów prywatnych Spółka zamierza wprowadzić następujące zasady:

 • wprowadzenie regulaminu korzystania z pojazdów w firmie;
 • Spółka zamierza wprowadzić do użytkowania samochody, które ewentualnie za zgodą Spółki będą mogły być wykorzystywane do celów prywatnych (pytanie ujęte we wniosku o interpretację nie dotyczy samochodów, które będą wyznaczone jako samochody, które za zgodą Spółki będą mogły być wykorzystane do innych celów niż działalność gospodarcza);
 • Spółka będzie prowadziła rejestr czynności dokonywanych przez pracowników Spółki, gdzie jedną z informacji będzie ilość przejechanych kilometrów przez pracownika; te informacje w połączeniu w umowami najmu na których są podawane informacje ostanie licznika w dniu wydania pojazdu i jego przyjęcia, w pełni wystarczają do weryfikacji sposobu wykorzystywania pojazdów;
 • zabezpieczeniem właściwego wykonywania postanowień regulaminu i zasad użytkowania pojazdów będzie możliwość zastosowania wysokich kar porządkowych dla pracowników w przypadku nie stosowania się do ustaleń wewnętrznych;

W okresach pomiędzy wynajmami nie będzie istniała możliwość korzystania z tych samochodów przez pracowników, członków zarządu do celów innych niż prowadzona działalność gospodarcza, gdyż do tych celów zostaną wyznaczone wybrane pojazdy. Samochody którą będą przeznaczone na wynajem pomiędzy okresami oddania w najem będą wykazywały przebieg związany wyłącznie z przygotowaniem, wydaniem i dowozem pojazdu do kolejnego wynajmu.

Okolicznościami obiektywnie potwierdzającymi brak wykorzystania pojazdu do celów prywatnych będą udokumentowane umowy najmu, jak również raport czynności o którym mowa powyżej.

Usługi obsługi samochodów wynajętych na terenie Polski i Europy oraz samochodów zwróconych na terenie Polski i Europy, będą polegały na w głównej mierze na obsłudze serwisowej wynajmowanych tych pojazdów, np. podstawieniu samochodu zastępczego w przypadku awarii pojazdu wynajmowanego, pomocy w uruchomieniu wynajmowanego pojazdu w przypadku problemów z pojazdem.

Usługi przygotowania samochodów nowych do wprowadzenia do floty oraz samochodów wycofanych z floty do sprzedaży, będą polegały na zatankowaniu nowego pojazdu, uzupełnienia wszelkich płynów eksploatacyjnych niezbędnych do jego użytkowania oraz jego przetransportowaniu do miejsca, w którym będzie udostępniany klientom. Jeżeli chodzi o obsługę pojazdów wycofanych z floty to czynności w tym zakresie będą polegały na przygotowaniu samochodów do sprzedaży, a mianowicie ich wymyciu i wyczyszczeniu oraz przetransportowaniu pojazdów w miejsce dokonania oględzin przez potencjalnych nabywców, a następnie dostarczenia ich do finalnych nabywców.

Usługi w zakresie obsługi posprzedażowej będą polegały na wykonywaniu usług związanych z reklamacjami dotyczącymi tych pojazdów oraz ich serwisowaniu jeżeli dana umowa będzie przewidywała taki typ obsługi.

Paliwo do wynajmowanych pojazdów będzie rozliczane w dwojaki sposób, a mianowicie:

 • w przypadku oddania przez klienta pojazdu bez uzupełnienia paliwa do poziomu sprzed momentu wynajmu, klient jest obciążany kwotą tankowanego paliwa; podobnie będzie wyglądała sytuacja w przypadku gdy na podstawie zawartej umowy klient będzie zobowiązany do zapłaty za dowóz samochodu we wskazane miejsce - wówczas kwota wynajmu będzie obejmowała również koszt paliwa związanego z realizacją tej usługi,
 • w przypadku gdy umowa zawarta z klientem nie przewiduje dodatkowego obciążenia za dowóz samochodu do klienta, wówczas bezpośrednio klient nie jest obciążany kosztem paliwa, nie mniej jednak koszt wynajęcia samochodu jest kalkulowany przy uwzględnieniu kosztów dostarczenia pojazdu do klienta w określonym zakresie; oczywiście jeżeli koszt dostarczenia pojazdu do klienta jest wyższy od korzyści z tego tytułu, samochód taki nie jest wynajmowany lub klient jest w pewnym stopniu obciążany kosztem dostarczenia samochodu we wskazane miejsce.

