1061-IPTPP3.4512.114.2016.2.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku zakupem samochodów osobowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku zakupem samochodów osobowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku zakupem samochodów osobowych.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz o adres elektroniczny do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych .... (zwany dalej w skrócie WZMiUW ....) jest samorządową jednostką budżetową podległą Marszałkowi Województwa ....., zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zgodnie ze statutem, wykonuje zadania własne Marszałka oraz realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z przepisów art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) w zakresie własności wód, gospodarki wodnej i melioracji wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą.

WZMiUW .... jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a czynności opodatkowane występują głównie w umowach cywilnoprawnych np. umowy najmu, dzierżawy składników majątku oraz użytkowania gruntów.

Wnioskodawca w 2016 r. zamierza zakupić cztery samochody terenowe wyposażone w napęd na 4 koła (4x4) oraz zwiększony prześwit wynoszący minimum 200 mm. Ponadto zakupione samochody powinny być wyposażone w silniki o mocy co najmniej 80kWspełniajace obowiązujące normy w zakresie emisji spalin Euro 6. Na wyposażeniu planowanych do zakupu samochodów terenowych powinny znaleźć się urządzenia pomiarowe GPS pozwalające na jednoznaczne i precyzyjne wskazanie miejsc zagrożonych i wymagających w razie potrzeby podjęcia natychmiastowych działań ochronnych.

Zakup ma być dokonany w ramach środków własnych Marszałka Województwa ..... oraz w ramach udzielonego dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....

Ww. samochody mają być wykorzystywane zgodnie ze statutem WZMiUW ...., zarówno na potrzeby realizacji zadań własnych Marszałka jak i do realizacji powierzonych Marszałkowi Województwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) w zakresie własności wód, gospodarki wodnej i melioracji wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą.

Zadania z zakresu administracji rządowej to m.in.: utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych i obsługa budowli piętrzących, zbiorników wodnych, urządzeń zabezpieczających przed powodzią i suszą oraz wałów przeciwpowodziowych, utrzymania i konserwacji rzek i kanałów, a także monitoring wód i urządzeń wodnych umożliwiających ograniczenie skutków działań żywiołów.

Do zadań własnych należą m.in.: zadania z zakresu wydatków bieżących i majątkowych związanych z utrzymaniem bieżącym jednostki budżetowej oraz zadania związane z utrzymaniem i wyposażeniem Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego.

W celu realizacji powierzonych zadań niezbędne jest zwiększenie potencjału technicznego poprzez zakup samochodów osobowych o parametrach zapewniających sprawne poruszanie się w terenie trudno dostępnym , grząskim, bagnistym, niejednokrotnie pozbawionym dróg dojazdowych do kontrolowanych obiektów i terenów zagrożonych. Kontrola oraz monitoring wód i urządzeń wodnych prowadzona systematycznie na terenach zagrożonych występowaniem suszy, huraganów, podtopień lub powodzi przez pracowników WZMiUW ..... przyczyni się do skuteczności podejmowanych decyzji mających na celu szybką interwencję, minimalizację skutków awarii czy uszkodzeń urządzeń wodnych, a przez to ograniczy powstawanie ewentualnych szkód w środowisku naturalnym. Działania te przyczynią się do ochrony zarówno mienia jak i wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów.

Należy podkreślić, iż samochody te nie będą wykorzystywane do realizacji zadań opodatkowanych, takich jak umowy cywilnoprawne np.: umowy najmu i dzierżawy, ale wyłącznie do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, a także do realizacji zadań własnych Marszałka, zgodnie z rozdz. II § 4 ust. 1 Statutu WZMiUW .... z dnia 01.03.2006 r., które są czynnościami nieopodatkowanymi.

Wnioskodawca ma zamiar zakupić cztery samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

W związku z zakupem przedmiotowych pojazdów faktury będą wystawione na WZMiUW .....

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ... stanowi samorządową jednostkę budżetową podległą Marszałkowi Województwa ... WZMiUW ... jest czynnym podatnikiem VAT w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych. W zakresie realizowanych zadań nałożonych przepisami, dla których został powołany WZMiUW ... nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zakupione pojazdy będą wykorzystywane do zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych .... został powołany.

W piśmie z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ... jest odrębnym od Województwa .... czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych .... dokonuje odrębnych od Województwa ... rozliczeń VAT.

Województwo ... w swoich rozliczeniach w zakresie podatku od towarów i usług uwzględnia fakt odrębności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych .....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu zakupów samochodów osobowych z dodatkowym wyposażeniem przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. WZMiUW .... stanowi samorządową jednostkę budżetową podległą Marszałkowi Województwa ..... WZMiUW ...., jest czynnym podatnikiem VAT w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych. W zakresie realizowanych zadań nałożonych przepisami, dla których został powołany Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych .... nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zakupione pojazdy będą wykorzystywane do zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ..... został powołany.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony powyżej przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca stwierdza, iż nie przysługuje mu prawo do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego w związku z zakupem samochodów opisanych we wniosku, a zatem będzie rozliczał zakup ww. samochodów w kwocie brutto.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest samorządową jednostką budżetową podległą Marszałkowi Województwa ...... Wnioskodawca jest odrębnym od Województwa .... czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca w 2016 r. zamierza zakupić cztery samochody osobowe. Zakup ma być dokonany w ramach środków własnych Marszałka Województwa .... oraz w ramach udzielonego dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..... W związku z zakupem przedmiotowych pojazdów faktury będą wystawione na WZMiUW ..... Zakupione samochody mają być wykorzystywane zgodnie ze statutem WZMiUW ...., zarówno na potrzeby realizacji zadań własnych Marszałka jak i do realizacji powierzonych Marszałkowi Województwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Samochody te nie będą wykorzystywane do realizacji zadań opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że zakupione przez Wnioskodawcę samochody nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami na zakup samochodów osobowych. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupów samochodów osobowych.

W związku z faktem, iż Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego, to pomimo odmiennej argumentacji uznano stanowisko za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.