ILPB2/415-724/14-3/WS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe korzystania przez pracowników z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
ILPB2/415-724/14-3/WSinterpretacja indywidualna
  1. garaż
  2. miejsce postojowe
  3. pracownik
  4. samochód służbowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych korzystania przez Prezesa Zarządu Komplementariusza Spółki z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych korzystania przez pracowników oraz Prezesa Zarządu Komplementariusza Spółki z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca powierza samochód służbowy Prezesowi Zarządu Komplementariusza. Komplementariusz jest podmiotem uprawnionym do reprezentowania Spółki, z kolei podmiotem uprawnionym do reprezentowania Komplementariusza jest Prezes Zarządu. Wobec tego, w ramach pełnienia funkcji komplementariusza Wnioskodawcy, przedmiotowy samochód służbowy jest wykorzystywany przez Prezesa Zarządu do prowadzenia spraw służbowych Spółki. Prezes Zarządu Komplementariusza może wykorzystywać wskazany wyżej samochód wyłącznie w toku działalności i na potrzeby Wnioskodawcy.

Dodatkowo, na podstawie umowy zawartej ze Spółką, Prezes Zarządu Komplementariusza zobowiązany jest do wypełniania szeregu innych obowiązków związanych z użytkowaniem przedmiotowego samochodu, w tym m.in. do używania samochodu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, utrzymywania samochodu w odpowiednim stanie technicznym, dokonywania okresowych badań technicznych, utrzymywania odpowiedniego wyglądu estetycznego samochodu służbowego (w szczególności dbanie o czystość jego wnętrza i nadwozia) itp. Jednocześnie, z uwagi na charakter wykonywanej przez Prezesa Zarządu pracy, wiążącej się z odbywaniem częstych podróży i spotkań z obecnymi bądź potencjalnymi kontrahentami poza siedzibą Spółki, Umowa przewiduje, że Prezes Zarządu zobowiązany jest do parkowania i garażowania powierzonego mu samochodu w miejscach bezpiecznych, a w szczególności w prywatnym garażu i na posesji prezesa Zarządu, parkingach strzeżonych i innych miejscach, na które zgodę wyrazi Spółka.

Prezes Zarządu, podobnie jak Pracownicy, ma obowiązek ponoszenia kosztów garażowania wskazanych wyżej samochodów służbowych.

Prezes Zarządu Komplementariusza nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, nie pełni także funkcji komandytariusza w Spółce. Samochód służbowy nie jest przedmiotem umowy najmu zawartej pomiędzy Spółką a jej Komplementariuszem.

Spółka dysponuje wewnętrznym, zamykanym bramą parkingiem na własnej posesji, lecz nie jest on w stanie pomieścić wszystkich samochodów służbowych użytkowanych przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Prezes Zarządu Komplementariusza Spółki korzystający z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca wykonywania pracy na rzecz Wnioskodawcy do miejsca jego zamieszkania z powrotem oraz parkujący i garażujący ten samochód w miejscach bezpiecznych wskazanych przez Spółkę (w szczególności w prywatnym garażu Prezesa Zarządu, na prywatnej posesji, na parkingach strzeżonych jak również w innych miejscach, na które zgodę wyrazi Spółka) uzyskuje przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, czy Spółka jest zobowiązana do sporządzania informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy, korzystanie przez Prezesa Zarządu Komplementariusza z samochodu służbowego w zakresie przejazdu z miejsca wykonywania pracy do miejsca jego zamieszkania i z powrotem oraz parkowanie i garażowanie tego samochodu w miejscach bezpiecznych wskazanych przez Spółkę, nie stanowi dla Prezesa Zarządu Komplementariusza przychodu z innych źródeł, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Spółce, nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C z tego tytułu.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o PIT za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie natomiast art. 42a ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa m.in. w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, są obowiązane sporządzić Informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jednocześnie, przepisy ustawy o PIT nie definiują pojęcia „nieodpłatne świadczenie” ograniczając się jedynie do wskazania w art. 11 ust. 2 i 2a ustawy o PIT sposobów i kryteriów ustalania wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych. Niemniej jednak w orzecznictwie sądowo administracyjnym podkreśla się, że przez nieodpłatne świadczenie dla celów podatkowych należy przyjąć te wszystkie świadczenia, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy (tak np. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwałach z dnia 18 listopada 2002 r., sygn. akt: FPS 9/02 oraz z dnia 16 października 2006 r., sygn. akt: II FPS 1/06). Zatem nieodpłatnym świadczeniem jest uzyskana przez podatnika wymierna korzyść majątkowa niezwiązana z poniesieniem wydatków, powstaniem kosztów, obowiązkiem uiszczenia wynagrodzenia czy innego rodzaju ekwiwalentu.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy w analizowanym stanie faktycznym nie można uznać, że Prezes Zarządu Komplementariusza uzyska jakiekolwiek przysporzenie majątkowe w związku z użytkowaniem samochodu służbowego w zakresie prowadzenia spraw służbowych Wnioskodawcy. W ocenie Spółki, w przypadku, gdy powierzenie samochodu służbowego Prezesowi Zarządu Komplementariusza wynika z charakteru jego pracy wiążącej się z odbywaniem częstych podróży i spotkań z obecnymi bądź potencjalnymi kontrahentami organizowanymi poza siedzibą Spółki, i jednocześnie Prezes Zarządu Komplementariusza zobowiązany jest do parkowania i garażowania samochodów w miejscach bezpiecznych, w szczególności w prywatnym garażu Prezesa Zarządu, na prywatnej posesji, na parkingach strzeżonych, jak również w innych miejscach, na które zgodę wyrazi Spółka, wówczas uznać należy, że Prezes Zarządu Komplementariusza parkując samochody w wyznaczonych miejscach realizuje nałożone na niego zadania służbowe.

