ILPP5/443-291/14-4/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów służbowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Związku, przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów służbowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów służbowych. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 marca 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Związek utworzony został w oparciu o art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), skupia 21 miast i gmin. Zadania Związku określone zostały w Statucie Związku opublikowanym na stronie http(...). Związek eksploatuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Stację Przeładunkową Odpadów (SPO) z punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych w S. Samochody służbowe wykorzystywane są w celach zakupów materiałów i części eksploatacyjnych, kontaktów z gminami członkowskimi, uczestnictwa w szkoleniach oraz do innych wyjazdów służbowych związanych z realizacją zadań Statutowych Związku.

Związek ściśle współpracuje z gminami członkowskimi wchodzącymi w jego skład w zakresie organizacji i nadzoru nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Związek obejmuje powierzchnię ponad 2000 km2, obsługując ponad 320 000 mieszkańców, na terenie którego pracownicy Związku wypełniają obowiązki służbowe. Istnieją potrzeby udziału pracowników Związku w pracach organów gmin członkowskich, uczestnictwa w spotkaniach związanych z gospodarowaniem odpadami na terenie Związku oraz konieczność udziału w akcjach ekologicznych, także w godzinach popołudniowych i wieczornych a niekiedy również w dni ustawowo wolne od pracy. Ponadto Pracownicy Związku w ramach delegowania przemieszczają się również po terenie kraju i poza jego granicami. Tereny ZUOK oraz SPO w S. są terenami zamkniętymi i dozorowanymi z ochroną, a na terenie K. Wnioskodawca korzysta z parkingu strzeżonego przy M.

Związek na dzień 30 listopada 2014 r. zatrudnia 121 osób z tego podstawowym miejscem pracy 1 osoby jest siedziba Związku, tj. K., podstawowym miejscem pracy 3 osób jest Stacja Przeładunkowa Odpadów w S., podstawowym miejscem pracy 117 osób jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Związek zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT złożył do Naczelnika Urzędu Skarbowego informację VAT-26 o 3 pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu. Przewodniczący Zarządu Związku zarządzeniem z 27 marca 2014 r. wprowadził do stosowania od 1 kwietnia 2014 r. „Instrukcję użytkowania samochodów służbowych stanowiących własność Związku” w treści jak niżej:

Rozdział I

Zasady korzystania z samochodów służbowych przez pracowników Związku:

 1. Samochody służbowe używane są przez pracowników Związku wyłącznie w celach służbowych.
 2. Do wydawania dyspozycji wyjazdu samochodem służbowym należącym do Związku upoważnieni są: Przewodniczący Zarządu Związku, dyrektor oraz zastępca dyrektora Zakładu, kierownik działu Zaplecza Technicznego i Transportu.
 3. Dyspozycja wyjazdu samochodem służbowym winna być wydana przez dysponenta pisemnie lub ustnie i powinna zostać potwierdzona podpisem złożonym w ewidencji przebiegu pojazdu.
 4. Kierować samochodem służbowym mogą tylko pracownicy posiadający upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego oraz ważne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, uprawnionego do badań osób kierujących pojazdami, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania samochodem. Wykaz osób upoważnionych do kierowania samochodem służbowym należącym do Związku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
 5. Pracownicy korzystający z samochodów zobligowani są do kierowania się zasadą racjonalności i oszczędności.
 6. W przypadku dyspozycji skorzystania z samochodu służbowego upoważniony do kierowania pracownik rezerwuje go za pośrednictwem osoby na stanowisku ds. obsługi sekretariatu Związku.
 7. Tankowanie samochodów służbowych odbywa się na stacji paliw zlokalizowanej w siedzibie Związku – Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przez uprawnionego pracownika.
 8. W przypadku odległych podróży przed wyjazdem służbowym należy uzupełnić poziom paliwa, aby uniknąć konieczności tankowania na zewnętrz.
 9. W szczególnych przypadkach, gdy odległość do miejsca będącego celem wyjazdu służbowego determinuje konieczność uzupełnienia paliwa w trakcie podróży, lub z innych przyczyn nie ma możliwości zatankowania w stacji paliw w ZUOK, dopuszcza się tankowanie na innych stacjach.
 10. Po zatankowaniu samochodu służbowego na stacji paliw należącej do Związku należy przedłożyć ewidencję przebiegu pojazdu pracownikowi dokonującemu tankowania, w celu potwierdzenia przez niego ilości zatankowanego paliwa. W przypadku tankowania na zewnątrz potwierdzeniem takim jest faktura VAT na zatankowaną ilość paliwa potwierdzona przez pracownika stacji paliw.
 11. Miejscem stałego garażowania/parkowania samochodów służbowych jest ZUOK, a w przypadku samochodu Renault, jest parking przy M w K.
 12. W trakcie wyjazdów służbowych samochód winien być garażowany/parkowany w miarę możliwości na parkingach strzeżonych lub dozorowanych, a w przypadku braku takiej możliwości na innych dostępnych miejscach parkingowych.

