ILPP4/4512-1-155/15-5/BA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania transakcji zakupu samochodu używanego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu używanego na terytorium kraju – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu używanego na terytorium kraju. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) o opis sprawy, stanowisko, podpis Wnioskodawcy oraz dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (podatnik VAT z Polski – PL) zakupił używany samochód od podatnika VAT z Niemiec (DE). Miedzy ww. podatnikami VAT nastąpiła transakcja: sprzedaż/nabycie pojazdu używanego. Sprzedawcą jest podatnik VAT zarejestrowany w Niemczech – nr identyfikacji podatkowej: DE, a nabywcą podatnik VAT zarejestrowany w Polsce – nr identyfikacji podatkowej: PL. Transakcja nastąpiła na podstawie załączonej umowy sprzedaży pojazdu używanego/rachunku. Sprzedawca naliczył w dokumencie sprzedaży podatek VAT 19%, a nabywca zapłacił za zakupiony samochód kwotę netto powiększoną o podatek VAT, łącznie 7.200,00 euro. Nabywca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zakupami samochodów używanych, które są przeznaczone do dalszej odsprzedaży (towar handlowy).

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że dalsza odsprzedaż jeszcze nie nastąpiła, samochód znajduje się obecnie w firmie, przewidywalna odsprzedaż nastąpi w kraju (Polsce). „odsprzedaż zakupionego w Niemczech pojazdu, przemieszczonego na terytorium Polski; kwestia opodatkowania w przypadku dalszej odsprzedaży (kupującemu, który ma siedzibę w Polsce)”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób należy opodatkować dalszą odsprzedaż zakupionego samochodu - z zastosowaniem procedury marży czy jako nabycie wewnątrzwspólnotowe polegające opodatkowaniu w całości...

Zdaniem Wnioskodawcy, dalszą odsprzedaż należy opodatkować na zasadach ogólnych - sprzedaż krajowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów na terytorium kraju;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Art. 7 ust. 1 ustawy stawowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zakupił używany samochód od podatnika VAT z Niemiec. Miedzy ww. podatnikami VAT nastąpiła transakcja: sprzedaż/nabycie pojazdu używanego. Sprzedawcą jest podatnik VAT zarejestrowany w Niemczech, a nabywcą Wnioskodawca – podatnik VAT zarejestrowany w Polsce. Sprzedawca naliczył w dokumencie sprzedaży podatek VAT 19%, a Wnioskodawca zapłacił za zakupiony samochód kwotę netto powiększoną o podatek VAT, łącznie 7.200,00 euro. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z zakupami samochodów używanych, które są przeznaczone do dalszej odsprzedaży (towar handlowy). Dokonał on przemieszczenia nabytego samochodu używanego z terytorium Niemiec na terytorium Polski. Wnioskodawca dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu opodatkowania sprzedaży samochodu używanego na terytorium kraju.

Odnosząc się do możliwość zastosowania przy sprzedaży samochodu procedury marży – należy wskazać, że w myśl art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy – w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży, czyli różnicy między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszonej o kwotę podatku. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania.

Stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy – przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

  1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
  2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
  4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Wspólną cechą wszystkich przedstawionych wyżej przypadków, warunkującą zastosowanie szczególnej procedury opodatkowania marży, jest to, że we wcześniejszej fazie obrotu podmiot sprzedający używany towar pozbawiony był prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu.

Odnosząc się do możliwości zastosowania procedury VAT-marża do nabytego przez Wnioskodawcę samochodu, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że katalog w art. 120 ust. 10 ustawy jest katalogiem zamkniętym. A zatem, jest to wyliczenie wszystkich możliwych sposobów nabycia towarów używanych, które upoważniają do zastosowania opodatkowania na zasadzie marży dalszej sprzedaży tych towarów. Tym samym, gdy Wnioskodawca nabył towar używany od podmiotu innego niż wymieniony w art. 120 ust. 10 ustawy, nie będzie uprawniony do zastosowania opodatkowania marży przy jego sprzedaży na terytorium kraju.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nabył samochód używany od podatnika podatku od wartości dodanej, jednak dostawa ta nie była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113, ani nie była opodatkowania podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5.

Zatem Wnioskodawca nabył towar używany od podmiotu innego niż wymieniony w art. 120 ust. 10 ustawy i nie będzie uprawniony do zastosowania opodatkowania marży przy jego sprzedaży na terytorium kraju.

Wobec powyższego, Wnioskodawca dokonując sprzedaży samochodu używanego, powinien tę transakcję opodatkować na zasadach ogólnych.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dalszą odsprzedaż samochodu używanego należy opodatkować na zasadach ogólnych – sprzedaż krajowa, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy wskazać, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest formą zakupu towaru a nie jego sprzedaży na terytorium kraju.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu używanego na terytorium kraju. Natomiast w dniu 13 sierpnia 2015 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPP4/4512-1-155/15-4/BA w zakresie uznania transakcji zakupu samochodu używanego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru oraz postanowienie o umorzeniu postępowania nr ILPP4/4512-1-155/15-6/BA w części dotyczącej pytań „Czy urząd skarbowy właściwy dla siedziby nabywcy upoważniony jest do wnioskowania w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby sprzedawcy zwrot zapłaconego w Niemczech podatku VAT... Czy załączona umowa sprzedaży/rachunek jest wystarczającą podstawą prawną, aby taki zwrot uzyskać”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.