IBPP2/443-1078/14/IK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku dokonania dostawy samochodu osobowego, dla którego złożona została informacja VAT 26 Wnioskodawca jest zobowiązany do składania aktualizacji informacji VAT 26, zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy o VAT.
IBPP2/443-1078/14/IKinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. prawo do odliczenia
 3. samochód
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

GRUPA P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej jako Spółka lub Wnioskodawca) jako przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi, jest w stałym posiadaniu licznej floty pojazdów samochodowych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności Spółka dokonuje na użytek wewnętrzny podziału posiadanych przez siebie samochodów na kilka grup. Są to m.in. samochody demonstracyjne, samochody do wynajmu, samochody oddziałowe oraz samochody służbowe. W przypadku samochodów, które przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o pojazdach samochodowych na formularzu VAT 26 (dodatkowo spełnione są także inne ustawowe wymogi, takie jak prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, czy ustalenie zasad ich wykorzystywania, co nie będzie jednak przedmiotem zapytania).

Duża część samochodów wykorzystywanych wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, dla których złożono informacje VAT 26 podlega sprzedaży. Bardzo często transakcja sprzedaży nie jest wcześniej planowana. Wynika to z zakresu i sposobu działania Wnioskodawcy oraz z przeznaczenia samochodów (np. samochody demonstracyjne przeznaczone są do odsprzedaży i podlegają dostawie natychmiast po zgłoszeniu się klienta chętnego do zakupu konkretnego pojazdu). Stąd też bardzo często informacja o tym, że dany pojazd podlega zbyciu pojawia się dopiero w dniu faktycznego dokonania dostawy towarów. Po dokonaniu sprzedaży samochodów nie są ponoszone żadne wydatki eksploatacyjne związane z samochodem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku dokonania dostawy samochodu osobowego, dla którego złożona została informacja VAT 26 Wnioskodawca jest zobowiązany do składania aktualizacji informacji VAT 26, zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku dokonania dostawy samochodu, dla którego złożona została informacja VAT 26 nie jest on zobowiązany do dokonywania aktualizacji ww. informacji, gdyż w takim przypadku nie następuje zmiana sposobu wykorzystywania samochodu, a tylko w takim przypadku złożenie aktualizacji informacji VAT 26 jest konieczne.

Dokonana w dniu 1 kwietnia 2014 r. nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) diametralnie zmieniła zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, określone w art. 86a ustawy o VAT. Za generalną zasadę, wyrażoną w art. 86a ust. 1, przyjęto odliczanie 50% kwoty podatku naliczonego w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Ustawa o VAT przewiduje przy tym możliwość odliczania 100% podatku, jednakże odliczenie to przysługuje tylko dla określonych w ustawie grup pojazdów. Pełne odliczenie podatku naliczonego możliwe jest m.in. w przypadku pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (art. 86a ust. 3 pkt 1).

Artykuł 86a ust. 4 wyjaśnia natomiast, jakie pojazdy uznawane są, zgodnie z ustawą, za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej są pojazdy dla których sposób ich wykorzystywania, zwłaszcza określony w ustalonych przez podatnika zasadach używania pojazdów i dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Samochody takie powinny również zostać zgłoszone we właściwym urzędzie skarbowym. Wymóg ten wynika z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. Powołany przepis odnosi się do obowiązku składania informacji VAT 26.

Jak wskazano w stanie faktycznym Spółka wykorzystuje w swojej działalności szereg samochodów osobowych, które przeznaczone są wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, co znajduje odzwierciedlenie w wprowadzonych przez Spółkę regulaminach oraz ewidencji przebiegu pojazdów (zasady oraz konieczność tworzenia tych dokumentów nie są objęte pytaniem Wnioskodawcy). Dla ww. pojazdów złożono także informacje VAT 26. Samochody takie podlegają często sprzedaży stąd też wątpliwości Spółki, czy jest ona zobowiązana do składania aktualizacji informacji VAT 26 w przypadku dokonania dostawy towaru (samochodu), a zatem całkowitego zaprzestania jego wykorzystywania.

Zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Zastanowić się należy, czy w zakresie powołanego przepisu mieści się również przypadek całkowitej sprzedaży pojazdu, a co za tym idzie, czy istnieje w tym wypadku obowiązek aktualizacji informacji VAT 26. Celem wprowadzenia analizowanej regulacji było nałożenie obowiązku aktualizacyjnego na osoby, które decydują się na zmianę przeznaczenia pojazdu z czysto gospodarczego na tzw. mieszany, uprawniający do odliczenia jedynie połowy kwoty podatku. Zmiana przeznaczenia wiąże się z korektą odliczenia VAT na podstawie art. 90b VATU, a ponadto ze zmianą zasad odliczania podatku naliczonego w przypadku bieżących wydatków eksploatacyjnych dokonywanych po zmianie przeznaczenia. Stąd też konieczność uzyskania przez organy podatkowe natychmiastowej wiedzy o zmianie sposobu wykorzystania pojazdu przez podatnika.

