Samochód używany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód używany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
20
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania transakcji zakupu samochodu używanego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru

Fragment:

Wobec powyższego, Wnioskodawca dokonując sprzedaży samochodu używanego, powinien tę transakcję opodatkować na zasadach ogólnych. Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dalszą odsprzedaż samochodu używanego należy opodatkować na zasadach ogólnych – sprzedaż krajowa, należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Końcowo należy wskazać, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest formą zakupu towaru a nie jego sprzedaży na terytorium kraju. W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie opodatkowania sprzedaży samochodu używanego na terytorium kraju. Natomiast w dniu 13 sierpnia 2015 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPP4/4512-1-155/15-4/BA w zakresie uznania transakcji zakupu samochodu używanego za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru oraz postanowienie o umorzeniu postępowania nr ILPP4/4512-1-155/15-6/BA w części dotyczącej pytań „ Czy urząd skarbowy właściwy dla siedziby nabywcy upoważniony jest do wnioskowania w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby sprzedawcy zwrot zapłaconego w Niemczech podatku VAT... Czy załączona umowa sprzedaży/rachunek jest wystarczającą podstawą prawną, aby taki zwrot uzyskać ”.

2015
8
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych jakie niesie przekazanie na potrzeby działalności gospodarczej używanego samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy na cele prywatne.

Fragment:

Jak wynika z powyższego, jeżeli podatnik podatku od towarów i usług (rozliczający ten podatek na zasadach ogólnych), przywozi nabyty z innego państwa Unii Europejskiej środek transportu – bez względu na to czy jest to nowy, czy inny środek transportu, który będzie chciał zarejestrować na terytorium Polski lub jeżeli ten środek transportu nie podlega rejestracji, ale będzie użytkowany na terytorium kraju – jest zobowiązany wpłacić należny podatek od towarów i usług we właściwym urzędzie skarbowym wciągu 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Podatnik jest także zobowiązany do przedłożenia naczelnikowi urzędu skarbowego na określonym formularzu (VAT-23) informacji o nabytym środku transportu, wraz z załączoną kopią faktury potwierdzającej nabycie środka transportu. Informacja wraz z kopią faktury oraz dowodem zapłaty będą stanowiły dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wydania z urzędu zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. Obowiązek zapłaty podatku – w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego – z tytułu nabycia środka transportu, związany jest z rejestracją tego pojazdu na terytorium kraju lub jego użytkowaniem na terytorium kraju (jeżeli nie podlega rejestracji). Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz w związku z faktem, że u Zainteresowanego nie wystąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu stwierdzić należy, że nie ma on obowiązku do obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia potencjalnego powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego.

2012
7
lip

Istota:

Wnioskodawca w sytuacji zmiany przeznaczenia przedmiotowych środków transportu z towarów handlowych na środki trwałe po kilku miesiącach od daty ich wewnątrzwspólnotowego nabycia, winien z tego tytułu zapłacić podatek w należnej wysokości oraz złożyć informację VAT-23. Jednocześnie winien dokonać korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wystąpił obowiązek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tych pojazdów.

Fragment:

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, w którym stwierdza, że po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego zakupu samochodu używanego przeznaczonego do sprzedaży, Zainteresowany udokumentuje tę transakcję fakturą, gdzie nabywcą i odbiorcą jest firma Wnioskodawcy bez sporządzania deklaracji VAT-23 oraz bez uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego VAT-25, należy uznać za nieprawidłowe. Należy zauważyć, iż niemożliwym jest zastosowanie planowanego przez Zainteresowanego rozliczenia w związku z okolicznością zmiany przeznaczenia uprzednio nabytych środków transportu jako towary handlowe na środki trwałe, gdyż w przedmiotowej sprawie nie wystąpi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, które definiuje odpłatną dostawę towarów. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
13
kwi

Istota:

Czy w przypadku nabycia samochodów stanowiących towar handlowy nie rejestrowanych i nie używanych przez Spółkę istnieje obowiązek złożenia informacji VAT-23 i opłaty wynikającej z niej podatku?

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje m.in. wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów używanych z innego państwa członkowskiego. Towary te nabywane są od kontrahentów unijnych, stanowią towar handlowy do dalszej odsprzedaży i nie są przez Zainteresowanego używane ani rejestrowane na terytorium kraju. Wątpliwości Spółki dotyczą złożenia informacji VAT-23 oraz obowiązku dokonania wynikającej z niej opłaty w sytuacji, gdy samochody używane, nabywane w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia, nie są używane ani rejestrowane przez nią na terytorium kraju. Stosownie do art. 20 ust. 5 ustawy, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9. W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 6 ustawy). Na mocy art. 99 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

2011
1
paź

Istota:

Należy stwierdzić, iż przemieszczenie towarów z Niemiec do Polski, uprzednio zaimportowanych z terytorium państwa trzeciego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, spełnia przesłanki określone w art. 11 ust. 1 ustawy i należy je traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski według stawek właściwych dla nabytych towarów.