Rozdział II

Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników uprawnionych do kierowania samochodami służbowymi będących w posiadaniu Związku:

 1. Pracownik korzystający z samochodu służbowego zobowiązany jest do:
  1. korzystania z samochodu służbowego zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. wypełniania zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi w zakresie utrzymania sprawności technicznej, bezpieczeństwa oraz obowiązkowego wyposażenia,
  3. dbałości o estetykę i czystość powierzonego samochodu,
  4. zgłaszania kierownikowi lub zastępcy kierownika działu Zaplecza Technicznego i Transportu stwierdzonych usterek, nieprawidłowości w pracy samochodu oraz potrzeb dokonania remontu lub naprawy,
  5. niezwłocznego informowania dysponenta o uczestniczeniu samochodu w kolizji drogowej lub uszkodzeniu go z innych przyczyn,
  6. odnotowania w ewidencji przebiegu pojazdu każdorazowego korzystania z samochodu służbowego z uwzględnieniem w szczególności: daty wyjazdu, celu wyjazdu, podpisu dysponenta, opisu trasy, stanu początkowego licznika, stanu końcowego licznika i ilości przejechanych kilometrów – wzór ewidencji przebiegu pojazdu stanowi załącznik nr 2,
  7. postępowania zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
  8. postępowania zgodnie z zaleceniami ubezpieczyciela samochodu w przypadku kolizji, wypadku lub innego zdarzenia powodującego uszkodzenie samochodu.
 2. Pracownicy, którzy zostali upoważnieni przez Przewodniczącego Zarządu Związku do kierowania samochodami służbowymi, przejmują pełną odpowiedzialność materialną za powierzony pojazd wraz z wyposażeniem, na czas jego używania. Pracownik korzystający z samochodu służbowego jest zobowiązany każdorazowo sprawdzić kompletność wyposażenia W przypadku stwierdzenia braków, należy zgłosić ten fakt kierownikowi lub zastępcy działu Zaplecza Technicznego i Transportu.
 3. Wyznaczony pracownik działu Zaplecza Technicznego i Transportu prowadzi rejestr ewidencji przebiegu pojazdu i dba o terminowość przeprowadzania obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych.

Załącznik nr 1 do instrukcji to „Wykaz osób upoważnionych do kierowania samochodem służbowym należącym do Związku”.

Załącznik nr 2 do instrukcji to „Ewidencja przebiegu pojazdu”, która zawiera miedzy innymi wpisy osób kierujących dotyczące każdego wykorzystania pojazdu, tj. wg kolumn: Nr kolejny wpisu, Data wyjazdu, Cel wyjazdu, Opis trasy skąd-dokąd, Imię i nazwisko osoby kierującej, Podpis dysponenta, Stan licznika przed wyjazdem, Stan licznika po zakończeniu jazdy, Liczba przejechanych kilometrów, Podpis Osoby kierującej, Uwagi.

Ewidencja przebiegu każdego pojazdu zatwierdzana jest na koniec każdego okresu rozliczeniowego (m-ca) przez Kierownika Jednostki.

Z uwagi na specyfikę działalności Związku Przewodniczący Zarządu Związku wyda zarządzenie zmieniające „Instrukcję użytkowania samochodów służbowych stanowiących własność Związku” gdzie w rozdziale 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, podyktowanych efektywnością wykorzystania pojazdu służbowego lub zachowania przez pracownika dobowej przerwy w świadczeniu pracy, dopuszcza się garażowanie pojazdów na parkingu strzeżonym przy M. w K. lub w S. na terenie SPO. W takim przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Przewodniczącego Zarządu Związku a w razie jego nieobecności Pełnomocnika Zarządu Związku, wyrażona pisemnie w karcie ewidencji przebiegu pojazdu wraz z uzasadnieniem”, pkt 12 otrzymuje nr 13.

W piśmie z dnia 3 marca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wyjaśnił co następuje:

