IBPP2/443-1076/14/JJ | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu osobowego.
IBPP2/443-1076/14/JJinterpretacja indywidualna
  1. marża
  2. opodatkowanie
  3. samochód
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków -> Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 października 2014r. (data wpływu 28 października 2014r.), uzupełnionym pismem z 16 stycznia 2015r. (data wpływu 22 stycznia 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu osobowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT-marża przy sprzedaży samochodu osobowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 stycznia 2015r. (data wpływu 22 stycznia 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 7 stycznia 2015r. znak: IBPP2/443-1076/14/JJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca 7 czerwca 2010r. kupił w Niemczech używany samochód osobowy.

W kraju opłacił akcyzę, zarejestrował samochód i wprowadził go na ewidencję środków trwałych.

Przy zakupie nie miał prawa do odliczenia podatku VAT.

31 sierpnia 2014r Wnioskodawca sprzedał w/w samochód, będący środkiem trwałym firmy Wnioskodawcy - wystawiając typową fakturę z naliczeniem 23% VAT na kwotę sprzedaży netto.

W piśmie z 16 stycznia 2015r. Wnioskodawca oświadczył, że nabył używany samochód Suzuki Grand Vitara w celu odsprzedaży, pomimo że przed odsprzedażą użytkował go w firmie.

Samochód Suzuki Grand Vitara w momencie nabycia spełniał wymogi definicji towaru używanego, zawartej w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotowy samochód został nabyty od osoby fizycznej, obywatela Niemiec, niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przedmiotowy samochód był wykorzystywany w działalności gospodarczej wyłącznie do czynności opodatkowanych, tak więc nie byt wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych.

Nabywca samochodu był osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w prawidłowy sposób Wnioskodawca sporządził fakturę na sprzedaż samochodu opodatkowując kwotę sprzedaży netto 23% stawką podatku VAT...

Czy w związku z faktem, że przy nabyciu samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym firmy Wnioskodawca nie odliczył podatku VAT mógłby przy sprzedaży zastosować procedurę VAT marży i wystawić fakturę VAT marża...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy postąpił on nieprawidłowo sporządzając fakturę na sprzedaż samochodu i opodatkowując kwotę sprzedaży netto 23% stawką podatku VAT.

Wnioskodawca powinien zastosować procedurę VAT marży i wystawić stosownie do tego fakturę VAT marża.

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie obecnie obowiązujących przepisów i wyjaśnień Ministra Finansów, jeśli przy zakupie samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy, Wnioskodawca nie odliczył podatku Vat to przy sprzedaży tego środka trwałego ma prawo zastosować procedurę VAT marży, wystawiając fakturę VAT-Marża.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podatnikami – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - stosownie do ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i ust. 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są wszyscy podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Zatem, do sprzedaży samochodu może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 10 ustawy.

Jednak, jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest określenie, że towar – samochód (także w sytuacji, gdy samochód ten przed odsprzedażą podatnik użytkował dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) został jednak nabyty ostatecznie w celu odsprzedaży.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca 7 czerwca 2010r. kupił w Niemczech używany samochód osobowy. W kraju opłacił akcyzę, zarejestrował samochód i wprowadził go na ewidencję środków trwałych. Przy zakupie nie miał prawa do odliczenia podatku VAT. 31 sierpnia 2014r Wnioskodawca sprzedał w/w samochód, będący środkiem trwałym firmy Wnioskodawcy - wystawiając typową fakturę z naliczeniem 23% VAT na kwotę sprzedaży netto. Wnioskodawca oświadczył, że nabył używany samochód Suzuki Grand Vitara w celu odsprzedaży, pomimo że przed odsprzedażą użytkował go w firmie. Samochód Suzuki Grand Vitara w momencie nabycia spełniał wymogi definicji towaru używanego, zawartej w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowy samochód został nabyty od osoby fizycznej, obywatela Niemiec, niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotowy samochód był wykorzystywany w działalności gospodarczej wyłącznie do czynności opodatkowanych, tak więc nie byt wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych. Nabywca samochodu był osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca nabył używany samochód Suzuki Grand Vitara w celu odsprzedaży, pomimo że przed odsprzedażą użytkował go w firmie.

Zatem warunek przepisu art. 120 ust. 4 został spełniony, bowiem podatnik nabył przedmiotowy samochód w celu odsprzedaży.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, żę skoro przedmiotowy samochód, który jest towarem używanym w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, Wnioskodawca nabył go od osoby fizycznej, obywatela Niemiec, niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług (organ przyjął, że obywatel nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej), w celu dalszej odsprzedaży, pomimo, że przed odsprzedażą użytkował ten samochód w działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych, to przysługiwało Wnioskodawcy przy sprzedaży prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT-marża, przewidzianej w art. 120 ust. 4. W konsekwencji Wnioskodawca dokonując sprzedaży samochodu w okolicznościach wskazanych we wniosku miał prawo zastosować szczególną procedurę VAT-marża i wystawić fakturę VAT-marża. Tym samym Wnioskodawca postąpił nieprawidłowo wystawiając fakturę na sprzedaż samochodu, opodatkowując kwotę sprzedaży netto 23% stawką podatku VAT. Zaznaczyć jednak należy, że zastosowanie procedury VAT-marża nie jest uzależnione od braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towaru używanego w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, lecz od spełnienia przesłanek wynikających z art. 120 ustawy o VAT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP2/443-1076/14/JJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.