Fragment:

Przepis ust. 1 – na podstawie ust. 2 powołanego artykułu - stosuje się pod warunkiem, że: nabywcą towarów jest: podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a z zastrzeżeniem art. 10; dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a. W świetle art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypadku, gdy dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez: rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej, podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, osoby prawne, które nie są podatnikami - jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe (...)

2011
1
lip

Istota:

1) Czy nabycie towarów używanych w krajach unijnych, zwolnionych od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów?
2) Czy przy sprzedaży samochodu nabytego we Włoszech, Wnioskodawca może zastosować VAT marżę, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (czynny podatnik VAT) dokonuje sprzedaży samochodów używanych nabytych we Włoszech. Pojazdy nabywa od kontrahentów, u których samochody te stanowiły środki trwałe. Na fakturach nie jest naliczany VAT. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (art. 43 ust. 2 ustawy). W ocenie Wnioskodawcy, zakup samochodów używanych od kontrahentów unijnych był zwolniony przedmiotowo od podatku od wartości dodanej i nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Art. 44 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie: towarów, do których miałyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5-8; towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku; towarów, o których mowa w art. 36 ust. 1.

2011
1
cze

Istota:

Czy będąc płatnikiem podatku od towarów i usług Wnioskodawczyni była zobowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu samochodu do dalszej sprzedaży od osoby fizycznej?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz, że zakupił do dalszej odsprzedaży na podstawie umowy kupna samochód używany od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. W przypadku kupna samochodu od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej i nie będącej podatnikiem podatku od towarów i usług, Wnioskodawca jako nabywca rzeczy do dalszej odsprzedaży, staje się podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych. Dlatego też – stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - od tej czynności Zainteresowany winien, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić podatek w wysokości 2% w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jednakże należy wskazać, że w przypadku kupna samochodu od sprzedawcy, będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, tj. gdy sprzedawca będzie z tytułu dokonania tej konkretnej czynności opodatkowany podatkiem od towarów i usług lub z tego podatku zwolniony, wówczas czynność ta na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty ww. podatku.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie w zakresie zastosowania art. 120 ustawy o VAT przy sprzedaży samochodu osobowego.

Fragment:

Zgodnie z § 8 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług samochody te jako towar używany są zwolnione od podatku VAT, a tym samym firma flotowa za swój samochód używany zamierza wystawić Panu jako dealerowi fakturę VAT, w której zastosowano zwolnienie. Problem pojawia się, gdy zamierza Pan sprzedać odkupiony od firmy flotowej pojazd używany jako towar zwolniony od podatku. Samochody używane przyjęte w rozliczeniu przy sprzedaży samochodów nowych są towarem do dalszej odsprzedaży i nie są wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie Czy w przypadku zakupu przez dealera samochodu używanego, będącego własnością firmy, która przy jego nabyciu dokonała częściowego odliczenia podatku VAT (60% nie więcej niż 6.000 zł) i sprzedała go dealerowi na podstawie faktury ze stawką zwolnioną od podatku, dealer odsprzedając dalej ten pojazd będzie mógł go sprzedać wystawiając fakturę VAT – marża, obliczając podatek VAT jedynie od swojego zarobku wynikającego z marży jaką uzyskał ze sprzedaży tego pojazdu, czy też będzie zobowiązany naliczyć podatek w wysokości 22% od całej wartości sprzedawanego samochodu używanego... Zdaniem Wnioskodawcy w opisanej sytuacji, gdy zakupił samochód używany zwolniony od podatku VAT, przy jego odsprzedaży opodatkowaniu podlega tylko marża stanowiąca dochód, a zatem powinna być wystawiona faktura VAT-marża.

2011
1
maj

Istota:

Czy można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług przy sprzedaży samochodu osobowego używanego ponad pół roku, w stosunku do którego nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

Fragment:

Wobec powyższego przy nabyciu przedmiotowego pojazdu Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ nabycie to służyło czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przez towary używane, zgodnie z ust. 2 pkt 2 powołanego artykułu 43 rozumie się pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres użytkowania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. Podsumowując, w oparciu o przedstawiony przez Stronę stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że zbywany przez Spółkę samochód osobowy jest towarem używanym w pojęciu ustawy o podatku od towarów i usług i spełnia warunki określone przez ustawodawcę do zastosowania przy jego dostawie zwolnienia od podatku VAT.

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż używanych samochodów osobowych, przy nabyciu których przysługiwało Podatnikowi prawo do częściowego odliczenia podatku VAT powoduje konieczność dokonania korekty podatku naliczonego ?

Fragment:

W art. 91 ust. 1 ww. ustawy stwierdza się, że po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych. Jednak w myśl art. 91 ust. 4 ww. ustawy w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów, o których mowa w ust. 2, uważa się, że towary te są nadal używane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Korekta po sprzedaży, o której mowa w ust. 4, powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż (ust. 5 cyt. artykułu). W myśl art. 91 ust. 6 ww.ustawy jeżeli towary lub usługi, o których mowa powyżej, zostaną: 1) opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru związane jest z czynnościami opodatkowanymi; 2) zwolnione lub nie podlegały opodatkowaniu - do obliczenia korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi lub niepodlegającymi opodatkowaniu.