 1. Związek jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów w usług.
 2. Związek w ramach prowadzonej działalność gospodarczej wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności Związek świadczy usługi zagospodarowania odpadów oraz sprzedaje surowce wtórne odzyskane w procesie sortowania odpadów.
 3. Samochody Związku wymienione we wniosku, z uwagi na prowadzoną przez Związek działalność opodatkowaną, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
 4. Związek odlicza (i zamierza odliczać) VAT od paliwa, materiałów eksploatacyjnych, usług remontowych, części zamiennych, przeglądów technicznych.
 5. Pojazdy, o których mowa we wniosku, nie są pojazdami, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarcza lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Związek nie posiada dokumentów, o których mowa w art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, bo to nie są tego typu pojazdy.
 6. Pojazdy samochodowe, o których mowa we wniosku, nie są pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.
 7. Dane pojazdów, o których mowa we wniosku Związku:
  • marka Renault, nazwa handlowa: (...), Liczba i położenie siedzeń: 5 – 2 z przodu, 3 z tyłu – dane z wyciągu ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu. Siedzenia oddzielone od przestrzeni ładunkowej „kratką”;
  • marka Peugeot, Typ (...), Liczba i rozmieszczenie siedzeń 5 miejsc, 2 z przodu i 3 z tyłu – dane z wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdów skompletowanych. Siedzenia oddzielone od przestrzeni ładunkowej „kratką”;
  • marka (nazwa handlowa producenta): INVECO Typ: (...). Rodzaj pojazdu samochód ciężarowy, Podrodzaj skrzynia, Przeznaczenie: przewóz ładunków. Liczba miejsc siedzących włączając siedzenie kierowcy: 5 – dane z zaświadczenia o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu i załącznika do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. Dwa rzędy siedzeń oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą – ścianą, oddzielna konstrukcyjnie przestrzeń ładunkowa – skrzynia – zabudowana ażurową konstrukcją stalową poszytą plandeką.
 8. Każdy samochód ma prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie ze wzorem. Pracownicy podpisują zobowiązanie się do stosowania Instrukcji, która zawiera zakaz używania pojazdu do celów innych niż służbowe. Parkowanie samochodu na parkingu dozorowanym lub terenie zamkniętym należącym do Wnioskodawcy uniemożliwia korzystanie z niego przez pracowników poza godzinami pracy i poza celami służbowymi.
 9. Nadzorowanie pojazdów określone jest w Instrukcji i zawiera następujące elementy: Kontrola dysponowania kluczami do pojazdów, określenie grona pracowników upoważnionych do użytkowania pojazdów, ograniczenie grona osób kierownictwa wydających dyspozycje wyjazdów, wskazanie parkowania poza godzinami pracy na parkingach dozorowanych i na terenach zamkniętych, ewidencja przebiegu pojazdu potwierdzana podpisem dysponenta i użytkownika. Ewidencja jest sprawdzana i archiwizowana.
 10. Parkowanie na dozorowanych parkingach wskazanych jako miejsce garażowania poza godzinami pracy podlega nadzorowi i poza czasem realizacji obowiązków służbowych związanych z pracą określonymi w dyspozycji wyjazdu pracownik nie posiada uprawnienia do pobierania samochodu z parkingu. Wyklucza to możliwość pobierania samochodu w godzinach innych niż czas pracy zgodnie z dyspozycją wydaną przez osobę upoważnioną.
 11. Nie dopuszcza się parkowania samochodów poza godzinami pracy w innych miejscach poza wskazanymi w Instrukcji, w tym w miejscu zamieszkania pracownika.
 12. Samochód Iveco posiada obecnie nadzór GPS. Samochody Renault i Peugeot nie posiadają instalacji dozoru GPS. Nadzór prowadzony jest poprzez kontrolę dysponowania samochodem przez kierownictwo Wnioskodawcy oraz prowadzenie i weryfikację dokumentacji przebiegu pojazdu.
 13. Wnioskodawca opracowując zasady określone w Instrukcji dokłada staranności w celu wykluczenia używania samochodów do celów prywatnych. Kadra Wnioskodawcy na bieżąco nadzoruje jego przestrzeganie oraz kontroluje podległych pracowników także w tym zakresie. Prowadzona jest stosowna dokumentacja, nadzorowana i weryfikowana przez upoważnione osoby. Dział zaplecza technicznego i transportu analizuje prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Parkowanie samochodów poza godzinami pracy na zamkniętych terenach należących do Wnioskodawcy lub na wyznaczonych parkingach dozorowanych zalicza się do tych działań.
 14. Pracownicy Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wykorzystania pojazdów do dojazdów z miejsca zamieszkania do pracy i z pracy lub innego wykorzystywania go do celów prywatnych. Nie będzie więc żadnych umów w tym zakresie. Pojazdy wykorzystywane są tylko zgodnie z Instrukcją do celów służbowych w czasie pracy zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez upoważnione osoby z kierownictwa Wnioskodawcy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w następującym stanie faktycznym: wyjazd służbowy pracownika to trasa wyjazdu z ZUOK lub parkingu przy M. w K. (dla Renault) do miejsca docelowego i powrót do ZUOK lub na parking strzeżony przy M. w K. (dla Renault), Związek ma prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z zakupem: paliwa, materiałów eksploatacyjnych, usług remontowych, części zamiennych, przeglądów technicznych...
 2. Czy w następującym zdarzeniu przyszłym:
  • wyjazd służbowy pracownika to trasa wyjazdu z ZUOK do miejsca parkowania (np. parking przy M. w K. lub SPO), następnego dnia wyjazd w delegację na terenie lub poza teren Związku i powrót do miejsca parkowania (np. parking przy M. w K. lub SPO) i następnego dnia roboczego przejazd z miejsca parkowania do ZUOK;
  • wyjazd poprzedniego dnia roboczego z ZUOK do K. lub S. i pozostawienie samochodu na parkingu przy M. w K. lub na terenie SPO. Następnego dnia realizowanie zadań na terenie K., S. lub na terenie Związku, a następnie tego samego dnia powrót do ZUOK;
  • wyjazd z ZUOK do K., S. lub na terenie Związku w celu realizacji zadań służbowych, a następnie pozostawienie samochodu na parkingu przy M. w K. lub na terenie SPO. Powrót do ZUOK następnego dnia roboczego;
  • dla Renault wyjazd służbowy pracownika bez zmian tj. wyjazd z parkingu przy M. w K. do miejsca docelowego i powrót na parking przy M. w K.;
  Związek będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z zakupem: paliwa, materiałów eksploatacyjnych, usług remontowych, części zamiennych, przeglądów technicznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, instrukcja korzystania z samochodów służbowych stanowiących własność Związku określa dokładnie sposób korzystania z samochodów tylko dla celów służbowych i w sposób wyraźny i precyzyjny wyłącza możliwość używania samochodów dla celów innych niż służbowe. Każde wykorzystanie samochodu jest poprzedzone decyzją osób upoważnionych do dysponowania samochodami służbowymi Związku. Nakazany sposób ewidencji przebiegu pojazdów, na bieżąco prowadzony, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą Związku. Samochody poza czasem użytku służbowego parkowane są na terenie zamkniętym należącym do Związku lub na parkingu strzeżonym. Stanowisko Wnioskodawcy w stosunku do stanu faktycznego jak i do stanu przyszłego jest zatem jednoznaczne – Związek ma prawo do pełnego odliczenia VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto, w treści art. 88 ustawy ustawodawca wskazał przypadki, w odniesieniu do których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego oraz przypadki, w których faktury i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

