Samochód specjalistyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to samochód specjalistyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
19
lut

Istota:

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowozu)

Fragment:

Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6000 zł. W myśl art. 4 ustawy nowelizującej, w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1. Z powyższych regulacji wynika, że obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. ograniczenia wynikające z art. 3 ustawy nowelizującej nie mają zastosowania m.in. do pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do tej ustawy. Ww. załącznik zawiera następujący wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 tej ustawy: Agregat elektryczny/spawalniczy Bankowóz Do prac wiertniczych Koparka, koparkospycharka Ładowarka Do oczyszczania dróg Podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych Pomoc drogowa Do zimowego utrzymania dróg Żuraw samochodowy Pogrzebowy. W objaśnieniach do ww. załącznika wskazano, że wykaz ten dotyczy pojazdów specjalnych, które spełniają warunki i wymagania techniczne określone dla przeznaczeń tych pojazdów, zawarte w odrębnych przepisach.

2014
1
sty

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodu kampingowego oraz paliwa i kosztów eksploatacyjnych.

Fragment:

(...) samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy, pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie, przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. W myśl art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy nowelizującej, spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

2012
8
lis

Istota:

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej nabycie lub z faktur dokumentujących raty leasingu pojazdu specjalnego (bankowozu) oraz z faktur dokumentujących nabycie paliwa do przedmiotowego samochodu specjalnego?

Fragment:

Nr 247, poz. 1652 ze zm.), zwanej dalej ustawą nowelizującą, w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2. Stosownie ust. 6 ww. artykułu, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. Z kolei ust. 2 tegoż artykułu stanowi, iż przepis ust. 1 nie dotyczy: pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym (...)

2012
5
paź

Istota:

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia pojazdu o przeznaczeniu specjalnym (bankowozu).

Fragment:

(...) długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy; pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

2011
1
sie

Istota:

Zastosowanie 7% stawki VAT za przystosowanie samochodu dla potrzeb jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Fragment:

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że zastosowanie 7% stawki podatku od towarów i usług możliwe jest w przypadku dostawy na rzecz straży pożarnej towarów, w tym: pożarniczych samochodów specjalnych, pożarniczych samochodów specjalistycznych (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, dźwigi podnośniki, cysterny, sanitarki), fabrycznie wykonanych i oznakowanych pojazdów straży pożarnej, podwozi oraz nadwozi samochodowych i przyczep pod zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej. Należy zauważyć, że ustawodawca w żadnej z ww. pozycji załącznika nr 3 do ustawy nie wymienił, jako korzystających z obniżonej stawki VAT, usług polegających na karosacji, tj. przystosowaniu samochodu do celów i wymogów pożarniczych. Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, w maju 2009r. Wnioskodawca otrzymał bezpłatnie z Ministerstwa Obrony Narodowej samochód specjalny Star-266 z instalacją rozlewczą IRS-2. Samochód ten wymaga tzw. karosacji, tj. przystosowania do celów i wymogów pożarniczych. Potrzeby to: przemalowanie na kolor czerwony, zaopatrzenie w sygnalizację świetlną i dźwiękową, zabudowanie nadwozia żaluzjami, wymiana autopompy i wykonanie całego szeregu uchwytów i barierek dla bezpieczeństwa obsługi, rozbudowa kabiny i konserwacja samochodu. Wykonanie tej zabudowy nadwozia Wnioskodawca zamierza zlecić zakładowi specjalistycznemu, który wykona usługę i zakupi oraz zużyje potrzebne materiały: farby, blachy, rury, zawory i inne.

2011
1
sie

Istota:

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, czy sprzedaż samochodu ciężarowego marki F.D. Cargo Furgon doposażonego jako ambulans sanitarny powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym wynikającym z ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym oraz do jakiego kodu CN należy go zakwalifikować?

Fragment:

Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie. Art. 100 ust. 1 ww. stanowi, iż w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: a. wyprodukowanego na terytorium kraju, b. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. Za sprzedaż samochodu osobowego w rozumieniu ww. ustawy, stosownie do art. 100 ust. 5, uznaje się jego: sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny; zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny; wydanie w zamian za wierzytelności; wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego; darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny; wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności; przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy; przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników; użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie karawanu jako pojazdu specjalnego o kodzie CN 8705

Fragment:

Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie. Art. 100 ust. 1 ww. stanowi, iż w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym: a. wyprodukowanego na terytorium kraju, b. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2. Zgodnie z art. 100 ust. 4 ww. ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18. W myśl powyższego samochody klasyfikowane do kodu 8704 nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu sanitarnego na podwoziu samochodu ciężarowego

Fragment:

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem w celu określenia zakresu wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, jak również regulacjom dotyczącym obrotu tymi wyrobami, ustawodawca odwołuje się do odpowiednich klasyfikacji statystycznych tj. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w przypadku obrotu wyrobami akcyzowymi na terytorium kraju oraz Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego (CN) w przypadku importu oraz dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych. W związku z powyższym w celu określenia, czy dany produkt stanowi wyrób akcyzowy, według jakiej stawki należy naliczyć podatek akcyzowy – niezbędne jest zaklasyfikowanie do go odpowiedniego grupowania PKWiU lub CN. W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca wskazał, iż w listopadzie 2008r. nabył wewnątrzwspólnotowo (w Austrii) samochód ciężarowy, przebudowany przez specjalistyczną firmę na karetkę pogotowia w którym zamontowano nosze, ruchomy fotel kardiologiczny, instalację tlenową oraz instalację pod inne urządzenia medyczne takie jak ssak czy defibrylator. Dokonano również stosownego wpisu jako samochodu specjalnego. Dla przedmiotowego pojazdu Wnioskodawca wskazał symbol CN 8705. W związku z powyższym niniejszej interpretacji dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w oparciu o symbol CN 8705 wskazany przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym.

2011
1
lip

Istota:

Czy samochód (ambulans) klasyfikowany do kodu CN 8705 podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym?

Fragment:

Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego klasyfikacji statystycznej wyrobów. Z powyższych przepisów wynika zarazem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego obejmującego również klasyfikację statystyczną wyrobu. Za prawidłową klasyfikację wyrobu odpowiedzialny jest bowiem Wnioskodawca. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby) wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów lub usług.

2011
1
lip

Istota:

Czy postąpię prawidłowo jeśli jako „mały podatnik” prowadząc działalność gospodarczą w zakresie transportu sanitarnego dokonam jednorazowej amortyzacji samochodu specjalnego ambulansu?

Fragment:

Stosownie do postanowień art. 22 ust. 8 ww. ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23. W myśl art. 22k ust. 7 powołanej ustawy podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Określenie „ mały podatnik ” jest zdefiniowane w art. 5a pkt 20 ww. ustawy i oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.