Z inną sytuacją mamy jednak do czynienia w przypadku sprzedaży pojazdu, gdyż nie tyle następuje tu zmiana, co całkowite zaprzestanie wykorzystywania pojazdu z racji zmiany właściciela. Zatem należy uznać, że nie dochodzi do spełnienia przesłanki, która warunkuje konieczność złożenia aktualizacji informacji VAT 26 - nie dochodzi do zmiany sposobu wykorzystania pojazdu, gdyż dany samochód całkowicie i permanentnie zostaje wyłączony z działalności gospodarczej Spółki. Skoro zatem nie dojdzie do zmiany przeznaczenia pojazdu Wnioskodawca nie ma obowiązku składania aktualizacji informacji VAT 26 w przypadku sprzedaży samochodu.

Warto wskazać, iż za literalną wykładnią art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, która wskazuje na konieczność składnia aktualizacji informacji VAT 26 wyłącznie w przypadku zmiany sposobu wykorzystania danego pojazdu przez podatnika poprzez przeznaczenie go tylko na cele „mieszane” przemawiają także względy celowościowe. Po pierwsze należy zwrócić uwagę, że w przypadku sprzedawanego pojazdu nie ma też mowy o odliczaniu podatku w związku z ponoszonymi wydatkami eksploatacyjnymi, gdyż pojazd taki nie będzie już własnością Wnioskodawcy. Zatem nie złożenie aktualizacji informacji VAT 26 nie rodzi żadnego ryzyka nadużyć podatkowych i byłoby wyłącznie niepotrzebnym obowiązkiem formalnym.

Po drugie natomiast należy zauważyć, iż sprzedaż samochodów, zwłaszcza w branży dealerów samochodowych jest często zdarzeniem nagłym, niedającym się przewidzieć nawet z jednodniowym wyprzedzeniem (w przeciwieństwie do zmiany sposobu wykorzystania samochodu co wymaga uprzedniego przygotowania się), a zatem złożenie aktualizacji informacji VAT 26 przed dokonaniem sprzedaży pojazdu byłoby fizycznie niemożliwe.

Powyższe argumenty celowościowe oparte na wykładni literalnej przepisu potwierdzają racjonalność ustawodawcy w określeniu zakresu przypadków, gdy informacja VAT 26 podlega aktualizacji. Stąd też zdaniem Wnioskodawcy w przypadku dokonania dostawy samochodu, dla którego złożono informację VAT 26 brak jest obowiązku składania aktualizacji takiej informacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 312), zwanej dalej: „ustawą nowelizującą” wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

W myśl art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W myśl art. 86a ust. 3 ustawy – przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

1.w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

 1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
 2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2.do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Ustawodawca m.in. powyższym przepisem wprowadził możliwość odliczenia 100% podatku dla wskazanych tym przepisem pojazdów.

W myśl art. 86a ust. 12 ustawy o VAT podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Zgodnie z art. 86a ust. 14 ustawy o VAT w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Natomiast stosownie do art. 86a ust. 15 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 12, uwzględniając potrzebę zawarcia w niej danych pozwalających na identyfikację pojazdu samochodowego, w szczególności marki, modelu pojazdu i jego numeru rejestracyjnego, jak również daty poniesienia pierwszego wydatku związanego z danym pojazdem, oraz uwzględniając potrzebę umożliwienia prawidłowej aktualizacji złożonej informacji.

W tym miejscu trzeba wspomnieć, że składana informacja ma charakter sformalizowany, a jej wzór - w postaci druku VAT-26 - został określony przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U z 2014 r. poz. 371).

Przepisy ustawy o VAT nie precyzują co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. W ocenie tut. Organu podatkowego należy ten przepis interpretować szeroko, tzn. aktualizację informacji, o której mowa w art. 86a ust. 14 ustawy o VAT składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywane do celów mieszanych lub w ogóle nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zajmujący się obrotem pojazdami samochodowymi w dużej części posiada samochody wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, dla których złożono informacje VAT-26. Bardzo często transakcja sprzedaży nie jest wcześniej planowana. Wynika to z zakresu i sposobu działania Wnioskodawcy oraz z przeznaczenia samochodów (np. samochody demonstracyjne przeznaczone są do odsprzedaży i podlegają dostawie natychmiast po zgłoszeniu się klienta chętnego do zakupu konkretnego pojazdu). Stąd też bardzo często informacja o tym, że dany pojazd podlega zbyciu pojawia się dopiero w dniu faktycznego dokonania dostawy towarów. Po dokonaniu sprzedaży samochodów nie są ponoszone żadne wydatki eksploatacyjne związane z samochodem.

Powyższe oznacza, że samochody od dnia sprzedaży nie są już wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Skoro druk VAT-26 jest informacją o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, a samochody w wyniku sprzedaży nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej to w wyniku tych zdarzeń następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego.

Podsumowując Wnioskodawca najpóźniej w dniu sprzedaży samochodów, stosownie do art. 86a ust. 14 ustawy o VAT, jest zobowiązany do dokonania aktualizacji informacji VAT-26 dot. pojazdów samochodowych, które służyły wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej, a następnie zostały przez Wnioskodawcę odsprzedane.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.