W myśl art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona);
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony);
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony);
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Jak wynika z ww. przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zostały uregulowane w art. 86a ustawy, w brzmieniu nadanym na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 312), zwanej dalej ustawą nowelizującą.

Podstawą wprowadzonych zmian jest przede wszystkim decyzja wykonawcza Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 353 z 28 grudnia 2013 r., str. 51).

Zmiany wynikają również z konieczności dostosowania przepisów o podatku od towarów i usług do tez wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160/11 Bawaria Motors.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

 1. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;
 2. należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
  4. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;
 3. wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Stosownie do art. 86a ust. 2 ustawy, do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

 1. nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;
 2. używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;
 3. nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zatem zgodnie z nowymi regulacjami podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”.

Dla celów stosowania tego ograniczenia za wykorzystywanie „mieszane” należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób „mieszany”.

Nie jest przy tym istotny moment, w którym użycie to ma miejsce podczas całego okresu użytkowania przez podatnika danego pojazdu, żeby uznać ten pojazd za wykorzystywany do celów „mieszanych”.

Celem zapewnienia właściwego wdrożenia decyzji wykonawczej Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. przyjmuje się, że każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony – ze względu na swoje cechy konstrukcyjne – służy co do zasady użytkowi „mieszanemu”, a zatem wszystkie wydatki z nim związane podlegają ograniczeniu w odliczaniu do 50%.

Od zasady wynikającej z art. 86a ust. 1 i 2 występują jednakże wyjątki.

W świetle art. 86a ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

 1. w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:
  1. wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub
  2. konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
 2. do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Na mocy art. 86a ust. 4 ustawy, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub
 2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W myśl art. 86a ust. 5 ustawy, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

 1. przeznaczonych wyłącznie do:
  1. odprzedaży,
  2. sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
  3. oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
  - jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;
 2. w odniesieniu do których:
  1. kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub
  2. podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności (art. 86a ust. 6 ustawy).

Jak stanowi art. 86a ust. 12 ustawy, podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Ponadto należy wskazać, że od dnia 1 kwietnia 2014 r. obowiązuje art. 2 pkt 34 ustawy, który stanowi, że przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Natomiast art. 2 pkt 40 ww. ustawy wskazuje, że samochodem osobowym jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

Ponadto, z treści art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika do dnia 30 czerwca 2015 r. paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu:

 1. samochodów osobowych;
 2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
  1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,
  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,
  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Na mocy art. 12 ust. 3 ustawy nowelizującej, dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 1 pkt 2, są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

W powołanych wyżej przepisach art. 86a ustawy ustawodawca zawarł szczególne uregulowania dotyczące określenia wysokości przysługującej do odliczenia kwoty podatku naliczonego. Taka konstrukcja oznacza, że w sytuacji, gdy znajdzie zastosowanie szczególne uregulowanie zawarte w art. 86a ust. 1 ustawy, wówczas podatnik może skorzystać jedynie z ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jeżeli jednak przepis art. 86a ust. 1 ustawy nie znajdzie zastosowania (vide: art. 86a ust. 3 ustawy), wówczas znajdą zastosowanie ogólne uregulowania zawarte w art. 86 ustawy.

Należy zauważyć, że przepis art. 86a ust. 4 ustawy wskazuje na istnienie dwóch grup pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W pierwszej grupie (zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy) mieszczą się pojazdy, których konstrukcja wskazuje na ich przeznaczenie z reguły do użytku prywatnego, jednakże pojazdy te mogą być także wykorzystywane w działalności gospodarczej (np. samochód osobowy, motocykl). Z tych też względów – dla celów pełnego odliczania VAT – fakt wykorzystywania ich wyłącznie do działalności gospodarczej musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W konsekwencji, w celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

 1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania wyklucza ich użycie do celów prywatnych,
 2. wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

W drugiej grupie pojazdów uznawanych za wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej (zgodnie z art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy) mieszczą się natomiast pojazdy samochodowe, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Jednakże w tej grupie pojazdów nie ma samochodów osobowych.