W niniejszej sprawie Wnioskodawca ma wątpliwości, czy będzie uprawniony do odliczania naliczonego podatku z tytułu nabycia samochodów, rat leasingowych, paliwa oraz innych wydatków w związku z eksploatacją samochodów udostępnianych odpłatnie na podstawie umowy najmu bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów oraz złożenia informacji VAT-26 o tych pojazdach.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że w przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących nabycia, rat leasingowych oraz innych wydatków. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Dla celów pełnego odliczania VAT – fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Zauważyć należy, że w przypadku, gdy pojazd samochodowy przeznaczony jest wyłącznie na wynajem/dzierżawę, to podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast, w sytuacji, gdy pojazd samochodowy zostaje przeznaczony również do celów innych niż najem/dzierżawa (nie jest przeznaczony wyłącznie do wynajmu/dzierżawy), ustalenie zasad używania dodatkowo potwierdzonych prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu są warunkami, których spełnienie jest wymagane w celu skorzystania z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z eksploatacją pojazdów.

Dokonując analizy regulacji art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy przez pryzmat sprawy będącej przedmiotem wniosku należy stwierdzić, że samochody osobowe należące do floty samochodów przeznaczonych na wynajem są wykorzystywane przez Wnioskodawcę również do obsługi samochodów oddanych w najem. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, ze pojazdy pomiędzy poszczególnymi okresami, na które dany samochód będzie wynajmowany (jest wolny i „czeka” na wynajęcie) Spółka będzie mogła użyć go do obsługi samochodów w danym czasie oddanych w użytkowanie klientowi np. przewozu pracowników wykonujących zadania związane z obsługą klienta wynajmującego, jazdami związanymi z usuwaniem awarii, obsłudze serwisowej. Przepis art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy jednoznacznie wskazuje, że pojazdy samochodowe muszą być przeznaczone wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Jeżeli pojazdy te, jak ma to miejsce w rozpatrywanej sprawie, służą oprócz wynajmu również wykonywaniu innych czynności, przepis art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c nie ma zastosowania.

W świetle powyższego należy zatem stwierdzić, że skoro część opisanych we wniosku pojazdów nie jest wykorzystywana wyłącznie do wynajęcia, ale także do prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem będą one również używane do obsługi całej floty samochodów oddanych klientom do używania, Wnioskodawcy – nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od nabycia, rat leasingowych oraz od wydatków związanych z tymi pojazdami bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgłoszenia tych pojazdów do naczelnika urzędu skarbowego na formularzu VAT - 26.

W konsekwencji – w przypadku nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, przeznaczonych do napędu tych pojazdów, w sytuacji kiedy Wnioskodawca nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzającej ich wykorzystanie wyłącznie do działalności, zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – w odniesieniu do pojazdów w tym przepisie wymienionych.

Tym samym, jeżeli Wnioskodawca nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdów – nie zostaną spełnione wszystkie warunki określone w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy, a w konsekwencji – nie będzie można uznać, że pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W odniesieniu do wydatków związanych z nabyciem paliwa do samochodów osobowych, zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej – do 30 czerwca 2015 r. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało w ogóle prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do napędu przedmiotowych samochodów.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego w 100% z tytułu nabycia samochodów osobowych, rat leasingowych oraz innych wydatków w związku z eksploatacją samochodów udostępnianych odpłatnie na podstawie umowy najmu bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów oraz złożenia informacji VAT-26 o tych pojazdach.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odliczenie podatku
IPTPP1/4512-23/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

samochód
IPPP1/443-664/11/14-6/S/EK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-1138/14/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.