Tym samym, dojazd z miejsca wykonywania pracy do miejsca garażowania oraz z miejsca garażowania do miejsca wykonywania pracy, związany jest wyłącznie z realizacją przez Prezesa Zarządu funkcji Komplementariusza Wnioskodawcy. W konsekwencji w opinii Wnioskodawcy nie powstaje obowiązek rozpoznania po stronie Prezesa Zarządu przychodu z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o PIT. Podkreślić bowiem należy, że dojazdy samochodem służbowym, parkowanie i garażowanie samochodu w miejscach bezpiecznych wskazanych przez Wnioskodawcę nie są uprawnieniami Prezesa Zarządu Komplementariusza, lecz obowiązkami, które muszą oni wykonać w ramach zadań wynikających z pełnienia roli komplementariusza Wnioskodawcy.

Reasumując, Zdaniem Wnioskodawcy, Prezes Zarządu Komplementariusza korzystający z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca wykonywania pracy do miejsca jego zamieszkania i z powrotem oraz parkujący i garażujący ten samochód w miejscach bezpiecznych wskazanych przez Spółkę (w szczególności w prywatnych garażach Prezesa Zarządu, na prywatnych posesjach, na parkingach strzeżonych, jak również w innych miejscach, na które zgodę wyrazi Spółka) nie uzyskuje przychodu z innych źródeł, w rozumieniu ustawy o PIT. Tym samym na Spółce, nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca powierza samochód służbowy Prezesowi Zarządu Komplementariusza. Komplementariusz jest podmiotem uprawnionym do reprezentowania Spółki, z kolei podmiotem uprawnionym do reprezentowania Komplementariusza jest Prezes Zarządu. Wobec tego, w ramach pełnienia funkcji komplementariusza Wnioskodawcy, przedmiotowy samochód służbowy jest wykorzystywany przez Prezesa Zarządu do prowadzenia spraw służbowych Spółki. Prezes Zarządu Komplementariusza może wykorzystywać wskazany wyżej samochód wyłącznie w toku działalności i na potrzeby Wnioskodawcy.

Dodatkowo, na podstawie umowy zawartej ze Spółką, Prezes Zarządu Komplementariusza zobowiązany jest do wypełniania szeregu innych obowiązków związanych z użytkowaniem przedmiotowego samochodu, w tym m.in. do używania samochodu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, utrzymywania samochodu w odpowiednim stanie technicznym, dokonywania okresowych badań technicznych, utrzymywania odpowiedniego wyglądu estetycznego samochodu służbowego (w szczególności dbanie o czystość jego wnętrza i nadwozia) itp. Jednocześnie, z uwagi na charakter wykonywanej przez Prezesa Zarządu pracy, wiążącej się z odbywaniem częstych podróży i spotkań z obecnymi bądź potencjalnymi kontrahentami poza siedzibą Spółki, Umowa przewiduje, że Prezes Zarządu zobowiązany jest do parkowania i garażowania powierzonego mu samochodu w miejscach bezpiecznych, a w szczególności w prywatnym garażu i na posesji prezesa Zarządu, parkingach strzeżonych i innych miejscach, na które zgodę wyrazi Spółka.

Prezes Zarządu, podobnie jak Pracownicy, ma obowiązek ponoszenia kosztów garażowania wskazanych wyżej samochodów służbowych.

Prezes Zarządu Komplementariusza nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, nie pełni także funkcji komandytariusza w Spółce. Samochód służbowy nie jest przedmiotem umowy najmu zawartej pomiędzy Spółką a jej Komplementariuszem.

Spółka dysponuje wewnętrznym, zamykanym bramą parkingiem na własnej posesji, lecz nie jest on w stanie pomieścić wszystkich samochodów służbowych użytkowanych przez Spółkę.

Skutki podatkowe korzystania przez Prezesa Zarządu Komplementariusza Spółki z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych, należy rozpatrywać w taki sam sposób jak w przypadku pracowników.

Zgodnie z art. 124 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1 (tj. innym niż pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze), powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

Wobec powyższego uznaje się, że realizacja obowiązków służbowych przez pracownika nie może generować dla tego pracownika dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Analogicznie realizacja obowiązków Prezesa Zarządu Komplementariusza Spółki, nie może powodować, że po stronie Prezesa powstanie dodatkowy przychód.

Należy wskazać, że Prezes Zarządu Komplementariusza Spółki dojeżdżający samochodem służbowym z wyznaczonego miejsca parkowania (garażowania) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych (np. do siedziby Spółki, oddziału Spółki bądź innego wymaganego obowiązkami służbowymi miejsca) i z powrotem nie uzyskuje przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia w sytuacji, gdy miejsce parkowania samochodu służbowego zostało mu wyznaczone przez Spółkę - na podstawie stosownych dokumentów (Umowy). Wskazany przejazd stanowi bowiem realizację celu służbowego jakim jest dbałość o powierzone mienie Spółki wyrażająca się poprzez parkowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu.

Reasumując należy stwierdzić, że korzystanie przez Prezesa Zarządu Komplementariusza Spółki z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca wykonywania pracy do miejsca jego zamieszkania i z powrotem - o ile nie służy osobistym celom Prezesa lecz wykorzystywane jest w ramach realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Komplementariusza Spółki - nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód Prezesa Zarządu Komplementariusza Spółki. W konsekwencji na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika z ww. tytułu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w zakresie skutków podatkowych korzystania przez pracowników z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca garażowania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych w dniu 30 września 2014 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-724/14-2/WS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.