Podkreśla się, że obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu dla pojazdów wskazanych w art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy został wyłączony jedynie w przypadkach wskazanych w art. 86 ust. 5 ustawy.

Przy czym użycie w art. 86a ust. 5 ustawy wyrazu „wyłącznie” wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika itp.). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do oddania w odpłatny najem, ale przed jego dokonaniem jest wykorzystywany przez podatnika jako pojazd demonstracyjny, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja dla tego rodzaju pojazdów (jeśli nie jest to pojazd obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać wskazane w przepisach elementy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Związek) utworzony został w oparciu o art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, skupia 21 miast i gmin. Zadania Związku określone zostały w Statucie Związku. Wnioskodawca eksploatuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Stację Przeładunkową Odpadów (SPO) z punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych w S. Samochody służbowe wykorzystywane są w celach zakupów materiałów i części eksploatacyjnych, kontaktów z gminami członkowskimi, uczestnictwa w szkoleniach oraz do innych wyjazdów służbowych związanych z realizacją zadań Statutowych Związku. Związek ściśle współpracuje z gminami członkowskimi wchodzącymi w jego skład w zakresie organizacji i nadzoru nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Związek obejmuje powierzchnię ponad 2000 km2, obsługując ponad 320 000 mieszkańców, na terenie którego pracownicy Związku wypełniają obowiązki służbowe. Istnieją potrzeby udziału pracowników Związku w pracach organów gmin członkowskich, uczestnictwa w spotkaniach związanych z gospodarowaniem odpadami na terenie Związku oraz konieczność udziału w akcjach ekologicznych, także w godzinach popołudniowych i wieczornych a niekiedy również w dni ustawowo wolne od pracy. Ponadto Pracownicy Związku w ramach delegowania przemieszczają się również po terenie kraju i poza jego granicami. Tereny ZUOK oraz SPO są terenami zamkniętymi i dozorowanymi z ochroną, a na terenie K. Wnioskodawca korzysta z parkingu strzeżonego przy M. Związek na dzień 30 listopada 2014 r. zatrudnia 121 osób z tego podstawowym miejscem pracy 1 osoby jest siedziba Związku, tj. K., podstawowym miejscem pracy 3 osób jest Stacja Przeładunkowa Odpadów, podstawowym miejscem pracy 117 osób jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Związek zgodnie z art. 86a ust. 12 ustawy o VAT złożył do Naczelnika Urzędu Skarbowego informację VAT-26 o 3 pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu. Przewodniczący Zarządu Związku zarządzeniem z 27 marca 2014 r. wprowadził do stosowania od 1 kwietnia 2014 r. „Instrukcję użytkowania samochodów służbowych stanowiących własność Związku” w treści jak niżej:

Rozdział I

Zasady korzystania z samochodów służbowych przez pracowników Związku:

 1. Samochody służbowe używane są przez pracowników Związku wyłącznie w celach służbowych.
 2. Do wydawania dyspozycji wyjazdu samochodem służbowym należącym do Związku upoważnieni są: Przewodniczący Zarządu Związku, dyrektor oraz zastępca dyrektora Zakładu, kierownik działu Zaplecza Technicznego i Transportu.
 3. Dyspozycja wyjazdu samochodem służbowym winna być wydana przez dysponenta pisemnie lub ustnie i powinna zostać potwierdzona podpisem złożonym w ewidencji przebiegu pojazdu.
 4. Kierować samochodem służbowym mogą tylko pracownicy posiadający upoważnienie do prowadzenia samochodu służbowego oraz ważne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, uprawnionego do badań osób kierujących pojazdami, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania samochodem. Wykaz osób upoważnionych do kierowania samochodem służbowym należącym do Związku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
 5. Pracownicy korzystający z samochodów zobligowani są do kierowania się zasadą racjonalności i oszczędności.
 6. W przypadku dyspozycji skorzystania z samochodu służbowego upoważniony do kierowania pracownik rezerwuje go za pośrednictwem osoby na stanowisku ds. obsługi sekretariatu Związku.
 7. Tankowanie samochodów służbowych odbywa się na stacji paliw zlokalizowanej w siedzibie Związku – Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przez uprawnionego pracownika.
 8. W przypadku odległych podróży przed wyjazdem służbowym należy uzupełnić poziom paliwa, aby uniknąć konieczności tankowania na zewnętrz.
 9. W szczególnych przypadkach, gdy odległość do miejsca będącego celem wyjazdu służbowego determinuje konieczność uzupełnienia paliwa w trakcie podróży, lub z innych przyczyn nie ma możliwości zatankowania w stacji paliw w ZUOK, dopuszcza się tankowanie na innych stacjach.
 10. Po zatankowaniu samochodu służbowego na stacji paliw należącej do Związku należy przedłożyć ewidencję przebiegu pojazdu pracownikowi dokonującemu tankowania, w celu potwierdzenia przez niego ilości zatankowanego paliwa. W przypadku tankowania na zewnątrz potwierdzeniem takim jest faktura VAT na zatankowaną ilość paliwa potwierdzona przez pracownika stacji paliw.
 11. Miejscem stałego garażowania/parkowania samochodów służbowych jest ZUOK, a w przypadku samochodu Renault, jest parking przy M. w K.
 12. W trakcie wyjazdów służbowych samochód winien być garażowany/parkowany w miarę możliwości na parkingach strzeżonych lub dozorowanych, a w przypadku braku takiej możliwości na innych dostępnych miejscach parkingowych.

