0113-KDIPT1-3.4012.379.2018.4.JSO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak konieczności korekty podatku naliczonego odliczanego od rat leasingowych w trakcie trwania umowy leasingu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 czerwca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku konieczności korekty podatku naliczonego odliczanego od rat leasingowych w trakcie trwania umowy leasingu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku konieczności korekty podatku naliczonego odliczanego od rat leasingowych w trakcie trwania umowy leasingu oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 czerwca 2018 r. (data wpływu 26 czerwca 2018 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, pytania i stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca wnioskuje o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ewentualnych skutków finansowych wykupu samochodu osobowego na cele prywatne (wykup prywatny) przez dotychczasowego użytkownika, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego.

  • W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarta została umowa leasingu samochodu osobowego - leasing na firmę - pomiędzy leasingodawcą - finansującym i leasingobiorcą - korzystającym z przedmiotu leasingu, którym była osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
  • Raty leasingowe stanowiły koszty uzyskania przychodu firmy oraz odliczany był podatek VAT od do rat leasingowych, w wysokości 50% jego wartości;
  • Samochód był wykorzystywany w działalności gospodarczej osoby fizycznej, a koszt jego eksploatacji, ubezpieczenia, paliwa, itp., stanowiły koszt uzyskania przychodów firmy oraz odliczany był podatek VAT w wysokości 50% jego wartości;
  • Po zakończeniu umowy leasingu został dokonany wykup prywatny przedmiotowego samochodu przez dotychczasowego użytkownika na cele prywatne. Samochód nie został zaliczony do składników majątku firmy oraz koszty jego wykorzystania są rozliczane wg ewidencji przebiegu pojazdu.

W piśmie z dnia 22 czerwca 2018 r. będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wskazał:

Wnioskodawca wnioskuje o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ewentualnych skutków finansowych wykupu samochodu osobowego na cele prywatne (wykup prywatny) przez dotychczasowego użytkownika, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego.

W zakresie podatku od towarów i usług:

  1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
  2. Po terminowym zakończeniu umowy leasingu operacyjnego faktura VAT z 15.02.2018 r., dokumentująca sprzedaż przez leasingodawcę - finansującego przedmiotowego samochodu została wystawiona na Wnioskodawcę: ..., wcześniejszego leasingobiorcę - korzystającego z przedmiotu leasingu w działalności gospodarczej.
  3. W ramach działalności gospodarczej nie był odliczony podatek VAT wynikający z faktury VAT z 15.02.2018 r. dokumentującej wykup od leasingodawcy przedmiotowego samochodu na cele prywatne po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego.
  4. Przedmiotowy samochód nie został zaliczony do środków trwałych - składników majątku firmy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca informuje, że samochód osobowy wykupiony prywatnie od leasingodawcy nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, nie jest składnikiem majątku firmy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ten prywatny obecnie samochód jest aktualnie wykorzystywany w sposób mieszany - dla celów prywatnych oraz w przypadku wykorzystania dla celów działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodu zaliczane jest rozliczenie na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

(w uzupełnieniu wniosku jako nr 2.A) Czy wykup samochodu osobowego na cele prywatne po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego powoduje konieczność skorygowania podatku VAT z działalności gospodarczej w związku z uwzględnianiem VAT z faktur dotyczących rat leasingowych w trakcie trwania umowy leasingu i odliczanego w wysokości 50% wartości fakturowej?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), wykup samochodu osobowego na cele prywatne po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego nie powoduje konieczności skorygowania podatku VAT z działalności gospodarczej w związku z uwzględnianiem VAT z faktur dotyczących rat leasingowych w trakcie trwania umowy leasingu i odliczanego w wysokości 50% wartości fakturowej VAT. Odliczenia te były dokonywane zgodnie z art. 86 ust. 7 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług (z 11 marca 2004 r. - Dz. U. Nr 54, poz. 535) kiedy samochód ten był wykorzystywany w działalności gospodarczej w ramach umowy leasingu operacyjnego na firmę.

Wnioskodawca informuje, że samochód osobowy wykupiony prywatnie od leasingodawcy nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, nie jest składnikiem majątku firmy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ten prywatny obecnie samochód jest aktualnie wykorzystywany w sposób mieszany - dla celów prywatnych oraz w przypadku wykorzystania dla celów działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodu zaliczane jest rozliczenie na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę leasingu samochodu osobowego. Od rat leasingowych odliczany był podatek od towarów i usług w wysokości 50% jego wartości. Samochód był wykorzystywany w działalności gospodarczej, a od kosztów jego eksploatacji, ubezpieczenia, paliwa, itp. odliczany był podatek od towarów i usług w wysokości 50% jego wartości. Po zakończeniu umowy leasingu został dokonany wykup prywatny przedmiotowego samochodu przez dotychczasowego użytkownika. Obecnie samochód jest wykorzystywany w sposób mieszany – dla celów prywatnych oraz dla celów działalności gospodarczej. Faktura dokumentująca sprzedaż przedmiotowego samochodu została wystawiona na Wnioskodawcę. W ramach działalności gospodarczej nie był odliczony podatek od towarów i usług wynikający z faktury dokumentującej wykup samochodu od leasingodawcy.

W przedmiotowej sprawie wyjaśnienia wymaga, czy wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu powoduje konieczność skorygowania podatku naliczonego odliczanego wcześniej od rat leasingowych.

W odniesieniu do powyższej kwestii należy wskazać, że w myśl art. 7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin – art. 70916 Kodeksu cywilnego.

Wobec powyższego, umowa leasingu sprowadza się do używania rzeczy i pobierania pożytków, nie rodzi natomiast powstania prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W świetle ustawy o podatku od towarów i usług leasing operacyjny jest usługą zdefiniowaną w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu – jednym z wariantów jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy. Opcja wykupu samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi. Zatem należy przyjąć, że wykup przedmiotu leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu.

Jak wyżej wskazano na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług leasing operacyjny jest usługą, zdefiniowaną w art. 8 ustawy. Leasingobiorca (Wnioskodawca) otrzymując faktury dokumentujące czynność leasingu operacyjnego, nabywa prawo do korzystania z tego samochodu (usługę), a nie prawo własności (towar). Zatem wydatki związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco (a nie jak przy nabyciu „na własność” – jednorazowo, „z góry”), zatem istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania na bieżąco. W momencie zakończenia umowy leasingu brak jest zatem konieczności korygowania dokonanych odliczeń kwot podatku naliczonego od opłat leasingowych za okresy rozliczeniowe, kiedy samochód służył prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast wykup samochodu, tj. przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu jest odrębną czynnością – dostawą towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu.

Wobec powyższego, wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu nie powoduje konieczności dokonania korekty odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych ponoszonych w trakcie trwania umowy leasingu, bez względu na to, na jakie cele samochód został przeznaczony po jego wykupie.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie jest zobligowany do dokonania korekty podatku naliczonego odliczanego wcześniej od rat leasingowych.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług. Natomiast, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.