Rozdział II

Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników uprawnionych do kierowania samochodami służbowymi będących w posiadaniu Związku:

 1. Pracownik korzystający z samochodu służbowego zobowiązany jest do:
  1. korzystania z samochodu służbowego zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. wypełniania zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi w zakresie utrzymania sprawności technicznej, bezpieczeństwa oraz obowiązkowego wyposażenia,
  3. dbałości o estetykę i czystość powierzonego samochodu,
  4. zgłaszania kierownikowi lub zastępcy kierownika działu Zaplecza Technicznego i Transportu stwierdzonych usterek, nieprawidłowości w pracy samochodu oraz potrzeb dokonania remontu lub naprawy,
  5. niezwłocznego informowania dysponenta o uczestniczeniu samochodu w kolizji drogowej lub uszkodzeniu go z innych przyczyn,
  6. odnotowania w ewidencji przebiegu pojazdu każdorazowego korzystania z samochodu służbowego z uwzględnieniem w szczególności: daty wyjazdu, celu wyjazdu, podpisu dysponenta, opisu trasy, stanu początkowego licznika, stanu końcowego licznika i ilości przejechanych kilometrów – wzór ewidencji przebiegu pojazdu stanowi załącznik nr 2,
  7. postępowania zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
  8. postępowania zgodnie z zaleceniami ubezpieczyciela samochodu w przypadku kolizji, wypadku lub innego zdarzenia powodującego uszkodzenie samochodu.
 2. Pracownicy, którzy zostali upoważnieni przez Przewodniczącego Zarządu Związku do kierowania samochodami służbowymi, przejmują pełną odpowiedzialność materialną za powierzony pojazd wraz z wyposażeniem, na czas jego używania. Pracownik korzystający z samochodu służbowego jest zobowiązany każdorazowo sprawdzić kompletność wyposażenia W przypadku stwierdzenia braków, należy zgłosić ten fakt kierownikowi lub zastępcy działu Zaplecza Technicznego i Transportu.
 3. Wyznaczony pracownik działu Zaplecza Technicznego i Transportu prowadzi rejestr ewidencji przebiegu pojazdu i dba o terminowość przeprowadzania obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych.

Załącznik nr 1 do instrukcji to „Wykaz osób upoważnionych do kierowania samochodem służbowym należącym do Związku”.

Załącznik nr 2 do instrukcji to „Ewidencja przebiegu pojazdu”, która zawiera miedzy innymi wpisy osób kierujących dotyczące każdego wykorzystania pojazdu, tj. wg kolumn: Nr kolejny wpisu, Data wyjazdu, Cel wyjazdu, Opis trasy skąd-dokąd, Imię i nazwisko osoby kierującej, Podpis dysponenta, Stan licznika przed wyjazdem, Stan licznika po zakończeniu jazdy, Liczba przejechanych kilometrów, Podpis Osoby kierującej, Uwagi.

Ewidencja przebiegu każdego pojazdu zatwierdzana jest na koniec każdego okresu rozliczeniowego (m-ca) przez Kierownika Jednostki.

Z uwagi na specyfikę działalności Związku Przewodniczący Zarządu Związku wyda zarządzenie zmieniające „Instrukcję użytkowania samochodów służbowych stanowiących własność Związku” gdzie w rozdziale 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, podyktowanych efektywnością wykorzystania pojazdu służbowego lub zachowania przez pracownika dobowej przerwy w świadczeniu pracy, dopuszcza się garażowanie pojazdów na parkingu strzeżonym przy M. w K. lub w S. na terenie SPO. W takim przypadku wymagana jest uprzednia zgoda Przewodniczącego Zarządu Związku a w razie jego nieobecności Pełnomocnika Zarządu Związku, wyrażona pisemnie w karcie ewidencji przebiegu pojazdu wraz z uzasadnieniem”, pkt 12 otrzymuje nr 13.

Związek jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów w usług. W ramach prowadzonej działalność gospodarczej wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług – świadczy usługi zagospodarowania odpadów oraz sprzedaje surowce wtórne odzyskane w procesie sortowania odpadów. Samochody Związku wymienione we wniosku, z uwagi na prowadzoną przez Związek działalność opodatkowaną, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Związek odlicza (i zamierza odliczać) VAT od paliwa, materiałów eksploatacyjnych, usług remontowych, części zamiennych, przeglądów technicznych. Pojazdy, o których mowa we wniosku, nie są pojazdami, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarcza lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Związek nie posiada dokumentów, o których mowa w art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, bo to nie są tego typu pojazdy. Pojazdy samochodowe, o których mowa we wniosku, nie są pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

Dane pojazdów, o których mowa we wniosku Związku:

 • marka Renault, nazwa handlowa: (...) Liczba i położenie siedzeń: 5 – 2 z przodu, 3 z tyłu – dane z wyciągu ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu. Siedzenia oddzielone od przestrzeni ładunkowej „kratką”;
 • marka Peugeot, Typ (...) Liczba i rozmieszczenie siedzeń 5 miejsc, 2 z przodu i 3 z tyłu – dane z wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdów skompletowanych. Siedzenia oddzielone od przestrzeni ładunkowej „kratką”;
 • marka (nazwa handlowa producenta): IVECO, Typ: (...) Rodzaj pojazdu samochód ciężarowy, Podrodzaj skrzynia, Przeznaczenie: przewóz ładunków. Liczba miejsc siedzących włączając siedzenie kierowcy: 5 – dane z zaświadczenia o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu i załącznika do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym. Dwa rzędy siedzeń oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą – ścianą, oddzielna konstrukcyjnie przestrzeń ładunkowa – skrzynia – zabudowana ażurową konstrukcją stalową poszytą plandeką.

Każdy samochód ma prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu zgodnie ze wzorem. Pracownicy podpisują zobowiązanie się do stosowania Instrukcji, która zawiera zakaz używania pojazdu do celów innych niż służbowe. Parkowanie samochodu na parkingu dozorowanym lub terenie zamkniętym należącym do Wnioskodawcy uniemożliwia korzystanie z niego przez pracowników poza godzinami pracy i poza celami służbowymi. Nadzorowanie pojazdów określone jest w Instrukcji i zawiera następujące elementy: Kontrola dysponowania kluczami do pojazdów, określenie grona pracowników upoważnionych do użytkowania pojazdów, ograniczenie grona osób kierownictwa wydających dyspozycje wyjazdów, wskazanie parkowania poza godzinami pracy na parkingach dozorowanych i na terenach zamkniętych, ewidencja przebiegu pojazdu potwierdzana podpisem dysponenta i użytkownika. Ewidencja jest sprawdzana i archiwizowana. Parkowanie na dozorowanych parkingach wskazanych jako miejsce garażowania poza godzinami pracy podlega nadzorowi i poza czasem realizacji obowiązków służbowych związanych z pracą określonymi w dyspozycji wyjazdu pracownik nie posiada uprawnienia do pobierania samochodu z parkingu. Wyklucza to możliwość pobierania samochodu w godzinach innych niż czas pracy zgodnie z dyspozycją wydaną przez osobę upoważnioną. Nie dopuszcza się parkowania samochodów poza godzinami pracy w innych miejscach poza wskazanymi w Instrukcji, w tym w miejscu zamieszkania pracownika. Samochód Iveco posiada obecnie nadzór GPS. Samochody Renault i Peugeot nie posiadają instalacji dozoru GPS. Nadzór prowadzony jest poprzez kontrolę dysponowania samochodem przez kierownictwo Wnioskodawcy oraz prowadzenie i weryfikację dokumentacji przebiegu pojazdu. Wnioskodawca opracowując zasady określone w Instrukcji dokłada staranności w celu wykluczenia używania samochodów do celów prywatnych. Kadra Wnioskodawcy na bieżąco nadzoruje jego przestrzeganie oraz kontroluje podległych pracowników także w tym zakresie. Prowadzona jest stosowna dokumentacja, nadzorowana i weryfikowana przez upoważnione osoby. Dział zaplecza technicznego i transportu analizuje prawidłowość prowadzenia dokumentacji. Parkowanie samochodów poza godzinami pracy na zamkniętych terenach należących do Wnioskodawcy lub na wyznaczonych parkingach dozorowanych zalicza się do tych działań. Pracownicy Wnioskodawcy nie będą mieli możliwości wykorzystania pojazdów do dojazdów z miejsca zamieszkania do pracy i z pracy lub innego wykorzystywania go do celów prywatnych. Nie będzie więc żadnych umów w tym zakresie. Pojazdy wykorzystywane są tylko zgodnie z Instrukcją do celów służbowych w czasie pracy zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez upoważnione osoby z kierownictwa Wnioskodawcy.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie, że wykorzystując samochody służbowe do przejazdów służbowych w opisanych w pytaniach sytuacjach (stan faktyczny i zdarzenie przyszłe), przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z eksploatacją samochodów takich jak: paliwo, materiały eksploatacyjne, usługi remontowe, części zamienne, przeglądy techniczne.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów – co do zasady – podstawowym i koniecznym warunkiem dającym podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem i utrzymaniem pojazdu samochodowego jest to, by pojazd ten używany był wyłącznie do działalności gospodarczej. Warunki jakie należy spełnić, by uznać, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 86a ust. 4 ustawy. Wśród tych warunków jest m.in. obowiązek ustalenia przez podatnika takich zasad użytkowania pojazdów by można było wykluczyć możliwość użycia ich w sposób inny niż związany z działalnością gospodarczą oraz obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Niezbędnym elementem warunkującym uznanie, że mamy do czynienia z pojazdem samochodowym wykorzystywanym wyłącznie w działalności gospodarczej jest również – określony w art. 86 ust. 12 ustawy – wymóg zgłoszenia (w ściśle określonym terminie) faktu takiego sposobu wykorzystywania pojazdu naczelnikowi urzędu skarbowego.

W analizowanej sprawie wymienione wyżej warunki, które świadczą, że pojazdy służbowe są/będą wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy są/będą spełnione. Jak wynika bowiem z opisu sprawy:

 • samochody służbowe są/będą użytkowane wyłącznie do realizacji przejazdów służbowych wykonywanych w ramach działalności Wnioskodawcy, tj.: osoby korzystające z tych pojazdów mogą/będą mogły wykorzystywać je wyłącznie do przejazdów służbowych;
 • pracownicy korzystający z samochodów służbowych obowiązani są/będą parkować samochód wyłącznie na parkingu dozorowanym konkretnie wskazanym przez Wnioskodawcę lub na terenie zamkniętym należącym do Wnioskodawcy; powyższe uniemożliwia korzystanie z pojazdu poza godzinami pracy i poza celami służbowymi; ponadto parkowanie samochodów przez ww. osoby w wyznaczonych miejscach podlega/będzie podlegać nadzorowi przez kadrę kierowniczą;
 • pracownicy Wnioskodawcy nie mają/nie będą mieli możliwości wykorzystania pojazdów do przejazdów z miejsca zamieszkania do i z pracy oraz parkowania ww. samochodów w miejscu zamieszkania;
 • Wnioskodawca wprowadził w swoim zakładzie do stosowania „Instrukcję użytkowania samochodów służbowych stanowiących własność Związku”, która reguluje też nadzór nad korzystaniem z pojazdów służbowych m.in. poprzez: kontrolę dysponowania kluczami do pojazdów; określenie grona pracowników upoważnionych do użytkowania pojazdów; ograniczenie grona osób kierownictwa wydających dyspozycje wyjazdów; wskazanie miejsca parkowania poza godzinami pracy na parkingach dozorowanych i na terenach zamkniętych obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzanej podpisem dysponenta i użytkownika; weryfikacja ewidencji przebiegu pojazdu;
 • fakt użytkowania ww. samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawca zgłosił właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz prowadzi/będzie prowadził dla tych samochodów ewidencję przebiegu pojazdów.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że w opisanych w pytaniach sytuacjach, tj.:

 1. stan faktyczny: wyjazd służbowy pracownika to trasa wyjazdu z ZUOK lub parkingu przy M. w K. (dla Renault) do miejsca docelowego i powrót do ZUOK lub na parking strzeżony przy M. w K. (dla Renault ),
 2. zdarzenie przyszłe:
  • wyjazd służbowy pracownika to trasa wyjazdu z ZUOK do miejsca parkowania (np. parking przy M. w K. lub SPO), następnego dnia wyjazd w delegację na terenie lub poza teren Związku i powrót do miejsca parkowania (np. parking przy M. w K. lub SPO) i następnego dnia roboczego przejazd z miejsca parkowania do ZUOK;
  • wyjazd poprzedniego dnia roboczego z ZUOK do K. lub S. i pozostawienie samochodu na parkingu przy M. w K. lub na terenie SPO. Następnego dnia realizowanie zadań na terenie K., S. lub na terenie Związku, a następnie tego samego dnia powrót do ZUOK;
  • wyjazd z ZUOK do K., S. lub na terenie Związku w celu realizacji zadań służbowych, a następnie pozostawienie samochodu na parkingu przy M. w K. lub na terenie SPO. Powrót do ZUOK następnego dnia roboczego;
  • dla Renault wyjazd służbowy pracownika bez zmian tj. wyjazd z parkingu przy M. w K. do miejsca docelowego i powrót na parking przy M. w K.

Związek będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z eksploatacją ww. samochodów służbowych, takich jak: zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, usług remontowych, części zamiennych, przeglądów technicznych. Opisany przez Wnioskodawcę sposób wykorzystania ww. samochodów i przyjęte w tym zakresie rozwiązania, w tym instrukcje/wytyczne dla użytkowników pojazdów i kontrola ich przestrzegania wskazują bowiem, że w analizowanym przypadku Wnioskodawca wykluczył możliwość korzystania z ww. samochodów w sposób niezwiązany z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W przedmiotowej sprawie samochody służbowe są/będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy, zatem są/będą spełnione – wynikające z treści art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy – przesłanki warunkujące nabycie prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od ww. wydatków.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W świetle powyższego tut. Organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zaistniały stan faktyczny i projektowane zdarzenie przyszłe pokrywać się będą z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja straci zatem swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.